Avatar

доц. д-р Розина Попова

Email: rozina swu.bg


Публикации

„ Удовлетвореност от труда и организационна привързаност при служители в частна организация“ , Годишник по психология, Благоевград 2016: . (Съавтор/и: Галина Лозанова)
„Феноменът „сценична тревожност“ и неговата изразеност при ученици от музикалното училище“ , Годишник по психология, Благоевград 2016: 106-122. (Съавтор/и: Ани Пълева)
Заглавие: Style of Management and Individual Characteristics of Managers , Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems April, 2013 2013: 432-435. (Съавтор/и: Vaska Grudeva)
Общност на ценности , Годишник по психология, Благоевград 2012: .
Щрихи за ревитализация на кооперациите , Bulgaria rusticana, Institute of Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarian Sociological Association - RC Rural Sociology, Union of Scientists in Bulgaria - Social Sciences Section 2012: .
За критичните точки на промяна , Годишник по психология, Благоевградград 2011: .
Ръководство и мотивация , Годишник по психология 2010: . (Съавтор/и: Скрипкина Йоланта)
Функционална ефективност на юношите в съвременното българско общество (социално-психологически проблеми. БГ: ??, 2004
ПСИХО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА СТРЕСА ПРИ ЮНОШИ В СИТУАЦИЯ НА СОЦИАЛНА АНОМИЯ. БГ: ???, 2004
Психо-социални аспекти на здравето при юноши , Социална медицина 2004: .
Личностни и социални детерминанти на стрес- симптоматика при юноши , Психологически изследвания 2004: .
Училище и здраве , Проблеми на хигиената 2004: . (Съавтор/и: Цв. Попиванова, В. Писев)
Стрес-симптоматика при юноши , Проблеми на хигиената 2004: .
Проучване и оценка на социално-психологическата атмосфера в училищната общност при ученици от ромски произход , Социална медицина 2004: .
Стрес и социална подкрепа при юноши , Годишник БСУ 2003: . (Съавтор/и: Семова Н.)
Намалената двигателна активност в училищна възраст – предпоставка за развитие на остеопорозата , сп. Остеопороза 2002: . (Съавтор/и: Попиванова, Цв, А Узунова)
Промоция на здраве в процеса на обучение в съвременното българско училище , Сп. Педагогика 2001: . (Съавтор/и: Попиванова, Цв, А Узунова)
Някои здравнохигиенни и психосоциални проблеми на двигателната активност в училищна възраст , Спорт и наука, 2000: . (Съавтор/и: Попиванова, Цв, А Узунова)
Професионално-личностни структури на учителя от горния курс на СОУ , сп. Проблеми на хигиената 2000: .
Здравно-хигиенна оценка на обучението при учениците от някои езикови гимназии на територията на гр. София , Хигиена и здравеопазване 1999: . (Съавтор/и: Шпангенберг, Ст, В. Писев)
Учебният процес в специализираните училища по архитектура и строителство – състояние и проблеми , Служебен бюлетин –МЗ, НЦХМЕХ 1998: . (Съавтор/и: Баличев,Ю., В. Писев)
Методика за изследване динамиката на умствената работоспособност на ученици от горния курс , сп. Проблеми на хигиената 1996: . (Съавтор/и: Шпангенберг, Ст)
Личностни предпоставки за социално вграждане на ученици с хронична неинфекциозна патология , Служебен бюлетин-НЦХМЕХ 1996: . (Съавтор/и: Цв. Попиванова)
Динамика на умствената работоспособност при ученици от горния курс на СОУ , сп. Хигиена и здравеопазване 1995: . (Съавтор/и: Шпангенберг, Ст)
Влияние на учебното натоварване върху психо-физиологическото състояние на учениците , Годишен сборник (научни трудове) 1995: . (Съавтор/и: Шпангенберг, Ст)
Афективно-поведенчески ориентации при юношите в неравностойно социално положение , сп. Проблеми на хигиената 1994: .
Здравно-хигиенна оценка на някои "варианти" на обучение в съвременното училище , сп. Хигиена и здравеопазване 1994: . (Съавтор/и: Шпангенберг, Ст, Тодорова,Г.)
Здраве и личностни адаптивни механизми , сп. Хигиена и здравеопазване 1993: .
Личностни и социални аспекти за адаптивно поведение на юношите от ДДЮ , Служебен бюлетин,НЦХМ 1993: .
Източници на тревожност в структурата на професионалната дейност на начални учители , Българско списание по психология 1992: .
Готовността на младия учител за професията , Проблеми на хигиената 1992: .

Конференции

International scientific conference “Contemporary development of European rural areas”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SOCIAL AND HEALTH PROBLEMS OF ROMA IN RURAL AREAS OF BULGARI
Период
04.09.2014 - 06.09.2014 г.
Организатор
zadar
Съавтор(и)
Шишманова,М.

The ninth International Congress of Gerontology "CULTURE OF AGING AND OLD AGE BETWEEN TRADITIONAL AND CONTEMPORARY MODEL"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Social and demographic aspects of loneliness in elderly people from underdeveloped areas
Период
16.05.2014 - 18.05.2014 г.
Организатор
ger
Съавтор(и)
Шишманова,М.

SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS INTERNATIONAL CONFERENCE NATURAL HAZARDS – LINKS BETWEEN SCIENCE AND PRACTICE BOOK OF ABSTRACTS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AMONG ADOLESCENTS AFTER THE EARTHQUAKE IN BULGARIA (MAY - 2012)
Период
10.10.2013 - 13.10.2013 г.
Организатор
SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

Scientific symposium with international participation " Problems and perspectives of the hilly-mountain areas"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF MOUNTAIN AREAS IN BULGARIA
Период
12.09.2013 - 15.09.2013 г.
Организатор
МАКЕДОНСКИ Geographic Society
Съавтор(и)
Шишманова,М.

Научно-практическа конференция „Иновационни практики в образованието”

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Концепция за живота и ценности на младите
Период
09.12.2011 - 10.12.2011 г.
Организатор
Факултет по педагогика на ЮЗУ "Н. Рилски" по проект „Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение“ по Наредба 9 с научен ръководител доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова.

“ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Ценностите в контекста на културата
Период
29.10.2010 - 30.10.2010 г.
Организатор
ЮЗУ, катедра Психология

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ Личност. Социална среда. Активност.”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Аспекти на самотата
Период
27.10.2006 - 28.10.2006 г.
Организатор
ЮЗУ, катедра Психология

”Гражданската идея в действие” ИНГА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Представите на младите за света и себе си
Период
09.06.2006 - 09.06.2006 г.
Организатор
Съюза на учените в България и Министерството на образованието и науката

Проекти

(Проект BG051PO001) Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"

Период на провеждане
16.10.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени докторанти

"Психосоциални предпоставки за музикално-сценична изява на ученици"

Докторант
АНИ ЛЮБЕНОВА ПЪЛЕВА
Период
06.07.2015 - 06.07.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Психични характеристики на юноши с прояви на криминално поведение (полови престъпления)

Докторант
Светлана Димова Димитрова
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Професионални ценности и мотивация при студенти

Докторант
Светослава Георгиева Байракова
Период
22.02.2012 - 19.05.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Парични нагласи, финансова локализация на контрола и копинг стратегии в икономическото поведение на младежите"

Докторант
Биляна Бойкова Йорданова
Период
10.06.2010 - 30.10.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Лидерски стил и мотивация при мениджъри

Студент
Росица Вакъвчиева
Година
2015
ОКС
магистър

Удовлетвореност от труда и организационна привързаност при служители в частна организация

Студент
Галина Лозанова
Година
2015
ОКС
магистър

„Стил на управление на ръководители с различни личностни характеристики”

Студент
Васка Тодорова Грудева
Година
2012
ОКС
професионален бакалавър

Образователни нагласи на ромските ученици

Студент
Вера Едрева Шопска
Година
2011
ОКС
професионален бакалавър

Ръководство и мотивация

Студент
Йоланта Скрипкина
Година
2011
ОКС
професионален бакалавър

КРИМИНОГЕННИ ФАКТОРИ ПРИ СПОРТНИ МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

Студент
Пейчо Иванов Михалев
Година
2010
ОКС
професионален бакалавър

ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Студент
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
Година
2010
ОКС
професионален бакалавър

ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА

Студент
Христо Тодоров Тодоров
Година
2009
ОКС
професионален бакалавър

Ценности и норми на поведение на учениците във възрастта 13-15г

Студент
Стефанка Христова Попова
Година
2008
ОКС
професионален бакалавър

Рецензии/Становища

„Идеята за социална онтология и принципът на релевантността“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
13.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Найден Николов

доцент по научна специалност 05.06.10 „Социална психология"Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Кл.Охридски"
Държава
БГ
Дата
10.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михаил Николов Проданов, д-р по психология

„ Отвъд християнската представа за саможертвата“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
изнесена пред СНС по Психология СУ ”Климент Охридски”
Държава
БГ
Дата
19.10.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Минчев Габеров

„ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ И МОТИВАЦИЯ ПРИ СТУДЕНТИ“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ, Благоевград
Държава
БГ
Дата
29.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светослава Георгиева Байракова

„Парични нагласи, финансова локализация на контрола и копинг стратегии в икономическото поведение на младежите”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ, Благоевград
Държава
БГ
Дата
30.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Бойкова Йорданова

Представи за междуетническите отношения в съвременна Албания”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
изнесена пред СНС по Психология СУ ”Климент Охридски”
Държава
БГ
Дата
25.05.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ариана Мучай

„Измерения на толерантността при работещи“

Вид
Монография
Издател
ЮЗУ - Благоевград
Държава
БГ
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Станислава Стоянова

Заглавие: „Личност и асертивност в бизнеса”

Вид
Монография
Издател
ЮЗУ - Благоевград
Държава
БГ
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
ас. д-р Ивелина Пенева, гл. ас. д-р Иван Кръстев

„Психология на девиантното поведение”

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ - Благоевград
Държава
БГ
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Русанка Манчева

Психолого-икономически аспекти на потребителското поведение

Вид
Монография
Издател
ЮЗУ - Благоевград
Държава
БГ
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
д-р Иван Кръстев