Avatar

доц. д-р Радост Василева

Email: r_vassileva swu.bg


Публикации

Interdisciplinary relations in physics education – an important factor in improving student motivation , Bulgarian Chemical Communications 2020: 121-125. (Co-author/s: G. Malchev)
Didactic Model for the Development of Students’ Cognitive Skills in Studying of Electromagnetic Phenomena , Knowledge – International Journal Scientific Papers, ISSN 1857-92 2016: 971-975. (Co-author/s: Malchev, G)
Проблеми и перспективи пред профилираното обучение по оптика в средното училище , Оптика и оптични технологии в образованието, Сборник доклади от ХLІІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика 2015: 70-77. (Съавтор/и: Г. Малчев )
Автодидактичните игри в обучението по физика , Проблеми и перспективи пред образованието по физика в средното училище и университетите, Сборник доклади от XLI Национална конференция по въпроси на обучението по физика 2013: 111-114.
Possibilities of Using Computer Animations for Teaching the Section "Electric Current in Various Media" , Mathematics and Natural Sciences, Proceedings of the International Scientific Conference FMNS-2009 2010: pp. 235-241. (Co-author/s: R. Popova, R. Mladenov)
Possibilities for Activating Teaching of the Course "Methods and Technique of the School Physics Experiment" , CP1203, 7th International Conference of the Balkan Physical Union, edited by A. Angelopoulos and T. Fildisis 2010: pp. 1414-1417.

Конференции

Eighth International Conference of FMNS (FMNS-2019) “Modern Trends in Science”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Interdisciplinary relations in physics education – an important factor in improving student motivation
Период
26.06.2019 - 30.06.2019 г.
Организатор
ПМФ при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
G. Malchev

Seventh International Conference of FMNS (FMNS-2017) “Modern Trends in Science”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cognitive problems for developing students’ scientific literacy in their physics education
Период
14.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
ПМФ при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Didactic Model for the Development of Students’ Cognitive Skills in Studying of Electromagnetic Phenomena
Период
07.10.2016 - 10.10.2016 г.
Организатор
Skopje: Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
G. Malchev

Оптика и оптични технологии в образованието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми и перспективи пред профилираното обучение по оптика в средното училище – пленарен доклад
Период
02.04.2015 - 05.04.2015 г.
Организатор
СФБ, съорганизатор ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Георги Малчев

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА - ПЛОВДИВ 2014 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Технологични и методически аспекти на усвояването на понятия в обучението по физика
Период
10.10.2014 - 12.10.2014 г.
Организатор
Физически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Съюз на физиците в България - клон Пловдив и клон София

Проблеми и перспективи пред образованието по физика в средното училище и университетите

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Автодидактичните игри в обучението по физика
Период
25.09.2013 - 29.09.2013 г.
Организатор
СФБ,СУ "Св. Климент Охридски"

Проекти

(ДО 1-264 16/12/2019) Мотивирани учители

Период на провеждане
16.12.2019 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
Обучаващ екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
2400,00 лв.

( ДО 1 /244.21/11/2020) Мотивирани учители

Период на провеждане
21.11.2019 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
Обучаващ екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
10600,00 лв.

(Программы сотрудничества ОИЯИ-Болгария-2019) Применения метода ядерной эмульсии в ядерной технике и образовании

Период на провеждане
01.01.2019 - 31.12.2021 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ОИЯИ, гр.Дубна, Руска Федерация
Бюджет
10000,00 лв.

(№ 02-1-1087-2009/2020) Изучение нуклонной кластеризации легких ядер (Программы сотрудничества ОИЯИ – Болгария в 2018)

Период на провеждане
01.01.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ОИЯИ, гр. Дубна, Руска Федерация
Бюджет
10000,00 лв.

(№ 02-1-1087-2009/2017) Диссоциация релятивистских ядер в ядерной эмульсии (Программы сотрудничества ОИЯИ – Болгария в 2017)

Период на провеждане
01.01.2017 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ОИЯИ, гр.Дубна, Руска Федерация
Бюджет
7000,00 лв.

(№ 02-1-1087-2009/2017) Изучение диссоциации легких радиоактивных ядер (Программы сотрудничества ОИЯИ - Болгария-2016)

Период на провеждане
01.01.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ОИЯИ, гр. Дубна, Руска Федерация
Бюджет
8800,00 лв.

(SRP-B4/15) Оптични и изчислителни технологии в обучението по природни и технически науки

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд за научни изследвания на ЮЗУ “Неофит Рилски”
Бюджет
4770,00 лв.

(SRP-B2 /14) Иновативни изследвания в областта на информационните технологии и комуникациите

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител на модул от проекта
Финансиран от
Фонд за научни изследвания на ЮЗУ “Неофит Рилски”
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-B3/13) Физични, алгоритмични и компютърни подходи за разпознаване и обработка на цифрови сигнали

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд за научни изследвания на ЮЗУ “Неофит Рилски”
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.04-0001) За по-качествено образование

Период на провеждане
12.01.2012 - 12.01.2014 г.
Форма на участие
участник, договор с МОН - ДО2-877 от 12.09.2012
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
10000000,00 лв.

(SRP-B4/12) Нови изследвания в областта на физическите, математическите и компютърните науки

Период на провеждане
01.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд за научни изследвания на ЮЗУ “Неофит Рилски”
Бюджет
5000,00 лв.

(ВУ-1012) Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование

Период на провеждане
01.08.2007 - 01.08.2010 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания“ към МОН
Бюджет
90000,00 лв.

Ръководени докторанти

Развиване на познавателните умения у учениците при изучаване на електромагнитните явления (раздел "Електромагнитно взаимодействие" в 9. клас)

Докторант
Георги Стоянов Малчев
Период
01.07.2013 - 30.06.2017 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Интегрирано обучение при изучаване на раздел "Преходи между състоянията на телата и веществата"

Студент
Мария Атанасова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Развитие на познавателните умения у учениците при изучаване на електромагнитните явления (раздел "Електромагнитно взаимодействие" в 9. клас)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
29.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Стоянов Малчев

Диференциални уравнения

Вид
Учебник
Издател
УИ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Васил Грозданов и Николай Китанов

Обявен в Държавен вестник брой 21 от 18.03.2016 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Държава
България
Дата
10.07.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Нели Иванова Димитрова

Ръководство за решаване на задачи по диференциални уравнения

Вид
Учебник
Издател
УИ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Васил Грозданов и Красимир Йорджев

Използване на графичния метод в обучението по физика в средното училище (раздели "Кинематика" и "Топлинни явления")

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
12.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. Христина Г. Петрова