Avatar

проф. д-р Рая Мадгерова

Email: raya_madgerova swu.bg


Публикации

Статистика в туризма. България: Унив. изд. „Неофит Рилски“, 2014 (Съавтор/и: Вяра Кюрова)
Дефиниране, характеристики и проблеми на семейния бизнес , Икономика и управление 2014: 97-105. (Съавтор/и: Вяра Кюрова)
Икономически и социални измерения на предприемачеството. България: Университетско изд. "Неофит Рилски", 2013
Предприемачеството в хотелиерския бизнес (състояние и проблеми). България: Унив. изд. „Неофит Рилски“, 2013
Организация и управление на малкия бизнес. България: "Лангов", 2012 (Съавтор/и: Г. Георгиев, Е. Каращранова , Вяра Кюрова, Илинка Терзийска, Елена Ставрова, Райна Димитрова)
Проблеми на малкия бизнес. България: "Лангов", 2012 (Съавтор/и: Елена Каращранова, Вяра Кюрова, Елена Ставрова, Райна Димитрова)
Състояние, характеристики и проблеми на семейното предприемачество , Предприемачество и икономика 2012: 20 - 32 . (Съавтор/и: Вяра Кюрова)
Планиране в сферата на икономиката. България: унив. изд. Н. Рилски”, 2011 (Съавтор/и: Илия Димов, Мариана Ушева, Динка Златева, Диляна Янева)
Аспекти на предприемачеството в малкия и средния бизнес в България , Проблеми на предприемачеството, Сборник научни статии 2011: 5-17.
Влияние на туристическото търсене върху предприемаческата дейност в хотелиерството , Проблеми на предприемачеството, Сборник научни статии 2011: 76-89.
Рекламната политика в туризма , Проблеми на предприемачеството, Сборник научни статии 2011: 90-97. (Съавтор/и: Вяра Кюрова)

Конференции

Cultural Road Via Pontica – Cultural Tourism Without Boundaries, International Scientific Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Role of Entrepreneurship for Integration of Economic and Social Functions of Cultural Tourism
Период
12.12.2015 - 12.12.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Cultural Road Via Pontica – Cultural Tourism Without Boundaries, International Scientific Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Tourist’s Motivation as a Factor for Formation of Cultural Tourism’ Product Policy
Период
12.12.2015 - 12.12.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Perspectives of Business and Entrepreneurship Development

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Integrative Approaches for Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises
Период
28.05.2015 - 29.05.2015 г.
Организатор
Brno University of Technology
Съавтор(и)
Вяра Кюрова, Ани Атанасова

Cultural Road Via Pontica – Cultural Tourism Without Boundaries, International Scientific Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Factors Increasing the Efficiency of Entrepreneurial Activity in the Area of Cultural Tourism
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Проекти

(57/14.10.2015) Making family business transfers successful through education and training

Период на провеждане
01.09.2015 - 31.08.2017 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ERASMUS+ Programme
Бюджет
31357,34 лв.

(900 119) Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area

Период на провеждане
01.11.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ETCP Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
3748134,42 лв.

(BG 051РО001-3.1.09) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
23.04.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа-експерт
Финансиран от
МОН-Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
144938,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции (ПРИОРИПЕТ)

Период на провеждане
09.04.2013 - 21.03.2015 г.
Форма на участие
член на екипа - експерт
Финансиран от
МОН - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
177835,00 лв.

(BG 051РО001-4.3.04-0063) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски", ЮЗУ "Н. Рилски"

Период на провеждане
01.09.2012 - 31.08.2014 г.
Форма на участие
член на екипа - експерт
Финансиран от
МОН - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
611790,00 лв.

(7998) Cross-Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women, Project acronym: EGNATIA-VAE

Период на провеждане
14.03.2011 - 13.07.2013 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ETCP Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
2537582,00 лв.

Ръководени докторанти

Възможности за развитие на конкурентния потенциал във фармацевтичната индустрия в България

Докторант
Светлана Руменова Тимофеева
Период
05.02.2015 - 04.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Развитие на средното професионално образование в условията на малките и средните предприятия в България

Докторант
Станка Ринкова
Период
12.07.2012 - 12.07.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Иновации и конкурентоспособност в индустриалния сектор

Докторант
Виктория Павлова Калайджиева
Период
10.02.2012 - 09.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Управление на човешките ресурси като фактор на иновационното развитие на индустриалните предприятия в България

Докторант
Ася Олегова Сотирова
Период
10.02.2012 - 04.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Сезонност и конкурентоспособност на хотелиерския бизнес

Докторант
Вяра Василева Кюрова
Период
16.12.2011 - 16.12.2011 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Възможности за повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия в България

Докторант
Зинаида Иванова Стоилова
Период
01.06.2010 - 31.05.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не