Avatar

проф. д-р Преслав Димитров

Email: preslav.dimitrov swu.bg


Публикации

Exponential forecasting of the monthly volume of the tourism receipts in Bulgaria , Journal of Spatial and Organizational Dynamics 2017: 83-99. (Co-author/s: Диана Далева, Милена Стоянова)
Increasing attractiveness and image recognition of Bulgaria as a tourism destination , Tourism & Management Studies 2017: 39-47. (Co-author/s: Мария Станкова, Иванка Въсенска, Димитрия Узунова)
Конюнктура на туристическите пазари. България: Издателство "Авангард Прима", 2016 (Съавтор/и: Руска Кръстева, Димитрия Узунова, София Мирчова)
Съвременни тенденции в тенденции в туризма. България: Тракия - М, 2016 (Съавтор/и: Манол Рибов, Невяна Кръстева, Стоян Маринов, Мария Станкова, Соня Милева, Мариана Янева, Диане Найс, Еленита Великова, Петя Иванова, Ирена Емилова, Елена Александрова, Гергана Нгелова, Динка Златева)
LONG-RUN FORECASTING OF THE NUMBER OF INTERNATATIONAL TOURISM ARRIVALS IN BULGARIA , International Scientific Conference "Cultural Corridor Western Transbalkan Road: Cultural Tourism Without Bounderies", 29.09.2016 - 03.10.2016, Meteora - Lefkada, Greece 2016: 125-131. (Co-author/s: Милена Стоянова)
FORECASTING THE NUMBER OF SPORT TOURISM ARRIVALS IN SOUTHWEST BULGARIA , Journal of Media Critiques 2016: 173-182. (Co-author/s: Диана Далева, Милена Стоянова)
LONG-RUN FORECASTING OF THE SPA AND WELLNESS TOURISM DEVELOPMENT IN BULGARIA , Туризмът в епохата на трансформация 2015: 82-92. (Co-author/s: Милена Стоянова)
Българският туризъм и проблемът с бедността в България? , Инфраструктура & Комуникации 2015: 46-51.
FORECASTING THE NUMBER OF PASSENGERS SERVICED AT THE BULGARIAN RAILWAY STATIONS , Managing Inntelectual Capital and Innovationn for Sustainable and Inclusive Society, 27-29 May 2015, Bari, Italy1 2015: . (Co-author/s: София Мирчова)
EXPONENTIAL FORECASTING OF THE MONTHLY VOLUME OF THE TOURISM RECEIPTS IN BULGARIA , Tourism & Management Studies 2015: 104-110. (Co-author/s: Мария Калинова, Ганчо Ганчев, Чавдар Николов)
FORECASTING OF THE NUMBER OF PASSENGERS SERVICED AT THE SOFIA AIRPORT , Contemporary Issues in Tourism & Management Studies 2014: 71-88. (Co-author/s: Руска Кръстева, София Мирчова)
THE PROJECT “LOCAL PRODUCTS FESTIVALS AND TOURISM DEVELOPMENT IN CROSS-BORDER COOPERATION GREECE-BULGARIA” (THE LOFT PROJECT) FUNDED UNDER THE EUROPEAN COOPERATION PROGRAMME “GREECE – BULGARIA 2007 – 2013” , Contemporary Issues in Tourism & Management Studies 2014: 221-232. (Co-author/s: Десислава Стоилова)
FORECASTING OF THE NUMBER OF THE TOURISM ARRIVALS IN SOUTH-WEST BULGARIA , STRATEGIES IN TOURISM ORGANIZATIONS AND DESTINATIONS 2013: 141-152.
ASSOCIATION OF THE BULGARIAN TOURISM INDUSTRY WITH THE ECONOMIC PERFORMANCE OF SOME EU TOURISM EMITTING ECONOMIES , STRATEGIES IN TOURISM ORGANIZATIONS AND DESTINATIONS 2013: 177-188. (Co-author/s: Руска Кръстева, Виктория Калайджиева)
LONG-RUN FORECASTING OF ECOTOURISM RECEIPTS FOR THE NEEDS OF THE BULGARIAN MUNICIPALITIES , Икономика и управление (Economics & Managment) 2012: 104-114.
Иновации иновационно мислене в туризма. България: Издателство "Авангард Прима", 2012
Long-run market situation forecasting in tourism , Journal of Science and Research 2011: 23-33.
Forecasting the number of occupational accidents in Bulgaria through exponential smoothing , International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences 2011: 208-221.
Short-run Forcasting of Tourism Arrivals in Separate Sectors of Bulgarian Tourism Industry , Сборник доклади 2010: 378-389.
Human and financial resources ensuring scientific policy , Journal of Science and Research 2010: 22-31.
SHORT-RUN FORECASTING OF ARRIVALS AND REVENUE FLOWS IN BULGARIAN TOURISM INDUSTRY , 4th International Conference "Development: Cooperation and Competitiveness", Bucharest, Roumania 2008: 168-176.
Конюнктура в туристическата индустрия. : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007
Ресторантьорство и хотелиерство. България: Издателство “Тракия-М”, 2007 (Съавтор/и: Манол Рибов, Мария Станкова, Любомира Гръчка)
Иновационна активност на интелектуалния капитал в туризма. България: Издателство "Авангард Прима", 2007
Инновации в туризма. : Университетско издателство "Неофит Рилски", 2006

Проекти

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan – LMPT

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
Ръководител на ЕИП във водещия партньор - ЮЗУ "Неофит Рилски"
Финансиран от
EU Erasmus+ Programme, EACEA
Бюджет
1954822,10 лв.

( Reg. No. 2577, MIS Code:900097) LOcal products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria

Период на провеждане
03.06.2013 - 31.07.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на екипа за изпълнение на проекта у ЮЗИ "Неофит Рилски"
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 - 2013 г."
Бюджет
177941,00 лв.

Ръководени докторанти

Влиянието на организационната култура върху управление на приходите в хотелиерството

Докторант
Бойко Александров Димитров
Период
05.02.2015 - 04.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Прогнозиране за нуждите наинфраструктурната политика в туризма

Докторант
София Валентинова Мирчова
Период
06.07.2013 - 07.07.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Изграждане на разпознаваем образ на СПА и уелнес дестинация България на западноевропейските емитивни туристически пазари

Докторант
Милена Петрова Стоянова
Период
25.02.2013 - 24.02.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Повишаване конкурентоспособността на островния туризъм в Гърция

Докторант
Георгиос Харилау Пернарис
Период
09.07.2012 - 08.07.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Изграждане на ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм

Докторант
Олга Костадинова Костадинова
Период
23.03.2010 - 22.03.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да