Avatar

гл.ас. д-р Радостина Михайлова

Email: radost_mihaylova swu.bg


Научни интереси в областта на обществената комуникация, медиите, GDPR, семиотиката, културната идентичност, рекламата.

Публикации

"Аудио (р)еволюция насред инфодемия" , "Светът в криза" - Сборник доклади от Международна научна конференция "Светът в криза: политики и медийни отражения (29.януари 2021г.) 2024: 115-144.
"Интерсубективността – интегрален функционален център на комуникационната система" , Сборник доклади от научна конференция „ЗНАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ” Proceedings of Knowledge, Science, Innovation, Technology Conference 2023: 280-297.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В РЕДАКЦИОННИТЕ И ИЗВЪНРЕДАКЦИОННИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ В КОНТЕКСТА НА GDPR , ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 2023: 241-248.
"GDPR - медийни стандарти и медийни употреби" , сб. от Годишна университетска научна конференция на НВУ 2021: с. 2034-2044.
"Проекции на субкултурния феномен Visual Kei в японската реклама. Случаят The Gazette и Gem Cerey , сб. Философия на фантастичното:визуализация в изкуството, съст. С.Кръстева и кол. 2013: с. 163-195. (Съавтор/и: Савина Котева)
"Семиотика на механичната образност" , Годишник на СУБ – Бл-ад ”Наука – образование – изкуство”(I Balkan Scientific Conference “ The Science, the Education and the Art in 21 `st Century”, 22-24 June, 2007) 2010: с. 298-306.
"Адвертологията в социокултурно-психологическото поле" , сб. доклади от Юбилейна научна конференция Границите на културологията по повод 15 години специалност “Културология”, ЮЗУ “Н. Рилски” и в памет на проф. Вл. Кунчев 2010: с. 18-23.
"Невербалният рекламен символ – персонифициран модел за свят" , сб. доклади Семантика, естетика, култура, в чест на проф. д.н. Валентин Ангелов 2010: с. 174-199.
"PR на рекламата. (Невербалният символ като възкресение на рекламния бизнес. Точки на пресичане) " , Научни известия 2008: .
"Семиотика на общуването. Идентификация и идентичност в глобалното интернет пространство" , Годишник на СУБ – Благоевград “Наука – образование – изкуство” (I Balkan Scientific Conference “The Science, the Education and the Art in 21`st Century”, 22-24 June, 2007) 2007: с. 251-269.
Икономика на вниманието, или как онлайн рекламата конструира глобализирания киберчовек"" , Сборник доклади от Международна научна конференция ,съст. проф. Софка Матеева и кол. 2006: с. 241-247.
"Лъжата на съзнанието или съзнанието като лъжа (Психоанализата на Зигмунд Фройд като херменевтика на културата)" , сп. за хуманитаристика "Югозападни листи" 2006: с. 75-80.
"Медии и личност. Ефектите на информирането като вторично обозначаване" , // Сб. доклади от ІІІ Национална конференция с международно участие Личност, социална среда, активност, съст. проф. Петър Николов 2006: с. 23-28.
"Рекламата като културен модел в условията на европейската интеграция. Нови предизвикателства" , сп. Връзки с обществеността, образование и обществено обслужване 2001: с. 18-21.
"Рекламата като масовокултурна знаковост. Механизми на интерпретацията" , Годишник на факултета по изкуствата, Т. 1 – Културата и предизвикателствата на новия век, съст. Мария Вълкова, Васил Марков, Лъчезар Антонов 2001: с. 359-362.

Конференции

„ЗНАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Интерсубективността – интегрален функционален център на комуникационната система"
Период
06.07.2023 - 07.07.2023 г.
Организатор
Институт за знание, наука и иновации - Велико Търново

Девета международна кръгла маса "Проблеми на обществената комуникация"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"UGC в медиите"
Период
02.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
Дискусионен клуб "Обществена комуникация", УниБИТ

Шеста кръгла маса "Философски и литературни дискурси по проблема за "Отчуждението" и предизвикателствата на съвременността", в рамките на проект "Промяна. Криза. Език - разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID-темата"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Аномия насред сгъстените публични информационни мрежи"
Период
25.05.2023 - 25.05.2023 г.
Организатор
Философски факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научна конференция "XXIX-ти Епископ-Константинови четения"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Актуални проблеми в редакционните и извънредакционните съдържания на българските медии в контекста на GDPR"
Период
22.05.2023 - 22.05.2023 г.
Организатор
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Научна конференция "Правото в епохата на цифровата трансформация. Предизвикателства и възможности"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Етични и правни нарушения при използването на AI срещу публични фигури за целите на черния PR"
Период
19.05.2023 - 19.05.2023 г.
Организатор
Нов Български Университет

Интердисциплинарна научна конференция "Културни контексти и политическо време, философски пространства на постмодерността", посветена на 230-годишнината от рождението на Неофит Рилски

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Защита на съдържанията и източниците на информация в медиите и PR-а"
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Интердисциплинарна научна конференция "Културни контексти и политическо време, философски пространства на постмодерността", посветена на 230-годишнината от рождението на Неофит Рилски

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"AI в бранд журналистиката"
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Стефан Стефанов, студент 4.курс ВО

Кръгла маса "Защита на личните данни в ЕС и трети държави", в рамките на проект "European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Проблеми на GDPR в медиите"
Период
27.04.2023 - 27.04.2023 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научна конференция "Право и общество в (пост)пандемичния свят, по повод 30 години от основаването на Правно-историческия факултет в Югозападен университет "Н. Рилски"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Медийна (пост) COVID митология"
Период
09.05.2022 - 09.05.2022 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Годишна университетска научна конференция"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"GDPR - медийни стандарти и медийни употреби"
Период
28.05.2021 - 29.05.2021 г.
Организатор
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Първа международна конференция по интелектуална история "Светът в криза: политики и медийни отражения"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Аудио(р)еволюция насред инфодемия"
Период
29.01.2021 - 30.01.2021 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура, Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Диалогът Изток-Запад: Философски и политически прочит"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Кой уши байрака"...и защо го развя"
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
Философски факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

" V Международна научна конференция по дигитална култура и общество"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Дигиталните медии и новите аудитории"
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Съюз на учените в България, Факултет по изкуствата, кат. "Културология" на ЮЗУ

Национална конференция "Фантастични визуализации в изкуството"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Проекции на субкултурния феномен Visual Kei в японската реклама. Случаят The Gazette и Gem Cerey"
Период
18.10.2013 - 19.10.2013 г.
Организатор
Философски факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Савина Котева, дипломант, ФИ

Юбилейна научна конференция "Семантика, естетика, култура", в чест на проф. д.н. Валентин Ангелов

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Невербалният рекламен символ - персонифициран модел за свят"
Период
12.05.2010 - 12.05.2010 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Юбилейна научна конференция "Граници на културологията", по повод 15 години спец. "Културология" в ЮЗУ и в памет на проф. д.н. Влъчко Кунчев

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Адвертологията в социокултурно-психологическото поле"
Период
27.11.2009 - 28.11.2009 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски"

"Връзки с обществеността - съвременни измерения, 10 години спец. "Връзки с обществеността" в ЮЗУ

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"PR на рекламата. Невербалният рекламен символ като възкресение на рекламния бизнес. Точки на пресичане"
Период
09.07.2007 - 11.07.2007 г.
Организатор
Катедра "Връзки с обществеността", Югозападен университет "Неофит Рилски"

Първа Балканска конференция "Науката, образованието и изкуството през 21.век"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Семиотика на механичната образност"
Период
23.06.2007 - 24.06.2007 г.
Организатор
Съюз на учените в България

Първа Балканска конференция "Науката, образованието и изкуството през 21.век"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Семиотика на общуването. Идентификация и идентичност в глобалното интернет пространство"
Период
23.06.2007 - 24.06.2007 г.
Организатор
Съюз на учените в България

III Научна конференция по психология "Личност, социална среда, активност"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Медии и личност. Ефектите на информацията като вторично обозначаване"
Период
18.10.2006 - 19.10.2006 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

"Зигмунд Фройд - лекарят, психоаналитикът, философът", конференция по повод 150 години от рождението на Зигмунд Фройд

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Лъжата на съзнанието или съзнанието като лъжа. Психоанализата на Зигмунд Фройд като херменевтика на културата"
Период
06.05.2006 - 07.05.2006 г.
Организатор
Философски факултет, ЮЗУ

"Социална динамика и връзки с обществеността"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Икономика на вниманието или как онлайн рекламата конструира глобалния киберчовек"
Период
05.11.2004 - 06.11.2004 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) "Студентски практики - Фаза II "

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентин растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
46000000,00 лв.

((BG05M2OP001-2.003-0001)) "Студентски стипендии" - Фаза 1

Период на провеждане
29.03.2016 - 28.02.2017 г.
Форма на участие
Научен ръководител на творчески студентски разработки
Финансиран от
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентин растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
26000000,00 лв.

(BG051po001-3.1.07-0028) "Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието (Създаване /актуализиране на уебните планове и програми към специалностите от Факултета по изкуствата)"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
участник в проекта
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

((BG051Р0001-3.3.07-0002)) Проект "Студентски практики"

Период на провеждане
12.06.2013 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

" AI и медиите"

Студент
Стефан Стефанов
Година
2024
ОКС
бакалавър

"GDPR"

Студент
Луция Георгиевска - Република Северна Македония
Година
2021
ОКС
бакалавър

"Нова радио-телевизия Босилеград" - роля за българското малцинство в Република Сърбия"

Студент
Теодора Тасев - Република Сърбия
Година
2021
ОКС
бакалавър

"Междукултурна комуникация в бизнес отношенията между България и Китайската Народна Република"

Студент
Христина Стоянова
Година
2021
ОКС
бакалавър

"Етични стандарти в медийните съдържания на религиозна тематика (Случаят "Шарли Ебдо")"

Студент
Гергана Илова
Година
2021
ОКС
бакалавър

"Семиотични измерения в самопрезентирането на политическия лидер"

Студент
Анна Илиева
Година
2020
ОКС
бакалавър

"Мейнстриймингът в българската медийна среда"

Студент
Изабела Янева"
Година
2020
ОКС
бакалавър

"Публичният образ на университетската институция (На примера на СУ, НБУ и ЮЗУ)"

Студент
Александра Вълчева
Година
2017
ОКС
бакалавър

"Международен етикет в бизнес общуването"

Студент
Никол Тимева
Година
2017
ОКС
бакалавър

"Проблемът за свободата на медиите в постоталитарна България"

Студент
Фатиме Бекир
Година
2016
ОКС
бакалавър

Социалната реклама в българския телевизионен ефир"

Студент
Бетина Григорова
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Детските персонажи в телевизионните потребителски реклами"

Студент
Силвана Георгиева
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Противоречивото единство на PR-а и журналистиката"

Студент
Илияна Артъкова
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Българският таблоиден печат (сп. "Блясък", 2014 г.)"

Студент
Евгения Терзиева
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Пазарни стратегии за налагане на успешен бранд (Audi)"

Студент
Десислава Гогова
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Семиотика на мъжкия образ в печатната реклама"

Студент
Йорданка Христова
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Телевизионното въздействие върху децата"

Студент
Вероника Христова
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Общуването в социалните мрежи (Социокултурни измерения)"

Студент
Теодора Соколова
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Манипулативната сила на медиите и рекламата"

Студент
Петя Антова
Година
2013
ОКС
бакалавър

"Образът на ромското малцинство в предаването "Шатрата" на Нова телевизия (сезон 2013 г.)"

Студент
Юлияна Ковачева
Година
2013
ОКС
бакалавър

"Ефективност и неефективност на външната реклама в България"

Студент
Нери Дервишева
Година
2013
ОКС
бакалавър

"Съвременната телевизия в България"

Студент
Виктор Андонов
Година
2013
ОКС
бакалавър

"Рекламната кампания за цифровизацията на телевизията в България"

Студент
Веселина Колева
Година
2013
ОКС
бакалавър

"Visual Kei-движението като символ във външните японски телевизионни реклами. (Случаят The Gazette и Gem Cery)"

Студент
Савина Котева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

,,Развитие на радиокомуникацията в България с поглед към бъдещето"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.07.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветан Христов

Ролята на медиите при формиране на културата на обществото"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тина Митрева

"Стратегия за развитие на футбола в област Видин чрез PR-подходи"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристиян Коцов

„Ромската жена и нейният образ в обществото. Ромската жена и нейният имидж в обществото“

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Саша Кирилова

„Изграждане на успешно специално корпоративно събитие чрез визуален комуникационен дизайн на „Монте Мюзик ООД”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Полина Стайкова

"Еволюция в телевизионните реклами на Coca-Cola"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивалина Йорданова

"Комуникации при извънредни ситуации"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катерина Урджанова

,,Красноречие в политическото говорене’’

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветина Димитрова

„Имиджология. Как да се харесаш на хората?”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ана Деордиева

„ПР стратегии в корпоративния сектор”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мадлена Кулева

"Послания и символи в рекламите на водка "Флирт"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радослава Николова

"Разговорният стил в телевизионната реклама"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Добринка Смолецова

"Силата на въздействие на телевизионната реклама върху детската аудитория"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веселина Лазарска

‘Интернет и заплахите пред глобалната публична сфера’

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славина Татарска

"Езикови особености на рекламния текст в социалните медии"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станислава Тодорова

"Позициониране на търговската марка на пазара"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славея Христова

„Ролята на рекламата за създаване на имиджа на културната организация” (на примера на Драматичен театър „Никола Вапцаров” – Благоевград)"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Цветанова

"Успешната търговска марка"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгения Ангелова

"Комуникационни техники за популяризиране на културния туризъм в България"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Борисова

"Рекламната комуникация в Интернет"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Иванова

"Рекламната комуникация чрез Facebook"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартина Вакарелска

,,Медиите – инструмент за формиране на обществено мнение и манипулиране на личността’’

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Лазарова