Avatar

доц. д-р Петър Първанов

Email: petarparvanov swu.bg


Публикации

Славянин в родината си, българин в чужбина : биография на Стефан С. Бобчев. България: Издателски комплекс - УНСС, 2022
Народен дух и право. България: Парадигма, 2021
Историята в услуга на съвременността. България: Парадигма, 2020
Развитие на човешкия потенциал за иновативна социо-културна среда. България: Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски", 2019 (Съавтор/и: Мария Кичева, Акулина Стефанова, Теменужка Каролова, Вяра Кюрова, Райна Димитрова, Владислав Кръстев, Цветана Антипешева, Станка Ринкова, Цветомир Цветков, Ирина Атанасова, Боряна Димитрова, Благовеста Коюнджийска, Олга Костадинова, Василиса Каръкова, Емилия Шаренска, Маргарита Стоева)
EUROPEAN UNION POLICIES FOR ENCOURAGING THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR PEOPLE WITH DISABILITIES , http://el.swu.bg/wp-content/uploads/2019/07/EUROPEAN-UNION-POLICIES-FOR-ENCOURAGING-THE-SOCIAL-ENTREPRENEURSHIP-FOR-PEOPLE-WITH-DISABILITIES.pdf 2019: 43-51. (Co-author/s: Ivan Todorov, Vladislav Krastev, Irina Atanasova, Sofiya Mirchova)
TRANSFORMATION OF SOCIAL CAPITAL INTO ECONOMIC CAPITAL THROUGH EDUCATION (BY THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION AND BULGARIA) , https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1368/1897 2019: 241-247. (Co-author/s: Nadezhda Emilova Petkova)
Славянин в родината си, българин в чужбина. България: Авангард Прима, 2019
EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ENCOURAGING THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR PEOPLE WITH DISABILITIES , Economics and Law 2019: 59-69. (Co-author/s: IRINA ATANASOVA, VLADISLAV KRASTEV, IVAN TODOROV)
Развитие на световното и националното стопанство. България: Авангард Прима, 2019 (Съавтор/и: Димитър Димитров)
Сборник документи и материали по Стопанска история. България: БОН, 2018 (Съавтор/и: Димитър Димитров)
Bulgarian tourism and the problem of poverty alleviation in Bulgaria , Tourism & Management Studies 2018: 45 - 52. (Co-author/s: Preslav Mihaylov Dimitrov, Rouska Krasteva, Boiko Dimitrov)
Legal Opportunities For The Development Of Social Enterprises’ Human Potential In Bulgaria , Globalization and its socio-economic consequences 2018: 114. (Co-author/s: Владислав Кръстев, Ирина Атанасова)
LEGAL OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTERPRISES HUMAN POTENTIAL IN BULGARIA , Globalization and its socio-economic consequences 2018: 1275-1282. (Co-author/s: Vladislav Krastev, Irina Atanasova)
HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT FOR AN INNOVATIVE SOCIO - CULTURAL SPHERE.. Чили: Cuadernos de Sofía, 2018 (Co-author/s: Cvetomir Cvetkov, Irina Atanasova, Stanka Rinkova, Temenuzhka Karolova, Akulina Stefanova, Margarita Stoeva, Rayna Dimitrova, Tsvetana Antipesheva, Boryana Dimitrova, Maria Kicheva, Emiliya Sharenska, Vyara Kyurova, Blagovesta Koyundhiyska, Vasilisa Karukova, Olga Kostadinova)
Historical and legal aspect of the policy of the Republic of Bulgaria towards the migration processes , Revista Inclusiones 2017: 79 - 91. (Co-author/s: Vladislav Krustev, Irina Atanasov)
PRIVATE LANGUAGE SCHOOLS IN BLAGOEVGRAD - LEGAL AND SOCIAL DIMENSIONS , KNOWLEDGE 2017: 1525 - 1532. (Co-author/s: Boryana Dimitrova)
Sustainability in Tourism Cadre Training and Selection in Bulgaria , Revista Inclusiones 2017: 144 - 156. (Co-author/s: Gergana Angelova, Georgi Chetrafilov, Nadezhda Y. Krasteva, Vladislav I. Krastev)
PROFIT AND PROFITABILITY OF PRIVATE LANGUAGE SCHOOLS IN BLAGOEVGRAD , KNOWLEDGE 2017: 787 - 792. (Co-author/s: Boryana Dimitrova)
Дарителски практики и мотиви на дарителите за образование в България (от Освобождението до средата на ХХ в.) , Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности 2017: 279 - 302.
Национализъм, миграция, туризъм (Случаят с детско летовище "Ерма", гр. Трън) , Известия на Института за исторически изследвания 2017: 393 - 402.
MOTIVATIONS FOR DONATING TO BULGARIAN EDUCATIONAL SYSTEM SINCE THE END OF THE 19TH TO THE MID-20TH CENTURY , EUROPA DEL ESTE UNIDA 2017: 23-36. (Co-author/s: Boryana Dimitriva)
Стефан Бобчев за пловдивските юристи , Годишник на Регионален исторически музей - Пловдив 2017: 137 - 147.
Правни възможности за превръщането на българския туризъм в социално ориентирана индустрия , Социалната икономика в условията на ограничени ресурси - теория и практика 2017: 84 - 116.
Учебниците на Стефан Савов Бобчев по Българска история , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2016: 143 - 160.
Стефан Савов Бобчев за Руско-Турската война , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2016: 235 - 253.
Trends in the preservations and devolpment of local products and occupations in the Rila and Rodopes region , TMS CONFERENCE SERIES 2016: 19 - 38. (Co-author/s: Gergana Angelova)
Trends in the preservation and devellopment of local products and occupations in the Rila and Rhodopes region , TMS Algarve 2016. BOOK OF ABSTRACTS 2016: 46. (Co-author/s: Gergana Angelova)
Bulgarian tourism and the problem of poverty in Bulgaria , TMS Algarve 2016. BOOK OF ABSTRACTS 2016: 78. (Co-author/s: Preslav Dimitrov, Rouska Krasteva, Boiko Dimitrov)
Животопис на проф. Васил Златарски , Сборниче за академик Васил Н. Златарски 2016: 24 - 36.
Политика на Народна република България (НРБ) към граждани на страни, възстановяващи се от конфликти , Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера 2016: 138 - 144.
Стопанска история. България: БОН, 2015 (Съавтор/и: Димитър Димитров)
Стефан Савов Бобчев и българският парламент , Правна трибуна 2015: 77-91.
БТС и превръщането на Пирин в туристическа дестинация (Щрихи към историята на българския туризъм от междувоенния период) , Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България 2015: 173 - 184.
Второто емигрантство на Стефан Бобчев , Ценности, традиции и външна политика 2014: 47-55.
Стефан Савов Бобчев като съдия в Източна Румелия , Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев 2014: 129-133.
Записките по българска история на С. С. Бобчев от 1867 – 1868 г. , Известия на Института за исторически изследвания 2014: 327 – 338.
Фондовете на ДА-Благоевград като извор за стопанското развитие на региона от 1912 до Втората световна война , Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България 2014: 177-186.
Отношенията между Иван Евстратиев Гешов и Стефан С. Бобчев , Годишник на Регионален исторически музей - Пловдив 2014: 103 - 111.
Стефан Савов Бобчев и българската възрожденска публицистика , Медиите между мисията и бизнеса 2014: 36-42.
Рецензия за книгата: Велева, М. Как се прави история? Историографски студии. , Дриновський збірник 2014: 401 - 405.
МАРИН ДРИНОВ И СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ , Дриновський збірник 2013: 199 - 202.
Естественно-научные публикации Стефана Савова Бобчева в период Возрождения , Bulgarian, Ottoman and Caucasian Studies: Сб. ст., посвященный 65-летию С.И. Муртузалиева 2012: 245-265.
Сборник от документи и материали по Стопанска история. България: Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2012 (Съавтор/и: Димитър Димитров)
Животът на Стефан Савов Бобчев в Пловдив , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2011: .
Развитие на списание „Българска сбирка” , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2008: .
Писмата на Стефан Савов Бобчев до Иван Вазов , Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето 2006: .
От Европа към Европа (Представата за Европа в учебниците по история и цивилизация за 11. клас) , Надежди и разочарования в историята 2005: 476 - 486.
Социалната дейност на църквата в Перник през междувоенния период , Обществено подпомагане и социална работа в България 2005: 220 - 223.

Конференции

5th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EUROPEAN UNION POLICIES FOR ENCOURAGING THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Период
22.04.2019 - 23.04.2019 г.
Организатор
The Department of Economics of the University of Macedonia organizes the 5th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF), which will be held at the Department of Economics, University of Macedonia, Greece.
Съавтор(и)
Владислав Кръстев, Иван Тодоров, Ирина Атанасова, София Мирчова

International Conference on Innovations in Science and Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TRANSFORMATION OF SOCIAL CAPITAL INTO ECONOMIC CAPITAL THROUGH EDUCATION (BY THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION AND BULGARIA)
Период
22.03.2019 - 25.11.2019 г.
Организатор
European Institute of Applied Science and Management, Prague, Czech Republic
Съавтор(и)
Надежда Петкова

TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Business ethics enhancement in Bulgarian tourism - the case of Bansko
Период
14.11.2018 - 18.11.2018 г.
Организатор
The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the Algarve, Portugal
Съавтор(и)
Геаргана Ангелова, Ирина Атанасова

Демографски предизвикателства и политики

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Стопански измерения на трудовата миграционна политика на Народна република България, спрямо гражданите на Социалистическа република Виетнам и Република Никарагуа
Период
14.11.2018 - 15.11.2018 г.
Организатор
Институтът за изследване на населението и човека – БАН

Globalization and its socio-economic consequences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Legal Opportunities For The Development Of Social Enterprises’ Human Potential In Bulgaria
Период
10.10.2018 - 11.10.2018 г.
Организатор
University of Zilina Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

THE POWER OF KNOWLEDGE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PROFIT AND PROFITABILITY OF PRIVATE LANGUAGE SCHOOLS IN BLAGOEVGRAD
Период
28.09.2017 - 01.10.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
Boryana Dimitrova

THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PRIVATE LANGUAGE SCHOOLS IN BLAGOEVGRAD - LEGAL AND SOCIAL DIMENSIONS
Период
25.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management

KNOWLEDGE - CAPITAL OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
BULGARIAN DONATION ACTIVITY FOR EDUCATION IN THE PERIOD FROM 1878 TO 2015
Период
31.03.2017 - 02.04.2017 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
Петрана Стойкова

TMS International Conference Algarve 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TRENDS IN THE PRESERVATION AND DEVOLPMENT OF LOCAL PRODUCTS AND OCCUPATIONS IN THE RILA AND RHODOPES REGION
Период
16.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
Universidade do Algarve, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Съавтор(и)
Gergana Angelova

TMS ALGARVE 2016 – Tourism & Management Studies International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
BULGARIAN TOURISM AND THE PROBLEM OF POVERTY IN BULGARIA
Период
16.11.2016 - 19.11.2016 г.
Организатор
Universidade do Algarve, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Съавтор(и)
Preslav Dimitrov, Rouska Krasteva, Boiko Dimitrov

TMS International Conference Algarve 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SEMINARS ON "INITIAL STUDIES ON ECONOMIC HISTORY AND THE HISTORY OF SOCIO-ECONOMIC IN SOUTHWEST BULGARIA"
Период
26.11.2014 - 29.11.2014 г.
Организатор
The School of Management, Hospitality and Tourism of the University of the Algarve and the Tourism & Management Studies journal

Проекти

(КП-06-Н80/10 – 15.12.2023 г.) Доброволчеството в България – история, каузи и препоръки (Heroes)““

Период на провеждане
01.01.2024 - 01.01.2027 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
180000,00 лв.

(2021-1-IT01- KA210-VET-000032889) Towards the Autonomy of UFM (Unaccompanied Foreign Minors) - UFM

Период на провеждане
01.12.2021 - 01.12.2023 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Италианската национална агенция по Програма "Еразъм +"
Бюджет
26980,26 лв.

(2021-1-EL02- KA220-YOU-000029015) Social and Sustainable skills for young NEET population - SOSUSK

Период на провеждане
01.12.2021 - 02.01.2024 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Гръцката национална агенция по Програма "Еразъм +"
Бюджет
48347,00 лв.

(2021-1-BG-02- KA220-VET-000029619) Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental & Social Responsibility in Tourism (Su.Re.To Tourism)

Период на провеждане
01.11.2021 - 01.12.2023 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Програма "Erasmus +", Българската национална агенция по Програма "Еразъм +" - ЦРЧР
Бюджет
58546,87 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2”

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
46000000,00 лв.

(5049389) Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in the cross border area

Период на провеждане
05.07.2019 - 04.05.2022 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
1744322,23 лв.

(RP-B5/19) ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТКИ В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

Период на провеждане
01.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ ЮНеофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(RP-A15/18) Развитие на човешкия потенциал за иновативна социо-културна среда

Период на провеждане
01.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.07.2021 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Европейски съюз
Бюджет
1096315,77 лв.

(RP-B3/17) Социалната икономика в условията на ограничени ресурси

Период на провеждане
01.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(734645) Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries

Период на провеждане
01.01.2017 - 31.12.2020 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
Европейска комисия
Бюджет
3256456,19 лв.

(573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP ) “Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - LMPT”

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
European Commission
Бюджет
1937219,90 лв.

(573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam

Период на провеждане
15.10.2016 - 14.10.2019 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
European Commission
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) Студентски практики

Период на провеждане
26.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски съюз. ОП НОИР
Бюджет
56000000,00 лв.

(RP-B5/16) Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP-B6 /15) Провеждане на семинар на тема Проучвания по стопанска история на социално-културната сфера в Югозападна България

Период на провеждане
02.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
4500,00 лв.

(ФНИ К 02/10) Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционни и личностни измерения

Период на провеждане
12.12.2014 - 22.12.2017 г.
Форма на участие
Млад учен, постдокторант - анализ на исторически документи и съвременни практики на дарителство
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания”
Бюджет
139978,00 лв.

(ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
10.06.2014 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG0501PO001-0037) МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ “Н. РИЛСКИ”-БЛАГОЕВГРАД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ДИНАМИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА

Период на провеждане
24.03.2014 - 01.07.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ” ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Бюджет
168327,00 лв.

(SRP-B4/14) Провеждане на семинар на тема «Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България

Период на провеждане
03.02.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
Член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(рег. №2577) “LOFT - LOcal products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria”

Период на провеждане
03.06.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
European Territorial Cooperation Operational Programme Greece-Bulgaria 2007-2013
Бюджет
177939,00 лв.

(2012-I PTI-LEO05-11250) Трансфер на Европейска сертификация за изпълнител на термални процедури (Проект THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2

Период на провеждане
15.01.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
Португалска агенция "Леонардо по програма Леонардо да Винчи" на Европейския съюз
Бюджет
41459,22 лв.