Avatar

доц. д-р Рая Илиева

Email: raia law.swu.bg


Публикации

Медиацията като алтернативен способ за разрешаване на конфликти – правни възможности и тенденции за развитие. , ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" 2020: 157 - 162.
„Привилегирован дружествен дял” в ООД – за уговореното „друго” в разпоредбите на Търговския закон , Право, Политика, Администрация 2019: 52-60.
Problematic Issues Concerning the Bulgarian Cross-Border Labour Migration , International Journal of Research in Business Studies and Management 2019: .
Търговско право - общи положения, видове търговци. : Нова звезда, 2018
The Equality of European Citizens and the Inequality of European Women , International Journal of Humanities, Social Sciences and Education 2018: .
Съдебен контрол при издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение , сборник" Съвременното място и роля на арбитражните способи за разрешаване на спорове 2018: .
Legal significance of commercial books under the Bulgarian law , Contributions to 8ᵗ International Journal Perspectives of Business Law in the Third Millennium 2018: 77-84.
Новите правила при трансграничната търговия , Право, Политика, Администрация 2017: 1-9.
Arbitration as a mean for resolving of national and international disputes between traders , «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД, в Меѓународен Славјански Универзитет , „Г. Р. Державин“ 2017: .
Основания за отмяна на арбитражни решения , Актуални въпроси на частното право и арбитража 2017: .
The free movement of services and the right to non-discrimination , International Journal of Business and Social Scrience 2017: .
Гражданскоправна защита на авторското право , Юридически сборник том ХХIII на Бургаски свободен университет, 2016: 436 – 441.
Курс по Гражданско право, Обща част, Том 1. Р българия: Сиела, 2015
On the Issue of the Powers Vested in a Limited Liability Company (LLC) Manager in Bulgaria Critical analysis of Interpretative Decision No 3 / 2013 adopted by the General Assembly of Judges from Civil and Commercial Colleges of Supreme Court of Cassation , International Journal of Business and Social Scrience- ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online), Vol. 6, No. 3; March 2015 2015: .
Предоставяне на информация за храните на потребителите , Търговско и конкурентно право 2015: 28-36.
К вопросу опеки и критика болгарского законодательства в соответствии с некоторыми особенностями опеки , ФГБО ВПУ „Кемеровский государственный университет Юридичедсий факультет 2015: .
Относно правомощията на управителя на ООД да се разпорежда с недвижим имот, собственост на дружеството или вещно право на такъв имот , „Актуални проблеми на частното право” 2015: 18- 26.
Курс по търговско право. Р българия: Сиела, 2013 (Съавтор/и: Александър Иванов)
Правни способи за защита на фирменото наименование , сборник „Актуални проблеми на частното право” 2013: 20-28.
Въпроси относно наименованието на търговската фирма , Право управление и медии през ХХI 2012: .
Същност и правно значение на търговското предприятие по смисъла на чл.15 от ТЗ , Наука, образувание и изкуство през ХХI век 2012: 232 - 240.
Формы защиты субективных гражданских прав , Правовое образование. Гражданское общество.Справедливое государство 2011: 153-160.
Правен режим на рекламата в търговската дейност. Р България: Санин-Н и Н, 2010
История на възникването и развитието на рекламата в търговската дейност , Човекът в историята. Методологически, методически и историографски аспекти 2010: 305 - 316.
Европейското законодателство за защита на потребителите в сектор етикетиране на хранителсни стоки , Търговско и конкурентно право 2010: 73 - .
Правна уредба на продажбата на тютюн и тютюневи изделия и тяхната реклама , Търговско и конкурентно право 2009: 71 - 76.
Основните права на потребителя - теоретични и практически въпроси , Търговско право 2009: 65 - 92.
Основните права на потребителя - теоретични и практически въпроси \2\ - продължение , Търговско право 2009: 87 - 108.
С какви права разполагаме като граждани на Европейския съюз , списание Търговско право 2008: 37 - 47.
Проблеми на рекламата на лекарствени продукти в потребителската сфера , списание Търговско право 2008: 61 - 73.
Извънсъдебно решаване на потребителските спорове , Търговско и конкурентно право 2008: 64 - 70.
Правни инструменти за защита на потребителите при разрешаване на потребителски спорове , списание Търговско право 2008: 61 - 70.
Някои въпроси относно заблуждаващата и сравнителната реклама , Търговско и конкурентно право 2008: 79 - 87.
Актуални въпроси относно правото на информация по Закона за защита на потребителите , списание Търговско право 2007: 61 - 67.
Неравноправните клаузи в потребителските договори , списание Търговско право 2007: 89 - 98.
Относно вътрешнодружествения контрол в търговските дружества , списание Търговско право 2006: 53 - 60.
Иск за обявяване на недействителност на търговските дружества , списание Търговско право 2005: 84 - 90.
Правна защита на членството в търговските дружества , Пазар и право 2005: 5 - 13.
Правна защита на членството в търговските дружества и конкуренцията на исковете чл. 71 ТЗ и чл. 74 ТЗ , годишник на Правно-историческия факултет на ЮЗУ ”Неофит Рилски” Благоевград 2005: 233 - 240.
Относно съдебния контрол върху решенията на общото събрание на търговските дружества , списание Търговско право 2004: 114 - 120 .

Проекти

(SRP-C16 /15) Актуални проблеми на частното право

Период на провеждане
02.02.2015 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
редавна
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1200,00 лв.

(SRP-C14/13) Участие в Междууниверситетско състезание по гражданско и търговско право, организирано от Бургаския Свободен университет

Период на провеждане
04.03.2013 - 30.10.2013 г.
Форма на участие
редовна
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1000,00 лв.

Ръководени докторанти

Регистрация на капиталови търговски дружества

Докторант
Христина Атанасова Пашова
Период
22.02.2016 - 17.06.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Предприятия за колективно инвестиране

Докторант
Димитрина Гогушева
Период
18.06.2015 - 12.09.2016 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Предприятия за колективно инвестиране

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ Неофит Рилски
Държава
Р България
Дата
12.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Гогушева

Регистрация на капиталови търговски дружества

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
22.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Атанасова Пашова

Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес, Обявен в Държавен вестник брой 61 от 09.07.2013 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВСУ "Черноризец Храбър" Варна
Държава
Р България
Дата
24.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тодор Панайотов Коларов

Публична общинска собственост

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УНСС
Държава
Р България
Дата
20.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Граматикова

Обявен в Държавен вестник брой 21 от 15.03.2011 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
28.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Ангелов Иванов

Работното представителство по чл.7, ал.2 и чл.7а от Кодекса на труда

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
10.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Димитрова Чочова