Avatar

ас. д-р Радка Андасарова-Георгиева

Email: randasarova swu.bg


Д-р Р. Андасарова завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград (1998-2002), ОКС Бакалавър – специалност „Счетоводство и контрол“, а през 2003 г. се дипломира като магистър по „Счетоводство“. Придобива научна степен „Доктор“ (2015) по специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ в УНСС. От 2017 г. е главен асистент в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС, а от 2024 г. е избрана за научен секретар на катедрата. Научните й интереси са в област счетоводство в публичния сектор и счетоводство на банките. Автор на повече от 50 публикации, в т.ч.: научни статии в списания индексирани в Scopus и Web of Science. През периода 2018-2019 г. провежда мобилност в три европейски университета – Prague University of Economics and Business; University of Economics in Bratislava и Aristotle University of Thessaloniki. От 2020 г. е член на Консултативната група по финансово счетоводство в публичния сектор към Учебно-методическия съвет на ИДЕС.