Avatar

проф. д-р Сашко Плачков

Email: pla4kov swu.bg


Публикации

Usability of educational robotics in STEM education , International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology 2024: 59-64. (Co-author/s: Емилия Тошева)
PARAMETERS OF THE CONFLICTING COMPETENCY OF THE STUDENTS – FUTURE TEACHERS IN TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP. In: Book of Proceedings, Innovations in Science and Education, Vol. 7 (2019). pp.423–427.. Czech Republic: Prague, Central Bohemia University, 2019 (Co-author/s: Georgieva, S., Mitova, D. & L. Zoneva)
Технологии и предприемачество 6. клас. (Съавтор/и: Петров, В., Кавданска,M. Делинешева, М., Маноилова, С. & И. Генова).. : България: „Анубис“, „Булвест 2000“, „Джуниър Ачийвмънт България“., 2017
Книга за учителя по Технологии и предприемачество 6. клас.(Съавтор/и: Петров, В., Кавданска,M. Делинешева, М., Маноилова, С. & И. Генова). : България: „Анубис“, „Булвест 2000“, „Джуниър Ачийвмънт България“., 2017
Технологии и предприемачество 8. клас.(Съавтор/и: Кавданска,M., Петров, В., Тодорова, Н., Маноилова, С. & Д. Йоловски). . : България:„Анубис“, „Булвест 2000“, „Джуниър Ачийвмънт България“, 2017
Книга за учителя по Технологии и предприемачество 8. клас.(Съавтор/и: Кавданска,M., Петров, В., Тодорова, Н., Маноилова, С. & Д. Йоловски).. : България:„Анубис“, „Булвест 2000“, „Джуниър Ачийвмънт България“, 2017
DESIGN OF THE RESEARCH BASED TRAINING IN TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP IN THE SECONDARY EDUCATION. In: Innovations in Science and Education, Vol. 5 (2017). pp.541–546. Czech Republic: Prague, Central Bohemia University, 2017 г. . Czech Republic: Prague, Central Bohemia University, 2017 (Съавтор/и: Stoeva, M.,Mitova, D. & L. Zoneva)
Технологии и предприемачество 5. клас. : „Анубис“, „Булвест 2000“, „Джуниър Ачийвмънт България“, 2016 (Съавтор/и: Петров, В., Кавданска, М., Димитрова, Н. Делинешева, М. & Д. Арнаудова)
Книга за учителя по Технологии и предприемачество 5. клас. : „Анубис“, „Булвест 2000“, „Джуниър Ачийвмънт България“, 2016 (Съавтор/и: Петров, В., Кавданска, М., Димитрова, Н. Делинешева, М. & Д. Арнаудова, П. Митева)
Functional advantages of students training through the Blackboard learn E-platform. Journal f , Journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences 2014: 31-37. (Co-author/s: co-authors)
Някои аспекти за оценка на познавателните способности и уменията за изследователска дейност в технологичното обучение , Дидактически основи на изследователския подход в обучението 2014: 260-273 . (Съавтор/и: Митова, Д.)
Оценяване на качеството на образователния пакет за технологично обучение в първи клас. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2014
Harmonizing the competency profile of the teacher in technology training with the European Qualifications Framework , Journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences 2013: 1-5.
Digital соmpetence in the professional profile of the theacher technology , Journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences 2011: 1-4.
Иновационни практики при оценяването на образователния процес в средното училище , В: Иновационни практики в образованието 2011: 74-84. (Съавтор/и: Иванова. К.)
Ценностно ориентираната „Аз” проекция на ключовите компетентности в специалността „техника и технологии” , В: Хармонизиране на педагогическите квалификации на специалностите от факултета по педагогика с ЕКР 2010: 59-67.
Темата за етническата толерантност в часа на класа , В: Технологични аспекти на интеркултурното образование 2009: 163-166.
Относно определянето на параметри на принципите на символно-аналитичната култура в образователното пространство , В: Плачков, С. (ред.). Продължаващото професионално образование и обучение – състояние и перспективи 2008: 59-69.
За качеството на обучението в контекста на личната свобода и отговорност , В: Мерджанова – Рашева, Я., Трашлиев, Р. (ред.). Проф. д-р Димитър Павлов. Въздигане на Духа. 2008: 168-174.
Същност на релацията умения - компетентност , В: Науката в условията на глобализация. Научни трудове 2008: 97-102. (Съавтор/и: Цанков, Н.)
Дидактическо моделиране на алгоритми за активизиране на практическото мислене в технологичното обучение на учениците. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007
За специалността "Педагогика на обучението по техника и технологии" и за катедрата "Технологично обучение и професионално образование" към ЮЗУ "Неофит Рилски". България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2007
Домашна техника и икономика за 6 клас. България: „Булвест 2000“, 2007 (Съавтор/и: Колев, Л., Генчева, М., Кавданска, М., & Петков, А. )
Домашна техника и икономика за 6 клас. Книга за учителя. България: „Булвест 2000“, 2007 (Съавтор/и: Колев, Л., Генчева, М., Кавданска, М., & Петков, А.)
Домашна техника и икономика за 5 клас. България: „Булвест 2000“, 2006 (Съавтор/и: Генчева, М., Колев, Л.)
Домашна техника и икономика за 5 клас. Книга за учителя. България: „Булвест 2000“, 2006 (Съавтор/и: Генчева, М., Колев, Л.)
Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата I-IV клас. България: Рива, 2005 (Съавтор/и: Витанов, Л., Иванова, М., Цанев, Н., & Дерменджиева, М.)
Труд и техника за седми клас. България: Педагог 6, 2004 (Съавтор/и: co-authors)
Прилагане на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) в Югозападния университет , Университетски преглед 2003: 10-11.
Указание за педагогическа практика. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2003 (Съавтор/и: co-authors)
Домашен бит и техника за 1 клас. България: Техника, 2002 (Съавтор/и: Колев, Л., Пейчева, Й., & Катерова, Е. )
Книга за учителя по домашен бит и техника за 1 клас. България: Техника, 2002 (Съавтор/и: Колев, Л., Пейчева, Й., & Катерова, Е.)
Кариерно образование. II-ри модул „В света на труда“ , В: Димитров, Д. (ред.). В света на възрастните 2002: 175-184. (Съавтор/и: Стоянова, К. )
Moduli II: Ne boten e punes , In: Dimitrov, D, Veliu, A. (red.). Educate per drejtesi, ekonomo dhe karrojere 2002: 62-69. (Co-author/s: Stoianova, K. )
Тестът за техническите знания и способности. Методическо ръководство. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2000 (Съавтор/и: co-аuthors)
Дидактическото моделиране и прогнозиране на обучението по технологии , Посоки 1999: 3-6.
Образователният потенциал на учебната роботика в технологичното обучение , В: Научни известия на НТС по машиностроене 1999: 1.50-1.56 .
Педагогическа практика. Методически насоки. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1998 (Съавтор/и: co-authors)
Студентски дневник за педагогическа практика. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1998 (Съавтор/и: co-authors)
Уменията в обучението по техника и технологии. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1997
Тестове за проверка на техническите способности. Методическо ръководство за кандидат-студенти. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 1997 (Съавтор/и: co-authors)
Роботиката во служба на образованието.Оптимално ученье и знаенье , Просветен работник 1997: 10-11. (Съавтор/и: Jанкуловски, J. )
Относно проблема за функционалната характеристика на уменията , В: Годишник на Инженерно-педагогически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ 1997: 3-12.
Иновационни елементи в методическата компетентност на учителите по техника и технологии , В: Трудовата и технологична подготовка на учащите се в съвременната социално-педагогическа ситуация 1997: 69-72.
Указание за организиране на обучението по ТРУД И ТЕХНИКА в V - VIII клас на общообразователните училища през учебната 1997/1998 година. България: МОН, 1997
Относно статута на поливалентните технологични умения , Педагогика 1996: 38-48.
Дидактическо моделиране на технологията за пренос на обобщени способи за дейност , Образование и квалификация 1996: 63-72.
Образователни рудименти и иновации в методиката на обучението по техника и технологии , В: Съвременни подходи към педагогическия процес – проблеми и противоречия 1996: 254-257.
Изисквания към уменията на учениците , Образование и квалификация 1995: 49-55.
Политехническите умения като резултат от преноса на обобщени способи за дейност , Образование и професия 1990: 42-44.
Ръководство за семинарни упражнения по дидактика на трудово-политехническото обучение. България: ВПИ, 1989 (Съавтор/и: Божков, Н., & co-authors )
За същността на политехническите умения , Образование и професия 1988: 46-48.
Производствено-технологичен практикум. България: ВПИ, 1987 (Съавтор/и: Божков, Н.,& co-authors)

Конференции

"Conference of Information Technology and Development of Education - ITRO 2017"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
APPLICATION CLOUD-BASED SERVICES IN TECHNICAL EDUCATION
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
Zrenjanin: Technical faculty. University of Novi Sad
Съавтор(и)
Tosheva, E.

International Conference on Innovations in Science and education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Design of the research based training in technologies and entrepreneurship in the secondary education
Период
22.03.2017 - 24.03.2017 г.
Организатор
Prague, Central Bohemia University
Съавтор(и)
Stoeva, M.,Mitova, D. & L. Zoneva

International conference on Information technology and development of education

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
3 Dimensial modeling and its Integration in Technology education
Период
10.06.2016 - 11.06.2016 г.
Организатор
Zrenjanin: Technical faculty. University of Novi Sad
Съавтор(и)
Pavlova, V.

International conference on Information technology, and development of education

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Augmented reality and cloud computing in Informational and Communicational technologies in Technological education
Период
26.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
Zrenjanin: Technical faculty. University of Novi Sad
Съавтор(и)
Pavlova, V., E. Tosheva

Knowledge capital of the future

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Development of the basic key competences in the educational process
Период
22.05.2015 - 25.05.2015 г.
Организатор
MIT University, Skopje,Republic of Macedonia

Придобиване на предприемачески компетентности в гимназиален етап

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Обучението по предприемачество в гимназиалния етап – основни понятия; необходимост; ключови компетентности /в контекста на педагогическия дизайн на учителя/
Период
20.06.2014 - 20.06.2014 г.
Организатор
Джуниър Ачийвмънт България

1st OLYMPICS IN TECHNICAL CREATIVITY OF YOUNG PEOPLE IN SOUTHEASTERN EUROPE

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
B: Round Table. "Technical and Information Education in South east Europe - Status and Prospects"
Период
08.06.2013 - 09.06.2013 г.
Организатор
Association techniques information and education Southeastern Europe

Medunarodna konferencija Zastita i bezbednost ucenika i studenata u skolama i fakultetima u regionu Jugoistocne Evrope

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
School environment safety in technology education in Bulgarian schools
Период
28.09.2012 - 29.09.2012 г.
Организатор
Asocijacija za tehnologiju, informatika i obrazovanje u Jugoistocne Evrope

International conference on Information technology, and development of education

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Prerequisites for developing the competence „sense of initiative and entrepreneurship” through students technology education
Период
29.06.2012 - 30.06.2012 г.
Организатор
Zrenjanin: Technical faculty. University of Novi Sad

Формиране и развитие на предприемачески компетентности в прогимназиален етап на училищното образование

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Място на предприемачеството в обучението в прогимназиалния етап. Нови приоритети в учебните програми
Период
18.06.2012 - 18.06.2012 г.
Организатор
Джуниър Ачийвмънт България

Формиране и развитие на предприемачески умения в начален етап на българските училища

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“ в педагогическия дизайн на началния учител
Период
09.04.2012 - 09.04.2012 г.
Организатор
Джуниър Ачийвмънт България

Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Място и ролята на предприемачеството в образователния процес
Период
14.11.2011 - 14.11.2011 г.
Организатор
Джуниър Ачийвмънт България

6th Symposium Technology, Informatics and Education

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The digital competence of teachers: an innovational characteristic of the established professional profile
Период
03.06.2011 - 05.06.2011 г.
Организатор
Cacak: Technical faculty. University of Kragujevac.
Съавтор(и)
Tsankov, N

Informacione tehnologije I razvoj Tehnickog I informatickog obrazovanja

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The philosophy of technology education problem
Период
08.05.2009 - 10.05.2009 г.
Организатор
Zrenjanin: Technical faculty. University of Novi Sad

Продължаващото професионално образование и обучение. Състояние и перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Концепция за институционално изграждане на структури в община Сандански, свързани с продължаващото професиоинално образование
Период
19.10.2007 - 20.10.2007 г.
Организатор
Община Сандански, катедра "Технологично обучение и професионално образование"

Юбилейна научна конференция „Педагогическото образование в България: състояние и перспективи“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Актуални проблеми при подготовката на учители по технологично обучение
Период
19.05.2006 - 20.05.2006 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

The International Seminar “European system for higher education credit transfer"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Основни проблеми и подходи при въвеждане на ECTS
Период
28.04.2004 - 29.04.2004 г.
Организатор
Национален военен университет „Васил Левски“

Обучение и квалификация – непрекъснато образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователната активност при подготовката на учители за технологичното обучение
Период
10.06.1999 - 11.06.1999 г.
Организатор
Съюз на учените в България & Тракийски университет

Икономически, природни и здравни основи на екологичния туризъм в Югозападна България – специфичен регион на Балканите

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователни технологии и екотуризъм
Период
14.06.1996 - 15.06.1996 г.
Организатор
Съюз на учените в България & ЮЗУ "Неофит Рилски"

TEMPUS GRANT CME – 01191-95. Seminar on Needs of postgraduate education in environmental protection and framework definition of the educational contents and forms

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Postgraduate Education of Ecological Specialists in the Field of Technological Studies
Период
27.05.1996 - 27.05.1996 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" & Aristotle University of Tessalonici

Международны научны симпозиум. Робдидакта

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
К вопросу о политехнических умениях в дидактике обучения по робототехнике
Период
01.11.1989 - 03.11.1989 г.
Организатор
ВПИ-Благоевград и Институт по техническа кибернетика и роботика при БАН

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Върху проблема за формиране на политехнически умения у учениците от IV - X клас на ЕСПУ
Период
02.09.1988 - 04.09.1988 г.
Организатор
Министерство на културата науката и просветата

Проекти

(SRP-B 14/14) Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение(регионални аспекти)

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.01.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.03) Квалификация на педагогическите специалисти

Период на провеждане
10.11.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Преподавател по методика на професионалното обучение
Финансиран от
ЕС-МОН ОП РЧР 2007-2013
Бюджет
151000,00 лв.

(BG 051РО001- 3.1.07-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението- регионални изисквания и перспективни европейски тенденции/ПРИОРИПЕТ/

Период на провеждане
09.04.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ЕС-МОН ОП РЧР 2007-2013
Бюджет
177836,00 лв.

(SRP-B12/13) Мотивационна динамика и интерес на студентите от ФП в условията на смесено (традиционно и електронно) обучение

Период на провеждане
11.02.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
МОН
Бюджет
6700,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-063) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет „Неофит Рилски“

Период на провеждане
10.10.2012 - 10.10.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
ЕС-МОН ОП РЧР 2007-2013
Бюджет
611789,00 лв.

(519195-LLP-1-BG-KA3-KA3MP) LARGE- Learning Augmented Reality Global Environment

Период на провеждане
30.11.2011 - 30.10.2013 г.
Форма на участие
Член на фокусна група
Финансиран от
ITPIO - EC Lifelong Learning Programme
Бюджет
450000,00 лв.

(НИД-Н9/Д-5) Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научните специалности 05.07.00. Педагогика

Период на провеждане
10.04.2008 - 10.10.2009 г.
Форма на участие
Член на работна група
Финансиран от
МОН
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Интегриране на тримерното моделиране за изграждане на разширена реалност в технологичното обучение

Докторант
Ас. инж. Василиса Павлова Валеова - Ангелова
Период
14.07.2014 - 13.07.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Развиване на практическо мислене в интерактивна среда за технологично обучение/Прогимназиален етап на основното образование/

Докторант
Елица Георгиева Мозурска
Период
12.02.2013 - 11.02.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ефективност на оценяването на студенти чрез компютърни тестове по общотехнически дисциплини

Докторант
инж. Евдокия Панайотова Петкова
Период
26.10.2011 - 12.05.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Разработване на компютърни модели за решаване на практически задачи в технологичното обучение

Докторант
Димитър Ангелов Стойчев
Период
19.05.2011 - 18.05.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 22/ 18.03. 2022 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
19.05.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас.д-р инж. Василиса Павлова Валеова

22/ 18.03.2022 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
19.05.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас.д-р инж. Василиса Павлова Валеова

Обявен в Държавен вестник брой 37/07.05. 2021 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
15.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас. д-р инж. Мая Ангелова Стоева

„Използване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки за повишаване ефективността на обучението по математика (интегративен модел на обучение по математика и технологии и предприемачество)“.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
21.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Костадин Тодоров Петлешков

"Методи и техники за активно учене по технологии и предприемачество в началните класове"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
Р България
Дата
19.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светослава Рангелова Соколова

"Модел на "Академия "Град на бъдещето" за устойчив професионален избор на учениците"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
Р България
Дата
08.04.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолетка Маринова Цолова

ДВ, бр. 87 / 09.10. 2020 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ШУ "Епископ константин Преславски"
Държава
Р България
Дата
10.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

Обявен в Държавен вестник брой 92/17.07. 2020 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
УниБИТ
Държава
Р България
Дата
20.10.2020 г.
Автор(и)
доц. д-р Тереза Стоянова Тренчева

Обявен в Държавен вестник брой 63/17.07. 2020 г.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Р България
Дата
15.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас. д-р Емилия Павлова Тошева

„Методи за стимулиране креативността на учениците от III-IV клас по технологии и предприемачество“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
29.05.2020 г.
Автор(и)
Елка Борисова Вълчева

"Формиране на система от компетенции по икономика и предприемачество в технологичното обучение в средното училище"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
31.01.2020 г.
Автор(и)
Антония Веселинова Имандиева

Обявен в Държавен вестник брой 52/02.07. 2019 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград
Държава
България
Дата
31.10.2019 г.
Автор(и)
Гл. ас. д-р инж. Евдокия Панайотова Петкова

„Интегративни възможности на конструктивно-техническите дейности в начален етап на обучение“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент охридски"
Държава
България
Дата
10.10.2019 г.
Автор(и)
Магдалена Иванова Райкова

"Комплексно осигуряване качеството на образователната услуга в професионалните гимназии"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
26.09.2018 г.
Автор(и)
Доц. д-р Славка Вълчева Ненова

"Интегриране на тримерното моделиране чрез изграждане на разширена реалност в технологичното обучение"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград
Държава
България
Дата
20.09.2018 г.
Автор(и)
Ас. инж. Василиса Павлова Валеова

„Модел за развиване на математическо мислене в конструктивната дейност при децата от предучилищна възраст“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
11.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Георгиева Георгиева

"Уеб-базирано кариерно образование в технологичното обучение"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.11.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емилия Павлова Тошева

"Интеграция на новите информационни и комуникационни технологии в технологичното обучение (прогимназиален период )"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.08.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ас. Любима Кирилова Зонева

Обявен в Държавен вестник брой 31 от 04.04. 2014 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
22.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл. ас. д-р инж. Катя Йорданова Стоянова

"Ефективност на оценяването на студенти чрез компютърни тестове по общотехнически дисциплини"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл. ас инж. Евдокия Панайотова Петкова

Обявен в Държавен вестник брой 28 от 19.03. 2013 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
25.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл.ас. д-р Катя Симеонова Николова

Обявен в Държавен вестник брой 14 от 12.02. 2013 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
14.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл.ас. д-р Илиана Огнянова Петкова

"Алгоритми за решаване на задачи по техническа механика при подготовката на учители по техника и технологии"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.11.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл. ас. инж. Цветана Костадинова Антипешева

Обявен в Държавен вестник брой 56 от 24.07. 2012 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
Шуменски университетет „Епископ Константин Преславски“
Държава
България
Дата
20.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Мариана Станкова Генчева

Обявен в Държавен вестник брой 55 от 19.07.2011 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.11.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл. ас. д-р Диана Стойчева Митова

Обявен в Държавен вестник брой 67 от 17.08. 2007 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.07.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл.ас. д-р инж. Стойчо Тодоров Стефанов

”Модел за проверка и оценка в обучението по механични технологии за студенти педагози”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.05.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гл.ас. инж. Акулина Андреева Стефанова

Иновационни методи и технологии в обучението по инженерна и компютърна графика

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2016
Уеб страница
Автор(и)
Евдокия Панайотова Петкова

Техника, технологии, технологична култура

Вид
Книга
Издател
„ЗЕА-Принт ООД”
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ЮРУЧЕВ

В страната на икономиката

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
Мария Михайлова Кавданска

Педагогика на технологичната подготовка

Вид
Учебник
Издател
"ФАБЕР"
Държава
България
Година
2009
Уеб страница
Автор(и)
НЕЛИ СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА

Модел за трансформация и пренос на европейски практики за технологично обучение

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2008
Уеб страница
Автор(и)
ДИАНА СТОЙЧЕВА МИТОВА

Технологичната подготовка. Частнопедагогическа проблематика

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2008
Уеб страница
Автор(и)
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА БОЖКОВА

Педагогическа технология за формиране и развитие на графична култура у учениците в общообразователното училище (I - VIII клас)

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Епископ Константин Преславски""
Държава
Година
2007
Уеб страница
Автор(и)
ЯНКА ТОЦЕВА, ЙОРДАНКА ПЕЙЧЕВА, КЕРАНКА ВЕЛЧЕВА

Ръководство за упражнения по инженерна графика. Част I: Геометрично и проекционно чертане

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2003
Уеб страница
Автор(и)
СТОЙЧО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

Кариерно образование в средното училище

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2002
Уеб страница
Автор(и)
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИСКРЕВ

Възпитателно-образователният процес в детската технико-технологична дейност

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Епископ Константин Преславски""
Държава
Година
1999
Уеб страница
Автор(и)
Светла Христова Петкова