Avatar

доц. д-р Стоян Танчев

Email: saneto swu.bg


Публикации

Данъци и данъчни системи: Теория, предизвикателства и перспективи в условията на икономически цикъл. България: Университетско издателство: „Неофит Рилски“-, 2022
Tax Buoyancy and Tax Elasticity of the Proportional Income Tax in Bulgaria , Revista Inclusione 2021: 593-610. (Co-author/s: Милена Филипова)
Impact of Exchange Rate Regimes and Euro Area Membership on the Economic Growth of the New Member States from Central and Eastern Europe , Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences 2021: 216-246. (Co-author/s: Иван Тодоров, Калина Дурова, Петър Юруков)
Законът на Оукън в България, Гърция и Русия: сравнителен анализ , Икономически и социални алтернативи 2021: 128-144. (Съавтор/и: Иван Тодоров, Мариана Ушева, Калина Дурова)
Въздействие на пропорционалния данък върху икономическото развитие на България. България: Авангард Прима, 2021
Пропорционален или прогресивен данък (Иконометричен анализ на панелни данни). България: Университетско издателство: „Неофит Рилски“, 2021
Дискреция или автоматичен механизъм определя монетарните условия в България?, , Сп. "Икономическа мисъл" 2020: 95-114. (Съавтор/и: Иван Тодоров, Мариана Ушева, Петър Юруков)
Tax Buoyancy and Economic Growth: Empirical evidence of Bulgaria, Journal of Tax Reform , Journal of Tax Reform 2019: 236–248. (Co-author/s: Иван Тодоров)
Monetary Discretion by Fiscal Means: The Case of Bulgaria , CBU International Conference Proceedings 2019 2019: 56-67. (Co-author/s: Преслав Димитров, Иван Тодоров, Петър Юруков)
Does automation or discretion drive money supply in Bulgaria? , Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal 2019: 40-56. (Co-author/s: Иван Тодоров, Петър Юруков)
Impact of external shocks on Bulgaria’s growth and cycle , Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences 2019: 158-168. (Co-author/s: Иван Тодоров, Петър Юруков)
Why post-communist countries choose the flat tax: A comparative welfare approach , Acta Oeconomica 2019: 41-62. (Co-author/s: Ганчо Ганчев)
The Choice of Tax System and Economic Growth , Economics and Management 2018: 54-71. (Co-author/s: Мартина Кехайова)
EU funds and economic growth in Bulgaria , Сп. "Икономическа мисъл" 2018: 72-83. (Co-author/s: Мариан Терзиев)
The Role of The Proportional Income Tax on Economic Growth of Bulgaria , Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania) 2016: 66-77.
Влиянието на подоходното облагане върху макроикономическата среда след 2004 година , Годишник "Наука-Образование-Изкуство", Съюз на учените в България 2015: 46-56.

Конференции

ХII-та научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нараснали събираемостта на личния подоходен данък в България след приемането на пропорционално облагане
Период
03.10.2019 - 03.10.2019 г.
Организатор
Икономически университет - Варна
Съавтор(и)
Иван Тодоров

Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Are monetary conditions more restrictive under a currency board arrangement or under a central bank? Empirical evidence from Bulgaria,
Период
23.05.2019 - 23.05.2019 г.
Организатор
Balkans JETSS
Съавтор(и)
Иван Тодоров, Петър Юруков

TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Incoming Tourism Flow in Turkey and its Influence on the Incoming Tourism Flows in the Mediterranean and Black Sea Countries
Период
14.11.2018 - 17.11.2018 г.
Организатор
University of the Algarve
Съавтор(и)
Преслав Димитров, Гергана Ангелова, София Мирчова, Георги Чатрафилож

Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мигранти и бежанци– икономически ракурси
Период
12.10.2016 - 12.10.2016 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски
Съавтор(и)
Елена Стврова, Владимир Ценков

Иконометричен анализ на проблемите на икономическия растеж, неравенството и бедността

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подоходно облагане и неравенство в България
Период
08.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Цената на спасяването на банките
Период
21.05.2015 - 24.05.2015 г.
Организатор
УНСС, гр. София
Съавтор(и)
Ганчо Ганчев, Елена Ставрова

Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Влиянието на пропорционалния подоходен данък върху растежа в страните от Азия”
Период
15.05.2015 - 16.05.2015 г.
Организатор
Икономически Университет Варна

Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неравенството в доходите и спестяванията…или кой у нас спестява?
Период
21.05.2014 - 24.05.2014 г.
Организатор
УНСС гр. София
Съавтор(и)
Владимир Ценков, Елена Ставрова

СЛЕД КРИЗИСЕН МАРАЗЪМ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
,,БАНКОВИ СПЕСТЯВАНИЯ, КРЕДИТИРАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“
Период
23.05.2013 - 26.05.2013 г.
Организатор
УНСС гр. София
Съавтор(и)
Владимир Ценков, Елена Ставрова

Криза и икономически растеж

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
,,Финансова грамотност и инвестиционно поведение - връзки и зависимости”
Период
26.10.2012 - 26.10.2012 г.
Организатор
УНСС гр. София
Съавтор(и)
Владимир Ценков, Елена Ставрова

South-East European Countries towards European Integration

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Macroeconomic aspects of proportional taxation of Central and Eastern Europe”
Период
20.10.2012 - 20.10.2012 г.
Организатор
University „ALEKSANDËR XHUVANI"- Elbasan
Съавтор(и)
Владимир Ценков

Европа на две скорости – възможно ли е?

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Данъчното облагане като фактор за икономически растеж при държавите от Централна и Източна Европа”
Период
05.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Владимир Ценков

The Function of management in increasing tourism consumption

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Tourism industry revenue in the Republic of Bulgaria and visits by tourists in-residence – interactions and dependencies”
Период
05.05.2012 - 05.05.2012 г.
Организатор
University of Rijeka
Съавтор(и)
Владимир Ценков, Елена Ставрова

Пътят към Еврото

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
,,Промени в данъчното законодателство в условията на глобална криза в страните-членки на ЕС”
Период
07.10.2011 - 08.10.2011 г.
Организатор
УНСС гр. София

Проекти

(2021-1-EL02- KA220-YOU-000029015) Social and Sustainable skills for young NEET population - SOSUSK

Период на провеждане
30.01.2022 - 02.01.2024 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Гръцката национална агенция по Програма "Еразъм +"
Бюджет
48347,38 лв.

(2021-1-IT01- KA210-VET-000032889) Towards the Autonomy of UFM (Unaccompanied Foreign Minors) - UFM

Период на провеждане
01.12.2021 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Италианската национална агенция по Програма "Еразъм +"
Бюджет
26980,26 лв.

(2021-1-BG-02- KA220-VET-000029619) Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental & Social Responsibility in Tourism (Su.Re.To Tourism)

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.12.2023 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Българската национална агенция по Програма "Еразъм +" - ЦРЧР
Бюджет
58546,87 лв.

(5049389) Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in the cross border area - Tourism-E

Период на провеждане
05.07.2019 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
Бюджет
1596928,64 лв.

(5017158) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the cross border area / AGRI-ABILITY

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.05.2021 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
Бюджет
11773148,20 лв.

Ръководени докторанти

Сравнителен анализ на данъчните системи на България, Русия и САЩ

Докторант
Мартина Димитрова Кехайова
Период
05.02.2015 - 04.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

"Приходите от косвени данъци в бюджета на България в условия на икономически растеж и криза - тенденции и предизвикателства"

Студент
Драгомира Димчева
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Финансово-контролни органи в Европейския съюз - ОЛАФ и Европейска сметна палата" (емпиричен анализ на разкритията с финансови средства и връзката с разходната политика на ЕС)

Студент
Таня Неделчева
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Реформата на подоходното облагане и връзката с икономическия растеж"

Студент
Изабела Иванова
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Облагане на доходите на физическите лица-принципи, организация, режими и облекчения"

Студент
Десислава Йовева
Година
2015
ОКС
бакалавър