Avatar

доц. д-р Русанка Манчева

Email: r.p.mancheva swu.bg


Публикации

КЪМ ПОЗАБРАВЕНАТА „ТЕОРИЯ ЗА ГРУПОВОТО РАЗВИТИЕ“ НА У.БЕНИС И Х.ШЕПАРД , Yearbook of Psychology 2023: 1-7.
Влияние на семейния статус върху връзката между тревожността и бърнаут синдрома при лица от различни професии , „ПОСТГЛОБАЛНОСТ: КРИЗА И БЪДЕЩЕ“ 2023: . (Съавтор/и: Николова Симона )
Изследване на връзката между тъмната триада и агресията при жени, осъдени за насилствени престъпления в български затвор , Psychological Thought, South-West University “Neofit Rilski” 2023: 155-177. (Съавтор/и: Zaimova-Tsaneva E, Himena Pop Al., T.Todorov, V.Vladimirova, S.Mavrodiev)
Психокорекция на девиантността в поведението. : ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград,ISBN 978-954-00-0311-5 , 2022
Influence of remote education on Motivation for success, Self-efficiency and Burnout syndrome in Bulgarian teachers , Transformation and challenger in the Global world 2022: pp 250-256.
Агресивното поведение в началната училищна възраст през погледа на учителите , KNOWLEDGE – International Journal, Institute of Knowledgewledge Management 2022: 267-272. (Съавтор/и: Николова Симона )
An investigation of job satisfaction in greek primary school teachers in relation to demographic characteristics , Yearbook of Psychology 2022: 187-200 . (Co-author/s: S.Nikolova)
Влияние на самоуважението върху избора на поведение на учителя в ситуация на тормоз в класната стая , KNOWLEDGE – International Journal 2022: 207-214 .
Психосоматични и поведенчески промени при жертвите на кибертормоз , KNOWLEDGE – International Journal, Institute of Knowledgewledge Management 2021: pp 241-267 .
Синдром на бърнаут при учители от специални училища в Република Гърция в ситуация на социална изолация , KNOWLEDGE – International Journal 2021: pp 925-931 . (Съавтор/и: Николова Симона , Неранзи Евридики )
Полова диференциация на емоционалната интелигентност при юношите , Годишник по психология, Yearbook of Psychology 2021: 153-158. (Съавтор/и: Варсамис Димитриос)
Психичнопрофесионална пригодност за работа. България: ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград, 2020
Диjагностика на личността со девиjaнтно однесуване. Република Северна Македония: МСУ "Гаврило Романович Державин" Свети Николе, Македония, 2020
Феноменът "кибертормоз"- съвременна наративна форма на агресивност в училищна среда , Проблеми на постмодерността 2020: 41-61.
Relationship between Self-esteem and Job Satisfaction among Academic Staff in Public and Private Universities , IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 2020: 47-52 . (Co-author/s: Zebide I, Mancheva R., Stankovska G.)
Превенция на кибертормоза в училищна среда , International journal KNOWLEDCE 2020: pp 505-5015.
Комплексен подход в определянето на психичнопрофесионалната пригодност за работа , Yearbook of Psychology 2020: рр 94-98 .
Manuai mjet diagnostikues per femijet dhe adoleshentet me sljellje devijante. Albania: Shtepia Boutuese "Rama Graf" ,Elbasan, 2020 (Co-author/s: lindita Ibrahimi)
Полови различия в личностния профил на юноши с делинквентно поведение , Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art 2019: 626-634.
Differences in aggression According to the level of global Self-esteem , Issue 12, e-Journal VFU 2019: 1-16.
Удовлетвореност от работата и самоуважение при университетски преподаватели , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2019: 78-87 c.. (Съавтор/и: Зебиде Незамедин Ибраими)
"Стил на междуличностни отношения и агресивност при юноши" , Психологични изследвания 2019: 231-241 стр..
FIVE COMPONENT MODEL FOR DIAGNOSTICS OF DEVIANCE IN BEHAVIOR After , International journal KNOWLEDCE 2019: pp.573-577 .
Five component Model for diagnostics of Deviance in behavior , International journal, Institute of Knowledge Management 2019: pp. 573-577 .
Personality Traits and Job Satisfaction among Academic Staff in Higher Educatio, , IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 2019: 13-19. (Co-author/s: Зебиде Ибраими)
Differences in Aggression according to the level of global Self – esteem , e-Journal VFU, Psychology and Social Activities 2019: pp 1-16 . (Co-author/s: ,S.Nikolova, , V.Kasiora )
Взаимосвязь между агрессией и самооценкой межличностных отношений подростков , Актуальные проблемы педагогики и психологии, Москва,МГИК, ISBN 978-5-94778-462-6 2018: 22-29.
Студентската академична мотивация през призмата на самоефективността , Проблеми на постмодерността,т.VIII,бр.1,93-102,ISSN 1314-3700, ISSN:131370 2018: 93-102. (Съавтор/и: Биляна Йорданова)
The influence of the psychotherapy educational process on the level of emotional intelligence , Международный науко-иcследовательский журнал; International research journal ,ISSN 2227-6016 2018: 164-167. (Co-author/s: Stoajnovska M.Jo., Mancheva R.)
The influence of the psychotherapy educational process on the communicative abilities of the trainee , KNOWLEDGE-International Journal,ISSN 1857-923X 2018: 139-142. (Co-author/s: Stoajnovska M.Jo., Mancheva R.)
Модел за „структурна класификация на методите за диагностика на девиантната личност“ , Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“ 2018: .
Диагностика на личността с девиантно поведение. България: ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград, 2017
Структурная модель для диагностики лиц с девиантным поведением , Актуальные проблемы педагогики и психологии 2017: стр. 85-94.
За професионалната психодиагностика. България: ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград, 2016
Професионално самоопределение , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2016: с.70-80 .
Локализация на контрола и копинг-стратегии при административни работници , Лидерство и организационно развитие 2016: с.1304-1311.
Possibilities for application of Synergy in the study of the human psyche , МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ) 2016: с.37-40 . (Co-author/s: Ana Chuchcova)
Идеите на Л.С.Виготски-методологична основа за психокорекция на отклоняващото се поведение , Делото на Л.С.Виготски-световен принос в психологията и педагогиката 2016: 167-176.
The Role of personal characteristics in professional choice of adolescents , : Research on Humanities and Social Sciences 2016: 37-40. (Co-author/s: Angelkoska S.,R.Mancheva)
Влияние на екстраверсията, интроверсията и типа мислене върху професионалните интереси на учениците , Годишник на СУБ - клон Благоевград 2015: 15-23.
Тревожност, самоуважение и коппинг-стратегии при учители , психологията -традиции и перспективи 2015: 118-125.
Влияние на родителските стилове на поведение върху агресията при юноши , Психологията-традиции и перспективи 2015: 125-132. (Съавтор/и: Фахед Абдула Салем)
Полови различия на взаимовръзката между самоуважението и агресията , Годишнил по психология 2015: стр.50-58. (Съавтор/и: Симона Николова)
Склонност към отклоняващо се поведение при подрастващи с различен социален статус , Годишник "Наука-образование-изкуство" 2014: 14-25.
Емоционална толерантност в конфликтни ситуации , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2014: 62-70.
Комуникативна толерантност в ситуации на фрустрация и конфликт , Годишник Наука-Образование-Изкуство 2013: 14-25.
Парадигмата интернет зависимост , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2013: 134-146. (Съавтор/и: Влатко Арнаутовски)
Компютърната зависимост при подрастващите , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2013: 122-134.
Психология на девиантното поведение. България: ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград, 2013
Социалните норми-детерминанти на девиантното поведение , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2012: 143-160.
Референтна група и междуличностни отношения при подрастващи, лишени от родителски грижи , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2012: 210-222. (Съавтор/и: Нанка Стоянова )
Личностни особености на студенти в конфликтна ситуация , сб.Приложната психология: възможности и перспективи 2012: 314-323.
Социално-психологически характеристики на български и ромски подрастващи с противообществени прояви , Годишник по психология на ЮЗУ "Н. Рилски" 2011: 84-104.

Конференции

2 Международна конференция “Постглобалност: криза и бъдеще“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на семейния статус върху връзката между тревожността и бърнаут синдрома при лица от различни професии,
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет ,Юзу "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Симона Николова

38th International Scientific Conference ,THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Агресивното поведение в началната училищна възраст през погледа на учителите
Период
06.10.2022 - 09.10.2022 г.
Организатор
Institute of knowledge management, Skopje (N. Macedonia)
Съавтор(и)
Николова Симона

1st International conference, The challenges of scientific research in applied Psychology and Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на педагогическия стаж върху синдрома на бърнаут при учители
Период
01.07.2022 - 03.07.2022 г.
Организатор
Departament of Psychology, Faculty of Educational Sciences, “Aleksandër Xhuvani” University of Elbasan

XXXVI International Scientific Conference, The Teacher of the Future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на самоуважението върху избора на поведение на учителя в ситуация на тормоз в класната стая
Период
03.06.2022 - 05.06.2022 г.
Организатор
Institute of knowledge management, Skopje (N. Macedonia)

XXXII International Scientific Conference, Knowledge for development

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психосоматични и поведенчески промени при жертвите на кибертормоз
Период
19.08.2021 - 22.10.2021 г.
Организатор
Institute of knowledge management, Skopje (N. Macedonia)

XXXI International Scientific Conference, The Teacher of the Future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Синдром на бърнаут при учители от специални училища в Република Гърция в ситуация на социална изолация
Период
23.06.2021 - 26.06.2021 г.
Организатор
Institute of knowledge management, Skopje (N. Macedonia)
Съавтор(и)
Николова Симона , Неранзи Евридики

27th International Scientific Conference,KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
INFLUENCE OF MORAL ANXIOUSNESS ON THE FORMS OF AGGRESSION IN THE PERIOD OF PUBERTY
Период
21.08.2020 - 23.08.2020 г.
Организатор
Institute of knowledge management, Skopje (N. Macedonia)

26TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE – THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Превенция на кибертормоза в училищна среда
Период
12.06.2020 - 14.06.2020 г.
Организатор
Institute of knowledge management, Skopje (N. Macedonia)

23rd International Scientific Conference - KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
FIVE COMPONENT MODEL FOR DIAGNOSTICS OF DEVIANCE IN BEHAVIOR
Период
12.12.2019 - 15.12.2019 г.
Организатор
Institute of knowledge management, Skopje (N. Macedonia)

Лидерство и развитие на човешките ресурси

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Личностни измерения на удовлетвореността от работата и самоуважението
Период
29.11.2019 - 30.11.2019 г.
Организатор
Софийски университет" Св.Климент Охридски"

Пета Балканска научна конференция „Наука-Образование-Изкуство през XXI"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Полови различия в личностния профил на юноши с делинквентно поведение
Период
26.09.2019 - 27.09.2019 г.
Организатор
Съюз на учените -Благоевград

Психологията с лице към социалните проблеми

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стил на междуличностни отношения и агресивност при юноши
Период
22.11.2018 - 23.11.2018 г.
Организатор
Бан , ИИНЧ

VIII Национален конгрес по Психология

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Личностният конструкт „склонност към девиантно поведение“-възрастови и полови измерения
Период
03.11.2017 - 05.11.2017 г.
Организатор
Дружеството на психолозите в България и СУ'Климент Охридски

"Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МОДЕЛ ЗА „СТРУКТУРНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДЕВИАНТНАТА ЛИЧНОСТ“
Период
02.06.2017 - 04.06.2017 г.
Организатор
СУ "Климент Охридски"

Вторая международная науко-практическая конференция: «Актуальные проблемы педагогики и психологии“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Структурная модель для диагностики лиц с девиантным поведением
Период
17.02.2017 - 19.02.2017 г.
Организатор
МГИК "Кафедра педагогики и психологии"

Делото на Л.С.Виготски-световен принос в психологията и педагогиката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идеите на Л.С.Виготски-методологична основа за психокорекция на отклоняващото се поведение
Период
10.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
секция "Педагогика и психология" към СУБ, Руски културно-информационен център, Асоциация на професорите от славянските страни(АПСС),Дружество на психолозите в България

Лидерство и организационно развитие

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Локализация на контрола и копинг-стратегии при административни работници
Период
16.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
Софийски университет"Св.Климент Охридски"

Global challenges and opportunities - Future perspectives of developing countries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The presence of depressive symptoms in women victims of intimate partner violence in Republic of Macedonia
Период
20.05.2016 - 22.05.2016 г.
Организатор
MIT University Skopje
Съавтор(и)
Vesna Blazhevska

Mегународен диjалог: Исток-Запад (Психологиja и образование), Седма Мегународна научна конференциjа, Mегународен Слаvjanski Универзитет „Гаврило Романович Державин“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
POSSIBILITIES FOR APPLICATION OF SYNERGY IN THE STUDY OF THE HUMAN PSYCHE
Период
22.04.2016 - 24.04.2016 г.
Организатор
Славянски университет в гр. Свети Николе
Съавтор(и)
Ана Чучкова

Психологията-традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тревожност, самоуважение и копинг-стратегии при учители
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
Катедра Психология на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университет "Аристотел" в Тесалоники, Гърция

Психологията-традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на родителските стилове на поведение върху агресията при подрастващи
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
Катедра Психология на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университет "Аристотел" в Тесалоники, Гърция
Съавтор(и)
Салех Абдула Салем

Психологията-традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Личностни характеристики на младежи с делинквентно поведение
Период
09.11.2013 - 10.11.2013 г.
Организатор
Катедра Психология на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университет "Аристотел" в Тесалоники, Гърция

The future of psychology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Penkant for deviant behavior in adolescents wiht different social status"
Период
27.09.2013 - 29.09.2013 г.
Организатор
Faculty of Philosophy, University of Skopje
Съавтор(и)
R.Mancheva, V.Arnautovski

Development of education in the XXI century

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Overcome aggressive behavior in children
Период
02.11.2012 - 04.11.2012 г.
Организатор
University of Elbasan

Третья международная конференция" Приложна психология: возможности и перспективы

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Социальное и личностное благосостояние подростков в контексте социокултурных различии
Период
03.03.2012 - 04.03.2012 г.
Организатор
Славянски университет в гр. Свети Николе

VI национален конгрес по психология

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психологически профил на лица с девиантно поведение
Период
21.10.2011 - 23.10.2011 г.
Организатор
Дружеството на психолозите в България и СУ'Климент Охридски

Psychology-traditions and perspektives

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Impact of the Loneliness on the resing generation behavior in a conflict situation
Период
29.10.2010 - 31.10.2010 г.
Организатор
Катедра "Психология" на философския факултет на ЮЗУ"Н.Рилски"

Проекти

(ДО 1-264 16/12.2019) Мотивирани учители

Период на провеждане
16.12.2019 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
Обучаващ екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
2400,00 лв.

(ДО 1 /244. 21/11/2020) Мотивирани учители

Период на провеждане
21.10.2019 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
Обучаващ екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
10600,00 лв.

( BG16RFOP002-1.001-0490-S01) Внедряване на продуктова иновация чрез придобиване на високотехнологична мултимедийна платформа за онлайн психологически консултации, уебинари и професионални видеообучения със специализирано софтуерно оборудване

Период на провеждане
18.12.2017 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
Професионален консултант
Финансиран от
ОП "Иновации и конкурентноспособност", съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие
Бюджет
1159600,00 лв.

(RP - A14/17) Изследване на личностна ефективност,академична и кариерна мотивация при студенти

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Ръководител на проект
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
13000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001 ) Студентски практики- Фаза 1

Период на провеждане
06.06.2016 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
45000,00 лв.

(SRP-B*/15) Добри практики, обмен на опит, академичен диалог

Период на провеждане
01.03.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проект
Финансиран от
ЮЗУ 'Неофит Рилски" Благоевград , Наредба 9 на МОМН
Бюджет
4500,00 лв.

(BG051PO001-3.1.03-0001) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
01.11.2013 - 31.08.2014 г.
Форма на участие
Преподавател
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
165300,00 лв.

(BG051PO001-3.1.03-0001) Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви

Период на провеждане
02.09.2013 - 10.02.2014 г.
Форма на участие
Експерт-обучител
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
20000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 20.12.2015 г.
Форма на участие
Функционален експерт, академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- Европейски социален фонд
Бюджет
4500,00 лв.

Ръководени докторанти

Преодоляване на възрастови и житейски кризи чрез арт-терапия

Докторант
Ирина Димитрова Mилиева
Период
15.12.2025 - 15.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Полиграфското изследване като сравнителен метод за оценка на професионалната етика

Докторант
Даниел Ангелов Генков
Период
15.12.2025 - 15.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Субклинични черти на личността и стил междуличностни отношения при лица на ръководни постове

Докторант
Ивелина Милчева Иванова
Период
21.12.2023 - 21.12.2026 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Влияние на стреса и удовлетвореността от работата върху развитието на "бърнаут синдром" при учители от средни училища от Република Гърция

Докторант
Мария-Сара Панайотис Кумуцу
Период
08.10.2021 - 08.03.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Взаимодействие между бърнаут синдрома, мотивацията и удовлетвореността от работата при учители от Гърция

Докторант
Теодора Христос Роиду
Период
22.12.2020 - 22.12.2023 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

„Насоки на психологична подкрепа при обучението на бежанци в Република Гърция“/“Guidelines for psychological support in the training of refugees in the Hellenic Republic”

Докторант
Панайота Димитриос Фасли
Период
14.09.2020 - 14.09.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Удовлетвореност от работата, самоуважение и копинг-стратегии при учители от детски градини (Job satisfaction, self-esteem and coping strategies for kindergarten teachers)

Докторант
Евангелия Петрос Ниару
Период
06.07.2020 - 10.11.2023 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Възрастови различия в ценностната система и рисковото поведение при служители в сферата на сигурността"

Докторант
Tодор Борисов Тодоров
Период
27.01.2020 - 26.01.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Личностни и възрастови измерения на кибертормоза в училище“ ("PERSONAL AND AGE MEASUREMENTS OF CYBER-BULLYING IN SCHOOL")NS OF CYBERTHORMOSIS IN SCHOOL")

Докторант
ФОТИОС ГЕОРГИОС ТАРАРАС
Период
03.11.2019 - 03.11.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

„Агресия и емоционална интелигентност в юношеството“ ("AGGRESSION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENCE")

Докторант
ЕВСТРАТИЯ САВАС КОЛИУ
Период
03.11.2019 - 03.11.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

„Училищен тормоз и виктимизация“ ("SCHOOL BULLYING AND VICTIMIZATION")

Докторант
ДИАЛЕКТИ ХРИСТОС КАРЕЛИ
Период
01.09.2019 - 01.09.2022 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Burnout Syndrome in Primary School Teachers" (Бърнаут синдром при учители от начално училище)

Докторант
Елени Николаос Апостолу
Период
27.05.2019 - 26.05.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Професионален подбор на кадри чрез метода на полиграфското изследване“

Докторант
Велина Владимирова Владимирова
Период
18.12.2018 - 16.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Влияние на родителските стилове и емоционалната интелигентност върху начините за справяне с конфликтни ситуации при гръцки юноши" ("Influence of parenting styles and emotional intelligence on ways to deal with conflict situations in Greek adolescents")

Докторант
Димитриос Йоанис Варсамис
Период
18.06.2018 - 16.06.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Личностна и кариерна мотивация при студенти от специалност "Право"

Докторант
Ива Иванова Димитрова
Период
08.01.2018 - 02.05.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Преодоляване на агресията и агресивното поведение в начална училищна възраст"

Докторант
Симона Василева Николова
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Cyberbullying in a school environment"

Докторант
Евангелос Зисос Хадзизисис
Период
01.12.2016 - 01.12.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Бърнаут синдром, емоционална интелигентност и копинг-стратегии при учители

Докторант
Кристина Костадинова Стоянова
Период
01.07.2016 - 30.06.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Връзка между характеристиките на личността, самоуважението и удовлетвореността от работата"

Докторант
Зебиде Незамедин Ибраими
Период
23.03.2016 - 09.10.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Интернет зависимост и агресия при подрастващи"

Докторант
Влатко Арнаутовски
Период
21.02.2016 - 19.12.2016 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

"Особености на личността и професионалното ориентиране в периода на юношеството"

Докторант
Слагяна Ангелкоска
Период
20.11.2015 - 22.06.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Aggressive behavior and self-esteem of students from 8 to 15 year of age"

Докторант
Василики Апостолос Касиора
Период
07.05.2015 - 14.09.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Личностно и социално измерение на домашното насилие над жени в Република Македония"

Докторант
Весна Блажевска
Период
16.04.2015 - 30.06.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Промени в личностния профил на обучаващи се в психотерапия студенти "

Докторант
Миряна Йовановска Стояновска
Период
16.04.2015 - 22.06.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Личностни фактори за отклоняващо се поведение при юноши от Република Йемен и Република България"

Докторант
Фахед Абдула Салем
Период
16.04.2015 - 22.02.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Личностни особености на онкоболни жени от Република Македония“

Докторант
Ана Ваньо Чучкова
Период
10.11.2014 - 29.09.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Стимулиране на когнитивно-поведенческа промяна при 6-7 годишни деца с трудности в приобщаването към училищна среда"

Докторант
Марияна Бачева
Период
12.05.2014 - 19.05.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

"Образователна реформа и мотивация на университетския преподавател"

Докторант
Ирина Топузова
Период
04.05.2014 - 04.05.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Личностни особености на родители, отглеждащи деца с разстройства от аутичния спектър

Студент
Ирина Пламенова Дамянова
Година
2023
ОКС
магистър

Learning styles in developmental disabilities

Студент
Nikita Apostolos Kokinos
Година
2023
ОКС
магистър

“Influence of teachers' self-esteem on coping with bullying at school”

Студент
Ioanna Giannakara
Година
2022
ОКС
магистър

“AGGRESSIVE BEHAVIOR IN THE CLASSROOM - TEACHERS’ PERSPECTIVE”

Студент
Konstantina Karropoulou
Година
2022
ОКС
магистър

“Social attitudes for expanding psychological services among schools in the Hellenic Republic”

Студент
ATHANASIA MALLELIDOY
Година
2022
ОКС
магистър

„Влияние на личностните характеристики върху нагласите за поставяне на ваксината срещу COVID 19“

Студент
Асие Шахин
Година
2022
ОКС
магистър

„Емоционална зависимост при наркозависимите личности"

Студент
Валентин Димитров Вълев
Година
2022
ОКС
магистър

„Психологично влияние на пандемията COVID-19 върху персонала на гръцката полиция: стрес, тревожност и депресия“

Студент
Георгия Данаил Янакопулу
Година
2021
ОКС
магистър

„Психологичен профил на лица, транспортиращи незаконни емигранти и бежанци“

Студент
Деница Христова Кюркчийска – Христу
Година
2021
ОКС
магистър

“Стрес и социална дистанция, мениджърски подходи в преодоляване на ситуацията”

Студент
Павлина Георгиева Павлова
Година
2021
ОКС
магистър

“Промени в професионалните характеристики на учители в ситуация на обучение от дистанция”

Студент
Теодора Георгиева Чотрова
Година
2021
ОКС
магистър

“Тревожност, самоуважение и копинг-поведение при детски учители в ситуация на пандемия”

Студент
Анна Михайлова
Година
2021
ОКС
магистър

“Burnout syndrome and emotional intelligence in Teachers from special education schools in Greece” (Бърнаут синдром и емоционална интелигентност при учители от специални училища в Гърция)

Студент
Evrydiki Nerantzi
Година
2021
ОКС
магистър

“Bulling in school environment and ways of addressing it in the classroom” (Тормозът в училищната среда и начините за справяне с него в класната стая)

Студент
Alehandra Kyriaki Almpanidou
Година
2021
ОКС
магистър

“Depression and anxiety in adolescence” (Депресия и тревожност в юношеството)

Студент
Eirini Sofou
Година
2021
ОКС
магистър

„The importance of play in the education of children with special education needs“ (Значението на играта в обучението на деца със специални образователни потребности)

Студент
Христина Мицопулу
Година
2021
ОКС
магистър

„THE IMPORTANCE OF GAME IN EDUCATIONAL PROCESS OF SPECIAL EDUCATION“

Студент
CHRISTINA MITSOPOULOU
Година
2020
ОКС
магистър

Team Building as a form of group cohesion development

Студент
Grigorios Pasxalis Seretis
Година
2020
ОКС
магистър

PSYCHODIAGNOSIS OF THE PHENOMENON OF GIFTED CHILDREN

Студент
Roberto Taroni
Година
2020
ОКС
магистър

"Психични състояния и личностни характеристики на извършители на кражби"

Студент
Стела Йончева
Година
2019
ОКС
магистър

"Жертви на сексуално насилие - психични особености и работа с тях'

Студент
Христина Бориславова Станчева
Година
2019
ОКС
магистър

"Domestic violence against women, analyzed with quantitative method in the community of Drama"

Студент
Maria Papadopoulou
Година
2019
ОКС
магистър

„Личностно-поведенчески особености на юноши с девиантно поведение и насоки на психокорекция“

Студент
Дияна Деянова Никифорова
Година
2019
ОКС
магистър

“Psychological aspects of bullying at school”

Студент
Grigorios Seretis
Година
2019
ОКС
магистър

Violence and bulling in a school environment

Студент
Hrisoula Skriba
Година
2018
ОКС
бакалавър

Агресивност и самооценка при юношите

Студент
Деница Лазарова
Година
2018
ОКС
магистър

Бърнаут-синдром и копинг-стратегии при учители

Студент
Милена Христова
Година
2018
ОКС
магистър

"Агресия и морално безпокойство в пубертетната възраст"

Студент
Даниела Веселинова Николова
Година
2018
ОКС
магистър

"Психологически аспекти на агресивността в юношеска възраст"

Студент
Силвия Иванова Събкова
Година
2018
ОКС
магистър

“Влияние на позитивните семейни отношения върху удовлетвореността от брака“

Студент
Михаела Джоргова
Година
2018
ОКС
магистър

“Характеристики на агресивността при 12-13 годишни момичета и момчета “

Студент
Христина Бориславова Станчева
Година
2017
ОКС
бакалавър

„Мотивация за одобрение, тревожност и емоционална интелигентност при студенти“

Студент
Румяна Илиева
Година
2017
ОКС
бакалавър

“Психични особености на жертвите на домашно насилие и специфика на работата с тях“

Студент
Диана Никифорова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Самоконтрол, склонност към риск и търсене на усещания при студенти

Студент
Oля Малинова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Psychosocial forms to overcome parental loss in childhood in the Republic of Greece

Студент
Vasiliki Pechlivanidou
Година
2017
ОКС
магистър

"Самооценка и психични състояния на осъдените на пробация за извършване на кражби"

Студент
Нина Димитрова Виткова
Година
2017
ОКС
бакалавър

"Мотивация за успех и нагласи за участие в корупционни практики при държавни служители"

Студент
Дияна Георгиева Томова
Година
2017
ОКС
магистър

"Личностни аспекти на зависимото от наркотици и алкохол поведение"

Студент
Веселина Валериева Петкова
Година
2017
ОКС
магистър

"Личностни характеристики на сексуалния насилник"

Студент
Цветомира Ботьова Александрова
Година
2017
ОКС
магистър

"Cyber bullying in school"

Студент
Eirini Sotivopoulou
Година
2017
ОКС
магистър

"Потребност от сигурност, ниво на личностна тревожност и самооценка при юношите"

Студент
Стоян Христов Липушлиев
Година
2017
ОКС
магистър

"Профил на терориста. Специфика на психологичната характеристика на терориста"

Студент
Марияна Петкова Илиева
Година
2017
ОКС
магистър

„Агресивност и конфликтно поведение при деца потребители на социални услуги“

Студент
Велислава Иванова Параскевова
Година
2016
ОКС
магистър

„Тревожност, самоуважение и копинг – стратегии при учители”

Студент
Мария Валериева Гюдженова
Година
2015
ОКС
професионален бакалавър

„Агресията при подрастващите като следствие от родителските стилове на поведение”

Студент
Галина Владкова Георгиева
Година
2015
ОКС
професионален бакалавър

„Стилове на ръководство, емоционална и обща интелигентност при мениджъри“

Студент
Николай Димчев Асенчев
Година
2015
ОКС
професионален бакалавър

„Детерминантност на агресивността на етноцентристките нагласи при студенти“

Студент
Никола Лазаров Янчовичин
Година
2015
ОКС
професионален бакалавър

„Локализация на контрола и копинг – стратегии при административни работници“

Студент
Цветана Бориславова Борисова
Година
2015
ОКС
професионален бакалавър

„Влияние на семейните отношения върху социалната адаптация на детето“

Студент
Йорданка Руменова Ангова – Белишка
Година
2015
ОКС
магистър

„Превенция на склонността към девиантно поведение на подрастващи“

Студент
Петя Георгиева Иванова
Година
2015
ОКС
магистър

„Самота, потребност от постижение и воля при ученици от 12 до 18 годишна възраст”

Студент
Райна Любомирова Андрова
Година
2015
ОКС
магистър

„Емоционална интелигентност, тревожност и синдром на емоционалното изгаряне при учители”,

Студент
Мариана Костадинова Димитрова
Година
2015
ОКС
магистър

„Влияние на емоционалната интелигентност и оптималните нагласи върху самооценките на българи и португалци”

Студент
Даниела Юлиянова Шишкова
Година
2015
ОКС
магистър

„Психолого - педагогически характеристики на агресията и агресивното поведение при подрастващите“

Студент
Радостина Атанасова
Година
2015
ОКС
магистър

„Педагого - психологически аспекти на рисковото поведение при подрастващите“

Студент
Миглена Илиева
Година
2015
ОКС
магистър

Самооценка и копинг-стратегии за психологическа адаптация при 15 годишни

Студент
Виктория Илкова Илиева
Година
2014
ОКС
професионален бакалавър

„Потребност от постижения и ниво на емоционално изгаряне при служители от Регионална Здравна Инспекция - Благоевград”

Студент
Йорданка Мирославова Янчева
Година
2014
ОКС
професионален бакалавър

„Самоуважение, мотивация за успех и локализация на контрол при юноши”

Студент
Габриела Бисерова Карпузова
Година
2014
ОКС
магистър

„Темпераментови характеристики, тип мислене и професионални интереси при юноши, завършващи средно образование”

Студент
Златина Александрова Георгиева
Година
2014
ОКС
магистър

„Влияние на родителския стил на отношение върху агресивността при деца на 11 и 12 годишна възраст”

Студент
Лора Любомирова Димитрова
Година
2014
ОКС
магистър

„Личностни характеристики на лица, зависими от алкохол”

Студент
Теодора Живкова Халачева
Година
2014
ОКС
магистър

„Социално – психологични аспекти на професионалния стрес при военнослужещи”

Студент
Димитринка Ив. Влахийска
Година
2013
ОКС
професионален бакалавър

„Мотиви и потребности за професионално развитие при безработни от малки населени места”

Студент
Йонка Цветанова Филипова
Година
2013
ОКС
професионален бакалавър

„Компютърна зависимост при подрастващите”

Студент
Инна Димитрова Каменова
Година
2013
ОКС
професионален бакалавър

„Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения”

Студент
Ирена Младенова Стоянова
Година
2013
ОКС
магистър

„Изследване на тревожността и нивото на стрес при полицейски служители”

Студент
Елена Димитрова Хаджигеоргиева
Година
2013
ОКС
професионален бакалавър

“Работа на обществените възпитатели в местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Благоевград

Студент
Нина Тренева
Година
2013
ОКС
магистър

“Професионален стрес, тревожност и агресивно поведение при здравни работници в болнична помощ”

Студент
Николета Иванова
Година
2013
ОКС
професионален бакалавър

„Характеристика на агресивното поведение при деца в институции”

Студент
Искрен Методиев Костадинов
Година
2012
ОКС
магистър

„Стрес и локализация на контрола при полицейски служители”

Студент
Иванка Стефанова Власева
Година
2012
ОКС
магистър

„Агресивни прояви и темпераментови особености на лица, осъдени на „Пробация”

Студент
Десислава Йорданова Маринова
Година
2012
ОКС
магистър

„Типове реакции и емоционална толерантност в конфликтни ситуации”

Студент
Марина Василевна Николаева
Година
2012
ОКС
магистър

„Девиантни личностни диспозиции при подрастващи“

Студент
Кристина Красимирова Асенова
Година
2012
ОКС
магистър

„Влияние на темперамента и самоуважението върху стила на поведение в конфликтни ситуации при юношите ”

Студент
Биляна Делчева
Година
2012
ОКС
професионален бакалавър

„Отчуждеността от самия себе си и социално-психологическа дезадаптация – фактори за девиантно поведение при подрастващите ”

Студент
Ваня Пейчинова
Година
2012
ОКС
професионален бакалавър

„Решаване на конфликти при студенти от различни специалности”

Студент
Марина Василевна Николаева
Година
2012
ОКС
професионален бакалавър

„Агресивност и самооценка при лица, лишени от свобода”

Студент
Ина Иванова Карапеткова
Година
2012
ОКС
професионален бакалавър

„Ролята на семейството като фактор за рисковото поведение при подрастващите”

Студент
Снежана Дончева Божилова
Година
2012
ОКС
магистър

“Рискови фактори, предизвикващи агресивно поведение при подрастващите”

Студент
Мариета Шопова
Година
2012
ОКС
магистър

Специфика на социалната девиация при лица, изтърпяващи наказание „пробация”

Студент
Маргарита Колчагова
Година
2011
ОКС
магистър

Социални нагласи на ученици и родители към адиктивното поведение

Студент
Силвия Цветкова
Година
2011
ОКС
магистър

„Психологически аспекти в политическото пoведение на лидера на Движението за права и свободи – Ахмед Доган”

Студент
Живка Господинова Господинова
Година
2011
ОКС
професионален бакалавър

„Професионален стрес и сърдечно – съдови промени при пилоти от гражданската авиация”

Студент
Александра Руменова Гаврилова
Година
2011
ОКС
бакалавър

„Референтна група и междуличностни отношения при подрастващи, лишени от родителски грижи”

Студент
Нанка Стоянова Стоянова
Година
2011
ОКС
професионален бакалавър

Рецензии/Становища

: Влияние на емоционалната интелигентност върху стиловете на управление в образователните институции

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
18.03.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Нести Митре

Функциониране на психичната защитна доминанта на обвиняемия при водене на разпит в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
06.10.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Попниколов

ЕФЕКТИ НА ДУАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА В КЪСНО ЮНОШЕСТВО

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
29.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Солева

Development of the ability to recognize facial emotions and the ability to label them in preschool age

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
16.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Maria Kurti

Родителски стилове и стратегии за справяне в юношеството

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
14.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанас Павлов Атанасов

Подходи към ученето и емоционална интелигентност при юноши

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
05.03.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Пламенова Петрова

„Психологически анализ на педагогическите рискове от включването на деца със специални образователни потребности в началното училище“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
09.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зои Димитриос Питту

„Социалнопсихологически детерминанти и стратегии за справяне със стреса във финансови институции“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
06.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Грета Иванова Николова

„ Социално-психологически аспекти на домашното насилие през погледа на подрастващите в Република Македония“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
06.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вангелица Петре Гаврилова

"Characteristics of teacher motivation"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Elefteria Biziu

„ Социално-психологически аспекти на домашното насилие през погледа на подрастващите в Република Македония“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
29.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вангелица Петре Гаврилова

„Социалнопсихологически детерминанти и стратегии за справяне със стреса във финансови институции“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
23.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Грета Иванова Николова

"Personal qualities of the modern teacher"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
07.03.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Panayota Biziy

„Взаимовръзка между страховете и емоционалните нарушения при деца, живеещи в резидентна грижа“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
11.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елица Виолинова Иванова

„Мотивационни факторин за учене и ролята на учителя в юношеска възраст“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
12.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Руменова Кираджиева

Възможното невъзможно. Превенция на дискалкулия на развитието

Вид
Монография
Издател
Издателска къща СТЕНО, Варна,
Държава
България
Година
2020
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Гигова

Мотивационни фактори за учене и ролята на учителя в юношеска възраст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
31.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Руменова Кираджиева

Личностни промени при инсултна болест

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Иванова Маникатова

Драмата като метод за работа с "трудни" деца

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Държава
България
Дата
15.03.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Тодорова Йорданова

"Мотивационни фактори, влияещи върху обучението на майчин език на българите в Република Сърбия"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
06.03.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивана Младенов-Бочева

"FUNCTIONAL HEMISPHERIC ASYMMETRIES IN STUDENTS WITH NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Angeliki Oikonomopoulou

„Sрeciаl educаtiоn аgаinst inclusive schооl educаtiоn: effects оn рersоnаlity аnd sоciаl functiоning оf раrents оf children with Sрeciаl Educаtiоnаl Needs“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Vasiliki Karakepeli

„Взаимовръзка между подкрепление и личностни черти на ученици от горна училищна възраст“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Държава
България
Дата
14.01.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Магдалена Георгиева Михайлова

„Интеракционни модели за редуциране на социалната изолация на нестандартни групи“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Държава
България
Дата
26.05.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Манол Николов Манолов

Психопатология

Вид
Учебник
Издател
Сиела
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Асенова

Химерните групи в училище (социогинеза на девиантността)

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Веска Гювийска, Николай Цанков

Конформизъм. Kонформистко поведение при юноши

Вид
Монография
Издател
ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Йовка Ванчева

Обявен в Държавен вестник брой 57/14.07.2017 година..

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ'Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
15.11.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Димитров Кръстев, Ивелина Пенева Енчева

„Личностни особености на онкоболни жени от Република Македония“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ'Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
29.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ана Чучкова

"Личностно и социално измерение на домашното насилие над жени в Република Македония"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ'Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
30.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Весна Блажевска

Адаптация на хиперактивните деца в начална училищна възраст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ВеликоТърновски университет "Св.св.Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
10.03.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Офелия Асенова Иванова

Химерните групи в училище

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
Веска Гювийска, Николай Цанков (социогенеза на девиантността)

Самооценката за професионално самоусъвършенстване на учителите

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ"Неофит Рилски" Благоевград
Държава
Р.България
Дата
10.10.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Йорданов Йорданов

Онтогенетична динамика на латерализацията на вниманието в училищна възраст:ефекти върху академичната успеваемост и интелигентността

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ'Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
21.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йоанна Андонова

Образование и девиации

Вид
Книга
Издател
ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Съставител проф.В.Миленкова

Училищно консултиране

Вид
Книга
Издател
ЮЗУ" Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Д.Искрев