Avatar

доц. д-р Райна Димитрова

Email: rayna_dim swu.bg


Публикации

Мониторинг на конкурентоспособността на предприятието. България: УИ „Н. Рилски”, 2014
Регионални аспекти на конкурентоспособността на туризма. България: УИ „Н. Рилски”, 2014
Управление на конкурентоспособността на предприятието. България: УИ „Н. Рилски”, 2014
Управление на конкурентоспособността на предприятието. България: УИ „Н. Рилски”, 2014
Изследване на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност върху маркетинговия потенциал на предприятията , Управление и устойчиво развитие бр.1е 2014: 43-51. (Съавтор/и: Вяра Кюрова)
Гъвкавите стратегии за използване на човешките ресурси: възможност за повишаване на конкурентоспособността на организациите от сектора на информационните технологии , Управление и устойчиво развитие, бр.4е 2014: 23-29. (Съавтор/и: Радослав Владов)
Урбанизация и обезлюдяване – двуполюсният демографски модел на трудовия пазар в Област Кюстендил , Управление и устойчиво развитиe, бр.11е 2014: 113-118. (Съавтор/и: А. Йорданова)
Оценка на влиянието на външните фактори за конкурентоспособност на туристическите предприятия , Икономика и управление на селското стопанство, бр. 2 2014: 44-54.
Research on the Educational Needs of the Employed Personnel in the Blagoevgrad Region within the Context of the Lifelong Learning Concept , Scientific Journal Service Management, Vol. 12 2014: 17-26.
Assessment of the Competitive Position of the South-West Region of Bulgaria as a Tourist Destination , Scientific Journal Service Management, Vol. 13 2014: 29-38.
Инвестиционен анализ при инвестиции в реални активи. България: УИ „Н. Рилски”, 2013
Проблеми на професионалната реализация на младежите с висше образование на пазара на труда в България и възможности за тяхното преодоляване , Годишник на СУБ - клон Благоевград 2013: 57-70.
Изследване на влиянието на маркетинговия потенциал върху конкурентоспособността на хотелиерските предприятия , Икономика и управление,бр. 2 2013: 22-31. (Съавтор/и: Вяра Кюрова )
Качеството на човешките ресурси – фактор за повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт , Управление и устойчиво развитие, бр. 5 2013: 119-123. (Съавтор/и: Вяра Кюрова)
Възможности за повишаване на конкурентоспособността на продукта чрез прилагане на активни методи за пряка връзка с потребителите , Предприемачество, бр.1 2013: 77-84.
State and Trends in the Development of entrepreneurship in the South-West Planning Region of Bulgaria , Journal of Management and Marketing, Volume 1, Issue 1 2013: 42-53. (Co-author/s: Вяра Кюрова)
Проблеми на малкия бизнес. България: Изд. Лангов, 2012
Организация и управление на малкия бизнес. България: Изд. Лангов, 2012
Развитието на университетските кариерни центрове – възможност за улесняване на професионалната реализация на младежите с висше образование на пазара на труда в България , Икономика и предприемачество. Сборник научни статии 2012: 103-109.
Измерителен апарат за анализ и оценка на конкурентния потенциал на предприятието , Икономика и управление, бр. 4 2012: 2-9.
Evaluation of the Consumers Attitudes towards the Products of Alternative Tourism in National park "Rila" , University of Szczecin, Scientific Journal № 658, Economic problems of tourism, № 1 2012: 77-85. (Co-author/s: Вяра Кюрова)
Possibilities to Overcome the Seasonal Employment in Tourism in Bulgaria , Scientific Journal № 773, Service Management, Vol. 9 2012: 101-117. (Co-author/s: Вяра Кюрова)
Изследване на съответствието между изискванията на реалната икономика и обучението на младежите в контекста на проблемите на младежката заетост на пазара на труда в България , Проблеми на предприемачеството, Сборник научни статии 2011: 116-122.
Потребителски нагласи към туристическия продукт на екотуристическите посетителски центрове в контекста на устойчивото развитие , Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4 2008: 224-228. (Съавтор/и: Рая Мадгерова, Вяра Кюрова)

Конференции

TMS Algarve 2014: MANAGEMENT STUDIES INTERNATIONAL CONFERENCE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Assessment of External Environment Impact on Tourism Enterprises
Период
26.11.2014 - 29.11.2014 г.
Организатор
TMS Algarve 2014
Съавтор(и)
Вяра Кюрова

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CULTURAL CORRIDOR VIA DIAGONALS – CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opportunities of marketing research for increasing competitiveness of the cultural tourism product
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ

Четврта меѓународна научна конференција «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД», (КУЛТУРА, СЛАВJAНСТВО И ЕКОНОМИJA)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мониторингът на маркетинга – източник на обективна информация за управление на конкурентоспособността на предприятието
Период
11.09.2013 - 25.09.2013 г.
Организатор
Свети Николе, Р. Македонија – Tамбов, Руска Федерация, 2013
Съавтор(и)
Вяра Кюрова

The 1st International Virtual Scientific Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Current Problems of Entrepreneurship in the Context of Depending Economic Crisis
Период
10.06.2013 - 14.06.2013 г.
Организатор
SCIECONF 2013
Съавтор(и)
Вяра Кюрова

The 2nd International Conference, ICTIC 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Attitudes of Local Communities towards Entrepreneurship in the Sphere of Alternative Tourism
Период
25.03.2013 - 29.03.2013 г.
Организатор
ICTIC 2013
Съавтор(и)
Вяра Кюрова

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CULTURAL CORRIDOR VIA PONTICA – CULTURAL TOURISM WITHOUT BOUNDARIES

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The product of cultural tourism – a factor in increasing employment and overcoming the seasonality in the hotel business
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
ЮЗУ

Conference on “Sustainable Tourism Development

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еntrepreneurship Education in the Sphere of Ecotourism on the Territory of the National Park “Rila”
Период
26.11.2008 - 28.11.2008 г.
Организатор
Södertörn University College, Huddinge
Съавтор(и)
Вяра Кюрова

Юбилейна международна научнопрактическа конференция “Mодернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фискален механизъм за подпомагане на устойчивото развитие на горското стопанство
Период
06.11.2008 - 07.11.2008 г.
Организатор
Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, Свищов

International Conference on “Cultural and Event Tourism: Issues and Debates”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cultural Tourism – Factor for the Development of Hotel Business in Bulgaria
Период
05.11.2008 - 09.11.2008 г.
Организатор
Alanya and Cappadocia
Съавтор(и)
Вяра Кюрова

Проекти

(BG051PO001-3.1.07) Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите между Стопанския факултет при "ЮЗУ Неофит Рилски" - Благоевград и представители на бизнеса от Благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда"

Период на провеждане
15.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОН, Програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
169327,00 лв.

(7998) CROSS-BORDER VERTICAL AXES OF ENTREPRENEUERSHIP IN SUPPORT OF YOUTH AND WOMEN

Период на провеждане
14.03.2011 - 13.07.2013 г.
Форма на участие
специалист
Финансиран от
ETCP Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
2537582,00 лв.

Ръководени докторанти

Различия в потенциала за трудов ресурс на селските и градски територии в България

Докторант
Антоанета Николова Йорданова
Период
10.02.2012 - 09.02.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Възможности на компетентностно ориентирана система за управление на човешките ресурси в сектора на информационните технологии

Докторант
Радослав Aлександров Владов
Период
26.04.2011 - 25.04.2014 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да