Avatar

доц. д-р Силвия Георгиева

Email: silvial swu.bg


Публикации

Живот във вечността: йерархия на ценностите и жанрови особености в писмата на Свети Августин до жени. : Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2016
Дъще, господарке, съробиньо, сестро: женската идентичност в писмата на Блажени Йероним. : Университетско издателство "неофит Рилски", 2015
Учителят и ученичките , Балканистичен форум, 3/ 2013 2013: 26-41.
Византийският морски закон , сп. „Studia Iuridico-Historica (Pravno-istoricheski izsledvaniya)” 2013: 44-65. (Съавтор/и: доц. д-р Костадин Паев)
VERBA AETERNA: учебник по латински език. : Университетско издателство "Неофит Рилско", 2012
Писмата на Йероним, Августин и Пелагий до девицата Деметриада – епистоларното обучение на ранното християнство , Сб."Класическото образовение в контекст", 2012: 105-117.
Любовната нощ на римскта елегия , Балканистичен форум 2012: 45-59.
Античните епистоларни топоси и тяхното християнско преосмисляне , списание "Езиков свят" 2010: 176-181.
Разграничаване и смесване на термините epistula и liber в кореспонденцията на Св. Августин , STUDIA CLASSICA SERDICENSIA 2010: 251-260.

Конференции

Incontri di Studiosi dell' Antichita Christiana - Roma

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Fiunt, non nascuntur Christiani: Raising a child according to St. Jerome’s letters to Gaudentius and Leta
Период
11.05.2017 - 13.05.2017 г.
Организатор
Institutum Patristicum Augustinianum, Roma

XVII Conference on Patristic Studies - Oxford

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Domina, filia, conserva, germana: the identity of the correspondent in the letters of St. Jerome
Период
10.08.2015 - 14.08.2015 г.
Организатор
Oxford Patristics

Fifth British Patristics Conference - London

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The letters of Jerome, Augustine and Pelagius to the virgin Demetrias – the epistolary education of Early Christianity
Период
03.09.2014 - 05.09.2014 г.
Организатор
Oxford Patrisrics