Avatar

доц. д-р Траян Попкочев

Email: popkochev swu.bg


Основни интереси: социална педагогика, педагогическа социология, управление на висшето образование, методология на педагогическите изследвания. Декан на Факулт по педагогика. Ръководител на катедра "Педагогикса". Член на редакционната колегия на сп. "Педагогика" (издателство "Аз-буки" и „Pedagogical review“, университет "Климент Охридски", Скопие.

Публикации

Diagnostics of social competences in teachers and students-pedagoges , International Journal Knowledge 2018: 811-816. (Co-author/s: Красимира Марулевска, Радослава Топалска)
Социално възпитание от детето и за живота (по Елен Кей) , Сп. Педагогика 2017: 1162-1183..
"The Century of the Child" - individual and social education , Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции, перспективы (Седьмые Лозинские чтения). 2017: 254-260. (Co-author/s: Мария Каменичка)
Developing Sоcio-emotional skils of prospektive techers trouth team work on stady project. , International Journal Knowledge 2017: 799-804. (Съавтор/и: Красимира Марулевска, Радослава Топалска)
Факултетът по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград – 40 години предизвикателства и развитие , Сп. "Педагогика" 2017: 1157-1161.
Образователен мениджмънт. Дистанционно обучение. Част втора.. България: УИ „Неофит Рилски”, 2016
България като част от Европа – една идея за проектно базирано обучение в 4. клас. , Европейската идея между евроскептицизма и надеждата 2016: 145-157. (Съавтор/и: Радослава Топалска)
Университет и Европейски съюз в една студентска визия , Европейската идея между евроскептицизма и надеждата 2016: .178-189. (Съавтор/и: Юлияна Ковачка)
Образователен мениджмънт. Дистанционно обучение. Част първа. . България: УИ „Неофит Рилски”, 2016
Свободното социално възпитание , Сп. Симетрия 2016: 67-77.
Антропологични предпоставки и социално възпитание при Антон Макаренко , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. 2016: 27-53.
Електронни тестови задания и дистрактори , Сб. Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2015: с. 41-53..
Социалнопедагогическа диагностика. България: УИ НЕофит Рилски, 2015
Проблеми на социалната адаптация на пътуващи ученици от малки населени места , сп. Педагогика 2015: 161-181. (Съавтор/и: Бонка Гергинова, Тереза Карамангалова)
Електронни тестови задания и дистрактори. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество“ 2015: с. 41-53..
Социално-икономически проблеми в развитието на икономическото образование в България (исторически аспект) , Формиране на бъдещето - образование за пазарна икономика 2015: с. 303-314.
Светогледни представи и възпитателни ценности в песните на братя Миладинови , Сб. Детето, книгата, училището. 2015: с.106-121.. (Съавтор/и: доц. д-р Невена Чимева)
Подготовката на детето за училище: една интерпретация по Джон Дюи. , Педагогическата наука – теория и практика. Факултет по педагогика. Годишник. 2015: 59-74..
Учебните планове в ПН 1.2 „Педагогика” или трудни уроци от един проект. , Професионалнопедагогическа подготовка в контекста на образователната реалност 2014: 40-52.
Диагностика на междуличностните отношения на ученици. , Образователна медиация в културно разнообразна среда. 2014: с. 122 – 138..
Standards for distance learning (experiment of South-West University ”Neofit Rilski”, Blagoevgrad). , International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2014: p. 20-24..
Стандарти за дистанционно обучение (опит на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград). , Електронни форми на обучение в университетското образование. ISBN 978-619-160-360-2. 2014: с. 22-32. .
Дистракторите в електронните тестови задачи. , Електронни форми на обучение в университетското образование. ISBN 978-619-160-360-2. 2014: с. 59-66..
Лиляна Иванова Тодорова – предели и стремеж към ценностите. , Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа. ISBN 978-619-160-336-7. 2014: с. 3-11..
Пазарът на образователни услуги в условията на стихийна комерсализация на образованието. , Дигитална култура и общество. 2014: с. 162-174..
Стандарти за ученье на далечина (експеримент на Jугозападниот Утниверзитет „Неофит Рилски“, Благоевград) , Педагошка ревиjа 2014: с. 111-120..
Сътрудничеството: училище - ромско семейство , Добри педагогически практики за работа в мултикултурна среда. 2013: с. 14-26..
Януш Корчак – социален педагог , Януш Корчак – гражданин на света. 2013: с. 27-40..
Към феномена „Бягство на родителите от възпитание” , Традиции и иновации в началното образование. 2013: с. 118-130.
Социализация – постмодерност – културен туризъм. , Педагогическата наука: теория и практика. 2013: с. 44-52..
Ръководство за преддипломна практика. . България: УИ "Неофит Рилски", 2013 (Съавтор/и: д-р Юлияна Ковачка, д-р Светла Съева)
Socializtion - Postmodernity - Cultural Tourism. , Cultural road VIA PONTICA. Cultyural tourism without boundaries. Duny Royal Resort-Istanbl. ISBN 978-954-300-119-4. 2012: p. 91-95..
Ефекти на масмедиите при управление на образователни дейности във висшето училище. , Дигитална култура, медии и образование. 2012: с.122-138..
Условия за непрекъсната професионална подготовка на училищните директори. , Стратегии на образователната и научната политика 2012: с. 501-517. (Съавтор/и: д-р Юлияна Ковачка)
Педагогика. България-Русия: УИ "Неофит Рилски" - ЕГУ им. И. А. Бакунина, 2011
Сътрудничество семейство-училище. , Личностно развитие на учениците в съвременното общество. 2011: с. 17-34..
Образование в Постмодерност. , Сп. "Педагогика" 2011: с. 65-74..
Образование во постмодерното , Педагошка ревиjа. УДК 37. ISSN 1857-7105. 2011: стр. 69-76 .
Професор Александър Г. Маджаров носеше чувство за мисия. , Сп. Начално образование, 2011: с. 100-104..
Иновациите в образованието: локално и (не)утешително. , Иновационни практики в образованието. 2011: с. 9-18..
Александер Нийл: свободно социално възпитание. , Превенция на асоциалните прояви на учениците (сборник студии) 2011: с. 49-65..
Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в І-ІV клас. , Информационни технологии в обучението в І-ІV клас. 2010: с. 30-39..
Подготовката на начални учители в ЮЗУ «Неофит Рилски» за интегриране на информационите технологии в образователния процес в І-ІV клас. , Информационни технологии в обучението в І-ІV клас. 2010: с. 8- 15.. (Съавтор/и: доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова)
Teachers professional competencies and the European qualifications framework in the context of the South-Western university experience. , Quality Education for all through improving teacher training. 2010: p.189-192..
Social Values choice of Bulgarian and Roma children , 12-th International Conference on Inclusive education in the Balkan Countries: Policy and Practice. 2010: p.765-774.
Методът на конкретните ситуации (case study) в подготовката на педагози. , Интерактивните методи в съвременното образование, 2010: с. 82-90.
Дисциплинарно отражение на социалната педагогика в някои руски учебни програми. , Съвременното образование: мисия и визии. 2010: с. 193-198..
Образование в Постмодерност. , Съвременното образование: мисия и визии. 2010: с. 48-57..
Дидактически проекции на Интернет , Сп. Социология 2010: стр.87-98..
Сътрудничеството семейство-училище и качество на образованието. , Сътрудничество за качествено образование. LLP-2009-COM-RP-03. 2010: с. 11-24.
Професионални компетенции на началните учители и Европейската квалификационна рамка (от опита на ЮЗУ "Неофит Рилски"). , Хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от Факултета по педагогика с ЕКР. 2010: с. 17-30..
Педагогика. България: УИ "Неофит Рилски", 2010
Училището като обект на организационна диагностика. , Личностно развитие на учениците в съвременното общество. 2010: с. 9-19..
Students’ individual work and European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). , Further eucation in the Balkan Countries. 2009: P. 365-371.
Some Barriers towards the Initial Teacher's Further education in Bulgaria , Further rducation in the Balkan countries. 2009: P. 339-344. (Co-author/s: Yana Rangelova)
Измерването в емпиричните педагогически изследвания. , Третата степен на висшето образование. 2009: с.43-52..
Изборът на ценности при деца от български и ромски етнос: сравнителни характеристики. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. 2009: с. 99-107..
Ромите в образователната система на Македония: някои проблеми и решения. , Технологични аспекти на интеркултурното образование. 2009: с. 100-107..
Одитите в контекста на качеството на образованието (опитът на ЮЗУ "Неофит Рилски”). , Качеството на висшето образование в България- проблеми и перспективи. 2009: с. 249-252. . (Съавтор/и: доц. д-р Михо Михов)
Стимулирането на академичния състав в контекста на качеството на образованието. , Качеството на висшето образование в България- проблеми и перспективи 2009 2009: с. 91-96.. (Съавтор/и: доц. д-р Рая Мадгерова)
Към феномена „Бягство на родителите от възпитание” , Възпитателни взаимодействия между семейството и училището. 2009: с.131-146..
Образователни реформи и ценностен контекст на учебниците за началните класове в Република България. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. 2008: с. 19-25.. (Съавтор/и: Ант. Антонова.)
Динамика на социокултурните компетенции в учебното съдържание за началните класове. , "Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество 2008: С. 26-32.. (Съавтор/и: Яна Рангелова. )
The Dynamics of Sociocultural Competence in the Primary School Curiculum , European education and educational challenges in the Balkans. Nikos P. Terzis (ed.). 2008: Р. 449-454,. (Co-author/s: Йана Рангелова)
Самостоятелната работа на студентите в кредитната система. , "Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда" 2008: С. 104-114..
Интеркултурното образование е оставено на чувствителността на висшите училища , В-к Аз-буки 2008: .
Скрити механизми на образователната самосегрегация при ромите. , Образование-наука-изкуство. 2008: С.155-165..
Вариант на организация на учебен план за ОНС „Доктор” по педагогика , Педагогическото образование в България: състояние и тенденции” 2007: стр. 106-112..
За „работата по проекти” в отношението към научноизследователската дейност на преподаватели от Факултета по педагогика. , Педагогическото образование в България: състояние и тенденции” 2007: Стр. 340-347..
По въпроса за квалификационната дейност в училището. , Сп. "Педагогика" 2007: стр. 24-34..
Educational Reform and Value Context in Elementary School Books in Bulgaria , Education and Values in the Balkan Countries (ed. Nikos Terzis). 2007: p. 345-353. (Co-author/s: ас. Aнтоанета Antonova)
Училището: учеща се институция: същност и бариери. , Сп. "Педагогика" 2007: стр. 16-27..
Педагогика. България: УИ "Неофит Рилски", 2007 (Съавтор/и: Лиляна Тодорова, Вяра Гюрова)
Училището: връзки с обществеността и публичен образ. , Социална динамика и връзки с обществеността, 2006: с. 247-259..
Практически подходи при разработване на учебни курсове , Сп. Педагогика 2006: стр. 87-97. (Съавтор/и: доц. д-р Михо Михов)
Гражданското образование в единство на технология и дух на училището. , Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество. 2006: с.39-47. . (Съавтор/и: Елка Паргова, Юлия Андреева.)
Проверката и оценяването на студентските постижения в контекста на качеството на образованието. , Преподаване, учене и качество във висшето образование. 2006: с. 395-404.. (Съавтор/и: доц. д-р Иван Мирчев.)
Щрихи към портрета на знанията на третокласниците. , Щрихи към знанията на третокласниците. Една ситуация. 2006: с. 4-10..
За квалификационната дейност в училище. , Щрихи към знанията на третокласниците. 2006: с. 94-109..
Училището: връзки с обществеността и публичен образ. , сп. Педагогика 2005: с. 7-20..
Александър Маджаров носеше чувство за мисия. , Педагогическата наука: приемственост и обновление. 2005: с. 4-10..
Реформи в началното училище: перформативност и иновации. , Педагогическата наука: приемственост и обновление. 2005: с. 11-31..
Културата на образование като въпрос в интеркултурното образование. , Годишник на Педагогически колеж „Св. Иван Рилски” 2005: с. 67-72..
Основни прилики во ромските семеjства , Воспитни крстопати 2005: стр. 17-19.
Педагогически избор на родители и етнокултурната идентификация на децата от смесен брак. , сп. Педагогика 2004: с. 26-32.
Педагогический выбор родителей в условиях этнокультурного диссонанса , Сб. Аксиология современного воспитания. 2004: 155-158..
Ресурси на структурация на семейства в смесени бракове (по автобиографични женски разкази). , Смесените бракове – модел на етническа и религиозна толерантност (автобиографии и изследвания). 2004: с. 187-203..
Values of pupils in relation to another ethnic group (a vision of fourth grade pupils). , The educational and dialogues in the European pedagogical space. 2004: p. 321-324. .
Възрастното поколение в ромското семейство: педагогически функции и проблеми. , Съвременни тенденции в развитието на педагогическата наука. 2004: с. 96-114..
Стратегиите на възпитание: видове и педагогически възможности , Образование и изкуство 2004: стр. 284-291..
За стила на отношения и стратегиите на възпитание в ромското семейство. , Ромското дете и неговата социализация. 2003: с. 53-71..
Учебна програма по АВИТО и компютърно обучение , Обучение на роми за помощник на учителя. Технологичен модел. 2003: с. 73-82.
Дидактически проекции на Интернет: един поглед на седмокласници , Актуални проблеми в европейското педагогическо пространство 2003: 113-128.
Относно проверката и оценката на знанията на студентите в учебните програми , Качеството на университетското образование – опит, европейски измерения и нови предизвикателства. 2002: с. 239-245..
Отношение ценности-цели воспитания у родителей 8-10 летних детей , В сб. "Психолого-педагогические основы професиональной подготовки учителя в условиях реформирования общеобразовательной и высшей школы" 2002: с. 223-226.
Педагошките идеи на Джн Дjуи од денешна перспектива , Воспитни крстопати 2002: с. 11-17.
Культура образования в педагогическом образовании (взгляд студентов-педагогов) , Современный дошкольник: проблемы развития, обучения и воспитания 2002: с. 114-116.
Частното училище в публичното пространство , Алтернативни тенденции в частното училищно образование 2002: с. 80-87.
Постмодерни предизвикателства пред висшето педагогическо образование , Педагогическата наука и новите реалности 2002: с. 98-109.
Свободното възпитание: позитивна свобода и технология , Годишник на педагогически колеж “Св. Иван Рилски" 2002: с. 50-54.
Обяснителни принципи във „Велика дидактика" , Ян Амос Коменски и нашата съвременност. Съст. Вера Бойчева, Елена Сачкова. 2001: с. 40-47..
Софпагьяне и разлики во односот кон вредностите помегу родителите и децата , Воспитни крстопати 2001: с. 14-18.
Обучението на студенти-икономисти през призмата на културите на образование , Иновации в подготовката на икономически кадри 2001: с. 149-156.
Как се прави педагогическо изследване. България: УИ „Неофит Рилски”, 2001 (Съавтор/и: доц. д-р Невена Чимева)
Студентска книжка за преддипломна педагогическа практика. България: УИ „Неофит Рилски”, 2001 (Съавтор/и: Гл. ас. Антоанета Антонова)
Указание за педагогическата практика на студентите от специалностите "Педагогика", Предучилищна и начална училищна педагогика, "Начална педагогика и чужд език", "предучилищна педагогика и чужд език". България: УИ „Неофит Рилски”, 2001 (Съавтор/и: доц. д-р Добринка Тодорина, доц. д-р Левчо Георгиев)
Избор на методи на възпитание от родители на 8-10 год. деца , "Образованието на Балканите: Тенденции и перспективи" 2001: 334-339.
Относно методите на обучение и качеството на университетското образование , "Качеството на университетското образование – проблеми и перспективи" 2001: 37-49.
Мониторингът в обучението , В-к Аз-буки 2000: 7.
Възможности на тестовите задачи за активизиране на обучението по маркетинг в средните училища , Формиране на бъдещето - образование за пазарна икономика 2000: с. 455- 468.
Ценности на родители и деца - приемственост и обновление , Сп. Начално образование 2000: с. 30-37.
Хуманното педагогическо послание на Ерих Фром , сп. Педагогика 1995: с. 42-57.
Роден край. България: Полипринт Враца, 1995 (Съавтор/и: Антоанета Антонова)
Ръководство за практическо обучение на студентите от специалност НУП. България: УИ „Неофит Рилски”, 1995 (Съавтор/и: доц. д-р Добринка Тодорина, доц. д-р Левчо Георгиев)

Конференции

Knowledge in Praktice

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Developing Sоcio-emotional skils of prospektive techers trouth team work on study project
Период
15.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge menagement

"Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оценяването на учебните планове и програми в контекста на ESG
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - факултет по педагогика

Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ЕС и ЮЗУ „Неофит Рилски” в една визия на студенти по педагогика
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Философски факултет и ФАкултет по педагогика
Съавтор(и)
Юлияна Ковачка

Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
България като част от Европа – Една идея за проектно-базирано обучение в 4 клас
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Философски факултет и ФАкултет по педагогика
Съавтор(и)
Радослава ТОпалска

Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Учебните планове в ПН 1.2 „Педагогика” или трудни уроци от един проект.
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - факултет по педагогика

Образованието в малките населени места

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ ОТ МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Период
24.04.2014 - 25.04.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Община Хаджидимово, СОУ "Паисий Хилендарски" - Абланица

Заедно учим, играем и успяваме!

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сътрудничеството: училище - ромско семейство.
Период
25.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
Научно-практическа конференция по проект BG051PO001-4.1.05-0102

International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Standards for distance learning (experiment of South-West University ”Neofit Rilski”, Blagoevgrad)
Период
28.06.2013 - 29.06.2013 г.
Организатор
Zrenjanin, Republic of Serbia

Професионализиране на управлението на училищното образование.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Условия за поддържане на професионална подготовка на училищните управленци.
Период
09.11.2012 - 10.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - факултет по педагогика

Cultural road VIA PONTICA. Culyural tourism without boundaries.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Socializtion - Postmodernity - Cultural tourism.
Период
21.09.2012 - 23.09.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет за туризам и угостителство, Охрид

Право, управление и медии през 21 век

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Процедурно управление на образователни дейности
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

Education between tradition and Modernity

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Postmodern projection of education
Период
23.09.2011 - 25.09.2011 г.
Организатор
Университет "Св. Климент Охридски" - Битола

Съвременното образование: мисия и визии

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Образование в Постмодерност
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Съвременното образование: мисия и визии

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дисциплинарно отражение на социалната педагогика в някои руски програми
Период
03.12.2010 - 04.12.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Интерактивни методи в съвременното образование

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Методът на конкретните ситуации в подготовката на педагози
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Информационните технологии в I-IV клас

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в I-IV клас
Период
17.04.2010 - 18.04.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Качеството на образованието в България: проблеми и перспективи. 2009.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стимулиране на академичния състав в контекста на качеството на образованието.
Период
03.12.2009 - 04.12.2009 г.
Организатор
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Съавтор(и)
доц. д-р Рая Мадгеровя

Качеството на образованието в България: проблеми и перспективи. 2009.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Одитите в контекста на качеството на образованието.
Период
03.12.2009 - 04.12.2009 г.
Организатор
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Съавтор(и)
доц. д-р Михо Михов

Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Praktice

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Social values of Bulgarian and Roma Children
Период
23.06.2008 - 25.06.2008 г.
Организатор
Университет "Гоце Делчев", Щип

Алтернативни тенденции в частното училище

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Частното училище в публичното пространство
Период
25.10.2002 - 26.10.2002 г.
Организатор
АЧУБ

Современньi дошкольник: проблемьi развития, обучения и воспитания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култура образования в педагогическом образовании: възглед студентов педагогов
Период
19.04.2002 - 20.04.2002 г.
Организатор
ЯрГУ им. П.Г.Демидова

Психолого-педагогические основьi професиональной подготовки учителя в условиях реформирования общеобразовательной школьi

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отношение ценности-цели воспитание у родителий 8-10 летния детей
Период
09.11.2001 - 10.11.2001 г.
Организатор
Мозьiски педагогическа институт

Иновации в подготовката на икономически кадри

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучението на студентите-икономисти през призмата на културите на образовании
Период
19.10.2001 - 20.10.2001 г.
Организатор
УНСС София

Step an Basarichek - teotichar peaktichne pedagogije

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Razvitak lichnosti u kontekstu pedagogishke koncepcie S.Basaricheka
Период
27.11.1998 - 28.11.1998 г.
Организатор
SOS Lekenek

Проблемьi вузовской и школьной педагогики

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Терминальньiе ценности у де туй 8-10 лет.
Период
27.03.1998 - 28.03.1998 г.
Организатор
Глазов

Ян Амос Коменски и нашата съвременност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обяснителни принципи във "Велика дидактика"
Период
10.04.1992 - 11.04.1992 г.
Организатор
СУ Климент "Охридски"

Социална ситуация и автономия на личността

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои теоретични предпоставки на императивната педагогика
Период
18.10.1991 - 19.10.1991 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Проекти

(RP-A10/17) Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Период на провеждане
09.01.2017 - 19.12.2017 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - НФ "Научни изследвания"
Бюджет
6500,00 лв.

(11/02.02.2016) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-С11/15) Иновационни практики в областта на превенцията на насилието в училище и рисково поведение

Период на провеждане
30.01.2015 - 18.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проект
Финансиран от
ЮЗУ 4Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
4500,00 лв.

(№ BG051PO001-3.1.03-0001) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
10.11.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Ръководител на екип по обединена позиция 4 (ЮЗУ "Неофит Рилски", ШУ "Константин Преславски")
Финансиран от
ОП РЧР 2007-2013”
Бюджет
151000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изисквания и перспективни европейски тенденции

Период на провеждане
21.05.2013 - 30.05.2014 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ОП РЧР 2007-2013
Бюджет
177835,00 лв.

(BG051PO001-4.1.05-0102) Заедно учим, играем и успяваме

Период на провеждане
30.10.2012 - 30.10.2013 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ОПРЧР Схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Бюджет
11094,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-063 ) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет „Неофит Рилски“

Период на провеждане
10.10.2012 - 10.10.2014 г.
Форма на участие
Ръководите на проект
Финансиран от
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
Бюджет
611789,00 лв.

(7/27.11.2004 г.) Система за управление и самооценка на качеството на университетското педагогическо образование

Период на провеждане
27.11.2004 - 27.11.2005 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
КСОУВО и Световната банка
Бюджет
210000,00 лв.

Ръководени докторанти

Самообразоването в системата на Монтесори в съвременната италианска педагогика

Докторант
Мария Спасова
Период
18.01.2019 - 17.02.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

The impsct of pegadogical innovation on classroom climate and motivation for learning ant teaching in scools"

Докторант
Rina Kohen
Период
28.11.2018 - 27.11.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Дименсии на кариерното развитие на учителите и организационното развитие на училището

Докторант
Ива Нанкова
Период
01.02.2017 - 31.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Социално-педагогически анализ на наказанието „пробация“

Докторант
Валентина Йорданова Караганова
Период
27.11.2015 - 23.11.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Effects of adapted literary educational material in the development of children in autistic spectrum disorder (13-18 years old)

Докторант
Vasiliki Kioutsouki (Василики Стефанос Кючуки)
Период
11.05.2015 - 10.05.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Модели за диагностициране на организационната култура на училището

Докторант
Мариана Шехова-Канелова
Период
19.06.2013 - 07.09.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

„Социалнопедагогически барери и трансформации на семейството в процеса на изграждане на приемничеството“

Докторант
Вяра Цветанова
Период
11.03.2013 - 10.03.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

ЕТНОКУЛТУРНИ ФАКТОРИ ЗА НЕУСПЕХА В УЧИЛИЩЕ І-ІVклас

Докторант
Калинка Пейкова Гайтанинчева
Период
28.11.2011 - 27.11.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Структурни характеристики на интеркултурната компетентност в началните класове (в контекста на ранното чуждоезиково обучение)

Докторант
Яна Рангелова
Период
10.03.2011 - 10.03.2014 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Дидактически проекции на компютърната презентация

Студент
Богомила Венциславова
Година
2018
ОКС
магистър

Методът "МОнтесори" в италианската образователна система

Студент
Мария Лучкова
Година
2018
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Трансформация на семейството в процеса на изграждане на приемничество

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.07.2017 г.
Автор(и)
Вяра Николаева Цветанова

Парародителската грижа във фокуса на един социалнопедагогически анализ [Careful Care in the Focus one Socio-Pedagogical Analysis]

Вид
Монография
Издател
сп. Педагогика, бр. 5
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Юлияна Ковачка

„Социално-педагогически анализ на наказанието „пробация“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
19.05.2017 г.
Автор(и)
Валентина Караганова

"Социалнопедагогически аспекти на самотата при деца от предучилища и начална училищна възраст"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
23.03.2017 г.
Автор(и)
Александра Г. Ковачева

"Етнокултурни фактори за неуспех в училище І-ІV клас"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
22.12.2016 г.
Автор(и)
Калинка Гайтанинчева

"Модели за диагностициране на организационната култура на училището"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
16.10.2015 г.
Автор(и)
Мариана Шехова-Канелова

„Съвременни технологии за ефективно ръководство на училищата организация”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
25.08.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Андреас Николас Софоклис

Обявен в Държавен вестник брой 90/16 ноември 2010 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
27.04.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д.н. Добринка Лукова Тодорина

Дете, игра, социализация

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
д-р Славея Златева

Bases, mediaciones y futuro de la educatiόn a distancia en la sociedad digital.

Вид
Книга
Издател
Editorial sintesis. S.A.
Държава
Испания
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Lorenzo Garcia Aretio

Мениджмънт на промяната в образованието

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
проф. д.п.н. Ваня Георгиева

Екологична христоматия на педагога. ОДЗ № 2 "Детски свят" Благоевград

Вид
Книга
Издател
Издателство "Авангард Прима"
Държава
България-Русия
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Колектив

Обявен в Държавен вестник бр.32/27 април 2010 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Мая Сотирова

Обявен в Държавен вестник брой бр.55/19 юли 2011 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Красимира Марулевска

Форми на обучение

Вид
Книга
Издател
Санин - Н и Н
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
проф. д.п.н. Добринка Тодорина

Доцимология

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
доц. дпн Добринка Тодорина и гл. ас. д-р Красимира Марулевска.

Затъпяване. Скритата цел на държавното образование.

Вид
Книга
Издател
Изток-Запад
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Джон Гатоу

Детство и жизнени светове на роми в Западна България

Вид
Книга
Издател
Сема РШ
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Анастасия Пашова

Класически и иновационни технологии за активизиране на студентите

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2009
Уеб страница
Автор(и)
проф. д-р Петър Петров, проф. д-р Иван Ганчев

Индивидуалната помощ по български език и литература в социално педагогическите заведения.

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2009
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Невена Апостолова Чимева

Възпитанието в начална училища възраст

Вид
Монография
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2008
Уеб страница
Автор(и)
проф. д-р Лиляна Тодорова

Технологичен модел в обучението по математика

Вид
Монография
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Иван Мирчев

Толерантност в различността

Вид
Книга
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2002
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Анастасия Пашова