Avatar

доц. д-р Рая Илиева

Email: raia law.swu.bg


Публикации

Курс по Гражданско право, Обща част, Том 1. Р българия: Сиела, 2015
Курс по търговско право. Р българия: Сиела, 2013 (Съавтор/и: Александър Иванов)
Въпроси относно наименованието на търговската фирма , Право управление и медии през ХХI 2012: .
Същност и правно значение на търговското предприятие по смисъла на чл.15 от ТЗ , Наука, образувание и изкуство през ХХI век 2012: 232 - 240.
Правен режим на рекламата в търговската дейност. Р България: Санин-Н и Н, 2010
История на възникването и развитието на рекламата в търговската дейност , Човекът в историята. Методологически, методически и историографски аспекти 2010: 305 - 316.
Европейското законодателство за защита на потребителите в сектор етикетиране на хранителсни стоки , Търговско и конкурентно право 2010: 73 - .
Правна уредба на продажбата на тютюн и тютюневи изделия и тяхната реклама , Търговско и конкурентно право 2009: 71 - 76.
Основните права на потребителя - теоретични и практически въпроси , Търговско право 2009: 65 - 92.
Основните права на потребителя - теоретични и практически въпроси \2\ - продължение , Търговско право 2009: 87 - 108.
С какви права разполагаме като граждани на Европейския съюз , списание Търговско право 2008: 37 - 47.
Проблеми на рекламата на лекарствени продукти в потребителската сфера , списание Търговско право 2008: 61 - 73.
Извънсъдебно решаване на потребителските спорове , Търговско и конкурентно право 2008: 64 - 70.
Правни инструменти за защита на потребителите при разрешаване на потребителски спорове , списание Търговско право 2008: 61 - 70.
Някои въпроси относно заблуждаващата и сравнителната реклама , Търговско и конкурентно право 2008: 79 - 87.
Актуални въпроси относно правото на информация по Закона за защита на потребителите , списание Търговско право 2007: 61 - 67.
Неравноправните клаузи в потребителските договори , списание Търговско право 2007: 89 - 98.
Относно вътрешнодружествения контрол в търговските дружества , списание Търговско право 2006: 53 - 60.
Иск за обявяване на недействителност на търговските дружества , списание Търговско право 2005: 84 - 90.
Правна защита на членството в търговските дружества , Пазар и право 2005: 5 - 13.
Правна защита на членството в търговските дружества и конкуренцията на исковете чл. 71 ТЗ и чл. 74 ТЗ , годишник на Правно-историческия факултет на ЮЗУ ”Неофит Рилски” Благоевград 2005: 233 - 240.
Относно съдебния контрол върху решенията на общото събрание на търговските дружества , списание Търговско право 2004: 114 - 120 .

Проекти

(SRP-C16 /15) Актуални проблеми на частното право

Период на провеждане
02.02.2015 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
редавна
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1200,00 лв.

(SRP-C14/13) Участие в Междууниверситетско състезание по гражданско и търговско право, организирано от Бургаския Свободен университет

Период на провеждане
04.03.2013 - 30.10.2013 г.
Форма на участие
редовна
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1000,00 лв.

Ръководени докторанти

Регистрация на капиталови търговски дружества

Докторант
Христина Атанасова Пашова
Период
22.02.2016 - 17.06.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Предприятия за колективно инвестиране

Докторант
Димитрина Гогушева
Период
18.06.2015 - 12.09.2016 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Предприятия за колективно инвестиране

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ Неофит Рилски
Държава
Р България
Дата
12.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Гогушева

Регистрация на капиталови търговски дружества

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
22.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Атанасова Пашова

Обявен в Държавен вестник брой 61 от 09.07.2013 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВСУ "Черноризец Храбър" Варна
Държава
Р България
Дата
24.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тодор Панайотов Коляров

Публична общинска собственост

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УНСС
Държава
Р България
Дата
20.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Граматикова

Обявен в Държавен вестник брой 21 от 15.03.2011 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
28.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Ангелов Иванов

Работното представителство по чл.7, ал.2 и чл.7а от Кодекса на труда

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
10.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Димитрова Чочова