Avatar

проф. д.н. Румен Потеров

Email: poterov swu.bg


e-mail: poterov@abv.bg Музиковедски изследвания в областта на българската музикална култура, акордеонна педагогика и изпълнителско изкуство, свързано с класическата и съвременна музика за акордеон, изпълнител, композитор, педагог и теоретик

Публикации

Болгарское аккордеонное фольклорное искусство: поколения исполнителей, традиции и современные направления развития , Електронен журнал на Московската държавна концерватория „П. И. Чайковски“ 2021: .
Песенен репертоар за часовете по музика в училище. България: ЮЗУ, Благоевград, 2020 (Съавтор/и: Николина Кротева)
Български етнощрихи в творческите концепти на Рей Лема , Балканистичен форум 2019: . (Съавтор/и: Мариана Манолева)
Музикалнофолклорното наследство в изпълнителското изкуство на поколенията български акордеонисти , Култура, памет, идентичност 2017: .
Борис Карлов и Ибро Лолов- две легенди на българското фолклорноизпълнителско изкуство , Музика и танц-традиции и съвременност 2017: .
Изгряващата звезда на българските цигани-акордеонисти през ХХ век , Балканистичен форум 2017: . (Съавтор/и: Виолин Василев)
ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН АКОРДЕОНЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ГЕОРГИ ГЪЛЪБОВ“ 2015 – НАЧАЛО НА НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД МЛАДИТЕ БЪЛГАРСКИ АКОРДЕОНИСТИ , "Музикални хоризонти", бр. 10 2015: .
Начални пиеси за акордеон, първо ниво. България: ЮЗУ, Благоевград, 2014 (Съавтор/и: Виолин Василев)
Националният конкурс с международно участие в Нови пазар 2014 творчески форум на младите таланти , "Музикални хоризонти", бр. 5 2014: .
Аккордеонное обучение в Болгарии в контексте современной образовательной парадигмы , Harmonization of the higher school cultural and educational space: social and pedagogical aspects 2014: .
Современные болгарские образовательные иновации в обучение на музыкальном инструменте , Мистецька освiта: традицii I новацii 2014: .
Националният акордеонен конкурс в Нови пазар 2013 - форум за изява на младите таланти , Музикални хоризонти 2013: .
Акордеонното обучение в България в контекста на съвременната образователна парадигма , Harmonization of the higher school cultural and educational space: social and pedagogical aspects 2013: .
Концертни жанрови пиеси - ІІ част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2012
Националният акордеонен конкурс в нови пазар, като културно явление , "Музикални хоризонти", бр. 4 2012: .
Леки жанрови пиеси - І част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2012
Леки жанрови пиеси - ІІ част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2012
Концертни жанрови пиеси - І част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2012
Концертни жанрови пиеси - ІІ част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2012
Темпови проблеми свързани с орнаментиката при изпълнението на бароковата органна музика в транскрипция за акордеон , Образование, наука, икономика и технологии 2012: .
емпови проблеми свързани с артикулацията при изпълнението на барокови органни произведения в траннскрипция за акордеон , Образование, наука, икономика и технологии 2012: .
Концертни жанрови пиеси I част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2012
10 Концертни жанрови пиеси - І част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2011
10 Концертни жанрови пиеси - ІІ част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2011
Вариации по български фолклорни теми ІІ част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2010
Тембровые особенности в барокковых органных транскрипциях на аккордеоне , ДПУ, Мелитопол 2010: .
Основные направления в формировании современного болгарского концертного аккордеонного репертуара с дидактической ориентаций , ДПУ, Мелитопол 2010: .
Вариации по български фолклорни теми I част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2010
О некоторых вопросах, связанных с тембром, интерпретируя барокковые органные произведения в транскрипции для аккордеона , Современные тенденции развития мировой культуры и цивилизации”, 4 част “Человек в мире културы” 2010: .
Рапсодия „Вардар” П. Владигерова – в транскрипции для аккордеона (фактурные и интерпретационные особености) , сб. „Художественная культура и образование: теория, история, методика", вып. 2 2009: .
Токата в До. Токата-Скерцандо. България: ЮЗУ, Благоевград, 2009
Концертен триптих. България: ЮЗУ, Благоевград, 2009
Интеркултурен диалог и интеграция , Юбилеен сборник ФИ 2009: .
Международният младежки фестивал Евроарт, като форма на интеркултурния диалог , сб. Интеркултурен диалог и интеграция 2009: .
Прелюдии и фуги. България: ЮЗУ, Благоевград, 2009
24 епизода. България: ЮЗУ, Благоевград, 2009
15 студии на фолклорна основа. България: ЮЗУ, Благоевград, 2009
Международният младежки фестивал Евроарт, като форма на интеркултурния диалог , Юбилеен сборник ФИ, 5 част 2008: .
Шест характеристични миниатюри. България: ЮЗУ, Благоевград, 2008
Латиноамериканская танцевальная музыка в болгарских транскрипциях для аккордеона, сб. Музыкальная культура и искусство: наблюдения, анализ, рекомендации,вып. 6 Новосибирск, Русия, 2007 , ДПУ, Новосибирск 2007: .
За някои аспекти на програмността в произведенията с лирико-кантиленен характер в българския концертен акордеонен репертоар , Современные тенденции развития мировой культуры и цивилизации”, І част “Человек в мире културы” 2007: .
Транскрипциите за акордеон в българската концертна литература. Произведения в голяма форма – най-общ анализ , Юбилеен сборник ФИ, 4 част 2007: .
Европа като културно пространство , Юбилеен сборник ФИ 2007: .
“Музиката – традиции и съвременност” , “Музиката – традиции и съвременност”, ІV част 2006: .
“Национални култури и европейска идентичност” , Юбилеен сборник ФИ, 4 част 2006: .
Бароковата органна музика – специфика и жанрова насоченост от гледна точка на възможностите за акордеонна транскрипция , Социально-философские основы и ценностные ориентиры развития мировой культуры 2006: .
Основни насоки в развитието на акордеонното изкуство в България , ДПУ, Мелитопол 2005: .
Акордеонната транскрипция в музикалната практика. Оценка на органните транскрипции , ДПУ, Новосибирск 2005: .
Развития аккордеонного искусство в болгарии до начала 40-годов ХХ века , сб. "Международная культура и искусство:наблюдения, анализ, рекомендации" вып.5 2005: .
Развой на концертния акордеонен репертоар в България от 20-те до 40-те години на ХХ век , международна научно-практическа конференция, публикувана в сб. "К 60-летию великой победы" 2005: .
Доклад от участие в международна конфернеция в рамките на Втория международен младежки фестивал "Евроарт 2005" , юбилеен сборник на Факултета по изкуствата 2005: .
Транскрипциите за акордеон в българската музикална практика – танцувални жанрове, свързани с традициите на западно-европейската музика , Културните права в европейска перспектива 2005: .
Доклад от участие в междунардона конференция в рамките на Първия международен младежки фестивал "ЕВРОАРТ" , Юбилеен сборник ФИ 2004: .
Социоестетически условия за развитието на акордеонното изкуство в България , юбилеен сборник на Факултета по изкуствата 2004: .
За някои стилистични особености на виртуозните концертни произведения за акордеон от български композитори , Изкуство, култура, съвременност – европейски аспекти 2004: .
Сюита "Рустика". България: ЮЗУ, Благоевград, 2003
Сюита №2. България: ЮЗУ, Благоевград, 2003
Концертните произведения за акордеон от български композитори - І част. България: ЮЗУ, Благоевград, 2003
Концертните произведения за акордеон от български композитори ІІ част /транскрипции/. България: ЮЗУ, Благоевград, 2003
Концертните произведения за акордеон от български композитори ІІІ ч. /оригинална музика/. България: ЮЗУ, Благоевград, 2003
Фактурни особености на транскрипциите за акордеон на барокови органни творби. България: ЮЗУ, Благоевград, 2002
Интерпретационни особености на транскрипциите за акордеон на барокови органни творби. България: ЮЗУ, Благоевград, 2002
Дориска токата и фуга от Й. С. Бах - транскрипция за акордеон. Македония: ЛА ЛА-КО ДОЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, 2002
Десет оргульски корални обработки от Й. С. Бах. Македония: ЛА ЛА-КО ДОЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, 2002
Система за обучение по акордеон - "Начални пиеси". България: ЮЗУ, Благоевград, 2002
Педагогически аспекти на бароковите органни транскрипции за акордеон , "Актуални проблеми на предучилищното възпитание" изд. ЮЗУ, Блд., 2001г. 2001: .
Върху някои темброви особености при интерпретацията на бароковите органни транскрипции за акордеон , юбилеен сборник на Факултета по изкуствата, 2002г. 2001: .
Система за обучение по акордеон - "Детски пиеси от български композитори". България: ЮЗУ, Благоевград, 2001
Система за обучение по акордеон - "Етюди за овладяване на кръстосаните баси". България: ЮЗУ, Благоевград, 2001
Върху някои особености на фразирането при интерпретацията на бароковите органни транскрипции за акордеон , Scientific Reasaerch на ЮЗУ "Н. Рилски", 2001г. 2001: .
Върху някои проблеми, свързани с агогиката при интерпретацията на бароковите органни транскрипции за акордеон , Scientific Reasaerch на ЮЗУ "Н. Рилски" 2001: .
Темпови проблеми, свързани с апликатурата при интерпретацията на бароковите органни транскрипции на акордеон в полифоничното фактурно изложение , Scientific Reasarrch на ЮЗУ "Н. Рилски" 2001: .
Върху динамическото изграждане при акордеона , юбилейна научна сесия 2001: .
Система за обучение по акордеон - "Eтюди за овладяване на терцбасите". България: ЮЗУ, Благоевград, 2000
Система за обучение по акордеон" - "Начална школа". България: ЮЗУ, Благоевград, 1999
Система за обучение по акордеон - "Детски пиеси от чужди композитори". България: ЮЗУ, Благоевград, 1999
"Методика на обучението по акордеон". България: ЮЗУ, Благоевград, 1996
Система за обучение по акордеон - "Леки пиеси". България: ЮЗУ, Благоевград, 1996
"Шест студии за акордеон". България: ЮЗУ, Благоевград, 1995
Система за обучение по акордеон - "Христоматия". България: ЮЗУ, Благоевград, 1995

Конференции

Култура, памет, идентичност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музикалнофолклорното наследство в изпълнителското изкуство на поколенията български акордеонисти /традиция и посоки на модернизацията/
Период
11.05.2016 - 11.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ

V симпозиум на изследователската група на ICTM „Музика и танц в югоизточна Европа“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Борис Карлов и Ибро Лолов- две легенди на българското фолклорноизпълнителско изкуство
Период
02.05.2016 - 08.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ

Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации "Звездите на Балканите"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изгряващата звезда на българските цигани-акордеонисти през ХХ век
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
ЮЗУ
Съавтор(и)
Виолин Василев

Първи национален акордеонен конкурс с международно участие „Г. Глъбов“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на журито
Период
22.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
Министерство на културата, Община Бистрица, София

ХV Национален конкурс с международно участие „Танцуващи клавиши”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
председател на журито
Период
23.04.2015 - 25.04.2015 г.
Организатор
Министерство на културата, Община Нови пазар

Хармонизация на културно-образователното пространство във висшите училища: социално-педагогически аспекти

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучението по акордеон в България в контекста на съвременната музикално-образователна парадигма
Период
12.06.2014 - 13.06.2014 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

ХІII Национален конкурс с международно участие „Танцуващи клавиши”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
председател на журито
Период
24.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Министерство на културата, Община Нови пазар

Образование, наука, икономика и технологии

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Транскрипция для аккордеона в болгарской музикыкально-педагогической практике
Период
24.06.2013 - 25.06.2013 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

ХІI Национален конкурс с международно участие „Танцуващи клавиши”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
председател на журито
Период
09.05.2013 - 11.05.2013 г.
Организатор
Министерство на културата, Община Нови пазар

Московский Центр инновационных технологий и социальной экспертизы

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на научно-експертният съвет
Период
01.03.2013 - 01.03.2013 г.
Организатор
Москва

Науката, образованието и изкуството през 21 век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Темпови проблеми, свързани с артикулацията при изпълнението на барокова органна музика в транскрипция за акордеон
Период
04.12.2012 - 04.12.2012 г.
Организатор
СУБ, Благоевград

Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационния комитет
Период
25.10.2012 - 25.10.2012 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

сб. „Художня культура i освiта: традицi; , сучаснiсть, перпективи” вып.2

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на редколегията
Период
25.10.2012 - 25.10.2012 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новые образовательные технологии в начальной обучении по аккордеон в Болгарии в начале ХХІ века
Период
25.10.2012 - 25.10.2012 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Образование, наука, икономика и технологии

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Темпови проблеми свързани с орнаментиката при изпълнението на барокова органна музика в транскрипция за акордеон
Период
04.09.2012 - 05.09.2012 г.
Организатор
БУ "Проф. д-р Ас. Златаров"

ХІ Национален конкурс с международно участие „Танцуващи клавиши”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
председател на журито
Период
03.05.2012 - 05.05.2012 г.
Организатор
Министерство на културата, Община Нови пазар

І Национален Академичен конкурс „Й.С.Бах и неговото съвремие”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
председател наожурито
Период
03.12.2011 - 04.12.2011 г.
Организатор
АМТИИ Пловдив

Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационния комитет
Период
20.10.2011 - 21.10.2011 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приемственность и иновации в начальной обучение по аккордеон в контексте современной образователЬной парадигмы
Период
20.10.2011 - 21.10.2011 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Х Национален конкурс с международно участие „Танцуващи клавиши”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
председател на журито
Период
28.04.2011 - 30.04.2011 г.
Организатор
Министерство на културата, Община Нови пазар

Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства „Полiт Терпсихоры”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационния комитет
Период
28.04.2011 - 29.04.2011 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства „Полiт Терпсихоры”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационния комитет
Период
28.04.2011 - 29.04.2011 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Международный фестиваль вокального эстрадного искусства „Медовый край”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационния комитет
Период
11.03.2011 - 13.03.2011 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Международна научна конференция „Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационния комитет
Период
21.10.2010 - 22.10.2010 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

сб. „Художня культура i освiта: традицi; , сучаснiсть, перпективи” вып.1

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на редколегията
Период
21.10.2010 - 22.10.2010 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Художественая культура и образование: традиции, современность, перспективы

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Основные направления в формировании современного болгарского концертного аккордеонного репертуара с дидактической ориентаций
Период
20.10.2010 - 21.10.2010 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

сб. „Теоретичнi та практичнi питання культуролоii;», вып. ХХVІ, ч. ІІ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на редакционния съвет
Период
08.10.2010 - 09.10.2009 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Международна научно-практическа конференция "Антропологiчна експертиза стратегiй i практик сучасно; вищо; освiти"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационния комитет
Период
16.09.2010 - 17.09.2010 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

сп. Социальные силы славянского мира XХI в, бр. 1

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на редколегията
Период
01.09.2010 - 01.09.2010 г.
Организатор
ЦИТ, Москва

Международный фестиваль вокального эстрадного искусства „Медовый край”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на журито
Период
04.05.2010 - 06.05.2010 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Международный фестиваль-конкурса хореографического искусства „Полет Терпсихоры”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на журито
Период
29.04.2010 - 30.04.2010 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Международна научна конференция "Художня культура i освiта: традицii; , сучаснiсть, перпективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационния комитет
Период
08.10.2009 - 09.10.2009 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Художня культура i освiта: традицiϊ, сучаснiсть, перпективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тембровые особенности в барокковых органных транскрипциях на аккордеоне
Период
08.10.2009 - 09.10.2009 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

ХІ Международный фестиваль славянской фортепианной музыки

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на жури
Период
01.10.2009 - 04.10.2009 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Международна научна конференция "Художня культура i освiта: традицii; , сучаснiсть, перпективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на организационният комитет
Период
16.10.2008 - 16.10.2008 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Интеркултурен диалог и интеграция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Международният младежки фестивал Евроарт, като форма на интеркултурния диалог
Период
12.05.2008 - 12.05.2008 г.
Организатор
ЮЗУ

Трети международен фестивал Македония фолк

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на жури
Период
21.09.2007 - 23.09.2007 г.
Организатор
Община Благоевград, Министерство на културата

Зурна фест - международен фестивал

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на жури
Период
14.07.2007 - 07.07.2007 г.
Организатор
Община Струмяни

Международен фестивал "Танци на народите"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на журито
Период
22.06.2007 - 24.06.2007 г.
Организатор
Новосибирск

Европа като културно пространство

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Транскрипциите за акордеон в българската концертна литература. Произведения в голяма форма – най-общ анализ
Период
07.05.2007 - 08.05.2007 г.
Организатор
ЮЗУ

Современные тенденции развития мировой культуры и цивилизации

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои аспекти на програмността в произведенията с лирико-кантиленен характер в българския концертен акордеонен репертоар
Период
09.03.2007 - 11.03.2007 г.
Организатор
ДПУ, Новосибирск

Втори международен фестивал Македония фолк

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на жури
Период
22.09.2006 - 24.09.2006 г.
Организатор
Община Благоевград

Национални култури и европейска идентичност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Концертните произведения за акордеон от български композитори в голяма форма
Период
08.05.2006 - 09.05.2006 г.
Организатор
ЮЗУ

Социально-фирософские основы и ценностные ориентиры развития мировой культуры

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Бароковата органна музика – специфика и жанрова насоченост от гледна точка на възможностите за акордеонна транскрипция
Период
10.03.2006 - 12.03.2006 г.
Организатор
Международна славянска академия, Новосибирск

Новi вимирiсучасного свiту

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социоестетически условия за развитие на акордеонното изкуство в България
Период
12.11.2005 - 12.11.2005 г.
Организатор
ДПУ, Мелитопол

Социальные, экономические и культурные проблемы устойчивого развития современной России

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ЗАСТЪПЕНИТЕ В КОНЦЕРТНАТА ТРАНСКРИБИРАНА БЪЛГАРСКА АКОРДЕОННА ЛИТЕРАТУРА ТАНЦУВАЛНИ ЖАНРОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКАТА МУЗИКА
Период
14.10.2005 - 15.10.2005 г.
Организатор
ДПУ, Новосибирск

Първи фестивал с международно участие "Македония фолк"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на жури
Период
23.09.2005 - 25.09.2005 г.
Организатор
Община Благоевград

Културните права в европейска перспектива

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Транскрипциите за акордеон в българската музикална практика – танцувални жанрове, свързани с традициите на западно-европейската музика
Период
09.05.2005 - 10.05.2005 г.
Организатор
ЮЗУ

К 60-летию Великой победы

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Развой на концертния акордеонен репертоар в България от 20-те до 40-те години на ХХ век
Период
11.03.2005 - 12.03.2005 г.
Организатор
Международна славянска академия, Новосибирск

Социо-естетически условия върху развитието на акордеонното изкуство в България

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музиката – традиции и съвременност
Период
19.11.2004 - 19.11.2004 г.
Организатор
ЮЗУ

Изкуство, култура, съвременност – европейски аспекти

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За някои стилистични особености на виртуозните концертни произведения за акордеон от български композитори
Период
10.05.2004 - 11.05.2004 г.
Организатор
ЮЗУ

Върху някои основни насоки в развоя на концертния акордеонен репертоар през 40-те години на ХХ век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музиката – традиции и съвременност
Период
21.11.2003 - 21.11.2003 г.
Организатор
ЮЗУ

Изкуство и педагогика

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българският акордеонен репертоар в периода 20-30те години на ХХ век
Период
18.07.2003 - 19.07.2003 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

Втори национален конкурс за акордеонисти с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на жури
Период
05.10.2001 - 05.10.2001 г.
Организатор
АМТИИ Пловдив

Върху динамическото изграждане при акордеона

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
юбилейна научна сесия
Период
19.05.2001 - 19.05.2001 г.
Организатор
ШУ "Еп. К. Преславски"

Културата и предизвикателствата на новия век

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Основни насоки при формирането на българския концертен акордеонен репертоар в началото на ХХ век
Период
27.04.2001 - 27.04.2001 г.
Организатор
ЮЗУ

Първи национален студентски инструментален конкурс "Традициите на немската музика"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на жури
Период
04.04.2001 - 04.04.2001 г.
Организатор
ЮЗУ

Първи международен конкурс за акордеон и китара

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
член на жури
Период
01.09.1998 - 01.09.1998 г.
Организатор
АМТИИ Пловдив

Проекти

(BG051P0001) Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието

Период на провеждане
13.07.2013 - 01.02.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
МОМН
Бюджет
170000,00 лв.

Патенти

"сонати 1 и 2, прелюдии и фуги, концертни произведения и пр.." акордеонна музика композитор. 2015
"International de musica usoara “Doua inimi gemene”." Диплома, Chisinau, за активное Международное сотрудничество и поддержку молодых дарований. 2011
"Международный фестивал-конкурс „Синяя птица” ." Благодарственное письмо, Крим, Украйна, ” за оказано съдействие при организацията и провеждането на ХІІІ издание. 2011
"International de musica usoara “Doua inimi gemene”." Диплома, Chisinau за активное Международное сотрудничество и поддержку молодых дарований. 2010
"Евроарт." ЮЗУ, Община Благоевград, МК Организатор на Втори международен фестивал. 2009
"Festivalul – Concurs International de musica usoara “Doua inimi gemene”, Chisinau." за участие в организационния комитет Диплома. 2009
"Евроарт." ЮЗУ, Община Благоевград, МК Организатор на Пети международен фестивал. 2008
"Над 50 участия с изпълнения на авторска музика." УЧАСТИЯ В ЕФИРИТЕ НА БНТ 1990- до 2007 г.. 2007
"Евроарт." ЮЗУ, Община Благоевград, МК Организатор на Четвърти международен фестивал. 2007
"Евроарт." ЮЗУ, Община Благоевград, МК Организатор на Трети международен фестивал. 2006
"Евроарт." ЮЗУ, Обшина Благоевград, МК Организатор на Първи международен фестивал . 2004
"произведения от: Й С. Бах - органни прелюдии и фуги; съвременна музика - О. Шмит, Х. Бреме, Н. Чайкин, В. Холмбое и др. български композитори: Ас. Вакарелов, П. Владигеров, Б. Авралов, Г. Митев и мн. др.." в цялата страна над 200 самостоятелни концерти за периода от 1988 до 1994. 1994
"•Сюита Рустика, от Р. Потеров; •Сюита 2 от Р. Потеров; •Соната No2 от Р. Потеров, I част; •Соната от В. Холмбое, I част; •Музикални акварели от Р. Потеров." Авторски произведения: МУЗИКАЛЕН ФОНД НА БНТ. 1994
"•Рапсодия “Вардар”, П. Владигеров; •Соната, Ван Холмбое •“Танц със саби”, А.Хачатурян; •Концертен триптих, Ж. Кати; •Токата № 1, О. Шмит; •Дивертименто, Х. Бреме •Скерцо, Н. Чайкин •Соната, Ас. Вакарелов •Концертино ІІІ част, Ас. Вакарелов ." Други произведения: Музикален фонд на БНТ. 1994
"Млад музикатнт." Чирпан лауреат Национални конкурси-1985, 1987, 1989, 1991,1993. 1991

Ръководени докторанти

Зараждането на китайската опера /1912-1937/

Докторант
Исин Чуан
Период
09.01.2022 - 09.01.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Приносът на Георги Митев за развитието на акордеонното изкуство в България

Докторант
Станимир Демирев Демирев
Период
28.01.2020 - 28.01.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Българската фолклорнопевческа традиция в Долен и Сатовча /характеристика и особености на изпълнителския стил/

Докторант
Милко Валентинов Бошнаков
Период
09.01.2017 - 09.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Развитие на емоционалната възприемчивост и отзивчивост в обучението по музика на учениците от общообразователното училище

Докторант
Борис Лъчезаров Овнарски
Период
08.01.2016 - 08.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Иновативни подходи в обучението по музика в пети и шести клас на общообразователното училище

Докторант
Рая Степановна Ковачева
Период
23.01.2015 - 23.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Приносът на К. Стефанов за съхраняване на пиринския фолклор чрез ансамбъл Пирин

Докторант
Мариана Манолева
Период
04.11.2014 - 04.11.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Държава
България
Дата
23.03.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Добромир Митев

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ШУ "Еп. К. Преславски"
Държава
България
Дата
10.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Янна Рускова

Музикално-изпълнителското обучение по акордеон в съвременното българско музикално образование

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. П. Владигеров"
Държава
България
Дата
26.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Добромир Митев

Професионално самоопределение на студентите-бъдещи учители по музика

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ШУ "Еп. К. Преславски"
Държава
България
Дата
28.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Янна Рускова

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ
Държава
България
Дата
05.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Бинка Караиванова

Оценяване на MIDI-проект на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ШУ "Еп. К. Преславски"
Държава
България
Дата
15.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Русков

Технологичен модел за развитие на метроритмичен усет при обучението по облигат акордеон във ВУ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
12.02.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолин Василев

Основи на транскрипцията на бароковата музика за акордеон

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
АМТИИ
Държава
България
Дата
20.09.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Митев

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
АМТИИ, Пловдив
Държава
българия
Дата
01.06.2006 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Маринов

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
АМТИИ, Пловдив
Държава
България
Дата
01.06.2006 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Митев

История на акордеонната педагогика в България

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
България
Дата
01.05.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мая Манева

Пиеси в латино стил за китара и акордеон

Вид
Книга
Издател
В. Търново
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Ст. Демирев, Н. Минев

Начална школа по акордеон

Вид
Учебник
Издател
ЮЗУ, Благоевград
Държава
България
Година
1995
Уеб страница
Автор(и)
Соня Сиджимова