Avatar

доц. д-р Петя Андреева

Email: petya.andreeva swu.bg


Публикации

Преждевременна овариална недостатъчност. Обзор , Репродуктивно здраве 2021: 33: 9-13. (Съавтор/и: Опрова И, Димова И, Щерев Атанас)
Овариалната хиперстимулация и високите нива на прогестерон могат да бъдат рискови за възникване на ектопична бременност при АРТ , Репродуктивно здраве 2020: 31/6-9. (Съавтор/и: Опрова И, Магунска Н, Милачич Т, Щерев А, Андреева П)
The benefits of testosterone therapy in poor ovarian responders undergoing IVF , European Medical Journal 2020: 71-79. (Co-author/s: Oprova I, Valkova L, Chaveva P, Dimova I, Shterev A)
Усложнения при двуплодна бременност, възникващи във втори триместър на бременността. Литературен обзор , Репродуктивно здраве 2020: 32: 30-34. (Съавтор/и: Чавеева Петя, Димитров Иван, Щерев Атанас)
Ovarian hyperstimulation and high levels of progesterone are detrimental for ectopic pregnancy in ART , Human Reproduction 2020: i320-i320. (Co-author/s: Oprova I, Magunska N, Milachich T, Shterev A)
Determination of Optimal Number of Vitrified Human Autologous or Donor Oocytes Needed for One Live Birth. , Probl Cryobiol Cryomed 2020: 30(4):384–388. (Co-author/s: Valkova L, Milahich T, Bandreva B, Penkova P, Bochev I, Petkova B, Timeva T, Shterev A)
Влияние на овариалната стимулация и правилното таймиране върху успеха от интраутеринната инсеминация , Репродуктивно здраве 2019: 29/25-29. (Съавтор/и: Опрова И, Велева Л, Чавеева П, Юнакова М, Щерев А, Андреева П)
Скрининг тест за хромозомни заболявания при двуплодна бременност. Оптимален метод за поведение. , Репродуктивно здраве 2019: 29/30-33. (Съавтор/и: Чавеева П, Андреева П, Стратиева В, Янкова М, Калев В, Димитров И, Щерев А)
Structural genomic aberrations, associated with reduced fertility and recurrent fetal anomalies , Assist Reprod Genet 2017: 1385-1402. (Co-author/s: Petya Chaveeva, , Atanas Shterev,, TanyaTimeva, , Maria Yunakova et al, Ivanka Dimova)
A family study of complex chromosome rearrangement involving chromosomes 1, 8, and 11 and its reproductive consequences , J Assist Reprod Genet 2017: 659-669. (Co-author/s: Trpchevska, N., , Dimova I, Arabadji T et al)
Molecular regulation and role of angiogenesis in reproduction , Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology; 2017: 127-132. (Co-author/s: Rizov Momchil,, Andreeva Petya,, Dimova Ivanka)
Недиагностицирана спонтанна хетеротопна бременност; клиничен случай и преглед на литературата , Акушерство и гинекология 2017: 35-40. (Съавтор/и: Димитров И, Коновалова М , Андреева П, Чавеева П, Димитров Т, Щерев А)
Съвременни тенденции в лечението на бактериалната вагиноза. . : София. Апарт студио, 2016
Antimicrobial activity of vaginal lactobacilli against Gardnerella vaginalis and pathogens , Int. J. Adv. Res. Biol. Sci 2016: 200-207. (Co-author/s: Shterev A, Danova S)

Конференции

XXXII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие - АРТ и бременност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мениджмънт на интраутеринните синехии
Период
03.06.2021 - 06.06.2021 г.
Организатор
Българска Асоциаия по стерилитет и репродуктивно здраве

XXXII Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подготовка на ендометриума за ембриотрансфер: Оптимални граници на серумния прогестерон
Период
03.06.2021 - 06.06.2021 г.
Организатор
Българска Асоциаия по стерилитет и репродуктивно здраве

ESHRE Virtual 36th Annual Meeting

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Ovarian hyperstimulation and high levels of progesterone are detrimental for ectopic pregnancy in ART
Период
05.07.2020 - 08.07.2020 г.
Организатор
ESHRE
Съавтор(и)
Oprova I, Magunska N, Milachich T, Shterev A, Andreeva P

XIII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие - АРТ и бременност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Съвременни подходи в третирането на интраутеринни адхезии
Период
19.06.2020 - 19.06.2020 г.
Организатор
Институт по репродуктивно здраве, София

XIII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие - АРТ и бременност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Новата парадигма – DHEA като потенциален маркер за овариална активност
Период
11.10.2019 - 12.10.2019 г.
Организатор
Институт по репродуктивно здраве, София

18th World Congress of the Academy of Human Reproduction

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Does Number Of Follicles And Timing Of Intrauterine Insemination Affect Clinical pregnancy Rate In The Treatment Of Unexplained Infertility And Mild Male Subfertility?
Период
03.04.2019 - 06.04.2019 г.
Организатор
the Academy of Human Reproduction
Съавтор(и)
Oprova, L. , Veleva, P. , Chaveeva, , M. Unakova, , A. Shterev, , Andreeva P

18th World Congress of the Academy of Human Reproduction

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
First trimester medical abortion with self - administered low - dose Mifepristone and oral Misoprostol: a prospective study.
Период
03.04.2019 - 06.04.2019 г.
Организатор
the Academy of Human Reproduction
Съавтор(и)
Oprova I, P. Chaveeva, N. Magunska, T. Timeva, A. Shterev,, Andreeva P

Рецензии/Становища

„МЕДИКОСОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МЕДИКАМЕНТОЗНИЯ АБОРТ В БЪЛГАРИЯ “

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ
Държава
България
Дата
16.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
ДИМИТЪР МИТКОВ МАРИНОВ

Скрининг на предтерминно раждане

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Медицински университет - Плевен
Държава
България
Дата
22.02.2019 г.
Автор(и)
Иван Динев Иванов

Фетална хирургия при усложнена монохориална бременност с trap sequence. Оптимално време на лечение

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Медицински университет - Плевен
Държава
България
Дата
26.07.2018 г.
Автор(и)
Петя Чавеева