Avatar

доц. д-р Светослава Съева

Email: s_saeva swu.bg


Слухово-речева рехабилитация, билингвизъм, слухови нарушения, глухота

Публикации

Тотална комуникация. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2022
Към поставянето на методически основи в професионалната подготовка на жестовите преводачи в България , сп. Жестов език и билингвизъм 2021: 126-158. (Съавтор/и: Ивелина Стоянова)
„Железният сбудилник“ – гласовете ви чувам, деца , сп. Педагогика, кн. 3 2020: стр. 374-387.
Пренаталният ултразвук: манна небесна, руска рулетка или кутията на Пандора , сп. "Професионално образование", кн. 2 2020: стр. 160-172.
Robotics and information technologies in education: four countries from Alpe-AdriaDanube Region survey , International Journal of Technology and Design Education 2020: . (Co-author/s: Josip Musić, Mirjana Bonković, Stanko Kružić, Tea Marasović, Vladan Papić, Snezhana Kostova, Maya Dimitrova, Vassilis Kaburlasos, Eleni Vrochidou, George Papakostas, Theodore Pachidis, Milen Zamfirov)
Методическо ръководство за подготовка на преводачи по български жестов език. България: Министерство на образованието и науката, 2020 (Съавтор/и: Ивелина Стоянова)
Prenatal ultrasound irradiation as an underestimated risk factor for the birth of children with different abilities (AKA special educational needs) , European Journal of Special Education Research 2019: pp 59-81, Volume 4 │ Issue 3 │ 2019.
Методи и етични аспекти при обучението на лица със слухови нарушения , сп. Професионално образование, кн. 3 2015: стр. 259-270.
Състояние на практическото обучение по специалностите "Специална педагогика" и "Социална педагогика" - експертно мнение на базовите наставници и учители , Сборник "Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции" 2014: . (Съавтор/и: Юлиана Ковачка)
Обучението по специалност "Специална педагогика" в Югозападния университет "Неофит Рилски" и в университета "Лоранд Йотвьош", Унгария - сравнителен анализ , Сборник "Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции" 2014: .
Билингвизъм в условията на нарушен слух , сп. "Чуждоезиково обучение" 2014: стр. 654-669. (Съавтор/и: Ангелина Бекярова)
Ръководство за преддипломна практика (за студенти от специалностите "Социална педагогика" и "Специална педагогика"). България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 (Съавтор/и: Траян Попкочев, Юлиана Ковачка)
Computer Enhanced English Language Tool for Students with Hearing Loss - a Bulgarian Study , Journal of Educational Technology & Society 2013: 259–273. (Co-author/s: Milen Zamfirov)
Techniques of the School Experiment in Sciences, for Students with Hearing Loss, in Bulgaria , Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2013: 209-220. (Co-author/s: Milen Zamfirov)
Слухово-речева рехабилитация. Технически средства. България: ИК Гитава, 2012
School Actvities in Natural Sciences for Students with Special Needs in Bulgaria , Journal of Science Education for Students with Disabilities 2012: . (Co-author/s: Milen Zamfirov)
Методологичен подход в обучението на ученици със синдром на Даун по Човекът и природата , Втори есенен научно-образователен форум "Съвременни предизвикателства пред учителската професия" 2012: 515-526. (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Глухота и билингвизъм. България: Аеропрес БГ, 2010
Българите със слухови нарушения и българските надписи на небългарски , Сборник Съвременното образование мисия и визии 2010: .
Типични грешки при ученици със слухови нарушения в първите етапи на обучението по английски език , сп. Специална педагогика 2010: .
Относно преподаването в областта природни науки на ученици със специални образователни потребности , Списание Химия, Khimiya/Chemistry. Bulgarian Journal of Chemical Education Chemistry 19, 214-232 (2010) 2010: 214-232. (Съавтор/и: Милен Замфиров, Цвятко Попов)
The Education of Deaf and Hard-of-Hearing Children at Special and Mainstream Schools in Bulgaria , Bildungschancen horgeschadigter Schulerinnen und Schuler. Beitrage zur Bildungsdebatte. 2010: .
Casework, Case Management and English Language for People with Hearing Loss , Сборник "Casework and Social Control in the 20th century" 2010: .
Мултимедийно обучение по Човекът и природата, Физика и Астрономия на ученици с увреден слух , Списание на Софийския университет за електронно обучение 2010: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
ОТНОСНО ПРЕПОДАВАНЕТО В ОБЛАСТТА ПРИРОДНИ НАУКИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ , ж 2010: . (Съавтор/и: Милен Замфиров, Цвятко Попов)
Глухота в семейството. България: Аеропрес БГ, 2009
Митове и факти за глухите хора , Списание "Специална педагогика" 2009: .
Direct Target Groups and Their Situation in Europe. European Union Definitions , Handbook All inclusive disability and migration. Interculturally barrier-free model 2009: .
Особености при лица със слухови нарушения с би/трилингвистичен статус , Наръчник за работа с хора с увреден слух 2008: .
"Erste Schritte in die Physik fur Gehorlose" - Neues Computerisiertes Lernprogramm in Bulgarien , Heilpadagogik 2008: 66-80. (Co-author/s: Милен Замфиров)
Общуване и английски език – особености при младежи с увреден слух от пет европейски държави , Списание Специална педагогика 2008: .
Общуване и английски език – особености при младежи с увреден слух от 5 европейски държави, , сп. Специална педагогика 2008: .
Лингвистичен анализ на термините за "жестов език" в страните от Европейския съюз , Сборник от Научна конференция с международно участие „Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедичната терминология” 2007: .
Innovation in Teaching Deaf Students Physics and Astronomy in Bulgaria , Journal of Physics Education, Phys. Educ. 42 2007: . (Co-author/s: Milen Zamfirov, Tsviatko Popov)
Методологичен подход при обучението на ученици с увреден слух по физика и астрономия , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 2007: . (Съавтор/и: Милен Замфиров, Цвятко Попов)
Овладяване на английски език от ученици със слухови нарушения в различна обучителна среда , Списание Специална педагогика 2007: . (Съавтор/и: Венета Кацарска)
„Първи стъпки в жестовия език” – он-лайн обучителна компютърна програма по български жестов език , Списание Специална педагогика 2007: .
New Trends in Educating Hearing Impaired People , International Federation of Hard of Hearing Young People, Newsletter 2007: .
Компютърна стратегия за обучение по английски език на ученици със слухови нарушения в България , Годишник на ИЧС 2007: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Първи стъпки във физиката за глухи (компютърна програма). България: Прес, 2007 (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Първи стъпки в жестовия език (компютърна програма). България: Прес, 2007 (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Консултиране на ученици със слухови нарушения, изучаващи английски език в условията на специалното училище , Сборник "Обучението на деца с увреден слух - медико-педагогически реалности и перспективи" 2007: . (Съавтор/и: Венета Кацарска)
Първи стъпки във физиката за глухи , сп. Физика 2007: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Използване на мултимедийна стратегия за обучение по английски език на ученици с увреден слух в условията на специалното училище , сп. Специална педагогика, бр. 3 2006: .
Английски език за хора с увреден слух (начинаещи), компютърна програма. България: Language, 2006 (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Особености в процеса на възприемане и разбиране на съобщения на английски език от лица с увреден слух , Списание Специална педагогика 2006: .
Мултимедийно обучение по английски език на ученици със слухови нарушения , Списание "Чуждоезиково обучение" 2006: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Използване на мултимедия при представяне на космически явления на ученици с увреден слух , Сборник от научна конференция с международно участие, гр. Варна 2005: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Physics in Signs (компютърна програма). България: Прес, 2005 (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Мултимедиен специализиран български жестов език (компютърна програма). България: Прес, 2005 (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Мултимедия в обучението на ученици със и без слухови нарушения в културнообразователната област "Природни науки" в 5.- 8. клас , Списание Физика 2005: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Съпоставителен анализ на нов български жестов речник по физика и астрономия за ученици с увреден слух с единайсет чужди жестови речника и проследяване на етимологията на заемките и корените, съвпадащи с жестове , Списание Научни съобщения на Съюз на Учените в България, клон Добрич 2005: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Сравнителен анализ на специализирани жестове от българския жестов език при ученици със слухови нарушения от България и Унгария , Списание Специална педагогика 2005: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Особености в процеса на овладяване на английски език от ученици с увреден слух от Унгария и България , Сборник: Актуални проблеми в социалната и логопедичната работа. Университетско издателство “Неофит Рилски”, Блаогевград 2005: .
Eкстериорната (градска) лингвистична среда и глухите хора , Списание Югозападни листи 2005: .
Мултимедия в обучението на ученици с и без слухови нарушения в културнообразователната област “Природни науки” в 5. – 8. клас , Списание "Физика" 2005: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Указание за практическо обучение на студенти по логопедия и слухово-речева рехабилитация. България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2005 (Съавтор/и: Миглена Симонска, Елка Горанова, Даниела Боцева)
Eкстериорната (градска) лингвистична среда и глухите хора , сп. Югозападни листи 2005: .
Жестов речник по Човекът и природата, Физика и Астрономия. България: Алтера, 2004 (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Книга за обучението по физика на деца с увреден слух , Списание "Физика" 2004: . (Съавтор/и: Милен Замфиров)
Роля на жестомимичния език при обучението по чужд език на деца със слухов дефицит , Сборник от научна конференция, гр. Русе 2003: .
Указание за практическо обучение на студенти по логопедия и слухово-речева рехабилитация. България: ЮЗУ "Н. Рилски", 2002 (Съавтор/и: Миглена Симонска, Венета Кацарска)

Конференции

Жестовият език в образованието и науката

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Ретроспективи и перспективи пред българския жестов език
Период
12.10.2022 - 14.10.2022 г.
Организатор
Министерство на образованието и науката

26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Identifying Needs of Robotic and Technological Solutions for the Classroom
Период
08.09.2018 - 09.09.2018 г.
Организатор
Project
Съавтор(и)
Snezhana Kostova, Maya Dimitrova, Milen Zamfirov, Vassilis Kaburlasos, Eleni Vrochidou, George Papakostas, Theodore P Pachidis, Mirjana Bonkovic, Stanko Kruzic, Tea Marasovic, Josip Music, Vladan Papić

VII есенен научно-образователен форум „Съвременни педагогически технологии в образованието"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на животните във възпитанието на децата с различни възможности
Период
10.11.2017 - 11.11.2017 г.
Организатор
Софийски университет, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

VI есенен научно-образователен форум „Модернизация на образованието"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Литературата за отглеждане и възпитание на деца - неочакван източник на негативни възпитателни практики
Период
11.11.2016 - 12.11.2016 г.
Организатор
Софийски университет, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Подобряване качеството на обучение на учениците с увреден слух. Статут и перспективи за развитие на българския жестов език

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българският жестов език - тенденции и развитие
Период
14.11.2013 - 14.11.2013 г.
Организатор
Съюз на глухите в България

Physics Еducation for Learners with Special Needs. First Workshop on Physics Education Without Barriers

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Physics Education for Learners with Special Needs
Период
23.04.2013 - 23.04.2013 г.
Организатор
Physics
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Не на насилието над деца със сензорни нарушения

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Условия за подобряване обучението на ученици със слухови нарушения в България
Период
01.12.2012 - 01.12.2012 г.
Организатор
Let Violence Go Project
Съавтор(и)
Надежда Мирчева

II есенен научно-образователен форум "Учителят: Призвание, Компетентност, Признание"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Методологичен подход в обучението на ученици със синдром на Даун по Човекът и природата
Период
18.11.2012 - 20.11.2012 г.
Организатор
Софийски университет, Департамет за информация и усъвършенстване на учители, SCImago Journal Rank (SJR indicator) - 0.192
Съавтор(и)
Милен Замфиров

eFESTO - Създаване на електронна обучителна среда за учащи се с увреждания

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
За по-ефективно обучение на ученици с увреден слух – представяне на онлайн образователен инструмент
Период
12.10.2011 - 12.10.2011 г.
Организатор
Фондация "Тайм"

Научна конференция "Мисия и визии" 35 години ЮЗУ и 100 години от рождението на проф. Дечо Денев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българите със слухови нарушения и българските надписи на небългарски
Период
08.11.2010 - 09.11.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

"ISD: Integrated Scales of Development. Introducing the Bulgarian ISD booklet Interactive workshop"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Integrated Scales
Период
13.02.2010 - 13.02.2010 г.
Организатор
Фирма Cochlear

Case work and social control in 20-th century

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Casework, Case Management and English Language for People with Hearing Loss
Период
16.01.2009 - 17.01.2009 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Правно-исторически факултет

ІV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мултимедийно обучение по английски език - нов ефективен метод за обучение на ученици със слухови нарушения
Период
22.06.2007 - 24.06.2005 г.
Организатор
Тракийски университет

New Trends in Educating Deaf and Hearing Impaired People

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Innovative Trends in Educating Hearing Impaired Youth in Bulgaria
Период
21.03.2007 - 25.03.2007 г.
Организатор
European Culture Society – Europska Kulturna Spolocnost, Slovak Republic

Обучението на деца с увреден слух - медико-педагогически реалности и перспективи

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мултимедийно обучение по английски език на ученици със слухови нарушения
Период
08.11.2006 - 09.11.2006 г.
Организатор
СОУ за деца с увреден слух "Свети Иван Рилски", гр. Търговище

Обучението на деца с увреден слух - медико-педагогически реалности и перспективи

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Консултиране на ученици със слухови нарушения, изучаващи английски език в условията на специалното училище
Период
08.11.2006 - 09.11.2006 г.
Организатор
СОУ за деца с увреден слух "Свети Иван Рилски", гр. Търговище
Съавтор(и)
Венета Кацарска

Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедичната терминология

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лингвистичен анализ на термините за "жестов език" в страните от Европейския съюз
Период
06.03.2006 - 07.03.2006 г.
Организатор
Софийски университет, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Трета есенна научна конференция "Осигуряване и оценяване на качеството на обучение"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трилингвистичен мултимедиен специализиран български жестов език по физика и астрономия за ученици с увреден слух и ученици без слухови нарушения
Период
19.09.2005 - 25.09.2005 г.
Организатор
Софийски университет, Факултет по начална и предучилищна педагогика
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Балканска конференция на младите учени

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Транскултурално изследване на български и унгарски ученици с увреден слух при апробиране на нови жестове към културната област "Природни науки"
Период
16.06.2005 - 17.06.2005 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Научна конференция

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Използване на мултимедия при представяне на космически явления на ученици с увреден слух
Период
10.06.2005 - 13.06.2005 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

FMNS-2005

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трилингвистично компютъризирано обучение на ученици с увреден слух и ученици със слухови възприятия в норма по физика чрез специализиран жестов речник по Човекът и природата, Физика и Астрономия
Период
09.06.2005 - 11.06.2005 г.
Организатор
ЮЗУ, ПМФ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

XXXIII национална конференция по въпросите на обучението по физика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Използване на мултимедия в обучението на ученици с увреден слух по учебните предмети Човек и природа - 5. - 6. клас и Физика и Астрономия - 7. - 8. клас
Период
07.04.2005 - 10.04.2005 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Научна конференция 20 години ФНПП "Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Взаимовръзка между променливи при апробация на нови жестове за деца с увреден слух по Физика и Астрономия за 7. клас
Период
23.11.2004 - 24.11.2004 г.
Организатор
Софийски университет, Факултет по начална и предучилищна педагогика
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Научна конференция 20 години ФНПП "Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнителен анализ на жестовете от жестов речник по Човекът и природата, Физика и Астрономия за 5., 6., 7. и 8. клас с девет национални жестови езици
Период
23.11.2004 - 24.11.2004 г.
Организатор
Софийски университет, Факултет по начална и предучилищна педагогика
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Пети международен симпозиум "Екология" - устойчиво развитие

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оценка на взаимовръзката между променливи при апробация на нови жестове за деца с увреден слух по Човекът и природата за 6. клас
Период
21.10.2004 - 22.10.2004 г.
Организатор
Научен
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Научно-приложна конференция с международно участие "Наука, техника, технологии и образование"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Апробация на нови жестове за деца с увреден слух по Човекът и природата за V клас
Период
30.09.2004 - 02.10.2004 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Научно-приложна конференция с международно участие "Наука, техника, технологии и образование"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Апробация на нови жестове за деца с увреден слух по Физика и Астрономия за VII клас
Период
30.09.2004 - 02.10.2004 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Научно-приложна конференция с международно участие "Наука, техника, технологии и образование

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Апробация на нови жестове за деца с увреден слух по Физика и Астрономия за VIII клас
Период
30.09.2004 - 02.10.2004 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Втора есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Апробация на нови жестове за деца с увреден слух по предмета Човек и природа за VI клас
Период
20.09.2004 - 25.09.2004 г.
Организатор
Софийски университет, Факултет по начална и предучилищна педагогика
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Научна конференция с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Английският език като елемент от обучението по физика на ученици с увреден слух в седми клас
Период
03.06.2004 - 04.06.2004 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

XXXII национална конференция по въпроси на обучението по физика и интердисциплинарен подход в обучението по физика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изграждане на систематичен подход при обучението на деца и юноши с увреден слух по физика
Период
13.05.2004 - 16.05.2004 г.
Организатор
ЮЗУ, ПМФ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

"Природни науки - 2004"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Формиране на понятия при деца с увреден слух върху тема "Движение на небесните тела в Слънчевата система" в 5. клас по Природознание
Период
09.01.2004 - 10.01.2004 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

"Природни науки - 2004"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Формиране на понятия при деца с увреден слух върху темите "Космически изследвания" и "Звезди и съзвездия" в 5. клас по Природознание
Период
09.01.2004 - 10.01.2004 г.
Организатор
СУБ
Съавтор(и)
Милен Замфиров

Научна конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Роля на жестомимичния език при обучението по чужд език на деца със слухов дефицит
Период
31.10.2003 - 01.11.2003 г.
Организатор
СУБ

Научна практика - евроинтеграция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стратегии за ефективно обучение по чужд език при деца със слухови нарушения
Период
30.10.2003 - 31.10.2003 г.
Организатор
СУБ

Информационни технологии. Наука, техника, технологии

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разбираемост на устната реч при деца със слухови нарушения от начален курс, интегрирани в общообразователно училище
Период
03.10.2003 - 04.10.2003 г.
Организатор
СУБ

"Образование и информационно общество"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Организация на обучението по чужд език за деца с увреден слух
Период
18.10.2002 - 19.10.2002 г.
Организатор
Колеж Дупница

Научна конференция

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Начало на организирано чуждоезиково обучение при деца с увреден слух
Период
06.06.2002 - 07.06.2002 г.
Организатор
СУБ

Проекти

"Онлайн учене при учениците със слухови нарушения: оценка на езиковата компетентност и преодоляване на комуникативните затруднения"

Период на провеждане
01.01.2021 - 28.02.2022 г.
Форма на участие
Консултант
Финансиран от
Фондация "Америка за България"
Бюджет
1,00 лв.

(106/14.08.2019) "Методическо ръководство за подготовка на преводачи по български жестов език"

Период на провеждане
14.08.2019 - 14.08.2020 г.
Форма на участие
Ръководител на екип, автор
Финансиран от
Министерство на образованието и науката
Бюджет
2,00 лв.

(N 07_ECVII_PA07) RONNI "Подобряване на благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии"

Период на провеждане
01.01.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Институт по роботика - БАН
Бюджет
1,00 лв.

De-Sign Bilingual

Период на провеждане
01.11.2014 - 01.10.2016 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейска общност / Еразъм +
Бюджет
2,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции

Период на провеждане
09.04.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд 2007-2013 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
2,00 лв.

От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух

Период на провеждане
01.11.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
Консултант
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
2,00 лв.

UNESCO Project on Endangered Sign Languages; UNESCO Survey: Linguistic Vitality and Diversity of Sign Languages

Период на провеждане
01.06.2013 - 08.07.2013 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
UNESCO
Бюджет
2,00 лв.

Volunteers for Tolerance and Equality for Young People with Disabilities

Период на провеждане
01.05.2012 - 14.05.2012 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Национален център "Европейски младежки програми и инициативи"
Бюджет
2,00 лв.

Учим и работим в полза на професионалното обучение и развитие на учениците със специални образователни потребности

Период на провеждане
10.04.2012 - 10.06.2012 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд - ЕС
Бюджет
2,00 лв.

VioLet - Let Violence Go

Период на провеждане
01.05.2011 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейска комисия
Бюджет
2,00 лв.

Мониторинг на иновациите в образованието (Благоевградска област)

Период на провеждане
01.02.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
2,00 лв.

Social Services in the Disability Sector - Studying Polish Best Practices and their Implementation in Bulgaria

Период на провеждане
01.01.2011 - 31.01.2011 г.
Форма на участие
Специализант
Финансиран от
Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи"
Бюджет
2,00 лв.

eFesto eLearning Environment for Disable Learners

Период на провеждане
01.11.2009 - 31.10.2011 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи"
Бюджет
2,00 лв.

VOSIDIS - Specialized Vocational Training for People with Severe and Profound Intellectual Disabilities

Период на провеждане
01.10.2008 - 01.08.2010 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи"
Бюджет
2,00 лв.

Body Language, Let's Art Together!

Период на провеждане
16.08.2008 - 26.08.2008 г.
Форма на участие
Доброволец
Финансиран от
"Младежта в действие"
Бюджет
2,00 лв.

Towards Inclusive Universities by Empowering Disabled Students, http://www.tiu.org.tr/content/view/240/148/

Период на провеждане
01.07.2008 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
EU
Бюджет
2,00 лв.

Accessible English for Disabled Learners

Период на провеждане
01.06.2008 - 01.06.2009 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Fulbright teacher exchange Alumni grant
Бюджет
2,00 лв.

Maximizing Participative Inclusion During University Experience

Период на провеждане
02.02.2008 - 10.02.2008 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Youth. Action 4.3.
Бюджет
2,00 лв.

All Inclusive - Disability and Migration

Период на провеждане
01.10.2007 - 01.09.2009 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Програма Грюндвиг на ЕС
Бюджет
2,00 лв.

Приятели в тишината/Тиха фотография

Период на провеждане
01.09.2007 - 01.02.2008 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Програма "Младежта в действие"
Бюджет
2,00 лв.

Swimming in the light

Период на провеждане
21.07.2007 - 31.07.2007 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Youth in Action
Бюджет
2,00 лв.

SignaEuropaIV

Период на провеждане
24.07.2006 - 31.07.2006 г.
Форма на участие
Организатор, ръководител на българската група, преводач (български жестов език, английски език)
Финансиран от
Програма Младеж
Бюджет
2,00 лв.

Изработване на мултимедиен компакт-диск по български жестов език

Период на провеждане
01.04.2006 - 01.04.2007 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
2,00 лв.

Алтернативен тест за диагностика на езиковото развитие и за слухово-речева рехабилитация на деца с увреден слух

Период на провеждане
01.03.2003 - 31.12.2003 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
2,00 лв.

Модернизация на обучението по Логопедия (код 12069)

Период на провеждане
01.01.2002 - 31.01.2005 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Световна банка
Бюджет
2,00 лв.

Извънучилищни дейности - алтернативни форми за достъп до образование на хората с увреждания в интегрирана среда

Период на провеждане
01.10.2001 - 31.05.2002 г.
Форма на участие
Учител по английски език на деца с увреден слух
Финансиран от
Фондация "Отворено общество"
Бюджет
2,00 лв.

Обучение на деца от малцинствени групи

Период на провеждане
18.07.1999 - 24.07.1999 г.
Форма на участие
Доброволец
Финансиран от
Фондация "Покров Богородичен"
Бюджет
2,00 лв.

Ръководени докторанти

Ефекти на адаптирани текстове по литература към учебното съдържание при развитието на деца от аутистичния спектър

Докторант
Василики Стефанос Кючуки
Период
26.05.2015 - 25.05.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ефекти на музикални стимули върху емоционалното изражение на лицето в обучението на деца със синдром на Даун (7-12 г.)

Докторант
Параскеви Атанасиос Мораити
Период
19.12.2013 - 18.12.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

New Technologies and Their Role in Special Education (Teachers' Perspective)

Студент
Antigoni Chroni
Година
2014
ОКС
магистър

Разбиране значението на аритметичните операции събиране и изваждане при деца с умствена изостаналост в начална училищна възраст

Студент
Елвира Райчева
Година
2014
ОКС
магистър

The Behavior of Parents Who Have Children with Mental Retardation

Студент
Konstantinos Kalpourtzis
Година
2013
ОКС
магистър

Motivation for Participation in Leisure Time Activities of Teenagers with Down Syndrome Aged 14-16

Студент
Aikaterini-Panagiota Choulioumi
Година
2013
ОКС
магистър

Symbolic Play in Autistic Children. Presentation and Evaluation of the Game

Студент
Anna-Maria Koliou
Година
2013
ОКС
магистър

Learning Difficulties - Diagnostic Tools

Студент
Michail Paraschou
Година
2013
ОКС
магистър

Lerning Disabilities and Dyslexia

Студент
Georgios Kontogiannis
Година
2013
ОКС
магистър

Educating Autistic Children

Студент
Magdalini Dalakoura
Година
2013
ОКС
магистър

Билингвизъм в условията на нарушен слух

Студент
Ангелина Бекярова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Състояние на експресивната и импресивната реч при деца със специални образователни потребности

Студент
Фатима Кацарска
Година
2011
ОКС
магистър

Влияние на семейната среда върху комуникативните умения на деца със слухови нарушения от начален курс

Студент
Ана Милушева
Година
2006
ОКС
бакалавър

Възможности за разпознаване графемите на английската азбука от ученици с увреден слух от 9, 10 и 11 клас

Студент
Лимонка Златковска
Година
2006
ОКС
бакалавър

Възможности за възприемане значението на думи - чуждици от ученици с увреден слух от 9 и 11 клас

Студент
Лидия Васевска
Година
2006
ОКС
бакалавър

Роля на занятията по слухово-речева рехабилитация в процеса на овладяване на български език при интегрирани ученици с увреден слух

Студент
Миридопа Лапева
Година
2005
ОКС
бакалавър

Използване на невербална комуникация по време на индивидуални занятия по слухово-речева рехабилитация

Студент
Влатка Глигорова
Година
2005
ОКС
бакалавър

Особености на логопедичната работа при деца с множество нарушения във възрастта 6-12 г.

Студент
Таня Митова
Година
2005
ОКС
бакалавър

Разбираемост на устната реч при ученици с увреден слух във втори клас, обучавани в общообразователно училище

Студент
Борислава Дабчева
Година
2005
ОКС
бакалавър

Произнасяне на гласните звукове от слабочуващи и глухи деца в начална училищна възраст

Студент
Йорданка Костова
Година
2005
ОКС
магистър

Особености на произнасянето на съскави съгласни при деца с увреден слух в начална училищна възраст

Студент
Мария Султова
Година
2005
ОКС
бакалавър

Корелацията "жест-дума" при ученици със слухови нарушения от 5 клас, контингент на масовото и специалното училище

Студент
Зорка Стойчева
Година
2004
ОКС
бакалавър

Епидемиология на множество увреждания при деца и юноши на територията на гр. Благоевград, гр. Гоце Делчев и гр. София

Студент
Емилия Илиева
Година
2004
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Дислексия Дискалкулия Деконструкция

Вид
Монография
Издател
Издателство Издателство
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Милен Замфиров

Всичко, което знаем за причините за аутизма. Второ, преработено и допълнено издание

Вид
Монография
Издател
Булгед
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Милен Замфиров

Интегрирано обучение на деца със синдром на Даун

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симона Кирилова

Опознаване на растителния свят от умствено изостаналите ученици

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.03.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Узунова

Ранното ограмотяване като етап от терапията на парасигматизма с цел превенция на дисграфия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Николова

Особености на емоционално-личностовата самооценка при деца с езикова и говорна аномалия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зорница Еленкова

Особености на граматичната структура на изречението при деца с езикови нарушения на развитието - 2 и 3 равнище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.09.2005 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Донева

Образователна интеграция при деца със специални образователни потребности в начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.06.2005 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомила Василева

Особености на речевото дишане при глухи деца от начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.11.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Тръпчева

Орален метод при обучението на децата със слухови увреждания

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.11.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марина Арнаут

Специално-психологичен профил при болен от моторна афазия с дислексия и дисграфия по отношение засегнатост на изобразителните професионални способности

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.10.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Петрова

Особености при произнасянето на съскавите и шушкавите съгласни в говора на деца с нарушен слух и дислалия от начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надя Бойчева

Идентификация на езиковото развитие при деца с лека степен на умствена изостаналост и нарушения на слуха от 2 и 3 клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Благовеска Бялева

Развитие на слуховото възприятие при деца със слухово нарушения от начална училищна възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Терзиева

Характеристика на езиковите нарушения при деца с мултиплени разстройства

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Петров

Използване на невербална комуникация при деца с увреден слух от подготвителен клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.03.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Фатме Ибишева

Роля и значение на вербалната и невербалната комуникация в занятия по развитие на речта в начални курсове на специализираното училище за деца с увреден слух

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2003 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Миланова

Равнища на тревожност при деца с общо недоразвитие на речта

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2003 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райна Попова

Темп на речта при деца с увреден слух от начална училищна степен

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.11.2002 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилия Карпузова

Трудности в ограмотяването при деца от ромски произход от 2 и 4 клас, контингент на помощно училище

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2002 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселина Борисова

Cooperation with Parents who Have Children with Mental Delay in Greece

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Evangelos Chronas

Composition of Experienced Researchers in Educational Issues for Deaf-Blind Children

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Evangelia Dimkou

Oral Language Development and Efficiency in Children with Hearing Disorders: a Comparison Between Preschool and Primary School (Case of Greece)

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.12.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Elisavet Aximiotou

The Mathematical Skills of Children with Syndrome Down

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.12.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Maria Kourteli

Children with Reading Disorder in Primary Education and the Impact of Speech Therapy on Their Academic Development

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Panagiota Bizpou

Система за социално-педагогическа дейност в дневен център за възрастни хора с увреждания

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.04.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Борисова

Опознаване на околната действителност от деца със специални образователни потребности в дневен център

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.03.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милена Тончева

Нагледните средства в условията на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детската градина

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Весела Николова

Organization and Management of Multicultural Education in Schools Of Cyprus

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Irene Sofokli

Интегрирано обучение на ученици с детска церебрална парализа

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галя Чолакова

Екипната работа в условията на интегрираното обучение в детската градина

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Иванова

Средата в условията на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности в 1 – 4 клас

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Геновева Кутлева

Извънурочната работа в процеса на социализация н учениците в помощното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартина Сърбова

Работата на ресурсния учител с деца от дневен център, интегрирани в масово училище

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Здравка Пармакова

Корекционно-развиващата работа с интегрирани деца със специални образователни потребности

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Наджибе Калеева

Теоретико-педагогически аспекти на нарушенията от аутистичния спектър и ролята на ресурсния учител за преодоляването им

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.02.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Латинка Цанкова

Партньорството на ресурсния и масовия учител в условията на интегрираното обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ана Кръстина

Играта – фактор за социална интеграция на децата със специални образователни потребности

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елка Джегова

Корекционно-развиващо обучение на интегрирани ученици с умствена изостаналост

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цвета Гогова

Трудовото възпитание и професионалното ориентиране на деца със специални образователни потребности в прогимназиален етап на обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любка Ковачева

Функции на конструктивно-техническата дейност в предучилищна възраст за развитие на сензомоторните способности

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомира Антова-Траянова

Интегрирано обучение на деца с умствена изостаналост в предучилищна група на детската градина

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Данаилова

Интегрирано обучение на деца със синдром на Даун

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.06.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симона Кирилова

Личностен профил на родителите на деца със специални образователни потребности

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любима Делева

Отношението към учениците със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райна Стойчева

Изобразителните дейности в работата с учениците със специални образователни потребности в условията на интегрираното обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.09.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Асенова

Интегрирано обучение на зрително затруднени деца

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Аленова

Груповата работа в процеса на опознаване на природата от деца с умствена изостаналост в условията на интегрирано обучение

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.09.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ани Праматарова

Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност у 5-6 годишните деца и децата с интелектуална недостатъчност в началните класове на помощното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.09.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Весела Николова

Особености на писмената реч на деца със слухови нарушения, интегрирани в общообразователното училище

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Фатме Молайова

Особености на устната реч на деца със слухови нарушения, интегрирани в общообразователни училища

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Николова

Опознаване на растителния свят от умствено изостаналите ученици

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.03.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Узунова

Вилянието на стимулираното слухово възприятие върху речта на деца с тежки слухови увреждания

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.06.2006 г.
Уеб страница
Автор(и)
Людмила Курудимова

Особеностите на писмената реч при деца с трудности в ограмотяването, предизвикани от дефицит в пространственото ориентиране и зрителния анализ и синтез

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.06.2006 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Левашка

Система на образование на децата с увреден слух: сравнително проучване на опита на България, Русия и Молдова

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.06.2006 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марина Морари

Техонология за предметно-практическа дейност по «Човекът и природата» в помощните училища. Физика и химия І част

Вид
Монография
Издател
ИК Гитава
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Милен Замфиров

Техонология за предметно-практическа дейност по «Човекът и природата» в помощните училища. Биология и география ІІ част

Вид
Монография
Издател
ИК Гитава
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Милен Замфиров

Дечо Жечев Денев - биобиблиография

Вид
Книга
Издател
Прес
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Милен Замфиров