Avatar

гл.ас. д-р Стоян Танчев

Email: saneto swu.bg


Публикации

CONSUMER TAX SYSTEM OF BULGARIA IN TERMS OF ECONOMIC GROWTH AND CRISIS , Сп. "Икономическа мисъл" 2016: 106-125.
The Role of The Proportional Income Tax on Economic Growth of Bulgaria , сп. "Икономически изследвания" при БАН 2016: 66-77.
Влиянието на подоходното облагане върху макроикономическата среда след 2004 година , Годишник "Наука-Образование-Изкуство", Съюз на учените в България 2015: 46-56.

Конференции

„Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Влиянието на пропорционалния подоходен данък върху растежа в страните от Азия”
Период
15.05.2015 - 16.05.2015 г.
Организатор
Икономически Университет Варна

„Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неравенството в доходите и спестяванията…или кой у нас спестява?
Период
21.05.2014 - 24.05.2014 г.
Организатор
УНСС гр. София
Съавтор(и)
Владимир Ценков, Елена Ставрова

,,СЛЕД КРИЗИСЕН МАРАЗЪМ”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
,,БАНКОВИ СПЕСТЯВАНИЯ, КРЕДИТИРАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“
Период
23.05.2013 - 26.05.2013 г.
Организатор
УНСС гр. София
Съавтор(и)
Владимир Ценков, Елена Ставрова

,,Криза и икономически растеж’’

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
,,Финансова грамотност и инвестиционно поведение - връзки и зависимости”
Период
26.10.2012 - 26.10.2012 г.
Организатор
УНСС гр. София
Съавтор(и)
Владимир Ценков, Елена Ставрова

" South-East European Countries towards European Integration"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Macroeconomic aspects of proportional taxation of Central and Eastern Europe”
Период
20.10.2012 - 20.10.2012 г.
Организатор
University „ALEKSANDËR XHUVANI"- Elbasan
Съавтор(и)
Владимир Ценков

„Европа на две скорости – възможно ли е?

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Данъчното облагане като фактор за икономически растеж при държавите от Централна и Източна Европа”
Период
05.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Владимир Ценков

“The Function of management in increasing tourism consumption”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Tourism industry revenue in the Republic of Bulgaria and visits by tourists in-residence – interactions and dependencies”
Период
05.05.2012 - 05.05.2012 г.
Организатор
University of Rijeka
Съавтор(и)
Владимир Ценков , Елена Ставрова

,,Пътят към Еврото”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
,,Промени в данъчното законодателство в условията на глобална криза в страните-членки на ЕС”
Период
07.10.2011 - 08.10.2011 г.
Организатор
УНСС гр. София

Ръководени докторанти

Сравнителен анализ на данъчните системи на България, Русия и САЩ

Докторант
Мартина Димитрова Кехайова
Период
05.02.2015 - 04.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

"Приходите от косвени данъци в бюджета на България в условия на икономически растеж и криза - тенденции и предизвикателства"

Студент
Драгомира Димчева
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Финансово-контролни органи в Европейския съюз - ОЛАФ и Европейска сметна палата" (емпиричен анализ на разкритията с финансови средства и връзката с разходната политика на ЕС)

Студент
Таня Неделчева
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Реформата на подоходното облагане и връзката с икономическия растеж"

Студент
Изабела Иванова
Година
2016
ОКС
бакалавър

"Облагане на доходите на физическите лица-принципи, организация, режими и облекчения"

Студент
Десислава Йовева
Година
2015
ОКС
бакалавър