Avatar

гл.ас. д-р Симона Николова

Email: simona.nikolova swu.bg


Публикации

The Relationship between Emotional Intelligence and Burnout Syndrome in Greek Teachers in Remote Learning Situation” , Психологическа мисъл 2022: 242-264. (Co-author/s: Русанка Манчева)
ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ , Годишник по психология 2020: 99-104.
Преодоляване на агресията и агресивното поведение в началното училище , Педагогическо издателство 2019: .
Differences in aggression according to the level of global self-esteem , e-Journal VFU 2019: . (Co-author/s: Русанка Манчева, Василики Касиора)
Развитие на емоционалната интелигентност при деца , Сборник "Докторантите в науката" 2018: 71-78.
Агресия и агресивно поведение в началното училище , Годишник по психология 2017: 107-117.
Идеите на Улрике и Франц Петерманза преодоляване на агресията сред деца в начална училищна възраст , Сборник " Докторантите в науката" 2017: 241-246.

Конференции

International Journal, Institute of Knowledge Management

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Burnout syndrome in teachers from special schools in the Hellenic Republic in a situation of social isolation
Период
07.06.2021 - 09.06.2021 г.
Организатор
IKM-Skopje
Съавтор(и)
Русанка Манчева, Евридики Нерандзи

7 Национална Педагогическа конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Програма за формиране на самооценъчни и комуникативни компетенции за преодоляване на агресията в начална училищна възраст
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
Фондация "Кузманов"

27 Международна конференция за младите учени 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Измерения на агресивността при деца от начална училищна възраст
Период
14.06.2018 - 15.06.2018 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качество в България

Проекти

(№ B2.6c.19) Mineral Paths; Vacation and Nature with a blink (Mineral Paths)

Период на провеждане
14.06.2021 - 06.03.2023 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
INTERREG V-A Greece-Bulgaria
Бюджет
1,00 лв.

(BG05M20P001-2.013-0001) Студентски практики

Период на провеждане
05.10.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(RP - A14/17 ) Изследване на личностна ефективност, академична и кариерна мотивация при студенти

Период на провеждане
06.03.2017 - 05.03.2018 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1,00 лв.

Ръководени дипломанти

Връзка между мотивацията и самооценката на ученици със СОП, като фактор за включваненето им в извънкласни занимания. Промени в мотивацията и самооценката на учениците.

Студент
Цветелина Валериева Димитрова
Година
2023
ОКС
магистър

Връзка между тревожността, психическата устойчивост и присъствието на училищния психолог в училищната общност

Студент
Мария Сократос Цилимбоку
Година
2023
ОКС
магистър

Сравнително проучване на възгледите на учителите за насилието в училище като цяло и след COVID-19

Студент
Николаос Антониос Тимбанидис
Година
2023
ОКС
магистър

Стратегии за справяне с тормоза в училищна среда

Студент
Елени Константинос Мадарли
Година
2022
ОКС
магистър

Девиантни и деликвентни прояви при непълнолетните: причини и начини за превенция

Студент
Людмила Костадинова Костадинова
Година
2022
ОКС
магистър

Социално-психологическа превенция на юношеската и престъпната агресивност

Студент
Йоланда Петрова Цанева
Година
2022
ОКС
бакалавър

Депресия и самота като последствие от COVID-19

Студент
Сара Атанасовска
Година
2022
ОКС
бакалавър

Връзката между самоуважението и мотивацията за успех

Студент
Мирослава Илчова Божкова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Взаимовръзката между бърнаут и тревожност при лица с различна сфера на работа и различен семеен статус

Студент
Яна Йорданова Руснеова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Изследване на психологическата устойчивост и бърнаут сред служители на медицински факултет, "МУ- София"

Студент
Руси Недялков Русев
Година
2022
ОКС
магистър