Avatar

ас. д-р Петър Цонев

Email: ptsonev swu.bg


Ас. д-р Петър Цонев преподава дисциплините "Български език за чуждестранни студенти", "Практически турски език", "Делова кореспонденция на турски език", "Електронни технологии в обучението" и "Култура на българските общности в чужбина и на иноетническите групи у нас". Научните му интереси и повечето му публикации са в областта на езикознанието. Доктор е по обща и експериментална фонетика.