Avatar

доц. д-р Петрана Стойкова

Email: petrana_stoikova swu.bg


Публикации

Civic engagement as a challenge for Bulgarian society , PHILOSOPHICA. International Journal of Social and Human Sciences 2023: 143-152.
Политическото представителство в България. : Университетско издателство „Неофит Рилски“ (книга), 2022
Образователните права на българката: извоюване и съвременни предизвикателства , Сп. Стратегии на образователната и научната политика, брой 1/ 2021 2021: 52-70.
Членство на България в Европейския съюз: равносметка и очаквания , International Journal „Knowledge” 2021: 945-951.
МОДЕЛИ НА ЕЛЕКТОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ . : Изд. "БОН", Благоевград (книга), 2020
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2019 г.: политически и електорални нагласи на студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ , Сб. Медии, култура и бизнес 2020: 120-140.
Гражданската ангажираност на селската младеж: изследване на случая в общините Петрич и Сандански (Република Бълария) , International Journal „Knowledge” 2020: 1165-1171.
Политическото знание – предизвикателство пред съвременната българска политическа култура , International Journal „Knowledge”, Scientific Papers (Humanities) 2019: 1289-1295.
Ролята на учителя за формирането на политическата култура , International Journal „Knowledge”, 2018: 123-129. (Съавтор/и: Адем Зърбаш)
Миграция на мюсюлманите от област Благоевград , Дигиталната революция в културните и социалните процеси 2018: 68-76. (Съавтор/и: Теодора Кирякова-Динева, Владислава Ленджова)
The Gender Gap in Charitable Giving for Education: a case study from Bulgaria in the period from 1878 to 2015 , Proceeding from the International Conference “Challenges of the Contemporary Society II” 2018: 251-267.
Феминизация на учителската професия в България , Сп. Стратегии на образователната и научната политика, брой 6/ 2018 2018: 627-636.
Българската дарителска активност в сферата на образованието в периода от 1878 г. до 2015 г. , Institute of Knowledge Management - Skopje 2017: 1061-1067. (Съавтор/и: Петър Първанов)
Мотивация за дарителство в сферата на образованието , Електронно научно списание „Реторика и комуникации”, брой 28 2017: .
Основни мотиви за дарителство в сферата на образованието , Сб. „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности“ (съст. П. Бояджиева, Р. Стоянова) 2017: 369-384.
Ценността на дарителството , Сб. „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности“ (съст. П. Бояджиева, Р. Стоянова) 2017: 407-420.
КУЛТУРА НА ДАРИТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ , International Journal Scientific Papers „Knowledge”, 2016: 65-69.
Правната култура в условията на глобализация , Електронно списание „Проблеми на постмодерността" 2016: 207-220.
Ключови ценности в днешното българско общество , Електронно списание „Проблеми на постмодерността" 2015: 288-295.
Личността с криминално поведение , Сб. "Психологията - традиции и перспективи" 2015: 71-79.
ЕЛЕКТОРАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ В „ДЕМОКРАЦИЯТА НА МАЛЦИНСТВАТА” , Сб. "Социологически пространства" 2015: 132-147.
Ролята на държавата в областта на възпитанието , Електронно списание „Проблеми на постмодерността" 2014: 249-258.
Образовательные неравенства в Болгарии , Сборник „Актуальные проблемы образования и общества” 2014: .
Перспективи пред професионалната реализация на студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски” , Сб. „Дидактически основи на изследователския подход в обучението” 2014: .
Ролята на учителя в „обществото на знанието" , Електронно научно списание „Реторика и комуникации”, брой 8 2013: .
Моралното образование – отговорност на съвременното училище , Сб. "Социализация и девиантно поведение" 2013: .
Образователньная экспансия в Болгарии , Сборник „Актуальные проблемы образования и общества” 2013: .
Education future , Scientific Bulletin - Educational Science Series 2013: 35-42.
Образованието на село – ценност и предизвикателство , Сб. „Образователни въпросителни пред българското село (социологически гледни точки)” 2012: .
Място на изборите в демократичния политически процес , Електронно списание „Проблеми на постмодерността" 2012: 87-101.
Teacher Authority , Scientific Bulletin - Educational Science Series 2012: 138-142.
Помилването през очите на лишените от свобода , Годишник по психология 2012: . (Съавтор/и: Емил Маджаров)
Глобалното развитие и новата ориентация на образователната политика , Сб. „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии” 2011: .
Политическите лидери се раждат или се създават? , Международно научно on-line списание "Наука и технологии" 2011: .
Влияние произхождения на образовательные шансы , Сборник „Актуальные проблемы образования и общества” 2011: .
Екологичната култура в модернизиращото се общество , Списание "Социология" 2010: .
Anomic Suicide in Contemporary Bulgarian Society , Sociology and Law: The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917) 2009: .

Конференции

INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTS. 7th International Scientific Conference of the Faculty of Philosophy – ISCFPH

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Civic engagement as a challenge for Bulgarian society
Период
16.11.2022 - 18.11.2022 г.
Организатор
University of Tetova, Republic of North Macedonia

Постглобалност: криза и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическото представителство: правно-социологически аспекти
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Философски факултет

30TH International Scientific Conference „KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Членство на България в Европейския съюз: равносметка и очаквания
Период
16.04.2021 - 18.04.2021 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje

XXIV International Scientific Conference „KNOWLEDGE WITHOUTH BORDERS”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Гражданската ангажираност на селската младеж: изследване на случая в общините Петрич и Сандански (Република Бълария)
Период
27.03.2020 - 29.03.2020 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje

Църквата „Рождество Богородично“ в гр. Симитли: традиции и новаторство

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Религиозният туризъм в област Благоевград
Период
04.06.2019 - 04.06.2019 г.
Организатор
Църковно настоятелство към храм „Рождество на Пресвета Богородица” – гр. Симитли

Културата, наследството и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ): Европейската перспектива

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Позабравените свети места: предпоставка за развитието на малките и средни градове в област Благоевград
Период
29.05.2019 - 31.05.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ (ESS-ERIC)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическото отчуждение в съвременното българско общество
Период
14.05.2019 - 14.05.2019 г.
Организатор
УНСС, БСА, ИИОЗ, НСИ, СИБ и АСА

KNOWLEDGE WITHOUTH BORDERS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическото знание – предизвикателство пред съвременната българска политическа култура
Период
28.03.2019 - 31.03.2019 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje

Българистиката по света, филологията у дома

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Четенето на българска литература – удоволствие или необходимост
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Бойка Илиева

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на учителя за формирането на политическата култура
Период
23.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje
Съавтор(и)
Адем Зърбаш

ЕКСПЕРИМЕНТ, OБЩЕСТВО, ВЛАСТ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Феминизация на българското образование
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет „Неофит Рилски“

Challenges of contemporary society II

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Gender Gap in Charitable Giving for Education: a case study from Bulgaria in the period from 1878 to 2015
Период
17.11.2017 - 17.11.2017 г.
Организатор
Institute for sociological, political and juridical research - Skopje, Macedonia

Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Миграция на мюсюлманите от област Благоевград
Период
03.11.2017 - 04.11.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Теодора Кирякова-Динева, Владислава Ленджова

KNOWLEDGE WITHOUTH BORDERS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българската дарителска активност в сферата на образованието в периода от 1878 г. до 2015 г.
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje
Съавтор(и)
Петър Първанов

Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правната култура в условията на глобализация
Период
29.09.2016 - 30.09.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Culture of giving in Education – the challenge for the contemporary teacher
Период
17.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management - Skopje

Психологията - традиции и перспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Личността с криминално поведение” през погледа на студентите от специалностите „Психология” и „Социология” към Югозападен университет „Неофит Рилски”
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Образование и интеграция” – за прехода от декларативно към процедурно образование

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Перспективи пред професионалната реализация на студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски”
Период
28.05.2014 - 28.05.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Актуальные проблемы образования и общества

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образовательные неравенства в Болгарии
Период
15.05.2014 - 16.05.2014 г.
Организатор
Московский социально-гуманитарный институт

Европа и новите и граждани: от мобилизации до избори

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Електоралното поведение в „демокрацията на малцинствата"
Период
16.04.2014 - 16.04.2014 г.
Организатор
Столична община, НБУ, Френски институт в България, Институт за европейски и международни изследвания – Реймс, Българска асоциация по политически науки

Дългото пътуване към селото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Бягството” от селото в област Благоевград
Период
31.05.2013 - 31.05.2013 г.
Организатор
Институт за изследване на обществата и знанието (БАН)

Актуальные проблемы образования и общества

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователньная экспансия в Болгарии
Период
24.05.2013 - 24.05.2013 г.
Организатор
Московский социально-гуманитарный институт

Образование и социални девиации

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Моралното образование – отговорност на съвременното училище
Период
21.05.2013 - 21.05.2013 г.
Организатор
Институт за изследване на обществата и знанието (БАН)

Животът на село и образованието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образованието на село – ценност и предизвикателство
Период
07.06.2011 - 07.06.2011 г.
Организатор
Институт за изследване на обществата и знанието (БАН)

Двадесет и първа международна научна конференция (посветена на 50 години от основаването на Съюза на учените в Стара Загора)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическите лидери се раждат или се създават?
Период
02.06.2011 - 03.06.2011 г.
Организатор
Съюз на учените - Стара Загора

Актуальные проблемы образования и общества

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние произхождения на образовательные шансы
Период
19.05.2011 - 19.05.2011 г.
Организатор
Московский социально-гуманитарный институт”

Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Глобалното развитие и новата ориентация на образователната политика
Период
13.05.2011 - 13.05.2011 г.
Организатор
Колеж по икономика и администрация - КИА

Проекти

Какъв Европейски съюз искаме?

Период на провеждане
17.02.2020 - 01.06.2020 г.
Форма на участие
Анализатор и социолог
Финансиран от
Европейски информационен център „Европа директно“ – Благоевград

Ние младите можем

Период на провеждане
15.10.2019 - 29.01.2020 г.
Форма на участие
Анализатор и социолог
Финансиран от
Министерството на младежта и спорта

Портрет на избирателя като млад

Период на провеждане
01.03.2019 - 31.05.2019 г.
Форма на участие
Старши анализатор и социолог
Финансиран от
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз

(ДКОСТ 01/1) Populist Political Communication in Europe

Период на провеждане
17.05.2017 - 17.05.2018 г.
Форма на участие
Член на колектива
Финансиран от
COST Action, IS1308
Бюджет
1000,00 лв.

България преди парламентарните избори – основни проблеми пред държавата и образа на бъдещия премиер сред студентите

Период на провеждане
01.02.2017 - 31.03.2017 г.
Форма на участие
Старши анализатор и социолог
Финансиран от
Институт за стратегии и анализи
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики” – фаза 1

Период на провеждане
29.09.2016 - 30.06.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
1000000,00 лв.

(693167) Young AduLLLt. Policies supporting Young Adults in their Life Course

Период на провеждане
30.03.2016 - 20.12.2019 г.
Форма на участие
Member of the team project
Финансиран от
European Union , HORIZON 2020

(RP-B11/16) Внедряване на помощни средства за подобряване на говорното дишане при лица с комуникативни нарушения

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Член на колектива
Финансиран от
МОН, Наредба №3
Бюджет
8000,00 лв.

(....) Идеалният президент през погледа на младите българи

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.04.2016 г.
Форма на участие
Старши анализатор и социолог
Финансиран от
Институт за стратегии и анализи
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-C7/15) Културни универсалии в академична среда

Период на провеждане
02.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
По Наредба №9 на МОН
Бюджет
8450,00 лв.

(SRP-A9 /15) Оптимизиране на научноизследователската, клиничната и образователната дейности в Центъра по логопедия

Период на провеждане
02.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
По Наредба №9 на МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(ДФНИ - К2/12 ) Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения

Период на провеждане
15.01.2015 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
ФНИ (МОН)
Бюджет
18192,00 лв.

(SRP-B6 /14) Личността с криминално поведение

Период на провеждане
03.03.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
Наредба №9 на МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
25.09.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP-B8/13) Интегриране на социално-психологичните науки в глобализиращия се свят

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
Наредба №9 на МОН
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A16/11) Постмодерни форми на управление и публичност

Период на провеждане
01.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
По Наредба №9 на МОМН
Бюджет
4000,00 лв.

Ръководени докторанти

Престъпността сред етиопските евреи в Израел

Докторант
Андалоу Авраам Такала
Период
18.07.2023 - 17.07.2026 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Социален престиж на учителите в гръцката образователна система

Докторант
Константина Йоаннис Балала
Период
16.12.2022 - 15.12.2025 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Влияние на развода на родителите върху детето

Докторант
Мор Разон Гимани
Период
26.10.2022 - 25.10.2025 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Наказателната система в българското училище

Докторант
Христина Попова
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Противодействие на съвременния тероризъм

Студент
Мария Парангелска
Година
2023
ОКС
магистър

Политическото доверие на българските граждани

Студент
Преслава Маринова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Домашното насилие над жените мюсюлманки: изследване на случая в област Благоевград

Студент
Атидже Бикова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Влияние на онлайн обучението върху образователните неравенства в България

Студент
Камелия Костадинова
Година
2022
ОКС
бакалавър

Самотното родителство в България: измерения, трудности и постижения

Студент
Капка Владимирова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Феминизация на учителската професия в България

Студент
Мария Петрова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Интеграция на българските граждани във Великобритания

Студент
Таня Анджарова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Измерения и превенция на конвенционалната престъпност в България

Студент
Иван Шунтов
Година
2021
ОКС
бакалавър

Домашното насилие в област Благоевград

Студент
Васил Василев
Година
2021
ОКС
бакалавър

Ценността на семейството в съвременното българско общество

Студент
Ивета Стефанова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Културно-историческото наследство на община Разлог – предпоставка за развитието на културния туризъм

Студент
Катя Парталова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Детската престъпност в област Кюстендил

Студент
Ивайло Даскалов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Съвремeнните образователни институции в България: дефицити и предизвикателства

Студент
Ирена Пандева
Година
2019
ОКС
бакалавър

Бедността като рисков фактор в България

Студент
Стела Илиева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Влияние на социалните мрежи върху самоорганизирането на гражданското общество

Студент
Анелия Миронова
Година
2018
ОКС
магистър

Основните европейски ценности в българското общество

Студент
Зоя Георгиева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Състояние на престъпността в област Кюстендил

Студент
Васил Демиревски
Година
2018
ОКС
бакалавър

Интеграция на ромите в град Кюстендил

Студент
Стефка Шушкова
Година
2018
ОКС
бакалавър

Представителната демокрация в България: успехи и предизвикателства

Студент
Георги Георгиев
Година
2018
ОКС
бакалавър

Физическото възпитание в България

Студент
Десислава Станоева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Превенция на домашното насилие над жени в България

Студент
Даниел Златков
Година
2018
ОКС
бакалавър

Правото като социален регулатор в България

Студент
Христо Петров
Година
2018
ОКС
бакалавър

Ролята на държавата в областта на възпитанието

Студент
Бисер Златков
Година
2017
ОКС
бакалавър

Равенство на образователните възможности в България

Студент
Людмила Калузка
Година
2017
ОКС
бакалавър

Съвременният тероризъм – генезис и проявления

Студент
Мария Парангелска
Година
2017
ОКС
бакалавър

Българската дарителска култура в сферата на образованието в периода от 1878 г. до 2015 г.

Студент
Изабела Иванова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Правната социализация в България

Студент
Мария Матеева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Политическото лидерство в България

Студент
Валентин Грозданов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Наказателната система в българското училище

Студент
Елена Ночева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Социализация и интеграция на децата със зрителни увреждания в България

Студент
Десислава Горанова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Училището като символ на българската народност. Социализиращата роля на училището в съвременна България

Студент
Юлияна Димитрова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Политическото представителство в условията на глобализация

Студент
Иван Иванов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Влияние на предизборната кампания върху електоралното поведение

Студент
Петър Петров
Година
2013
ОКС
бакалавър

Измерения и форми на домашното насилие над жените в област Перник

Студент
Румяна Огнянова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Детската престъпност - управляем риск

Студент
Нина Виткова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Интеграция на ромите в община Своге

Студент
Цветелина Иванова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Авторитетът на българския учител

Студент
Галина Стойнева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Развитие на гражданското общество в България - тенденции и рискове

Студент
Георги Георгиев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Символна власт и символно насилие в българското политическо поле за периода 1989 – 2013 г.

Студент
Николай Балтов
Година
2013
ОКС
бакалавър

Българското село в контекста на социалните неравенства

Студент
Анелия Великова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Аномични прояви в съвременното българско общество

Студент
Цветелина Драгиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Политическите лидери на Европейския съюз в историческа перспектива

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.02.2024 г.
Автор(и)
Весела Бойкова Цекина

ЕУПСИХИЯТА: НОВАТА СОЦИАЛНА ТЕРАПИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сузана Белемезова

ПОЛИТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ПРОДАН (КУПУВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ КАТО НЕЛЕГИТИМНА ПРАКТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ)”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антония Каменичка

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА И ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
РАЙНА ЙОРДАНОВА

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ – ФАКТОР ОПРЕДЕЛЯЩ СЪВРЕМЕННАТА СОЦИАЛНА РЕАЛНОСТ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
МАРИЕТА АНГЕЛОВА

РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА

НЕФОРМАЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ (СОП)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
ИВЕТА ГАРЧЕВА

ВСЕКИДНЕВНАТА МИГРАЦИЯ НА УЧАЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
28.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
ВАЛЕРИ ВЕЛИЧКОВ

ДОБРОВОЛЧЕСТВО. ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРАКТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ОСНОВИ И ПЕРСПЕКТИВИ. ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В СЪСТОЯНИЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
ВЕЛИНА АНДОНОВА

ДОМОВЕТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА – НЕОБХОДИМОСТ, ПРЕДЛАГАНЕ И ПРОПУСК В СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
НЕЛИ СОТИРОВА

КИЛИЙНИТЕ УЧИЛИЩА: ФОРМА НА ДУХОВЕН И КУЛТУРЕН ЖИВОТ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕКТОРАЛНИ НАГЛАСИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, РАЗГЛЕЖДАЩИ РЕЛИГИОЗНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КАТО ФАКТОР

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.04.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
МАРИЯ ПАВЛОВА

ИНТЕРКУЛТУРНИ ПРОЦЕСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
НАДЯ ВЕЛИЧКОВА

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МАРКЕТИНГ В БЪЛГАРИЯ (ПАРЛАМЕНТАРНИ КАМПАНИИ 2001-2009)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА

НЕРАВЕНСТВА ПО СОЦИАЛЕН ПОЛ В ПОЛИТИКАТА: СЪВРЕМЕННА ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
АНEТА БЛАЖЕВА

РАВНИТЕ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
МАРИЯ МЕТОДИЕВА

ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
АНА КОСТОВА

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ В МОНТАНА ПРЕЗ 2001, 2005 И 2009 ГОДИНА /ОЧАКВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.01.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
НИКОЛАЙ МАТЕЕВ