Avatar

гл.ас. д-р Александър Порталски

Email: portalsky swu.bg


Публикации

Kamila , ЮЗУ "Неофит Рилски" 2023: 12-24.

Конференции

Юбилейна научна сесия "Власт и социум", посветена на проф. д-р Маргарита Тачева, д.и.н.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Данни за социалната структура на стационарните общества в Западна Мала Азия през ХІІ-VІ в. пр. Хр.
Период
08.11.2001 - 09.11.2001 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

VІІІ конгрес по Тракология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Lydian Dynasties (An Ethno-Cultural Outhlook) /Лидийските династии - етнокултурна проекция/
Период
14.09.2000 - 17.09.2000 г.
Организатор
Институт по тракология при БАН