Avatar

доц. д-р Румен Русев

Email: roussev swu.bg


Публикации

Определяне на кинематичните характеристики на зъбния гребен от механизма за транспорт на материала при шевните машини , Текстил и облекло, бр.3 2015: .
Синтез на двудискови гърбични механизми с ролкова кобилица , Текстил и облекло, бр.3, 2015: .
Synthesis of mechanisms for actuating of knife boxes of jacquard machine “GROSSE EJP4” , EMIT - Тракийски университет 2015: .
Analysis of the thread take-up lever mechanism of sewing machine JUKI DDL 5530 , Textilna industria 2015: .
Special features when using the accelerometer in the study of mechanisms of textile machinery , ARTTE - Тракийски университет 2015: .
Determination of the Kinematic Properties of the Thread Tension Mechanism in Sewing Machines through Kinematic Geometry , International Journal on Information Technologies and Security 2015: .
Кинематичен анализ на механизма за задвижване на ножните рамки „Grosse Ejp 4 , ICTTE - Тракийски университет 2014: .
Структурно-енергийна оценка на механизмите за задвижване на ножните рамки при жакардови машини , ICTTE - Тракийски университет 2013: .
Проектиране на жакардова двойна тъкан за мебели , ICTTE - Тракийски университет 2013: .
Метод на моментните центрове на скоростите за кинематичен анализ на лостови четиризвенни механизми , Известия, ТУ – Габрово, том 44 2012: .
Структурен анализ на механизми за транспорт на материала при шевните машини , UNITECH, ТУ - Габрово 2012: .
Структурно-енергийна оценка на механизмите за транспорт на материала на шевните машини , UNITECH, ТУ - Габрово 2012: .
Използване на тиангулачните методи при текстилните изпитвания , Текстил и облекло, бр. 9, 2011: .
Кинематичен анализ на механизма за опъване на конеца по метода на векторните контури , Известия, ТУ - Габрово, том 41 2011: .
Определяне на еволютата към кривата на движение на конецоопъвача на шевна машина , Известия, ТУ – Габрово, том 41, 2011: .
Моделиране на тригонометрично-полиномни закони на движение , Известия, ТУ – Габрово, том 41, 2011: .
Planning of Movement Laws using Trigonometric Polynomials , Journal of teoretical and applied mechanics, 2010: .
Синтез на гърбични механизми с ролкова кобилица и постоянен ъгъл на предаване на силата , Текстил и облекло, бр.4, 2010: .
Особености на компютърните програми за обучение , Текстил и облекло, бр. 5 2010: .
Работа на рапирните тъкачни машини по метода „Два вътъка в една уста” , UNITECH, ТУ - Габрово 2010: .
Сплитки за работа на тъкачните машини по метода „два вътъка в една уста” , UNITECH, ТУ - Габрово 2010: .
Върху математичните модели за синтез на гърбични механизми по метода на кинематично еквивалентните четиризвенници , Текстил и облекло, бр. 11, 2009: .
Определяне на предавателните функции на ударниковия механизъм на тъкачен стан СТБ чрез апарата на кинематичната геометрия , Текстил и облекло, бр. 2, 2008: .
Синтез на ударниковия механизъм на тъкачен стан СТБ чрез апарата на кинематичната геометрия , Текстил и облекло, бр. 3, 2008: .
Синтез на гърбични механизми с ролков плъзгач и постоянен ъгъл на предаване на силата , Текстил и облекло, бр. 6, 2008: .
Модернизиране на механизмите за образуване на уста (компендиум) , Югозападен Университет, годишник, 2008: .
Вработване на допълнителната свързваща нишка при двойни тъкани , Текстил и облекло, бр. 2, 2006: .
Модернизиране на механизма за прекарване на вътъка при стан “МАV” , Текстил и облекло, бр. 7 2005: .
Математичен модел за изследване на лостови ватълови механизми , Текстил и облекло, бр. 2, 2005: .
Бикомпонентните влакна като свързващ елемент при термофузионно свързани НТИ , Текстил и облекло, бр. 3, 2005: .
Синтез на механизма за задвижване на ножните рамки на жакардова машина “GROSSE” , Текстил и облекло, бр. 1-2, 2004: .
Структурен анализ на механизма за задвижване на рапирите при стан “MAV” , Механика на машините, бр. 53, 2004: .
Кинематичен анализ на механизма за задвижване на рапирите при стан “MAV” , Механика на машините, бр. 53, 2004: .
Синтез на пространствени RSSP четиризвенни лостови механизми на рапирен механизъм за тъкачни машини , Механика на машините, бр. 53, 2004: .
Синтез на гърбични механизми с ротираща гърбица и плоска кулиса , Механика на машините, бр. 53, 2004: .
Синтез на гърбични механизми с ротираща гърбица и тарелков плъзгач , Механика на машините, бр. 53, 2004: .
Модифициране на механизма за задвижване на рапирите на стан “МАV” , Текстил и облекло, бр. 8-9, 2004: .
Модернизация на механизма за задвижване на рапирите на стан “Vamatex” чрез винтов механизъм с променлива стъпка , Текстил и облекло, бр. 8-9, 2004: .
Synthesis of a Transmission for Generation of a Monotonous Displacement Function , IRMES’2004 2004: .
Синтез на рапирни механизми за прекарване на вътъка при тъкачните машини (компендиум) , UNITECH, ТУ - Габрово 2004: .
Модернизиране на механизма за задвижване на рапирите на стан “Vamatex” чрез синтез на лентов механизъм с некръгло колело , Текстил и облекло, бр. 10, 2004: .
Синтез на гърбични механизми с транслираща гърбица и ролков плъзгач , Механика на машините, бр. 56, 2004: .
Синтез на гърбични механизми с транслираща гърбица и ролкова кобилица , Механика на машините, бр. 56, 2004: .
Синтез на гърбични механизми с транслираща гърбица и плоска кулиса , Бургаски свободен университет, годишник, том ХІ, 2004: .
Синтез на механизъм за прекарване на вътъка на стан “Vamatex” , Механика на машините, бр. 45, 2003: .
Синтез на гърбичен механизъм с диаметрална гърбица , Текстил и облекло, бр. 4-5 2003: .
Анализ на механизма за задвижване на ножните рамки на жакардова машина “GROSSE” , Текстил и облекло, бр. 12, 2003: .
Синтез на механизъм за задвижване на ножните рамки на жакардова машина , Механика на машините, бр. 41, 2002: .
Синтез на рапирен механизъм за прекарване на вътъка при тъкачните машини , Механика на машините, бр. 41, 2002: .
Анализ на механизма за прекарване на вътък при стан “Vamatex” , Текстил и облекло, бр. 5, 2002: .
Синтез на гърбични механизми с двуролкова кобилица за текстилни машини , Текстил и облекло, бр. 10, 2001: .
Структурообразуване на рационален планетно лостов механизъм за прекарване на вътък при тъкачните машини , Механика на машините, бр. 33, 2000: .
Закони за движение на нищелките при тъкачните машини , Текстил и облекло, бр. 11-12, 2000: .
Модернизирано проектиране на гърбични механизми за текстилната техника , Научни трудове, ВВОВУ ”В. Левски”, В.Търново 1997: .
Модернизация на текстилни машини чрез структурно-метричен синтез на предавателни гърбично-лостови механизми , Механика на машините, бр. 14, 1996: .

Патенти

"Метод и устройство за обличане на линейни материали с текстилни нишки." Патентно ведомство 50226 B 07 b 7/14. 1990
"Жакардова машина." Патентно ведомство 51119 D 03 c 3/06. 1990
"Устройство за контролиране избора на вътък." Патентно ведомство 36132 D 03 d 45/16. 1984
"Устройство за образуване на пътуваща вълнова уста." Патентно ведомство 39219 D 03 d 47/26. 1984

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 25/03.04.2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски” - гр. Благоевград
Държава
България
Дата
20.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Райка Асенова Чингова

Обявен в Държавен вестник брой 21/20.03.2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ „Тодор Каблешков” - гр. София
Държава
България
Дата
12.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Илия Спасенов Андонов

„Разработване на методика и устройство за изследване на анизо-тропното и хистерезисно поведение на бримкови структури“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически Университет - гр. София
Държава
България
Дата
28.04.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Даниела Атанасова Софронова

"Изследване на механизми за транспортиране на материала на шевните машини"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически Университет - гр. Габрово
Държава
България
Дата
24.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Благойка Илиева Пълева - Кадийска

"Изследване на механизми за движение на иглата на шевните машини"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Технически Университет - гр. Габрово
Държава
България
Дата
07.08.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Диана Райчева Балабанова

„Изследване на параметри на бримкообразуването при плоскоплетачни машини”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Технически Университет - гр. София
Държава
България
Дата
04.12.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Росица Георгиева Манолова

Динамични изследвания на грайферна шевна машина

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Технически Университет - гр. Габрово
Държава
България
Дата
12.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. инж. Стефан Василев Стойчев

Обявен в Държавен вестник брой 2/07.11.2011 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Технически Университет - гр. Габрово
Държава
България
Дата
12.05.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Красимир Илиев Друмев

„Статика, кинематика и динамика”

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ - Благоевград
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Райка Чингова, гл. ас. Благойка Пълева - Кадийска

„Изследване на триенето при някои тъкани”

Вид
Монография
Издател
ЮЗУ - Благоевград
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
д-р инж. Райка Чингова

"Статика"

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ - Благоевград
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
д-р инж. Райка Чингова