Avatar

доц. д-р Радослав Цонев

Email: radoslavtsonev swu.bg


Радослав Михайлов Цонев е доцент д-р по български език в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Преподава дисциплините „Синтаксис на българския език“, „Българска диалектология“, „Синтаксис на българската разговорна реч“ и др. Автор е на монографиите „Говорът на град Банско“, „Разговорни съчинителни съюзи в българската устна комуникация (с оглед на конкуренцията между тях)“ и „Българският разговорен синтаксис“, както и на редица статии във водещи български езиковедски списания („Български език“, „Балканско езикознание“, „Език и литература“, „Български език и литература“, „Балканистичен форум“, „Езиков свят“ и др.), на публикации в престижни филологически сборници в България и в чужбина. Научните му интереси са в областта на синтаксиса, диалектологията, лексикологията, социолингвистиката и балканското езикознание.

Публикации

За разговорните подчинителни съюзи в българската устна комуникация , – In: Contributions to the 24th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. Band 69. 2023: pp. 380 – 389.
За произхода на съчинителните съюзни връзки, маркирани в книжовния език като разговорни , – В: Лингвистични проблеми, кн. 3, Благоевград: Унив. изд. Н. Рилски. ISSN 2682-9673. 2023: с. 37 – 45 .
Colloquial Subordinating Conjunctions in Bulgarian Verbal Communication , In: Linguistique balkanique, LXI (2022), 2. Sofia: BAS, pp. 146 – 166. ISSN: 0324-1653. 2022: pp. 146 – 166.
Българският разговорен синтаксис. България: Благоевград: Унив. изд. Нeофит Рилски, 2022
The correlative (disjunctive) conjunctions in Bulgarian colloquial speech , – В: Лингвистични проблеми, кн. 2, Благоевград: Унив. изд. Н. Рилски. ISSN 2682-9673. 2021: 124 – 132.
Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев , – В: Проблеми на устната комуникация 2021: с. 215 – 230. (Съавтор/и: Мирела Дурчова)
Особени конструкции в българския разговорен синтаксис , – In: Contributions to the 23nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники.Band 68. 2021: pp. 353 – 359.
Някои особености на словореда в българския разговорен синтаксис. , – В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 година) 2019: 49 – 56.
За някои специфични синтактични конструкции в българската разговорна реч , Лингвистични проблеми, кн. 1, Благоевград: Унив. изд. Н. Рилски, с. 180 – 186. ISSN 2682-9673. 2019: с. 180 – 186. .
Български исторически и фолклорни мотиви в книгата Razgovor ugodni naroda slovinskoga и в латинския ѝ превод , Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). 2018: 282 – 290..
Елиптични синтактични конструкции в българската разговорна реч , – В: Проблеми на устната комуникация, кн. 11, 2018: 381 – 393.
Semantic and word-formation features of Bulgarian “star” nicknames. , Балканистичен форум, №1, 2017: 289 – 302.
Балканските съюзни връзки ама и ами в българската разговорна реч. , – В: Чуждият език и съвременното висше образование. Част 1 от 2, 2017: 200 – 208.
За конкуренцията между паратаксиса и хипотаксиса в българската разговорна реч. , Проблеми на устната комуникация, кн. 10, Т. 1, 2016: 160 – 171.
Абсолютният суперлатив в българския сленг. , Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник, 2016: 240 – 244..
Специфични особености на българския разговорен синтаксис. , Български език и литература, Vol. 58, №3, 2016: 287 – 306.
За проучванията на синтаксиса на българската разговорна реч и някои от неговите най-характерни черти. , Езиков свят. Т. 14, кн.1, 2016: 31 – 37.
Абсолютната превъзходна степен за сравнение в българския сленг в интернет (по материали от форума teenproblem.net). , Езиков свят. Т. 14, кн.2, 2016: 63 – 72. (Съавтор/и: Елена Атанасова)
Повторителни синтактични конструкции в българската разговорна реч. , – В: Светът е слово, словото е свят. Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет 2016: 85 – 94.
Разложки ли е банският диалект? , Македонски преглед, №3, 2016: 103 – 114.
Сложните съотносителни (разделителни) съюзи в българската разговорна реч , Съвременните измерения на едно прозрение. Доклади от Международната научна конференция в чест на 150-годишнината от рождението на Ватрослав Облак (1864-1896) 2015: 254 – 271 .
Конкуренция между съединителните съюзи та и па в българската разговорна реч , Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“, 16-18 октомври 2014 г. 2015: 518 – 525.
The absolute superlative degree of comparison in Bulgarian slang , 3-rd international scientific conference “Dialogue between Balkan languages, cultures and civilizations." Proceedings. 2015: 80 – 84.
Някои особености на благоевградските прякорни имена , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2015: 253 – 262.
Rivalry between the Balakan correlative (disjunctive) connectives hem – hem and ya – ya in Bulgarian colloquial speech , Балканско езикознание, №2-3, 2014: 153 – 172.
Rivalry between the Balakan adversative conjunctions ama and ami in Bulgarian colloquial speech , Балканско езикознание, №1, 2014: 39 – 54 .
Разговорни съчинителни съюзи в българската устна комуникация (с оглед на конкуренцията между тях) . България: Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2014
Съюзът па в българската разговорна реч , Език и литература, кн. 3-4, 2014: 150 – 164.
The conjunction ta in Bulgarian colloquial speech , Езиков свят, Т. 12, кн. 1, 2014: 7 – 18.
The adversative conjunctions in Bulgarian colloquial speech , POLYSLAV 17. Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik. Herausgegeben von Enrique Gutierrez Rubio, Marta Falkowska, Ekaterina Kislova und Marzena Stepien. Munchen - Berlin, 2014. ISBN 978-3-86688-467-0. Geb., VIII 2014: 201 – 211.
Противопоставителни съюзи в българската разговорна реч , Годишник на филологическия факултет, Т. 11, 2013: 15 – 31.
Съюзът ами в българската разговорна реч , Езиков свят, Т. 1, кн. 2, 2013: 125 – 133.
Някои особености на подчиненото определително изречение, въведено с разговорни неизменяеми относителни местоимения и наречия , Проблеми на устната комуникация, Т. 2, кн.9, 2013: 96 – 104.
Съюзът ама в българската разговорна реч , Български език, №1, 2013: 63 – 72.
Съюзът пък в българската разговорна реч , Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков 2013: 203 – 216.
Някои случаи на елидиране на сказуемото в българската разговорна реч , Езиков свят, Т. 10, кн.2, 2012: 16 – 19 .
За една особеност на младежкия сленг , Годишник на филологическия факултет, Т. 9/10, 2012: 259 – 264.
За един неописан (тавтологичен) тип на синтактични рамкови конструкции в българската разговорна реч , Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи 2012: 174 – 177.
Ръкописни южнославянски речници от ХVІІІ век: триезичен (румънско-славянски-латински) и двуезичен (румънско-славянски).. България: София: Буквица, 2012 (Съавтор/и: Лилия Илиева, Евдокия Христова, Маргарет Димитрова, Лъчезар Перчеклийски, Владислав Маринов, Любка Ненова, София Мицова)
Стари и нови суфиксални универбати във вестник „Уикенд” (за периода 01.01.2010. – 31.12.2010 г.) , Езиков свят, Т. 9, кн.1, 2011: 31 – 36.
Мястото на отрицателната частица НЕ и на кратките местоименни форми край сказуемото в проста глаголна форма в българските говори , Сборник в чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев 2010: 223 – 234 .
Говорът на град Банско . България: Благоевград: Унив. изд. Неофит Рилски, 2008
Биография на проф. д-р Иван Кочев (в съавторство с Л. Перчеклийски). , Езиков свят, Т. 3, 2007: 7 – 8 .
За проучванията на говора на град Банско , Езиков свят, Т. 3, 2007: 29 – 39.
Съществителните имена в говора на Банско , Македонски преглед, № 1, 2007: 105 – 120.
Някои синтактични особености на говора на град Банско , Годишник на филологическия факултет, Т. 4, 2006: 252 – 260.
Палаталният ред в говора на град Банско , Годишник на филологическия факултет, Т. 3, 2005: 131 – 139.
Исторически промени във вокализма на град Банско , Македонски преглед, № 4, 2005: 83 – 96.
Вокалната система на говора на град Банско , Юбилеен славистичен сборник 2005: 472 – 488.
Съчетанията ш’ч’, ж в говора на град Банско , Годишник на филологическия факултет, Т. 2, 2004: 59 – 64 .
Удареният квантитет в говора на град Банско , Македонски преглед, № 4 2004: 125 – 130 .

Конференции

Десети форум „Българска граматика“. Тема: „Феноменът устна реч“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За характерните черти на българския разговорен синтаксис
Период
20.10.2023 - 21.10.2023 г.
Организатор
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“

Тринадесета международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За конкуренцията между разговорните съчинителни конектори
Период
06.10.2023 - 07.10.2023 г.
Организатор
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Четвърта научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“ в чест на проф. д-р Лилия Илиева

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За произхода на съчинителните съюзни връзки, маркирани в книжовния език като разговорни
Период
01.06.2023 - 02.06.2023 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

The annual scientific conference POLYSLAV XXVI

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влиянието на фактора образование върху владеенето на някои писмени норми на книжовния български език
Период
08.09.2022 - 10.09.2022 г.
Организатор
The Association of Slavists Polyslav
Съавтор(и)
Красимира Алексова

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The correlative (disjunctive) conjunctions in Bulgarian colloquial speech.
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

XXV Annual Scientific Conference of the Association of Slavists POLYSLAV

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разговорните съотносителни (разделителни) съюзи в тетралогията на Димитър Талев
Период
10.09.2021 - 12.10.2021 г.
Организатор
The Association of Slavists Polyslav
Съавтор(и)
Мирела Дурчова

12. международна конференция „Проблеми на устната комуникация“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев“
Период
06.11.2020 - 07.11.2020 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св. св.Кирил и Методий"
Съавтор(и)
Мирела Дурчова

XXIV Annual Scientific Conference of the Association of Slavists POLYSLAV

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За разговорните подчинителни съюзи в българската устна комуникация"
Период
12.09.2020 - 13.09.2020 г.
Организатор
The Association of Slavists Polyslav

Форум „Българска граматика“. Тема: „Граматичните системи в синхрония и диахрония“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Някои начини за изразяване на абсолютната превъзходна степен в българските интернет форуми“
Период
17.10.2019 - 17.10.2019 г.
Организатор
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“

The annual scientific conference POLYSLAV XXIII, 9-11 September 2019 at the Faculty of Philology, South-West University „Neofit Rilski” of Blagoevgrad

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Особени конструкции в българския разговорен синтаксис“
Период
09.09.2019 - 11.09.2019 г.
Организатор
The Association of Slavists Polyslav and SWU „Neofit Rilski”

Международна годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 14.05. – 15.05.2019 г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Някои особености на словореда в българския разговорен синтаксис.“
Период
14.05.2019 - 15.05.2019 г.
Организатор
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН

The annual scientific conference POLYSLAV XXII, 10-12 September 2018 at the Faculty of Philology, University of Lodz, Poland

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Легендата за Владимир и Косара в Razgovor ugodni naroda slovinskoga и в латинския му превод“
Период
10.09.2018 - 12.09.2018 г.
Организатор
Association of Slavists Polyslav

III научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За някои специфични синтактични конструкции в българската разговорна реч“
Период
21.06.2018 - 22.06.2018 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Елиптични синтактични конструкции в българската разговорна реч“
Период
10.11.2017 - 11.11.2017 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св. св.Кирил и Методий"

The annual scientific conference POLYSLAV XXI

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Български мотиви на далматински диалект и в латински превод / Bulgarian motifs in Dalmatian dialect and in Latin translation“
Период
11.09.2017 - 13.09.2017 г.
Организатор
Association of slavists POLYSLAV, Faculty of Philosophy of University of Novi Sad, Serbia

VIII международна научна конференция "Чуждият език и съвременното висше образование"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Балканските съюзни връзки ама и ами в българската разговорна реч"
Период
23.06.2017 - 25.06.2017 г.
Организатор
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна

Национална кръгла маса с международно участие "Медийни носталгии"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Абсолютната превъзходна степен за сравнение в българския сленг в интернет (по материали от форума teenproblem.net)"
Период
28.10.2016 - 28.10.2016 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Елена Атанасова

Национална конференция с международно участие "Светът е слово, словото е свят"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Повторителни синтактични конструкции в българската разговорна реч"
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

XХV Международна кръгла маса „Звездите на Балканите“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Семантични и словообразувателни особености на прякорните имена на българските звезди"
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации към Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград

Научен форум „Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Специфични особености на българския разговорен синтаксис“
Период
12.04.2016 - 12.04.2016 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Институт за български език при БАН, Асоциация на българските училища в чужбина

Международна научна конференция в чест на проф. Иван Кочев „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Някои особености на благоевградските прякорни имена"
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научна конференция по случай 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев на тема „Българският език – балкански, славянски, европейски“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Абсолютният суперлатив в българския сленг“
Период
23.04.2015 - 24.04.2015 г.
Организатор
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН

Трета международна научна конференция „Диалогът между балканските езици, култури и цивилизации"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"The elative in Bulgarian slang"
Период
20.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Тирански университет

Десета национална научна конференция с международно участие „Проблеми на устната комуникация“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За конкуренцията между паратаксиса и хипотаксиса в българската разговорна реч“
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св. св.Кирил и Методий"

Международна славистична конференция „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Конкуренция между съединителните съюзи та и па в българската разговорна реч“
Период
16.10.2014 - 17.10.2014 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Международна научна конференция „150 години от рождението на Ватрослав Облак – съвременните измерения на едно научно прозрение“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Сложните съотносителни (разделителни) съюзи в българската разговорна реч”
Период
13.06.2014 - 14.06.2014 г.
Организатор
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН

The annual scientific conference POLYSLAV XVIІ, 11-14 September 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“The adversative conjunctions in the Bulgarian colloquial speech”
Период
11.09.2013 - 14.09.2013 г.
Организатор
Institute of Philology of Kyiv National University of Taras Shevchenko, Kiev, Ukraine

Международна научна конференция в чест на проф. Славчо Петков „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Съюзът пък в българската разговорна реч”
Период
09.05.2013 - 10.05.2013 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Международна славистична конференция „Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За един неописан (тавтологичен) тип на синтактични рамкови конструкции в българската разговорна реч”
Период
05.10.2012 - 06.10.2012 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

IX международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Някои особености на подчиненото определително изречение, въведено с разговорни неизменяеми относителни местоимения и наречия"
Период
28.10.2011 - 29.10.2011 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св. св.Кирил и Методий"

Годишни научни четения по повод 130 години от рождението на проф. Никола Милев

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Суфиксалната универбизация в таблоидната преса”
Период
12.05.2011 - 12.05.2011 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Юбилейна научна конференция с международно участие в чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Мястото на отрицателната частица НЕ и на кратките местоименни форми край сказуемото в проста глаголна форма в българските говори"
Период
03.06.2010 - 04.06.2010 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Международна славистична конференция по случай 10-годишнината на специалност ,,Славянска филология” в ЮЗУ ,,Н. Рилски”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Удареният квантитет в говора на град Банско”.
Период
10.12.2004 - 11.12.2004 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Трета национална студентска кръгла маса „Балканът и морето-послания към времена и поколения”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Конструиране и обективиране на публичните пространства в град Видин”.
Период
01.02.1998 - 02.02.1998 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Проекти

(RP-C1/23) „Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2023“

Период на провеждане
04.04.2023 - 30.11.2023 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
2200,00 лв.

(xxxx) ННП „Българистика“

Период на провеждане
01.10.2022 - 31.12.2025 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Министерството на образованието и науката
Бюджет
4000000,00 лв.

(RP-C1/22) „Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2022“

Период на провеждане
01.04.2022 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
2200,00 лв.

(RP-C1/21) „Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2021“

Период на провеждане
17.03.2021 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
2200,00 лв.

(RP-А1/20) „Бъдещето на българската научна периодика - общности, дебати, международно присъствие“

Период на провеждане
01.02.2020 - 31.12.2020 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
1,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001) „Студентски практики – фаза 2“. Проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Период на провеждане
13.01.2020 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН
Бюджет
1,00 лв.

(КП – 06 – МНФ/22 ) „Международна научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII“

Период на провеждане
16.07.2019 - 12.09.2019 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания“, София, България
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-B 5/17) „Актуални проблеми на лингвистиката“

Период на провеждане
01.02.2017 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
1,00 лв.

(Код на проекта 10/41) „Гутенберговата революция и българите“

Период на провеждане
16.12.2016 - 14.11.2020 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания“
Бюджет
57000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики“ – Фаза 1. Проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Период на провеждане
01.09.2016 - 31.05.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Сфинансиран от Европейския социален фонд.
Бюджет
1,00 лв.

(SRP-B8/13. ) „Актуални проблеми на съвременния български език”

Период на провеждане
01.02.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
1,00 лв.

„Ръкописни южнославянски речници от XVIII век (румънско – „славянски” – латински) и двуезичен (румънско – „славянски”). Речници и изследвания"

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.08.2012 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания", София, България
Бюджет
1,00 лв.

Ръководени докторанти

Фразеологизми с опорни думи, свързани с морето в български и гръцки език

Докторант
Радостина Николова
Период
16.09.2022 - 30.06.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Синтактични разговорни особености в тетралогията на Димитър Талев

Докторант
Мирела Владимирова Дурчова
Период
16.03.2021 - 15.03.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Прякорните имена в Кюстендил

Докторант
Юлиана Кирилова Карпузова
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

„Семантико-синтактични особености на разговорните съчинителни съюзи в романите „Под игото“ и „Нова земя“ от Иван Вазов“

Студент
Елена Николова
Година
2023
ОКС
бакалавър

„Семантични особености на прякорните имена в Сандански и Петрич“

Студент
Радослава Михайлова
Година
2020
ОКС
бакалавър

„Прякорни имена от Петричко (село Първомай, село Долна Рибница, село Чуричени)“

Студент
Ирена Трендафилова
Година
2020
ОКС
бакалавър

„Прякорите на криминалните престъпници в българските интернет медии“

Студент
Спасимира Зърнева
Година
2020
ОКС
магистър

„Абсолютната превъзходна степен за сравнение в интернет форумите на BGMamma“

Студент
Любомира Кръстева
Година
2019
ОКС
бакалавър

„Разговорни съчинителни съюзи в тетралогията на Димитър Талев“

Студент
Мирела Дурчова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Абсолютният суперлатив в българския сленг в интернет (по материали от форума teenproblem.net)

Студент
Елена Атанасова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Говорът на с. Продановци (Самоковско)

Студент
Спасимира Зърнева
Година
2016
ОКС
бакалавър

Прякори от Разложко

Студент
Иванка Галчева
Година
2016
ОКС
бакалавър

Прякорите, прозвищата и псевдонимите в българските онлайн вестници, списания и информационни портали

Студент
Севделина Николова
Година
2014
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Българска академия на науките. Институт за български език. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2016, 304 с.

Вид
Книга
Издател
София: БАН
Държава
България
Година
2016
Автор(и)
Радослав Цонев

Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Българска академия на науките. Институт за български език. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2016, 304 с., ISBN: 978-954-322-852-2. (Съставител: Ана Кочева)

Вид
Книга
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Цонев, Радослав

Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Българска академия на науките. Институт за български език. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2016, 304 с., ISBN: 978-954-322-852-2. (Съставител: Ана Кочева)

Вид
Книга
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Цонев, Радослав

Българският език – славянски, балкански, европейски. Рецензия за сборника, посветен на 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев, Институт за български език при БАН.

Вид
Книга
Издател
София: БАН
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Радослав Цонев

Нов труд с теоретичен и обобщаващ характер „Българска фонология” (част първа) от Ив.Кочев, София., 2010 г. Издателство „Анико”, 162 с.

Вид
Книга
Издател
Издателство „Анико”
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Радослав Цонев