Avatar

ас. д-р Румяна Попова

Email: r.popova swu.bg


Публикации

Artificial Intelligence - Some Ethical Issues in the Context of State Government , INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS 2023) FULL PAPER PROCEEDINGS BOOK, ISBN: 978-625-94328-1-6 2023: 538-556. (Co-author/s: Владимир Караджов)
Същност и особености на нацията като понятие и явление , Годишник на катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“, ISSN 1314-5886. година XII 2022: .
Democracy and Digital Sphere: Some Problems , Revista Inclusiones, ISSN 0719-4706 2020: pp. 99-103. (Co-author/s: Попов. Н.)
Analysis of Names and Nicknames of Characters from Literary Works by Chudomir , Collection of Reports from the XIV National Philological Readings for Students and PhD Candidates, ISSN 2535 – 0625 2020: pp. 26 – 33.
Rise of Nationalism as a Political Ideology in the Context of Globalization and Regionalization , Revista Inclusiones, ISSN 0719-4706 2019: pp. 211-215. (Co-author/s: Попов, Н., Катранджиев, А.)
Clash of civilizations and clash of nations in European Union , Revista Europa del Esta Unida, ISSN 0719-7284 2016: pp. 32-37.
Nationalism in Europe: Main Typologies and Contemporary Manifestations , Revista Europa del Esta Unida, ISSN 0719-7284 2016: pp. 9-16.
Европейската толерантност и национализъм , Годишник на катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“, година VI 2016: с. 157-166.
Национализъм и интеграция в Латинска Америка , Сборник „Латинска Америка в глобалния свят. Уроците за България” ISBN 978-954-00-0051-0 2015: 136-147.
Попова, Р. Европейският съюз – открити възможности за социален, политически, икономически и културен прогрес пред младото поколение в България , сп. „Международна политика“ 2010: .

Конференции

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ТЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Взаимовръзка между гражданско образование и екология"
Период
23.02.2024 - 23.02.2024 г.
Организатор
Регионално управление на образованието – Благоевград Югозападен университет „Неофит Рилски“ Природо-математическия факултет катедра „География, екология и опазване на околната среда“ Философския факултет катедра „Философски и политически науки“

International Applied Social Sciences Congress VII (C-IASOS – 2023)

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Artificial Intelligence – Some Ethical Issues in the Context of State Government
Период
13.11.2023 - 15.11.2023 г.
Организатор
Malta University, Academy of Economic Studies of Moldova and University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management, Croatia and University „Ukshin Hoti“ Prizren, Faculty of Economics, (Kosovо)
Съавтор(и)
Владимир Караджов

„Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политика и норми – някои акценти
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Николай Попов

КРИТИЧНОСТ И НОВАТОРСТВО. ПАРАДИГМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Гражданското образование – значение и перспективи в контекста на съвременната либерална демокрация"
Период
20.04.2023 - 21.04.2023 г.
Организатор
Катедра „Философски и Политически науки” - ЮЗУ „Неофит Рилски”

„Постглобалност: криза и бъдеще“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Основни теоретични направления в изследването на произхода на нацията и национализма"
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Философски и Политически науки”

XIV Национални филологически четения за студенти и докторанти

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Analysis of Names and Nicknames of Works from Chudomir”
Период
11.05.2020 - 11.05.2020 г.
Организатор
Филологически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научен семинар на катедра „Философски и политически науки“ – Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Съвременният национализъм в ЕС“
Период
05.04.2017 - 05.04.2017 г.
Организатор
катедра „Философски и Политически науки”

„Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Сблъсъкът на цивилизациите и сблъсъкът на нациите в ЕС”
Период
11.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Философски и Политически науки”

Диалогът Изток - Запад: Философски и политологически прочити”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Европейската толерантност и национализъм”
Период
30.12.2015 - 30.12.2015 г.
Организатор
Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Философски и Политически науки”

„Латинска Америка в глобалния свят. Уроците за България”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Национализъм и интеграция в Латинска Америка”
Период
08.05.2015 - 08.05.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Проекти

(RP - C1/24) „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, СИГУРНОСТ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ - СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

Период на провеждане
14.03.2024 - 14.12.2024 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(2020-1-TR01-KA201-094174 ) DTS - “Professional Development of Teachers to promote Design Thinking Skills and Academic Success of Students” (DTS)

Период на провеждане
03.04.2023 - 08.04.2023 г.
Форма на участие
Участник в обучителен курс "Умения за дизайнерско мислене" в преподаването
Финансиран от
Програма Erasmus+

(„BG05M2OP001-2.016-0018“) МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

Период на провеждане
01.04.2023 - 01.04.2023 г.
Форма на участие
Участник в обучение
Финансиран от
ОП Наука и образование за интелигентен растеж“

((0000)) ‘Towards Green Transition’ Facility (TGTF) – инициатива на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP)

Период на провеждане
14.06.2021 - 30.10.2021 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Европейска комисия

(№ 2018-1-IT02-KA203-048291) „DIGITAL HUMANIST“

Период на провеждане
01.06.2021 - 23.03.2023 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Erasmus +

((0000)) “Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие в хранително – вкусовия сектор чрез промотиране на кръгова икономика" - AGROFICCIENCY

Период на провеждане
12.04.2021 - 12.04.2023 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
“ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ” 2014-2020

(Ref. № CB006.2.11.021) “Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез използване на иновативна методология (MCSoil)”

Период на провеждане
13.07.2019 - 13.10.2020 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
ИНТЕРРЕГ-ИПА програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

((RP-B6 /16)) Фронезисът в глобализиращото се общество

Период на провеждане
01.12.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
Член
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

(CB006.1.11.022) „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот“ (WasteEDU)

Период на провеждане
17.10.2016 - 16.01.2018 г.
Форма на участие
Координатор проект
Финансиран от
ИНТЕРРЕГ-ИПА програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

(CB006.1.11.023) „Насърчаване на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници“ (EnerGain)

Период на провеждане
17.10.2016 - 16.01.2018 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ИНТЕРРЕГ-ИПА програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

((0000)) Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

(Проект BG051PO001-3.3.07- 0002 ) “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
31.10.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Ментор
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

(К-02-17/09.01.2013) „Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ“

Период на провеждане
17.01.2013 - 17.01.2015 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

Рецензии/Становища

„Развитие и интеграция на ромския етнос в резултат на политиката на прехода”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.09.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тамара Асенова

„Социално-политически движения в съвременния свят”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Семрана Камберова