Avatar

доц. д-р Петрана Стойкова

Email: petrana_stoikova swu.bg


Публикации

Политическото представителство в България. : Университетско издателство „Неофит Рилски“ (книга), 2022
Образователните права на българката: извоюване и съвременни предизвикателства , Сп. Стратегии на образователната и научната политика, брой 1/ 2021 2021: 52-70.
Членство на България в Европейския съюз: равносметка и очаквания , International Journal „Knowledge” 2021: 945-951.
МОДЕЛИ НА ЕЛЕКТОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ . : Изд. "БОН", Благоевград (книга), 2020
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2019 г.: политически и електорални нагласи на студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ , Сб. Медии, култура и бизнес 2020: 120-140.
Гражданската ангажираност на селската младеж: изследване на случая в общините Петрич и Сандански (Република Бълария) , International Journal „Knowledge” 2020: 1165-1171.
Политическото знание – предизвикателство пред съвременната българска политическа култура , International Journal „Knowledge”, Scientific Papers (Humanities) 2019: 1289-1295.
Ролята на учителя за формирането на политическата култура , International Journal „Knowledge”, 2018: 123-129. (Съавтор/и: Адем Зърбаш)
Миграция на мюсюлманите от област Благоевград , Дигиталната революция в културните и социалните процеси 2018: 68-76. (Съавтор/и: Теодора Кирякова-Динева, Владислава Ленджова)
The Gender Gap in Charitable Giving for Education: a case study from Bulgaria in the period from 1878 to 2015 , Proceeding from the International Conference “Challenges of the Contemporary Society II” 2018: 251-267.
Феминизация на учителската професия в България , Сп. Стратегии на образователната и научната политика, брой 6/ 2018 2018: 627-636.
Българската дарителска активност в сферата на образованието в периода от 1878 г. до 2015 г. , Institute of Knowledge Management - Skopje 2017: 1061-1067. (Съавтор/и: Петър Първанов)
Мотивация за дарителство в сферата на образованието , Електронно научно списание „Реторика и комуникации”, брой 28 2017: .
Основни мотиви за дарителство в сферата на образованието , Сб. „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности“ (съст. П. Бояджиева, Р. Стоянова) 2017: 369-384.
Ценността на дарителството , Сб. „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности“ (съст. П. Бояджиева, Р. Стоянова) 2017: 407-420.
КУЛТУРА НА ДАРИТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ , International Journal Scientific Papers „Knowledge”, 2016: 65-69.
Правната култура в условията на глобализация , Електронно списание „Проблеми на постмодерността" 2016: 207-220.
Ключови ценности в днешното българско общество , Електронно списание „Проблеми на постмодерността" 2015: 288-295.
Личността с криминално поведение , Сб. "Психологията - традиции и перспективи" 2015: 71-79.
ЕЛЕКТОРАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ В „ДЕМОКРАЦИЯТА НА МАЛЦИНСТВАТА” , Сб. "Социологически пространства" 2015: 132-147.
Ролята на държавата в областта на възпитанието , Електронно списание „Проблеми на постмодерността" 2014: 249-258.
Образовательные неравенства в Болгарии , Сборник „Актуальные проблемы образования и общества” 2014: .
Перспективи пред професионалната реализация на студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски” , Сб. „Дидактически основи на изследователския подход в обучението” 2014: .
Ролята на учителя в „обществото на знанието" , Електронно научно списание „Реторика и комуникации”, брой 8 2013: .
Моралното образование – отговорност на съвременното училище , Сб. "Социализация и девиантно поведение" 2013: .
Образователньная экспансия в Болгарии , Сборник „Актуальные проблемы образования и общества” 2013: .
Education future , Scientific Bulletin - Educational Science Series 2013: 35-42.
Образованието на село – ценност и предизвикателство , Сб. „Образователни въпросителни пред българското село (социологически гледни точки)” 2012: .
Място на изборите в демократичния политически процес , Електронно списание „Проблеми на постмодерността" 2012: 87-101.
Teacher Authority , Scientific Bulletin - Educational Science Series 2012: 138-142.
Помилването през очите на лишените от свобода , Годишник по психология 2012: . (Съавтор/и: Емил Маджаров)
Глобалното развитие и новата ориентация на образователната политика , Сб. „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии” 2011: .
Политическите лидери се раждат или се създават? , Международно научно on-line списание "Наука и технологии" 2011: .
Влияние произхождения на образовательные шансы , Сборник „Актуальные проблемы образования и общества” 2011: .
Екологичната култура в модернизиращото се общество , Списание "Социология" 2010: .
Anomic Suicide in Contemporary Bulgarian Society , Sociology and Law: The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917) 2009: .

Конференции

INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTS. 7th International Scientific Conference of the Faculty of Philosophy – ISCFPH

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Civic engagement as a challenge for Bulgarian society
Период
16.11.2022 - 18.11.2022 г.
Организатор
University of Tetova, Republic of North Macedonia

Постглобалност: криза и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическото представителство: правно-социологически аспекти
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Философски факултет

30TH International Scientific Conference „KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Членство на България в Европейския съюз: равносметка и очаквания
Период
16.04.2021 - 18.04.2021 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje

XXIV International Scientific Conference „KNOWLEDGE WITHOUTH BORDERS”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Гражданската ангажираност на селската младеж: изследване на случая в общините Петрич и Сандански (Република Бълария)
Период
27.03.2020 - 29.03.2020 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje

Църквата „Рождество Богородично“ в гр. Симитли: традиции и новаторство

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Религиозният туризъм в област Благоевград
Период
04.06.2019 - 04.06.2019 г.
Организатор
Църковно настоятелство към храм „Рождество на Пресвета Богородица” – гр. Симитли

Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ): Европейската перспектива

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Позабравените свети места: предпоставка за развитието на малките и средни градове в област Благоевград
Период
29.05.2019 - 31.05.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ (ESS-ERIC)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическото отчуждение в съвременното българско общество
Период
14.05.2019 - 14.05.2019 г.
Организатор
УНСС, БСА, ИИОЗ, НСИ, СИБ и АСА

KNOWLEDGE WITHOUTH BORDERS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическото знание – предизвикателство пред съвременната българска политическа култура
Период
28.03.2019 - 31.03.2019 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje

Българистиката по света, филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Четенето на българска литература – удоволствие или необходимост
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Бойка Илиева

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на учителя за формирането на политическата култура
Период
23.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje
Съавтор(и)
Адем Зърбаш

ЕКСПЕРИМЕНТ, OБЩЕСТВО, ВЛАСТ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Феминизация на българското образование
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет „Неофит Рилски“

Challenges of contemporary society II

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Gender Gap in Charitable Giving for Education: a case study from Bulgaria in the period from 1878 to 2015
Период
17.11.2017 - 17.11.2017 г.
Организатор
Institute for sociological, political and juridical research - Skopje, Macedonia

Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Миграция на мюсюлманите от област Благоевград
Период
03.11.2017 - 04.11.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Теодора Кирякова-Динева, Владислава Ленджова

KNOWLEDGE WITHOUTH BORDERS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българската дарителска активност в сферата на образованието в периода от 1878 г. до 2015 г.
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje
Съавтор(и)
Петър Първанов

Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правната култура в условията на глобализация
Период
29.09.2016 - 30.09.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Culture of giving in Education – the challenge for the contemporary teacher
Период
17.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje

Психологията - традиции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Личността с криминално поведение” през погледа на студентите от специалностите „Психология” и „Социология” към Югозападен университет „Неофит Рилски”
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Образование и интеграция” – за прехода от декларативно към процедурно образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Перспективи пред професионалната реализация на студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски”
Период
28.05.2014 - 28.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Актуальные проблемы образования и общества

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образовательные неравенства в Болгарии
Период
15.05.2014 - 16.05.2014 г.
Организатор
Московский социально-гуманитарный институт

Европа и новите и граждани: от мобилизации до избори

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Електоралното поведение в „демокрацията на малцинствата"
Период
16.04.2014 - 16.04.2014 г.
Организатор
Столична община, НБУ, Френски институт в България, Институт за европейски и международни изследвания – Реймс, Българска асоциация по политически науки

Дългото пътуване към селото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Бягството” от селото в област Благоевград
Период
31.05.2013 - 31.05.2013 г.
Организатор
Институт за изследване на обществата и знанието (БАН)

Актуальные проблемы образования и общества

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователньная экспансия в Болгарии
Период
24.05.2013 - 24.05.2013 г.
Организатор
Московский социально-гуманитарный институт

Образование и социални девиации

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Моралното образование – отговорност на съвременното училище
Период
21.05.2013 - 21.05.2013 г.
Организатор
Институт за изследване на обществата и знанието (БАН)

Животът на село и образованието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образованието на село – ценност и предизвикателство
Период
07.06.2011 - 07.06.2011 г.
Организатор
Институт за изследване на обществата и знанието (БАН)

Двадесет и първа международна научна конференция (посветена на 50 години от основаването на Съюза на учените в Стара Загора)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическите лидери се раждат или се създават?
Период
02.06.2011 - 03.06.2011 г.
Организатор
Съюз на учените - Стара Загора

Актуальные проблемы образования и общества

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние произхождения на образовательные шансы
Период
19.05.2011 - 19.05.2011 г.
Организатор
Московский социально-гуманитарный институт”

Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Глобалното развитие и новата ориентация на образователната политика
Период
13.05.2011 - 13.05.2011 г.
Организатор
Колеж по икономика и администрация - КИА

Проекти

Какъв Европейски съюз искаме?

Период на провеждане
17.02.2020 - 01.06.2020 г.
Форма на участие
Анализатор и социолог
Финансиран от
Европейски информационен център „Европа директно“ – Благоевград

Ние младите можем

Период на провеждане
15.10.2019 - 29.01.2020 г.
Форма на участие
Анализатор и социолог
Финансиран от
Министерството на младежта и спорта

Портрет на избирателя като млад

Период на провеждане
01.03.2019 - 31.05.2019 г.
Форма на участие
Старши анализатор и социолог
Финансиран от
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз

(ДКОСТ 01/1) Populist Political Communication in Europe

Период на провеждане
17.05.2017 - 17.05.2018 г.
Форма на участие
Член на колектива
Финансиран от
COST Action, IS1308
Бюджет
1000,00 лв.

България преди парламентарните избори – основни проблеми пред държавата и образа на бъдещия премиер сред студентите

Период на провеждане
01.02.2017 - 31.03.2017 г.
Форма на участие
Старши анализатор и социолог
Финансиран от
Институт за стратегии и анализи
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики” – фаза 1

Период на провеждане
29.09.2016 - 30.06.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
1000000,00 лв.

(693167) Young AduLLLt. Policies supporting Young Adults in their Life Course

Период на провеждане
30.03.2016 - 20.12.2019 г.
Форма на участие
Member of the team project
Финансиран от
European Union , HORIZON 2020

(RP-B11/16) Внедряване на помощни средства за подобряване на говорното дишане при лица с комуникативни нарушения

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Член на колектива
Финансиран от
МОН, Наредба №3
Бюджет
8000,00 лв.

(....) Идеалният президент през погледа на младите българи

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.04.2016 г.
Форма на участие
Старши анализатор и социолог
Финансиран от
Институт за стратегии и анализи
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-C7/15) Културни универсалии в академична среда

Период на провеждане
02.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
По Наредба №9 на МОН
Бюджет
8450,00 лв.

(SRP-A9 /15) Оптимизиране на научноизследователската, клиничната и образователната дейности в Центъра по логопедия

Период на провеждане
02.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
По Наредба №9 на МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(ДФНИ - К2/12 ) Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения

Период на провеждане
15.01.2015 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
ФНИ (МОН)
Бюджет
18192,00 лв.

(SRP-B6 /14) Личността с криминално поведение

Период на провеждане
03.03.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
Наредба №9 на МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
25.09.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP-B8/13) Интегриране на социално-психологичните науки в глобализиращия се свят

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
Наредба №9 на МОН
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A16/11) Постмодерни форми на управление и публичност

Период на провеждане
01.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
По Наредба №9 на МОМН
Бюджет
4000,00 лв.

Ръководени докторанти

Влияние на развода на родителите върху детето

Докторант
Мор Разон Гимани
Период
26.10.2022 - 25.10.2025 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Наказателната система в българското училище

Докторант
Христина Попова
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Политическото доверие на българските граждани

Студент
Преслава Маринова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Домашното насилие над жените мюсюлманки: изследване на случая в област Благоевград

Студент
Атидже Бикова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Влияние на онлайн обучението върху образователните неравенства в България

Студент
Камелия Костадинова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Самотното родителство в България: измерения, трудности и постижения

Студент
Капка Владимирова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Феминизация на учителската професия в България

Студент
Мария Петрова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Интеграция на българските граждани във Великобритания

Студент
Таня Анджарова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Измерения и превенция на конвенционалната престъпност в България

Студент
Иван Шунтов
Година
2021
ОКС
бакалавър

Домашното насилие в област Благоевград

Студент
Васил Василев
Година
2021
ОКС
бакалавър

Ценността на семейството в съвременното българско общество

Студент
Ивета Стефанова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Културно-историческото наследство на община Разлог – предпоставка за развитието на културния туризъм

Студент
Катя Парталова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Детската престъпност в област Кюстендил

Студент
Ивайло Даскалов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Съвремeнните образователни институции в България: дефицити и предизвикателства

Студент
Ирена Пандева
Година
2019
ОКС
бакалавър

Бедността като рисков фактор в България

Студент
Стела Илиева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Влияние на социалните мрежи върху самоорганизирането на гражданското общество

Студент
Анелия Миронова
Година
2018
ОКС
магистър

Основните европейски ценности в българското общество

Студент
Зоя Георгиева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Състояние на престъпността в област Кюстендил

Студент
Васил Демиревски
Година
2018
ОКС
бакалавър

Интеграция на ромите в град Кюстендил

Студент
Стефка Шушкова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Представителната демокрация в България: успехи и предизвикателства

Студент
Георги Георгиев
Година
2018
ОКС
бакалавър

Физическото възпитание в България

Студент
Десислава Станоева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Превенция на домашното насилие над жени в България

Студент
Даниел Златков
Година
2018
ОКС
бакалавър

Правото като социален регулатор в България

Студент
Христо Петров
Година
2018
ОКС
бакалавър

Ролята на държавата в областта на възпитанието

Студент
Бисер Златков
Година
2017
ОКС
бакалавър

Равенство на образователните възможности в България

Студент
Людмила Калузка
Година
2017
ОКС
бакалавър

Съвременният тероризъм – генезис и проявления

Студент
Мария Парангелска
Година
2017
ОКС
бакалавър

Българската дарителска култура в сферата на образованието в периода от 1878 г. до 2015 г.

Студент
Изабела Иванова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Правната социализация в България

Студент
Мария Матеева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Политическото лидерство в България

Студент
Валентин Грозданов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Наказателната система в българското училище

Студент
Елена Ночева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Социализация и интеграция на децата със зрителни увреждания в България

Студент
Десислава Горанова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Училището като символ на българската народност. Социализиращата роля на училището в съвременна България

Студент
Юлияна Димитрова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Политическото представителство в условията на глобализация

Студент
Иван Иванов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Влияние на предизборната кампания върху електоралното поведение

Студент
Петър Петров
Година
2013
ОКС
бакалавър

Измерения и форми на домашното насилие над жените в област Перник

Студент
Румяна Огнянова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Детската престъпност - управляем риск

Студент
Нина Виткова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Интеграция на ромите в община Своге

Студент
Цветелина Иванова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Авторитетът на българския учител

Студент
Галина Стойнева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Развитие на гражданското общество в България - тенденции и рискове

Студент
Георги Георгиев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Символна власт и символно насилие в българското политическо поле за периода 1989 – 2013 г.

Студент
Николай Балтов
Година
2013
ОКС
бакалавър

Българското село в контекста на социалните неравенства

Студент
Анелия Великова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Аномични прояви в съвременното българско общество

Студент
Цветелина Драгиева
Година
2011
ОКС
бакалавър