Avatar

гл.ас. д-р Иван Недялков

Email: i.nedqlkov swu.bg


Публикации

Използване на платформата “GNS 3” за обучение по IP- базирани телекомуникационни мрежи , Национална конференция с международно участие "Телеком" 2017 2017: 71-74. (Съавтор/и: Георги Георгиев)
Modelling of an off-grid photovoltaic power supplying system for telecommunication equipment , IEEE 2017: . (Co-author/s: Димитър Арнаудов, Николай Хинов, Християн Кънчев)
Преглед на програмни среди за моделиране на IP - базирани мрежи , СЕЕС 2017: 59-64. (Съавтор/и: Георги Георгиев)
Modeling of Multiphase Converter for Charging of Energy Storage Elements , IEEE 2017: 1130-1136. (Co-author/s: Димитър Арнаоудов, Николай Хинов, Стоян Вучев)
ОБЛАЧНИ УСЛУГИ- ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ , СЕЕС 2016: 131-141. (Съавтор/и: Георги Георгиев)

Конференции

Телеком 2017

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Използване на платформата “GNS 3” за обучение по IP- базирани телекомуникационни мрежи
Период
26.10.2017 - 27.10.2017 г.
Организатор
СЕЕС
Съавтор(и)
Георги Георгиев

International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management, PCIM Europe 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modeling of Multiphase Converter for Charging of Energy Storage Elements
Период
16.05.2017 - 18.05.2017 г.
Организатор
PCIM
Съавтор(и)
Димитър Арнаудов, Николай Хинов, Стоян Вучев

Ръководени дипломанти

Проектиране и конфигуриране на компютърна мрежа, използваща динамично рутиране чрез OSPF

Студент
Станислав Валериев Милев
Година
2017
ОКС
магистър

Преоктиране и моделиране на IP – базирана мрежа, използваща динамичен протокол за маршрутизиране RIP v2.

Студент
Радослав Цветелинов Гоцов
Година
2017
ОКС
професионален бакалавър

Проектиране на интегрирана система за сигурност, захранванa от PV – модул

Студент
Теодор Милутинов Перович
Година
2016
ОКС
професионален бакалавър