Avatar

ас. д-р Румяна Попова

Email: r.popova swu.bg


Публикации

Същност и особености на нацията като понятие и явление , Годишник на катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“, ISSN 1314-5886. година VI 2023: .
Democracy and Digital Sphere: Some Problems , Revista Inclusiones, ISSN 0719-4706 2020: pp. 99-103. (Co-author/s: Попов. Н.)
Analysis of Names and Nicknames of Characters from Literary Works by Chudomir , Collection of Reports from the XIV National Philological Readings for Students and PhD Candidates, ISSN 2535 – 0625 2020: pp. 26 – 33.
Rise of Nationalism as a Political Ideology in the Context of Globalization and Regionalization , Revista Inclusiones, ISSN 0719-4706 2019: pp. 211-215. (Co-author/s: Попов, Н., Катранджиев, А.)
Clash of civilizations and clash of nations in European Union , Revista Europa del Esta Unida, ISSN 0719-7284 2016: pp. 32-37.
Nationalism in Europe: Main Typologies and Contemporary Manifestations , Revista Europa del Esta Unida, ISSN 0719-7284 2016: pp. 9-16.
Европейската толерантност и национализъм , Годишник на катедра „Философски и политически науки“ към Философски факултет – ЮЗУ „Неофит Рилски“, година VI 2016: с. 157-166.
Национализъм и интеграция в Латинска Америка , Сборник „Латинска Америка в глобалния свят. Уроците за България” ISBN 978-954-00-0051-0 2015: 136-147.
Попова, Р. Европейският съюз – открити възможности за социален, политически, икономически и културен прогрес пред младото поколение в България , сп. „Международна политика“ 2010: .

Конференции

КРИТИЧНОСТ И НОВАТОРСТВО. ПАРАДИГМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Гражданското образование – значение и перспективи в контекста на съвременната либерална демокрация"
Период
20.04.2023 - 21.04.2023 г.
Организатор
Катедра „Философски и Политически науки” - ЮЗУ „Неофит Рилски”

„Постглобалност: криза и бъдеще“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Основни теоретични направления в изследването на произхода на нацията и национализма"
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Философски и Политически науки”

XIV Национални филологически четения за студенти и докторанти

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Analysis of Names and Nicknames of Works from Chudomir”
Период
11.05.2020 - 11.05.2020 г.
Организатор
Филологически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научен семинар на катедра „Философски и политически науки“ – Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Съвременният национализъм в ЕС“
Период
05.04.2017 - 05.04.2017 г.
Организатор
катедра „Философски и Политически науки”

„Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Сблъсъкът на цивилизациите и сблъсъкът на нациите в ЕС”
Период
11.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Философски и Политически науки”

Диалогът Изток - Запад: Философски и политологически прочити”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Европейската толерантност и национализъм”
Период
30.12.2015 - 30.12.2015 г.
Организатор
Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Философски и Политически науки”

„Латинска Америка в глобалния свят. Уроците за България”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Национализъм и интеграция в Латинска Америка”
Период
08.05.2015 - 08.05.2015 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Проекти

((0000)) DTS - “Professional Development of Teachers to promote Design Thinking Skills and Academic Success of Students” (DTS)

Период на провеждане
03.04.2023 - 08.04.2023 г.
Форма на участие
Участник в обучителен курс "Умения за дизайнерско мислене" в преподаването
Финансиран от
Програма Erasmus+

(„BG05M2OP001-2.016-0018“) МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

Период на провеждане
01.04.2023 - 01.04.2023 г.
Форма на участие
Участник в обучение
Финансиран от
ОП Наука и образование за интелигентен растеж“

((0000)) ‘Towards Green Transition’ Facility (TGTF) – инициатива на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP)

Период на провеждане
14.06.2021 - 30.10.2021 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Европейска комисия

(№ 2018-1-IT02-KA203-048291) „DIGITAL HUMANIST“

Период на провеждане
01.06.2021 - 23.03.2023 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Erasmus +

((0000)) “Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие в хранително – вкусовия сектор чрез промотиране на кръгова икономика" - AGROFICCIENCY

Период на провеждане
12.04.2021 - 12.04.2023 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
“ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ” 2014-2020

(Ref. № CB006.2.11.021) “Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез използване на иновативна методология (MCSoil)”

Период на провеждане
13.07.2019 - 13.10.2020 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
ИНТЕРРЕГ-ИПА програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

((RP-B6 /16)) Фронезисът в глобализиращото се общество

Период на провеждане
01.12.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
Член
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

(CB006.1.11.022) „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот“ (WasteEDU)

Период на провеждане
17.10.2016 - 16.01.2018 г.
Форма на участие
Координатор проект
Финансиран от
ИНТЕРРЕГ-ИПА програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

(CB006.1.11.023) „Насърчаване на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници“ (EnerGain)

Период на провеждане
17.10.2016 - 16.01.2018 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ИНТЕРРЕГ-ИПА програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

((0000)) Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити

Период на провеждане
05.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

(К-02-17/09.01.2013) „Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ“

Период на провеждане
17.01.2013 - 17.01.2015 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

Рецензии/Становища

„Социално-политически движения в съвременния свят”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Семрана Камберова