Avatar

доц. д-р Рая Стоянова

Email: rajkach swu.bg


Публикации

Study of the influence of compressive force on the coefficients of friction for wool-containing fabrics, , E3S Web of ConferencesVolume 207 (2020), 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020), Sozopol, Bulgaria, September 19-21, 2020: . (Co-author/s: кол.)
Impact of the coefficient of friction on the seam quality of denim jeans , сп. Текстил и облекло 2020: . (Co-author/s: Д. Германова-Кръстева)
Изследване на влиянието на натиска върху коефициентите на триене на тъкани, изработени от естествена коприна , ХXIV Научна конференция с международно участие ЕМФ 2019, Созопол, 17.09-20.09.2019, Сборник доклади, том ІІ, стр. 352-357. 2019: . (Съавтор/и: кол.)
Experimental study on the friction characteristics of cotton fabrics with cloth twill 3/1 before and after finishing, , 16th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ’19, Kragujevac, Serbia, 15 – 17 May 2019, p. 2019: . (Co-author/s: U. Uapanyk, L. Taneva. )
Експериментално изследване на коефициента на триене при плъзгане на площни памучни текстилни изделия , Сп. Текстил и облекло, бр. 3. 2019, Стр. 84 – 89. ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online). 2019: . (Съавтор/и: Умме Капанък)
Study of the effect of finishing treatment on the coefficients of friction of fabrics from natural silk , сп. Текстил и облекло 2019: . (Co-author/s: кол.)
Experimental study on the friction characteristics of cotton fabrics before and after finishing, , Knowledge 2018: pp.1513-1520.
A geometrical model analyzing the friction force in twill 2/2. , Mechanics of Machines 2018: . (Co-author/s: D. Germanova-Krusteva, F, Sapundzi, S. Aleksandrov)
EXPERIMENTAL STUDY ON THE FRICTION CHARACTERISTICS OF COTTON FABRICS IN WEAVE TWILL 3/1 , Mechanics of Machines 2018: . (Co-author/s: Диана Германова-Кръстева)
A Geometrical Model Analyzing the Friction Force In 3/1 Twill Textile Materials , International Journal of Modern Sciences and Engineering Technology 2014: 115 - 119.
Methods and kinematic analysis of some maneuvers cars , Сборник с научни доклади МСУ "Г. Р. Державин" - Битоля 2014: -.
Methodology for determining the safe speed of vehicles in traffic accidents involving pedestrians , Journal of Process Management – Neu Tehnologies 2014: 710-715.
Монография, Изследване на триенето при някои тъкани. България: УИ "Н. Рилски" - Благоевград, 2013
Ръководство за курсови работи по статика, динамика, кинематика. България: УИ "Н. Рилски" - Благоевград, 2011 (Съавтор/и: Благойка Пълва-Кадийска)
Статика. България: УИ "Н. Рилски" - Благоевград, 2011
Ръководство за лабораторни упражнения по физика. България: УИ "Н. Рилски" - Благоевград, 2010 (Съавтор/и: Любен Михов)

Конференции

Национална конференция с международно участие, Сливен, 2018

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
, Experimental study on the friction characteristics of cotton fabrics in weave twill 3/1,
Период
29.06.2018 - 01.07.2018 г.
Организатор
Технически университет- София, Факултет и колеж - Сливен
Съавтор(и)
Диана Германова-Кръстева

Национална конференция с международно участие Сливен ''2017

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Геометричен модел за анализ на триенето при сплитка кепър 2/2
Период
30.06.2017 - 02.07.2017 г.
Организатор
Технически университет- София, Факултет и колеж - Сливен
Съавтор(и)
Фатима Сапунджи, Диана Германова-Кръстева, Сашо Александров

Международная научно – практическая конференця «Современые подход,к управлению предприятием на основе принципов бережливого производства

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Чингова, Р. А., Геометричен модел за анализ на триенето при тъкани със сплитка кепър 3/1
Период
24.11.2015 - 24.11.2015 г.
Организатор
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»,

Втора мегюнародна стучна конференция, Битола, Македония, 2014 год. Безбедносно инженерство при работа и пожар

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Methods and kinematic analysis of some maneuvers cars
Период
25.10.2014 - 26.10.2014 г.
Организатор
Международен славянски университет "Гаврило Романович Державин" - Битоля

Мегюнародна стучна конференция, Битола, 2013 год. Безбедно инженерство.

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Defining the place in front hit of pedestrian by vehicle that left the accident
Период
26.10.2013 - 27.10.2013 г.
Организатор
Международен славянски университет "Гаврило Романович Державин" - Битоля, Р Македония

Международная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического образования», 21 ноября,2012 г., ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», Шадринск, Россия, 2012.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Определяне на коефициента на статично триене и на коефициента на триене при плъзгане за памучни текстилни материи
Период
21.11.2012 - 22.11.2012 г.
Организатор
Шадринск, Россия, 2012.

Проекти

((SRP-B14/15 )) „Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия”

Период на провеждане
06.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

((BG051PO001) ) „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” -Благоевград - инвестиция за бъдещето”

Период на провеждане
01.05.2014 - 30.09.2014 г.
Форма на участие
Участник в квалификационни курсове
Финансиран от
Финансиран от МОН, Европейски социален фонд
Бюджет
500000,00 лв.

((SRP-B15/14 )) „Приложение на математически методи за анализ и оценка на шевни техники”

Период на провеждане
01.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
2500,00 лв.

((BG051PO001-3.3.07-0002) ) Студентски практики

Период на провеждане
24.09.2013 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
5000000,00 лв.

((SRP-B14/13 )) "Изследване на фактори за термомеханично подлепване на нови текстилни материали”

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
2000,00 лв.

((BG051PO001-4.3.04-0063) )) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
10.10.2012 - 10.10.2014 г.
Форма на участие
Участник в квалификационни курсове
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
611789,00 лв.

(Проект № 517589-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP.) Mеждународен проект „KNOW-IN” (Малки и средни предприятия за товарен автомобилен транспорт, използващи интензивно нови знания), (2012-2013 г. ).

Период на провеждане
01.03.2012 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Финансиран от ЕК в рамките на програма "Леонардо да Винчи"
Бюджет
5000000,00 лв.

(SRP-В14/12 ) „Изследване на механизми и процеси в шевното производство“

Период на провеждане
02.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
2500,00 лв.

(SRP-B14/11 ) Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им”

Период на провеждане
01.01.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
3000,00 лв.