Avatar

доц. д-р Траян Попкочев

Email: popkochev swu.bg


Основни интереси: социална педагогика, педагогическа социология, управление на висшето образование, методология на педагогическите изследвания. Администратор на универсисетската система по качество на образованието (2003-205 г.). Заместник-декан на ФП (2005-2007).Заместник-ректор по образователни дейности (2007-2015 г). Ръководител на катедра "Педагогикса" (1011-2019).Декан на Факулт по педагогика (fокт. 2015 - окт. 2019). Член на редакционната ко легия на сп. "Педагогика" (издателство "Аз-буки" и „Pedagogical review“, университет "Климент Охридски", Скопие. Член на редколигия "Вестник Курганского государственного университета" (от 2018 г. - http://dspace.kgsu.ru/xmlui/handle/123456789/5002).

Публикации

Дистанционното обучение изисква друга култура към образованието, различна от тази на „четене от катедра и черна/бяла дъска“ , в-к Струма 2020: .
Диагностика на организационната култура на училище. Една адаптация на модела 7S на McKinse , „Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество“ 2019: 9-19.
Методика за проучване на отношението организационна култура- кариерно развитие (по модела на Ким Камерън и Робърт Куин) , „Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество“, 2019: 43-50. (Съавтор/и: Ива Нанкова)
Да проправяш път за новото: професор Петър Балкански на 80 години , "Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество" 2019: 6-8.
DYNAMICS OF SOCIO-EMOTIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TRAINING , Research in Kinesiology 2019: 19-23. (Co-author/s: Красимира Марулевска)
Diagnostics of social competences in teachers and students-pedagoges , International Journal Knowledge 2018: 811-816. (Co-author/s: Красимира Марулевска, Радослава Топалска)
Социално възпитание от детето и за живота (по Елен Кей) , Сп. Педагогика 2017: 1162-1183..
"The Century of the Child" - individual and social education , Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции, перспективы (Седьмые Лозинские чтения). 2017: 254-260. (Co-author/s: Мария Каменичка)
Developing Sоcio-emotional skils of prospektive techers trouth team work on stady project. , International Journal Knowledge 2017: 799-804. (Съавтор/и: Красимира Марулевска, Радослава Топалска)
Факултетът по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград – 40 години предизвикателства и развитие , Сп. "Педагогика" 2017: 1157-1161.
Образователен мениджмънт. Дистанционно обучение. Част втора.. България: УИ „Неофит Рилски”, 2016
България като част от Европа – една идея за проектно базирано обучение в 4. клас. , Европейската идея между евроскептицизма и надеждата 2016: 145-157. (Съавтор/и: Радослава Топалска)
Университет и Европейски съюз в една студентска визия , Европейската идея между евроскептицизма и надеждата 2016: .178-189. (Съавтор/и: Юлияна Ковачка)
Образователен мениджмънт. Дистанционно обучение. Част първа. . България: УИ „Неофит Рилски”, 2016
Свободното социално възпитание , Сп. Симетрия 2016: 67-77.
Антропологични предпоставки и социално възпитание при Антон Макаренко , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. 2016: 27-53.
Електронни тестови задания и дистрактори , Сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2015: с. 41-53..
Социалнопедагогическа диагностика. България: УИ НЕофит Рилски, 2015
Проблеми на социалната адаптация на пътуващи ученици от малки населени места , сп. Педагогика 2015: 161-181. (Съавтор/и: Бонка Гергинова, Тереза Карамангалова)
Електронни тестови задания и дистрактори. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество“ 2015: с. 41-53..
Социално-икономически проблеми в развитието на икономическото образование в България (исторически аспект) , Формиране на бъдещето - образование за пазарна икономика 2015: с. 303-314.
Светогледни представи и възпитателни ценности в песните на братя Миладинови , Сб. Детето, книгата, училището. 2015: с.106-121.. (Съавтор/и: доц. д-р Невена Чимева)
Подготовката на детето за училище: една интерпретация по Джон Дюи. , Педагогическата наука – теория и практика. Факултет по педагогика. Годишник. 2015: 59-74..
Учебните планове в ПН 1.2 „Педагогика” или трудни уроци от един проект. , Професионалнопедагогическа подготовка в контекста на образователната реалност 2014: 40-52.
Диагностика на междуличностните отношения на ученици. , Образователна медиация в културно разнообразна среда. 2014: с. 122 – 138..
Standards for distance learning (experiment of South-West University ”Neofit Rilski”, Blagoevgrad). , International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2014: p. 20-24..
Стандарти за дистанционно обучение (опит на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград). , Електронни форми на обучение в университетското образование. ISBN 978-619-160-360-2. 2014: с. 22-32. .
Дистракторите в електронните тестови задачи. , Електронни форми на обучение в университетското образование. ISBN 978-619-160-360-2. 2014: с. 59-66..
Лиляна Иванова Тодорова – предели и стремеж към ценностите. , Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа. ISBN 978-619-160-336-7. 2014: с. 3-11..
Пазарът на образователни услуги в условията на стихийна комерсализация на образованието. , Дигитална култура и общество. 2014: с. 162-174..
Стандарти за ученье на далечина (експеримент на Jугозападниот Утниверзитет „Неофит Рилски“, Благоевград) , Педагошка ревиjа 2014: с. 111-120..
Сътрудничеството: училище - ромско семейство , Добри педагогически практики за работа в мултикултурна среда. 2013: с. 14-26..
Януш Корчак – социален педагог , Януш Корчак – гражданин на света. 2013: с. 27-40..
Към феномена „Бягство на родителите от възпитание” , Традиции и иновации в началното образование. 2013: с. 118-130.
Социализация – постмодерност – културен туризъм. , Педагогическата наука: теория и практика. 2013: с. 44-52..
Ръководство за преддипломна практика. . България: УИ "Неофит Рилски", 2013 (Съавтор/и: д-р Юлияна Ковачка, д-р Светла Съева)
Socializtion - Postmodernity - Cultural Tourism. , Cultural road VIA PONTICA. Cultyural tourism without boundaries. Duny Royal Resort-Istanbl. ISBN 978-954-300-119-4. 2012: p. 91-95..
Ефекти на масмедиите при управление на образователни дейности във висшето училище. , Дигитална култура, медии и образование. 2012: с.122-138..
Условия за непрекъсната професионална подготовка на училищните директори. , Стратегии на образователната и научната политика 2012: с. 501-517. (Съавтор/и: д-р Юлияна Ковачка)
Педагогика. България-Русия: УИ "Неофит Рилски" - ЕГУ им. И. А. Бакунина, 2011
Сътрудничество семейство-училище. , Личностно развитие на учениците в съвременното общество. 2011: с. 17-34..
Образование в Постмодерност. , Сп. "Педагогика" 2011: с. 65-74..
Образование во постмодерното , Педагошка ревиjа. УДК 37. ISSN 1857-7105. 2011: стр. 69-76 .
Професор Александър Г. Маджаров носеше чувство за мисия. , Сп. Начално образование, 2011: с. 100-104..
Иновациите в образованието: локално и (не)утешително. , Иновационни практики в образованието. 2011: с. 9-18..
Александер Нийл: свободно социално възпитание. , Превенция на асоциалните прояви на учениците (сборник студии) 2011: с. 49-65..
Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в І-ІV клас. , Информационни технологии в обучението в І-ІV клас. 2010: с. 30-39..
Подготовката на начални учители в ЮЗУ «Неофит Рилски» за интегриране на информационите технологии в образователния процес в І-ІV клас. , Информационни технологии в обучението в І-ІV клас. 2010: с. 8- 15.. (Съавтор/и: доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова)
Teachers professional competencies and the European qualifications framework in the context of the South-Western university experience. , Quality Education for all through improving teacher training. 2010: p.189-192..
Social Values choice of Bulgarian and Roma children , 12-th International Conference on Inclusive education in the Balkan Countries: Policy and Practice. 2010: p.765-774.
Методът на конкретните ситуации (case study) в подготовката на педагози. , Интерактивните методи в съвременното образование, 2010: с. 82-90.
Дисциплинарно отражение на социалната педагогика в някои руски учебни програми. , Съвременното образование: мисия и визии. 2010: с. 193-198..
Образование в Постмодерност. , Съвременното образование: мисия и визии. 2010: с. 48-57..
Дидактически проекции на Интернет , Сп. Социология 2010: стр.87-98..
Сътрудничеството семейство-училище и качество на образованието. , Сътрудничество за качествено образование. LLP-2009-COM-RP-03. 2010: с. 11-24.
Професионални компетенции на началните учители и Европейската квалификационна рамка (от опита на ЮЗУ "Неофит Рилски"). , Хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от Факултета по педагогика с ЕКР. 2010: с. 17-30..
Педагогика. България: УИ "Неофит Рилски", 2010
Училището като обект на организационна диагностика. , Личностно развитие на учениците в съвременното общество. 2010: с. 9-19..
Students’ individual work and European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). , Further eucation in the Balkan Countries. 2009: P. 365-371.
Some Barriers towards the Initial Teacher's Further education in Bulgaria , Further rducation in the Balkan countries. 2009: P. 339-344. (Co-author/s: Yana Rangelova)
Измерването в емпиричните педагогически изследвания. , Третата степен на висшето образование. 2009: с.43-52..
Изборът на ценности при деца от български и ромски етнос: сравнителни характеристики. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. 2009: с. 99-107..
Ромите в образователната система на Македония: някои проблеми и решения. , Технологични аспекти на интеркултурното образование. 2009: с. 100-107..
Одитите в контекста на качеството на образованието (опитът на ЮЗУ "Неофит Рилски”). , Качеството на висшето образование в България- проблеми и перспективи. 2009: с. 249-252. . (Съавтор/и: доц. д-р Михо Михов)
Стимулирането на академичния състав в контекста на качеството на образованието. , Качеството на висшето образование в България- проблеми и перспективи 2009 2009: с. 91-96.. (Съавтор/и: доц. д-р Рая Мадгерова)
Към феномена „Бягство на родителите от възпитание” , Възпитателни взаимодействия между семейството и училището. 2009: с.131-146..
Образователни реформи и ценностен контекст на учебниците за началните класове в Република България. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. 2008: с. 19-25.. (Съавтор/и: Ант. Антонова.)
Динамика на социокултурните компетенции в учебното съдържание за началните класове. , "Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2008: С. 26-32.. (Съавтор/и: Яна Рангелова. )
The Dynamics of Sociocultural Competence in the Primary School Curiculum , European education and educational challenges in the Balkans. Nikos P. Terzis (ed.). 2008: Р. 449-454,. (Co-author/s: Йана Рангелова)
Самостоятелната работа на студентите в кредитната система. , "Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда" 2008: С. 104-114..
Интеркултурното образование е оставено на чувствителността на висшите училища , В-к Аз-буки 2008: .
Скрити механизми на образователната самосегрегация при ромите. , Образование-наука-изкуство. 2008: С.155-165..
Вариант на организация на учебен план за ОНС „Доктор” по педагогика , Педагогическото образование в България: състояние и тенденции” 2007: стр. 106-112..
За „работата по проекти” в отношението към научноизследователската дейност на преподаватели от Факултета по педагогика. , Педагогическото образование в България: състояние и тенденции” 2007: Стр. 340-347..
По въпроса за квалификационната дейност в училището. , Сп. "Педагогика" 2007: стр. 24-34..
Educational Reform and Value Context in Elementary School Books in Bulgaria , Education and Values in the Balkan Countries (ed. Nikos Terzis). 2007: p. 345-353. (Co-author/s: ас. Aнтоанета Antonova)
Училището: учеща се институция: същност и бариери. , Сп. "Педагогика" 2007: стр. 16-27..
Педагогика. България: УИ "Неофит Рилски", 2007 (Съавтор/и: Лиляна Тодорова, Вяра Гюрова)
Училището: връзки с обществеността и публичен образ. , Социална динамика и връзки с обществеността, 2006: с. 247-259..
Практически подходи при разработване на учебни курсове , Сп. Педагогика 2006: стр. 87-97. (Съавтор/и: доц. д-р Михо Михов)
Гражданското образование в единство на технология и дух на училището. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. 2006: с.39-47. . (Съавтор/и: Елка Паргова, Юлия Андреева.)
Проверката и оценяването на студентските постижения в контекста на качеството на образованието. , Преподаване, учене и качество във висшето образование. 2006: с. 395-404.. (Съавтор/и: доц. д-р Иван Мирчев.)
Щрихи към портрета на знанията на третокласниците. , Щрихи към знанията на третокласниците. Една ситуация. 2006: с. 4-10..
За квалификационната дейност в училище. , Щрихи към знанията на третокласниците. 2006: с. 94-109..
Училището: връзки с обществеността и публичен образ. , сп. Педагогика 2005: с. 7-20..
Александър Маджаров носеше чувство за мисия. , Педагогическата наука: приемственост и обновление. 2005: с. 4-10..
Реформи в началното училище: перформативност и иновации. , Педагогическата наука: приемственост и обновление. 2005: с. 11-31..
Културата на образование като въпрос в интеркултурното образование. , Годишник на Педагогически колеж „Св. Иван Рилски” 2005: с. 67-72..
Основни прилики во ромските семеjства , Воспитни крстопати 2005: стр. 17-19.
Педагогически избор на родители и етнокултурната идентификация на децата от смесен брак. , сп. Педагогика 2004: с. 26-32.
Педагогический выбор родителей в условиях этнокультурного диссонанса , Сб. Аксиология современного воспитания. 2004: 155-158..
Ресурси на структурация на семейства в смесени бракове (по автобиографични женски разкази). , Смесените бракове – модел на етническа и религиозна толерантност (автобиографии и изследвания). 2004: с. 187-203..
Values of pupils in relation to another ethnic group (a vision of fourth grade pupils). , The educational and dialogues in the European pedagogical space. 2004: p. 321-324. .
Възрастното поколение в ромското семейство: педагогически функции и проблеми. , Съвременни тенденции в развитието на педагогическата наука. 2004: с. 96-114..
Стратегиите на възпитание: видове и педагогически възможности , Образование и изкуство 2004: стр. 284-291..
За стила на отношения и стратегиите на възпитание в ромското семейство. , Ромското дете и неговата социализация. 2003: с. 53-71..
Учебна програма по АВИТО и компютърно обучение , Обучение на роми за помощник на учителя. Технологичен модел. 2003: с. 73-82.
Дидактически проекции на Интернет: един поглед на седмокласници , Актуални проблеми в европейското педагогическо пространство 2003: 113-128.
Относно проверката и оценката на знанията на студентите в учебните програми , Качеството на университетското образование – опит, европейски измерения и нови предизвикателства. 2002: с. 239-245..
Отношение ценности-цели воспитания у родителей 8-10 летних детей , В сб. "Психолого-педагогические основы професиональной подготовки учителя в условиях реформирования общеобразовательной и высшей школы" 2002: с. 223-226.
Педагошките идеи на Джн Дjуи од денешна перспектива , Воспитни крстопати 2002: с. 11-17.
Культура образования в педагогическом образовании (взгляд студентов-педагогов) , Современный дошкольник: проблемы развития, обучения и воспитания 2002: с. 114-116.
Частното училище в публичното пространство , Алтернативни тенденции в частното училищно образование 2002: с. 80-87.
Постмодерни предизвикателства пред висшето педагогическо образование , Педагогическата наука и новите реалности 2002: с. 98-109.
Свободното възпитание: позитивна свобода и технология , Годишник на педагогически колеж “Св. Иван Рилски" 2002: с. 50-54.
Обяснителни принципи във „Велика дидактика" , Ян Амос Коменски и нашата съвременност. Съст. Вера Бойчева, Елена Сачкова. 2001: с. 40-47..
Софпагьяне и разлики во односот кон вредностите помегу родителите и децата , Воспитни крстопати 2001: с. 14-18.
Обучението на студенти-икономисти през призмата на културите на образование , Иновации в подготовката на икономически кадри 2001: с. 149-156.
Как се прави педагогическо изследване. България: УИ „Неофит Рилски”, 2001 (Съавтор/и: доц. д-р Невена Чимева)
Студентска книжка за преддипломна педагогическа практика. България: УИ „Неофит Рилски”, 2001 (Съавтор/и: Гл. ас. Антоанета Антонова)
Указание за педагогическата практика на студентите от специалностите "Педагогика", Предучилищна и начална училищна педагогика, "Начална педагогика и чужд език", "предучилищна педагогика и чужд език". България: УИ „Неофит Рилски”, 2001 (Съавтор/и: доц. д-р Добринка Тодорина, доц. д-р Левчо Георгиев)
Избор на методи на възпитание от родители на 8-10 год. деца , "Образованието на Балканите: Тенденции и перспективи" 2001: 334-339.
Относно методите на обучение и качеството на университетското образование , "Качеството на университетското образование – проблеми и перспективи" 2001: 37-49.
Мониторингът в обучението , В-к Аз-буки 2000: 7.
Възможности на тестовите задачи за активизиране на обучението по маркетинг в средните училища , Формиране на бъдещето - образование за пазарна икономика 2000: с. 455- 468.
Ценности на родители и деца - приемственост и обновление , Сп. Начално образование 2000: с. 30-37.
Хуманното педагогическо послание на Ерих Фром , сп. Педагогика 1995: с. 42-57.
Роден край. България: Полипринт Враца, 1995 (Съавтор/и: Антоанета Антонова)
Ръководство за практическо обучение на студентите от специалност НУП. България: УИ „Неофит Рилски”, 1995 (Съавтор/и: доц. д-р Добринка Тодорина, доц. д-р Левчо Георгиев)

Конференции

„Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Детство в условия на Постмодерност
Период
14.06.2019 - 16.06.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - факултет по педагогика

Knowledge in Praktice

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Developing Sоcio-emotional skils of prospektive techers trouth team work on study project
Период
15.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge menagement

"Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оценяването на учебните планове и програми в контекста на ESG
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - факултет по педагогика

Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЕС и ЮЗУ „Неофит Рилски” в една визия на студенти по педагогика
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Философски факултет и ФАкултет по педагогика
Съавтор(и)
Юлияна Ковачка

Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
България като част от Европа – Една идея за проектно-базирано обучение в 4 клас
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Философски факултет и ФАкултет по педагогика
Съавтор(и)
Радослава ТОпалска

Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Учебните планове в ПН 1.2 „Педагогика” или трудни уроци от един проект.
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - факултет по педагогика

Образованието в малките населени места

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ ОТ МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Период
24.04.2014 - 25.04.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Община Хаджидимово, СОУ "Паисий Хилендарски" - Абланица

Заедно учим, играем и успяваме!

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сътрудничеството: училище - ромско семейство.
Период
25.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
Научно-практическа конференция по проект BG051PO001-4.1.05-0102

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Standards for distance learning (experiment of South-West University ”Neofit Rilski”, Blagoevgrad)
Период
28.06.2013 - 29.06.2013 г.
Организатор
Zrenjanin, Republic of Serbia

Професионализиране на управлението на училищното образование.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Условия за поддържане на професионална подготовка на училищните управленци.
Период
09.11.2012 - 10.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - факултет по педагогика

Cultural road VIA PONTICA. Culyural tourism without boundaries.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Socializtion - Postmodernity - Cultural tourism.
Период
21.09.2012 - 23.09.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет за туризам и угостителство, Охрид

Право, управление и медии през 21 век

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Процедурно управление на образователни дейности
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

Education between tradition and Modernity

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Postmodern projection of education
Период
23.09.2011 - 25.09.2011 г.
Организатор
Университет "Св. Климент Охридски" - Битола

Съвременното образование: мисия и визии

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Образование в Постмодерност
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Съвременното образование: мисия и визии

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дисциплинарно отражение на социалната педагогика в някои руски програми
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Интерактивни методи в съвременното образование

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Методът на конкретните ситуации в подготовката на педагози
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Информационните технологии в I-IV клас

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в I-IV клас
Период
17.04.2010 - 18.04.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Качеството на образованието в България: проблеми и перспективи. 2009.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стимулиране на академичния състав в контекста на качеството на образованието.
Период
03.12.2009 - 04.12.2009 г.
Организатор
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Съавтор(и)
доц. д-р Рая Мадгеровя

Качеството на образованието в България: проблеми и перспективи. 2009.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Одитите в контекста на качеството на образованието.
Период
03.12.2009 - 04.12.2009 г.
Организатор
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Съавтор(и)
доц. д-р Михо Михов

Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Praktice

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Social values of Bulgarian and Roma Children
Период
23.06.2008 - 25.06.2008 г.
Организатор
Университет "Гоце Делчев", Щип

Алтернативни тенденции в частното училище

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Частното училище в публичното пространство
Период
25.10.2002 - 26.10.2002 г.
Организатор
АЧУБ

Современньi дошкольник: проблемьi развития, обучения и воспитания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култура образования в педагогическом образовании: възглед студентов педагогов
Период
19.04.2002 - 20.04.2002 г.
Организатор
ЯрГУ им. П.Г.Демидова

Психолого-педагогические основьi професиональной подготовки учителя в условиях реформирования общеобразовательной школьi

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отношение ценности-цели воспитание у родителий 8-10 летния детей
Период
09.11.2001 - 10.11.2001 г.
Организатор
Мозьiски педагогическа институт

Иновации в подготовката на икономически кадри

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучението на студентите-икономисти през призмата на културите на образовании
Период
19.10.2001 - 20.10.2001 г.
Организатор
УНСС София

Step an Basarichek - teotichar peaktichne pedagogije

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Razvitak lichnosti u kontekstu pedagogishke koncepcie S.Basaricheka
Период
27.11.1998 - 28.11.1998 г.
Организатор
SOS Lekenek

Проблемьi вузовской и школьной педагогики

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Терминальньiе ценности у де туй 8-10 лет.
Период
27.03.1998 - 28.03.1998 г.
Организатор
Глазов

Ян Амос Коменски и нашата съвременност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обяснителни принципи във "Велика дидактика"
Период
10.04.1992 - 11.04.1992 г.
Организатор
СУ Климент "Охридски"

Социална ситуация и автономия на личността

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои теоретични предпоставки на императивната педагогика
Период
18.10.1991 - 19.10.1991 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Проекти

(№ КП–06–МНФ/16) „Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи“

Период на провеждане
01.11.2018 - 31.07.2019 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
9600,00 лв.

(RP-A10/17) Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Период на провеждане
09.01.2017 - 19.12.2017 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - НФ "Научни изследвания"
Бюджет
6500,00 лв.

(11/02.02.2016) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-С11/15) Иновационни практики в областта на превенцията на насилието в училище и рисково поведение

Период на провеждане
30.01.2015 - 18.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проект
Финансиран от
ЮЗУ 4Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
4500,00 лв.

(№ BG051PO001-3.1.03-0001) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
10.11.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Ръководител на екип по обединена позиция 4 (ЮЗУ "Неофит Рилски", ШУ "Константин Преславски")
Финансиран от
ОП РЧР 2007-2013”
Бюджет
151000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции

Период на провеждане
21.05.2013 - 30.05.2014 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ОП РЧР 2007-2013
Бюджет
177835,00 лв.

(BG051PO001-4.1.05-0102) Заедно учим, играем и успяваме

Период на провеждане
30.10.2012 - 30.10.2013 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ОПРЧР Схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Бюджет
11094,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-063 ) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет „Неофит Рилски“

Период на провеждане
10.10.2012 - 10.10.2014 г.
Форма на участие
Ръководите на проект
Финансиран от
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
Бюджет
611789,00 лв.

(7/27.11.2004 г.) Система за управление и самооценка на качеството на университетското педагогическо образование

Период на провеждане
27.11.2004 - 27.11.2005 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
КСОУВО и Световната банка
Бюджет
210000,00 лв.

Ръководени докторанти

Самообразоването в системата на Монтесори в съвременната италианска педагогика

Докторант
Мария Спасова
Период
18.01.2019 - 17.02.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

The impsct of pegadogical innovation on classroom climate and motivation for learning ant teaching in scools"

Докторант
Rina Kohen
Период
28.11.2018 - 27.11.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Дименсии на кариерното развитие на учителите и организационното развитие на училището

Докторант
Ива Нанкова
Период
01.02.2017 - 31.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Социално-педагогически анализ на наказанието „пробация“

Докторант
Валентина Йорданова Караганова
Период
27.11.2015 - 23.11.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Effects of adapted literary educational material in the development of children in autistic spectrum disorder (13-18 years old)

Докторант
Vasiliki Kioutsouki (Василики Стефанос Кючуки)
Период
11.05.2015 - 10.05.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Модели за диагностициране на организационната култура на училището

Докторант
Мариана Шехова-Канелова
Период
19.06.2013 - 07.09.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

„Социалнопедагогически барери и трансформации на семейството в процеса на изграждане на приемничеството“

Докторант
Вяра Цветанова
Период
11.03.2013 - 10.03.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

ЕТНОКУЛТУРНИ ФАКТОРИ ЗА НЕУСПЕХА В УЧИЛИЩЕ І-ІVклас

Докторант
Калинка Пейкова Гайтанинчева
Период
28.11.2011 - 27.11.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Структурни характеристики на интеркултурната компетентност в началните класове (в контекста на ранното чуждоезиково обучение)

Докторант
Яна Рангелова
Период
10.03.2011 - 10.03.2014 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Образователни и професионални перспективи пред ученици роми от прогимназиален етап

Студент
Юлияна Иванова Балиова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Социализацията в семействата на 5-6 годишните деца в условията на електронни технологии

Студент
Диана Иванова
Година
2019
ОКС
магистър

Дидактически проекции на компютърната презентация

Студент
Богомила Венциславова
Година
2018
ОКС
магистър

Методът "Монтесори" в италианската образователна система

Студент
Мария Лучкова
Година
2018
ОКС
магистър

Влиянието на неформалните групи в училище върху личността на ученика в iv клас

Студент
Мария Станева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Влияние на семейната среда върху образователната интеграция на децата от ромски произход на възраст (3-7 г.) в гр. Радомир в детската градина

Студент
Румяна Бойчева Василева
Година
2017
ОКС
бакалавър

Социализация на деца от 0 до 7 -годишна възраст в малките населени места

Студент
Юлия Петрова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Семейното възпитание на подрастващите от НУВ в условие на градската среда (ситуация гр. Сандански)

Студент
Бонка Гергинова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Ценностна ориентация на учениците от 2-ри клас

Студент
Тереза Пламенова Карамангалова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Адаптационни специфики при деца в риск (3-4 клас)

Студент
Богомила Венциклавова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Възможности за усъвършенстване на учебната работа по български език III-IV клас в уроците за обобщаване и систематизиране на знанията чрез прилагане на информационните технологии

Студент
Екатерина Димова
Година
2016
ОКС
магистър

Проектите като инструмент за иновации в детските градини

Студент
Маринела Иванова Сестримска-Бисеркова
Година
2016
ОКС
магистър

Социалнопедагогически аспекти на тютюнопушенето

Студент
Теодора Веселинова Граховска
Година
2015
ОКС
бакалавър

Стилове на взаимоотношения между родители и деца в предучилищна възраст

Студент
Моника Иванова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Мотивация за успех - тревожност и учебни постижения при ученици от 8-и клас

Студент
Методия Велкоски
Година
2015
ОКС
бакалавър

Афилация и ценностни ориентации при ученици с девиантно поведение

Студент
Ива Нанкова
Година
2015
ОКС
магистър

Самооценяването в средните училищата в образователната система на Република Гърция

Студент
Христина Фотис Терзопулос
Година
2015
ОКС
магистър

Диагностика на организационната култура в предучилищно заведение

Студент
Анелия Атанасова-Манова
Година
2015
ОКС
магистър

Домашното насилие и мотивацията за социализация при лица 10-15 год. възраст

Студент
Елизабет Красимирова Георгиева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Родителски нагласи спрямо ограничаване разпространението и употребата на наркотици

Студент
Димитринка П. Стоянова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Социализация и агресия в училището

Студент
Аристидис Томас Тонарезос
Година
2014
ОКС
бакалавър

Електронни системи в управлението на училището

Студент
Мария Борисова
Година
2013
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

„Обучението по математика на ученици със специални образователни потребности в начален етап” (Mathematics education of pupils with special education needs in the early stage)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Климент Охридски", ФНОИ
Държава
Блгария
Дата
16.07.2019 г.
Автор(и)
Пантелеймон Йоанис Кириакидис

„Влияние на ключовите компетенции върху ефективността на интеграцията на ученици с лека умствена изостаналост” (Impact of key competencies on the effectiveness of the integration of students with mild mental retardation)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Климент Охридски", ФНОИ
Държава
Блгария
Дата
16.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Георгиос Милитси

„Интеркултурен подход към специалните образователни потребности на ученици-мигранти в Гърция” (Multicultural approach to special educational needs of migrant students in Greece)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Климент Охридски", ФНОИ
Държава
Блгария
Дата
17.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Василия Гаку

Измерения на контролната дейност в образованието. [Dimensions of control activity in education].

Вид
Книга
Издател
Аз-Буки
Държава
България
Година
2019
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Гьорева

Трансформация на семейството в процеса на изграждане на приемничество

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.07.2017 г.
Автор(и)
Вяра Николаева Цветанова

Парародителската грижа във фокуса на един социалнопедагогически анализ [Careful Care in the Focus one Socio-Pedagogical Analysis]

Вид
Монография
Издател
сп. Педагогика, бр. 5
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Юлияна Ковачка

„Социално-педагогически анализ на наказанието „пробация“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
19.05.2017 г.
Автор(и)
Валентина Караганова

"Социалнопедагогически аспекти на самотата при деца от предучилища и начална училищна възраст"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
23.03.2017 г.
Автор(и)
Александра Г. Ковачева

"Етнокултурни фактори за неуспех в училище І-ІV клас"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
22.12.2016 г.
Автор(и)
Калинка Гайтанинчева

"Модели за диагностициране на организационната култура на училището"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
16.10.2015 г.
Автор(и)
Мариана Шехова-Канелова

„Съвременни технологии за ефективно ръководство на училищата организация”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
25.08.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Андреас Николас Софоклис

Обявен в Държавен вестник брой 90/16 ноември 2010 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
27.04.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д.н. Добринка Лукова Тодорина

Дете, игра, социализация

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
д-р Славея Златева

Bases, mediaciones y futuro de la educatiόn a distancia en la sociedad digital.

Вид
Книга
Издател
Editorial sintesis. S.A.
Държава
Испания
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Lorenzo Garcia Aretio

Мениджмънт на промяната в образованието

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
проф. д.п.н. Ваня Георгиева

Екологична христоматия на педагога. ОДЗ № 2 "Детски свят" Благоевград

Вид
Книга
Издател
Издателство "Авангард Прима"
Държава
България-Русия
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Колектив

Обявен в Държавен вестник бр.32/27 април 2010 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Мая Сотирова

Обявен в Държавен вестник брой бр.55/19 юли 2011 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Красимира Марулевска

Форми на обучение

Вид
Книга
Издател
Санин - Н и Н
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
проф. д.п.н. Добринка Тодорина

Доцимология

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
доц. дпн Добринка Тодорина и гл. ас. д-р Красимира Марулевска.

Затъпяване. Скритата цел на държавното образование.

Вид
Книга
Издател
Изток-Запад
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Джон Гатоу

Детство и жизнени светове на роми в Западна България

Вид
Книга
Издател
Сема РШ
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Анастасия Пашова

Класически и иновационни технологии за активизиране на студентите

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2009
Уеб страница
Автор(и)
проф. д-р Петър Петров, проф. д-р Иван Ганчев

Индивидуалната помощ по български език и литература в социално педагогическите заведения.

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2009
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Невена Апостолова Чимева

Възпитанието в начална училища възраст

Вид
Монография
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2008
Уеб страница
Автор(и)
проф. д-р Лиляна Тодорова

Технологичен модел в обучението по математика

Вид
Монография
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Иван Мирчев

Толерантност в различността

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2002
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Анастасия Пашова