Avatar

доц. д-р Солунка Попова

Email: s_popova law.swu.bg


Публикации

Отмяна на дарението при отказ на дарения да дава издръжка на дарителя и икономическия момент при обосноваване на изводите по (ТР №1 от 2013г. на ВКС, Общо събрание на гражданска колегия) , сп.Търговско право, бр.3, 2015 2015: .
Неимуществени вреди при неизпълнение на задължение по брачен договор , сп.Съвременно право, бр.6/2015г. 2015: .
Гаранционна отговорност на строителя за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. , Сп.Международна политика, кн.1/2012г., посветена на 80 години от рождението на проф.д-р Петко Попов 2012: .
Отговорност на строителя по чл.163, ал.3 ЗУТ. , сп.Търговско право, бр.3/2012г 2012: .
Договорните правоотношения в строителния процес. България: Университетско издателство, 2012
Предварителен договор за продажба на бъдещ недвижим имот и договор за строителство, предварителен договор за учредяване право на строеж и договор за проектиране. , сп.Търговско право, бр.3, 2011г. – с.67-89, Рубрика „Търговски сделки”. 2011: .
Договор за изработка с предмет изпълнение на строителни работи, договор за строителство или договор за изпълнение на строеж. , сп.Търговско право, бр.4/2011г., с.75-91, Рублика „Търговски сделки” 2011: .
Дарение с модалитети , сп.Търговско право, бр.5/2006г. 2006: .
Дарение между търговци , сп.Търговско право, бр.6/2004г. 2004: .
Някои правни аспекти на мотива при договора за дарение , сп.Търговско право, бр.6/2003г. 2003: .
Прехвърляне право на собственост и отговорност за недостатъци на продавача при договора за продажба - кратък анализ в българското и гръцкото право , сп. Търговско право, бр.2/2001г. 2001: .
Поправянето на вещта, способ за отстраняване на недостатъка на продаваната вещ - кратък сравнителен анализ в българското и гръцкото право , сп. Търговско право, бр.5/2001г. 2001: .

Конференции

Традиции и новации в системе современного российского право

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Период
31.03.2008 - 08.12.2008 г.
Организатор
Московска държавна юридическа академия - МГЮА

12th Annual meeting of the Paris X - Nanterre Network

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
31.05.2007 - 02.06.2007 г.
Организатор
Faculty of Law of Yeditepe University, Istanbul

Мобилността на студентите от правните факултети в рамките на Болонските реформи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
06.12.2006 - 10.12.2006 г.
Организатор
Юридически факултет "Юстиниан Първи" - Скопие

Традиции и новации в системе современного российского право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
31.03.2006 - 01.04.2006 г.
Организатор
Московская Государственная Юридическая академия

Актуални въпроси на гражданското и трудовото право в рамките на Европейския съюз

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
14.03.2004 - 15.03.2004 г.
Организатор
Международен център по икономика и право -Солун, Гърция

Ръководени докторанти

Придобиване на собственост по приращение

Докторант
Десимира Гришова Юрукова
Период
01.07.2014 - 30.06.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да