Avatar

гл.ас. д-р Силвия Митева

Email: simil swu.bg


Публикации

Потребности на хора с влошено психично здраве , Годишник по психология, 6(1), 18-39. 2015: .
Psychometric Properties in Bulgarian Adaptation of Lie Scale From M. Bond’s Defense Styles Questionnaire. Psychological Thought, 6(1), 140-152. , . Psychological Thought, 6(1), 2013: . (Co-author/s: (Co-author/s: Stoyanova, S., & Ivantchev, N.))
Адаптивни стратегии на поведението и благополучие при студенти от ЮЗУ “Неофит Рилски“ , Годишник по психология, 3 (3), 2012: 279-292..
Социално – психологическа адаптация към учебната среда. , В сб.: Приложна психология и социална практика 2012: 205-209.
Самореализацията на студенти като самоактуализация, механично-технически способности и адаптираност към учебния процес , Psychological Thought, 5 (2), 2012: . (Съавтор/и: Станислава Стоянова)
Адаптивни нагласи на студентите , Годишник по психология, 2 (2), 48-56. 2011: . (Съавтор/и: Мария Мутафова)
Индивидуални характеристики и адаптация на студентите. , Докторантите в диалог с науката. Сборник научни студии статии,163-170., 2010: .
Водене на случай в Дневен център за психосоциална рехабилитация , Годишник по психология, 1 (1), 463-472. 2010: .