Avatar

доц. д-р Силвия Кръстева

Email: silvia_kristeva swu.bg


Публикации

Име и същност при Платон и Аристотел , Сб. АРУКО – Четения. Логос. Догма, фантазия. Мит, име, история. 2023: 324 - 361.
Онтология на ценностите. Ценностно разсъждение , сп. "Философски алтернативи" 2023: 64 - 75.
Основаване и схематика на индукцията , сп. "Философски алтернативи" 2023: 25 - 33.
Феноменология на въображението , сп. "Философски алтернативи" 2022: 39 - 51.
Основа и строй на категориите при Хегел , Сборник "Философската система на Хегел & Философия на религията" 2022: 324 - 341.
Свят и време – „Философия на времето“ на проф. Ангел Стефанов , Свят и познание. Сборник по случай 70-годишнината на Ангел Стефанов 2022: 9 - 25.
Constitution of the Universal Ethos , Transformations and Challenges in the Global World 2022: 23 - 28.
Хегеловият проект за система на философията , Сборник "Религиозна идентичност и светоглед 3. Философията на Хегел и религията" 2021: 73 - 91.
Фентъзи елементи на надреалното в четирилогията "Землемория" на Урсула Ле Гуин , сп. Философски Алтернативи 2021: 74 - 85.
За Кантианската Пенталогия на проф. Валентин Канавров , сп. "Философски алтернативи" 2021: 190 - 194. (Съавтор/и: Нонка Богомилова)
25 години Философски факултет в Югозападния университет "Неофит Рилски" , сп. "Философски алтернативи" 2021: 185 - 190.
Философско въображение и философска компетентност , Сб. Измерения на компетеността 2021: .
Знаниевата компетентност по философия - формиране и оценяване , Сборник "Оценяване и философия" 2021: .
Способността за съждение при Кант и категориите на естетиката. Естетическото съждение , сп. "Философски алтернативи" 2021: 5 - 16.
Конструиране на фантастичния образ. Кант и Шелинг , сп. "Философски алтернативи" 2020: 15 - 23 .
Системи от ценности в образованието. Аксиотопика , Сп. "Педагогика" 2020: 786 - 797.
Teleology in systematic form , Hegel-Jahrbuch, Volume 2019, Issue 1, ISSN (Online) 2192-5550, ISSN (Print) 0073-1579 2020: 237 - 244.
Модалността на съжденията при Кант и преходът към чистата трансцендентална схема , сп. "Философски алтернативи" 2020: 193 - 208.
Правата на човека и световното гражданско общество , Сборник "Универсалност и приложимост на човешките права" 2020: 63 - 80.
Принципът на противоречието при Платон и Аристотел , Сборник "Мислене и действане" 2020: .
Kant's System of Judgments , сп. "Философия" 2019: 352 - 358.
Генезис и поле на логическата теория. Студии по Философска логика. България: Издателство Фабер, 2018
Онтологически и логически проекции на Лайбницовия Закон за достататъчното основание , сп. "Философия" 2018: 17 - 43 .
Регистър на съждението в логическото учение на Аристотел , Сб. "Предизвикателството Аристотел" 2018: с. 133 - 155 .
32-ри международен Хегелов конгрес - "Хегеловата енциклопедична система и нейното наследство" , сп. "Философия" 2018: 326 - 329.
The Subjective Relation as a Moment of Determination in Hegel's Science of Logic , Hegel-Jahrbuch, Volume 11, Issue 1, ISSN (Online) 2192-5550, ISSN (Print) 0073-1579 2018: 70 - 75.
Безкрайност и свобода - как мислим всеобщото , Сб. "Човекът - свободен и несвободен" 2018: 59 - 67.
Сборник "Философски опити" - една впечатляваща академична традиция , сп. "Философия" 2017: с. 100 - 111.
Структури на възможното и тяхната метафорика , сп. "Философски алтернативи" 2017: с.140-155.
Начинание в пределите на чистата метафизика , сп. "Философия" 2017: с. 222 - 231.
Моделиране на истината в логическото пространство , сп. "Философия" 2017: с.415 - 424.
Нови пътища в съвременната метафизика , Бюлетин на Българското философско общество 2016: 2 - 6 .
Топика на априорното , сп. "Философия" 2016: с.48 - 59.
Структуриране на личността в психоаналитична перспектива , сп. "Философия" 2016: с.383 - 399.
Виртуалисткият трансцендентализъм и аналитиката на основните положения , Научен сборник "Назад към метафизиката" 2016: с.118 - 141.
Има ли закон на мотивацията? , сп. "Философия" 2015: с.270-281.
Феноменологичният дискурс на категорията , сп. "Философски алтернативи" 2015: с.84-93.
Съждителните обеми , сб. "Философски опити" 2015: с.157 - 174 .
"Жив си, ако сътворяваш" , сп. "Философски алтернативи" 2014: с.169-173.
Мотивация за злото като екзистенциален избор , сб. "Философски опити" 2014: с.9-16.
Обемни движения , сб. "Философски опити" 2014: с.170-176.
Последните елементи на мисленето , сп. "Философски алтернативи" 2014: с.30-42.
Родово-видовата верига от страната на безусловното , сп. "Философия" 2014: с.290-303.
Световен ден на философията , ел. сп. Онлайн справочник по реторика 2014: .
Динамични модели на обединителната класификация , сб. "Философски опити" 2013: с.145-174.
Първопринципи и елементи на метафизическото , сп. "Философия" 2013: с.263-282.
Чудатото , сб. "Философия на фантастичното" 2013: с.111-130.
"Жив си, ако сътворяваш" , ел. сп. Liternet, сайт Културни новини 2013: .
Релационната структура на съждението , сб. "Философски опити" 2012: с.67-76.
Тотално, целокупно и универсално в Хегелова интерпретация , сп. "Философски алтернативи" 2012: с.24-31.
"От бездната до звездите" , сп. Философски Алтернативи 2012: с.159-163.
Херменевтическият кръг като традуктивна процедура , сб. "Бездната Хайдегер" 2011: с.284-307.
Героика на фантастичното , сб. "Измерения на фантастичното" 2011: с.180-201.
Начала на приказното , сб. "Измерения на фантастичното" 2011: с.125-146.
Универсумът в съждението , сб. "Философски опити" 2010: с.151-170.
Универсализацията като непосредствено умозаключение , сб. "Философски опити" 2010: с.4-15.
Отрицанието в логиката на Хегел , сп. "Философия" 2009: с.52-64.
Понятието "свят" - Кант и Хайдегер , сб. "Трансцендентални езици на метафизиката 2009: с.119-141.
Науката за абсолютното , сб. "Философия и езотерика" 2008: с.147-170.
Операции с отрицанието в непосредствените умозаключения , сб. "Философски опити" 2007: с.21-33.
Некласическа теория за истината , сб. "Философски опити" 2007: с.7-20.
Форма и съдържание в логиката , сп. "Философия" 2006: с.18-27.
Варианти за обръщане на частноотрицателните съждения , сб. "Философски опити" 2006: с.34-52.
Четвъртата разсъдъчна категория в трансценденталната логика на Кант , сб. "Философски опити" 2005: с.23-44.
Върху несъвместимостта на понятията , сб. "Философски опити" 2004: с.35-40.
Предпоставки на диалектическото мислене , сб. "Кант и диалогът на традициите" 2004: с.126-145.

Конференции

Шести годишни четения на АРУКО "Школи, знания, университети"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идеи за космоса в "За небето" на Аристотел
Период
15.12.2023 - 16.12.2023 г.
Организатор
Асоциация за развитие на университетското класическо образование - АРУКО

30 години специалност "Философия" в Югозападния университет

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Югозападната школа по трансцендентална философия и съвременна метафизика
Период
11.12.2023 - 11.12.2023 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки", ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научна конференция, посветена на Деня на народните будители и Световния ден на философията

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Парадигмата на знанието в постглобалната ера
Период
03.11.2023 - 03.11.2023 г.
Организатор
Съюз на учените в България, секция "Философски науки"

Трансцендентална философия, феноменология и философска антропология

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трансценденталната философия на (човешкия) теоретичен разум
Период
24.07.2023 - 24.07.2023 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

Консултативни компетентности

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Корпусът на идеите в областта на философското консултиране
Период
02.06.2023 - 04.06.2023 г.
Организатор
Философски факултет, Софийски университет, Асоциация на преподавателите по философия, Център за Философия с деца към Софийски университет

Кръгла маса "Философски и литературни дискурси по проблема за отчуждението и предизвикателствата на съвременността"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отчуждението и концептът за Другия
Период
29.05.2023 - 29.05.2023 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки", ЮЗУ "Неофит Рилски"

Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Постмодерната концепция за съзнанието
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
ФФ, ПИФ и ФИ към Югозападния университет "Неофит Рилски"

Кръгла маса "Актуалност на темата: утопии и антиутопии"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идеалният топос в неговия максимум и минимум
Период
24.04.2023 - 24.04.2023 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Критичност и новаторство. Парадигми в обучението по философия и гражданско образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Критическо и/или творческо мислене като парадигмални траектории на съвременните образователни проекти
Период
20.04.2023 - 21.04.2023 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки", ЮЗУ "Неофит Рилски"

Кръгла маса: "Дискурси на понятието хуманизъм "

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дефиниране на върховно човешкото като етическа проекция
Период
28.03.2023 - 28.03.2023 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

2 Международна конференция на ФФ на тема: Постглобалност: криза и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Глобална реалност и глобална демокрация
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Философия с деца: постижения и проекции

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философстването като естествена заложба
Период
14.10.2022 - 15.10.2022 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет, Асоциация на преподавателите по философия

Философията на Хегел. Религия и светоглед

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съждение и идея - за модалността при Хегел
Период
05.07.2022 - 07.07.2022 г.
Организатор
ИФС - БАН

Херменевтически лабиринти: мит, име, история

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Име и същност при Платон и Аристотел
Период
27.05.2022 - 28.05.2022 г.
Организатор
Асоциация за развитие на университетското класическо образование - АРУКО

Кръгла маса: "Некласическа научна картина на света"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Некласическа мисловна парадигма
Период
28.04.2022 - 28.04.2022 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Н. Рилски"

Новите проблеми и предизвикателства пред философското и гражданското образование

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мотивация и компетентност по философия
Период
15.04.2022 - 15.04.2022 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национална кръгла маса "Образование и идеи. Светът на идеите"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Работата с текст по философия и философското разбиране
Период
25.02.2022 - 25.02.2022 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

Докторантско училище на Философския факултет на ЮЗУ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфика и построяване на докторската теза
Период
16.12.2021 - 16.12.2021 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Н. Рилски"

Кръгла маса: "Класическа научна картина за света"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Знаниева реалност и ролята на философията в глобалната ера
Период
13.12.2021 - 13.12.2021 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Свят и познание

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Свят и време - Философия на времето на проф. Ангел Стефанов
Период
08.12.2021 - 08.12.2021 г.
Организатор
ИФС-БАН

Да избереш философия - ситуации и възможности

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философският казус - към методологията на образованието по философия
Период
03.12.2021 - 04.12.2021 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, Катедра "Философия", Сдружение на университетските преподаватели по философия, Асоциация на преподавателите по философия

Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Глобалната компетентност във философското образование
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

Национална научна конференция, посветена на Световния ден на философията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философският метод и Фихтевото "Наукоучение"
Период
18.11.2021 - 18.11.2021 г.
Организатор
СУБ-Секция "Философски науки"

Философията на Хегел и религията

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Основа и строй на категориите при Хегел
Период
14.07.2021 - 15.07.2021 г.
Организатор
ИФС - БАН

33rd International Hegel Congress "Hegel and Freedom"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Free Constitution of the Absolute Idea
Период
21.06.2021 - 25.06.2021 г.
Организатор
International Hegel Society and University of Warsaw

Логос, догма, фантазия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Върху предмета на Втората Аналитика: Аристотел и Кант
Период
02.04.2021 - 03.04.2021 г.
Организатор
Асоциация за развитие на университетското класическо образование - АРУКО

Измерения на компетентността

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философско въображение и компетентност
Период
03.12.2020 - 05.12.2020 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски" и Университет "Св. Кл. Охридски", Битоля

Трансформации и предизвикателства в глобалния свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Конституция на универсалния етос
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Трети годишни четения на АРУКО "Сватбата на Филология и Меркурий"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Начала на фигурите и числата в "Елементи" на Евклид
Период
13.12.2019 - 14.12.2019 г.
Организатор
Асоциация за развитие на университетското класическо образование

Фентъзи, хорър и... изкуствен интелект

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Към една (нова) Митология на хоръра
Период
05.12.2019 - 05.12.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ и Катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство", ЮЗУ

75 години Съюз на учените в България

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Систематичният обхват на логиката
Период
21.11.2019 - 22.11.2019 г.
Организатор
Съюз на учените в България, секция "Философски науки"

Оценяване и философия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Знаниевата компетентност по философия - формиране и оценяване
Период
16.10.2019 - 17.10.2019 г.
Организатор
Специалност „Философия” при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски” и Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Изкуството на философията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философското Кредо
Период
04.06.2019 - 06.06.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет и БФО

Човекът: рационални концепти и морални дилеми

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Системата на човешките ценности и пирамидата на базовите потребности на Е. Маслоу
Период
29.05.2019 - 30.05.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ

Тематични и ценностни модели в образованието по философия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Аксиотопика
Период
10.05.2019 - 11.05.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ и РУО-Благоевград

Съзнанието - VII

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможна ли е универсална система на понятията?
Период
29.01.2019 - 29.01.2019 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

Мислене и действане. Годишни четения на АРУКО

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Принципът за противоречието при Платон и Аристотел
Период
14.12.2018 - 15.12.2018 г.
Организатор
Асоциация за развитие на университетското класическо образование

Универсалност и приложимост на човешките права

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правата на човека и "световното гражданско общество"
Период
10.12.2018 - 11.12.2018 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

Ролята на философските изследвания в университетската образованост

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кантовият проект за система на понятията
Период
27.11.2018 - 27.11.2018 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ

70 години академична философия в България

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
В търсене на последния фундамент - срещата на логиката и математиката
Период
15.11.2018 - 16.11.2018 г.
Организатор
ИИОЗ - БАН и СУБ

32. International Hegel Congress of the International Hegel-Society “HEGEL’S ENCYCLOPAEDICAL SYSTEM AND ITS LEGACY”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teleology in systematic form
Период
05.06.2018 - 08.06.2018 г.
Организатор
International Hegel Society

Свободата: възможна и невъзможна

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Спонтанността на понятията като основа на мисленето
Период
16.05.2018 - 17.05.2018 г.
Организатор
Център за философия и психоанализа, ЮЗУ

Иновативни методи на преподаването по философия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хуманитаристиката в зората на една нова философска ера
Период
13.04.2018 - 14.04.2018 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ

Съзнанието - VI

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Регионът на трансценденталната способност за съждение
Период
29.01.2018 - 29.01.2018 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

125 години университетска философия в България

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Делото на проф. дфн Иван С. Стефанов за изследване и популяризиране на немската класическа философия в България
Период
25.10.2017 - 28.10.2017 г.
Организатор
Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

В границите и отвъд границите на съзнанието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Асоциативните връзки на съзнанието
Период
11.05.2017 - 12.05.2017 г.
Организатор
Център за философия и психоанализа, ЮЗУ

Съзнанието - V

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Апрехензията на обекта: Кант и/или Аристотел
Период
27.01.2017 - 27.01.2017 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

Предизвикателството Аристотел

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Регистър на съждението в логическото учение на Аристотел
Период
28.11.2016 - 30.11.2016 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Лайбниц - 300 години безсмъртие

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Онтологически и логически проекции на Лайбницовия Закон за достатъчното основание
Период
14.11.2016 - 14.11.2016 г.
Организатор
Катедра "История на философията", Софийски университет

Човекът - свободен и несвободен

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Безкрайност и свобода - как мислим всеобщото
Период
03.11.2016 - 04.11.2016 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

Абсолютното съзнание

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Реално и идеално в концепцията на Иван Гюзелев за абсолютното съзнание
Период
06.10.2016 - 06.10.2016 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет и ИИОЗ - БАН

Магическият реализъм

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Фентъзи-елементи на надреалното в четирилогията "Землемория" на Урсула Ле Гуин
Период
21.06.2016 - 22.06.2016 г.
Организатор
Институт по Литература към БАН

31. Internationaler Hegel-Kongress "Erkenne dich selbst - Anthropologische Perspektiven"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Subjektive Relation as a Moment of Determination in Hegel's Science of Logic
Период
17.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
Internationale Hegel-Gesellschaft

Назад към метафизиката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуалисткият трансцендентализъм и аналитиката на основните положения
Период
12.05.2016 - 12.05.2016 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Трансцеденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Структуриране на личността в психоаналитична перспектива
Период
21.04.2016 - 22.04.2016 г.
Организатор
Център за философия и психоанализа, ЮЗУ

Език и познание

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Моделиране на истината в логическото пространство
Период
12.03.2016 - 13.03.2016 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

Съзнанието - IV

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Модуси на предметоизграждането
Период
29.01.2016 - 30.01.2016 г.
Организатор
Катедра "Философия", Софийски университет

Кино & Философия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Релатусът" на киноразказа
Период
05.11.2015 - 06.11.2015 г.
Организатор
Катедра "Философия" и Катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство", ЮЗУ

Феноменологическото мислене

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Феноменологичният дискурс на категорията
Период
04.05.2015 - 05.05.2015 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Изборът

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Има ли закон на мотивацията?
Период
23.04.2015 - 24.04.2015 г.
Организатор
Център за философия и психоанализа, ЮЗУ

Sofia Kant Conference

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможността на чистото философско познание по Кант
Период
22.04.2015 - 22.04.2015 г.
Организатор
Кантово общество в България и СУ

Дебатът върху A Priori

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Топика на априорното
Период
06.02.2015 - 07.02.2015 г.
Организатор
ИИОЗ - БАН и ФФ на СУ

Фантастични визуализации в изкуството

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Чудатото
Период
18.10.2013 - 19.10.2013 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ

Философският глобализъм на Хегел

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тотално, целокупно и универсално в Хегелова интерпретация
Период
16.05.2012 - 16.05.2012 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ

Индия – древна и мъдра

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хуманистичният проект между Изтока и Запада
Период
09.05.2012 - 09.05.2012 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ

Съвременната логика: подходи, идеи и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Субординацията на съждението
Период
14.12.2011 - 15.12.2011 г.
Организатор
Секция „Логически системи и модели”, ИИОЗ-БАН

Измерения на фантастичното в съвременността

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Героика на фантастичното
Период
14.05.2011 - 15.05.2011 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ и Студентски съвет при ЮЗУ

Слово и свят в творчеството на Дж. Р. Р. Толкин

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Начала на приказното
Период
15.05.2009 - 15.05.2009 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ и Толкин обществото в България

Философия и езотерика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Науката за Абсолютното
Период
26.05.2008 - 27.05.2008 г.
Организатор
Катедра "Философия", ЮЗУ

Култура, религия и традиции на народите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Светогледна проекция на българската религиозна идентичност
Период
07.10.2005 - 11.10.2005 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Балканска конференция на младите учени

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Логиката на Хегел и познавателният метод
Период
16.06.2005 - 18.06.2005 г.
Организатор
Съюз на учените

Проекти

(Факултетски проект на ФФ) Изследване на съвременните теоретични и методологични тенденции във философията и гражданската образованост

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Ръководител за Катедра "Философия"
Финансиран от
Проекти по наредба №3
Бюджет
500,00 лв.

(Инфраструктурен проект на ЦФП, ФФ на ЮЗУ) Метафизичното понятие "свобода" - основа за априорната езикова релативност на психоаналитичните модели

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Координатор на дейностите
Финансиран от
Проекти по наредба №3
Бюджет
500,00 лв.

(Инфраструктурен проект на ЦНИ, ФФ на ЮЗУ) Теоретичната съпоставимост между априористки концепти: Как Шопенхауеровата метафизика разбира Кантовата критика

Период на провеждане
01.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
Проекти по наредба №3
Бюджет
500,00 лв.

(Инфраструктурен проект, Център за немски идеализъм) Назад към метафизиката

Период на провеждане
11.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Координатор на дейностите по проекта
Финансиран от
Проекти по Наредба №3
Бюджет
1000,00 лв.

(Инфраструктурен проект, ЦФП, ЮЗУ) Трансцеденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Координатор на дейностите по проекта
Финансиран от
Проекти по Наредба №3
Бюджет
1000,00 лв.

(Факултетски проект на Философски факултет ) Фронезисът в глобализиращото се общество

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Ръководител за Катедра "Философия"
Финансиран от
Проекти по Наредба №3
Бюджет
5000,00 лв.

(Инфраструктурен проект, Център за немски идеализъм) Феноменологическото мислене

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Заместник-ръководител
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Инфраструктурен проект, ЦФП, ЮЗУ) Приложение на философски методи в психоанализата

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Координатор на дейностите по проекта
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Факултетски проект на Философски факултет ) Дисперсии на западните и източните модели за единство

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ръководител за Катедра "Философия"
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Факултетски проект на Философски факултет ) Екзистенциални и политически основания на модерността

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Ръководител за Катедра "Философия"
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Инфраструктурен проект, Център за немски идеализъм) Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал (разум и вяра)

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Координатор на дейностите по проекта
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Инфраструктурен проект, Център за немски идеализъм) Метафизическо, постметафизическо и религиозно мислене

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Заместник-ръководител
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Факултетски проект на Философски факултет ) Виртуалното и фантастичното

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Ръководител за Катедра "Философия"
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Факултетски проект на Философски факултет ) Философски, духовни и граждански измерения на човешкото битие

Период на провеждане
01.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
Ръководител за Катедра "Философия"
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Национален проект на ИИОЗ-БАН ) Идентичност и продуктивност

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Участник с модул на тема: "Систематика на традиционно логическите форми на мисленето"
Финансиран от
Център за хуманитарни и социални изследвания, ИИОЗ- БАН
Бюджет
5000,00 лв.

(Факултетски проект на Философски факултет ) Границите – философски и политически интерпретации

Период на провеждане
01.01.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Ръководител за Катедра "Философия"
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Факултетски проект на Философски факултет ) Актуални проблеми на хуманитаристиката и обществознанието

Период на провеждане
01.01.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
Ръководител за Катедра "Философия"
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(Инфраструктурен проект) Модели на философското мислене

Период на провеждане
01.01.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
Координатор на дейностите по проекта
Финансиран от
Проекти по Наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Нихилизмът срещу метафизиката - генезис на некласическите ценности

Докторант
Валери Вълчев
Период
05.07.2022 - 21.06.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Развитие на концепта за модерна наука през метафизическите идеи на Декарт и Лайбниц

Докторант
Даниела Дралева
Период
05.07.2022 - 04.07.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Властови и граждански модели и медиация в областта на сигурността и киберсигурността

Докторант
Венцислава Венчова
Период
05.07.2021 - 04.07.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Екзистенциалната аналитика на Хайдегер в съвременната визия за човека"

Докторант
Анета Тумбева
Период
15.01.2015 - 16.12.2019 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Символни начала на истината в песимизма на Ницше

Студент
Александър Попов
Година
2023
ОКС
бакалавър

Проектиране на Декартовото cogito в една типология на човешките страсти

Студент
Евгения Кавданска
Година
2019
ОКС
магистър

Разсъдък и сетивност и тяхното поле на взаимодействие в Кантовата "Критика на чистия разум"

Студент
Виктория Петрова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Време, пространство и познание - Кант и Шопенхауер

Студент
Галина Василева
Година
2017
ОКС
бакалавър

Методология и обхват на съмнението във философията на Декарт

Студент
Евгения Кавданска
Година
2017
ОКС
бакалавър

Разум и съзнателност при Хегел

Студент
Иванка Врънгова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Проектиране на личността във и през философията на Киркегор

Студент
Юлия Андонова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Схеми с два обема в традиционната логика

Студент
Анита Цанова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Вярата като кулминация на екзистенцията във философията на Киркегор

Студент
Димона Иванова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Интелект и интуиция в процеса на мисленето

Студент
Деница Москова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Интерпретативен модел на волята – Кант и Шопенхауер

Студент
Йоана Митрева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Типология на жизнеизбирането във философията на Киркегор

Студент
Наталия Тупарова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Логическият квадрат – аксиоматика и построения

Студент
Надя Белашова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Краят на абсолютната философия и Ницше

Студент
Мартина Пипонкова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Улрих Бек и Зигмунт Бауман за съвременното общество. Основни констатации и специфичен принос

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
23.05.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йордан Йорданович

Динамика на креативността във феномена гранична ситуация

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.11.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Димков

Спекулативната логика на Хегел като нравствен път на духовна еволюция

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иво Минков

Теософски алтернативи на рисковото общество

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анна Кълцева

Инкорпоративната икономика: демокрация, война и олигархия

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
11.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Фабиан Санчес

Ерос и философия

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
16.04.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дани Котев

Антропология на волята

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Философски факултет
Държава
България
Дата
17.01.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невелин Вутов

Експликация на триединството тяло-душа-дух при Аристотел, Декарт и Хегел

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ели Венкова

Векът на масите. Философски и психоаналитични идеи

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Раделина Иванова

Философски проблеми на сублимацията

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светла Станоева

Същност на злото. Философски и психоаналитични концепции

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Милошов

Деструктивността като психоаналитичен проблем

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ибраим Мейзинев

Еросът във феноменологичен контекст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невена Крумова

Компаративно изследване на Хегеловия Абсолютен дух и Шопенхауеровата абсолютна воля – опит за извеждане на философски принцип и синтез

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Илиева

Полемиката между Фридрих Ницше и анархизма

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любомира Стоянова

История на руските философско-религиозни идеи за човека и духовните основи на нравствеността

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.10.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Костадин Нушев

Древно-гръцката цивилизация - идеи и ценности

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангелика Янева

Другият като философско-богословски проблем

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Добромир Костов

Философско-религиозни пътища за онтологизиране на Божието битие

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Мирчев

Метафизически параметри на Ероса

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невена Крумова

Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанаска Чолакова

Моралът като антиприрода на човека

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любомира Стоянова

Мястото на философската антропология в съвременното знание

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йоана Виачка

Бог като трансцендентален идеал

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислава Андонова

Медиатор и телос във философията на Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Николова

Общуването в епохата на глобализацията

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ренета Ангелова

Модели и ситуации на избор във философията на Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Узунова