Avatar

доц. д-р Пенка Кастрева

Email: penkakastreva swu.bg


Научни интереси от областите: Картография, Географски информационни системи, Висша геодезия

Публикации

Technology for documenting and preserving cultural and historical sites in the Shumen region , Proceedings Vol. 1 of the 7th International Conference on Cartography & GIS 2018: . (Co-author/s: Sabin Ivanov, Krasimir Videv)
The toponyms in the Bulgarien Cartography , Proceedings Vol. 1 of the 6th International Conference on Cartography & GIS 2016: . (Co-author/s: Ivan Drenovski,, Petar Penev)
Особености и перспективи на интерактивните карти в хидрологията. , сп.”Геодезия, картография и земеустройство” 2015: бр. 1-2 стр. 23-28. (Съавтор/и: Галина Безинска)
Грешки при трансформиране на графични данни от една координатна зона в друга , сп.”Геодезия, картография и земеустройство” 2015: бр. 5-6 стр. 3- 9. (Съавтор/и: Галина Безинска)
Създаване на специализирана карта на културното наследство – приоритетни цели и задачи , сп.”Геодезия, картография и земеустройство” 2015: бр. 5-6 стр. 21-24. (Съавтор/и: Иван Дреновски, Галина Безинска, Събин Иванов)
Application of the statistical methods in study of the deformation of the ground surface. , journal Scientific Journal: Micro Macro & Mezzo Geo Information (MMM-G) 2014: Nr/No 2; pp 6 - 19. (Co-author/s: Георге Валев)
Topographic maps remodeling when changing height system , Journal for Research and Scientific Studies 2014: Engineering Sciences Series Vol. (36) pp 565-574. (Co-author/s: George Valev, Adib Al-Kamouh.)
Приложение на OECD методологията за картографиране на селско/ градските райони в България , сп.”Геодезия, картография и земеустройство” 2013: бр.3-4, стр.26-30.
Classifications of Rural Areas in Bulgaria , Journal of Settlements and Spatial Planning 2012: Volum Special No. 1/2012, pp 103-108. (Co-author/s: Emilya PATARCHANOVA, Galina KULEVA)
Географски информационни системи и компютърна картография. България: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2011
Регресионният анализ и методът на най-малките квадрати. , сп.”Геодезия, картография и земеустройство” 2011: бр.5-6, стр.7-14. (Съавтор/и: Георги Вълев)
Пространствена интерпретация на данните от преброяването на населението през 2011 г. на основата на съставени карти. , сп.”Геодезия, картография и земеустройство" 2011: бр.5-6, стр.33-38.
Географски информационни системи и компютърна картография. България: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2011
Числово изобразяване и анализ на топографска повърхнина. , сп.”Геодезия, картография и земеустройство ” 2009: бр. 1-2, стр.13-20. (Съавтор/и: Георги Вълев)
Географска информационна система ArcView. България: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2008

Конференции

Third European SCGIS Conference “Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Избор на обекти при създаването на геопространствена информационна система за популяризиране на природното и културното наследство по трансграничната долина на р. Струма
Период
11.10.2016 - 12.10.2016 г.
Организатор
Space Research and Techn o lo g y Institute – Bulgarian Aca d e m y of Sciences
Съавтор(и)
Галина Безинска , Пенка Кастрева, , Иван Дреновски , Красимир Стоянов

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY AND GIS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The toponyms in the Bulgarian Cartography
Период
13.06.2016 - 17.06.2016 г.
Организатор
Българска картографска асоциация
Съавтор(и)
Ivan Drenovski, , Petar Penev

“Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Особености и перспективи на интерактивните карти в хидрологията.
Период
06.11.2014 - 07.11.2014 г.
Организатор
Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Съавтор(и)
Галина Безинска

5th international conference on cartography & GIS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mapping of the cancer distribution in Bulgaria
Период
15.06.2014 - 24.06.2015 г.
Организатор
Българска картографска асоциация
Съавтор(и)
Emilia Kastreva

Congress of European Neurology

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
The epilepsy and its investigation in a GIS environment
Период
31.05.2014 - 03.06.2014 г.
Организатор
European Federation of Neurological Societies) and European Neurological Society
Съавтор(и)
Sasho Kastrev, Kristina Kastreva

Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The diagrams in the cartography
Период
07.11.2013 - 08.11.2013 г.
Организатор
Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Съавтор(и)
Galina Bezinska

Conference „SDI Days” 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Prospects for the development of Web Geo-Services between Bulgaria and FYROM by applying the INSPIRE directive
Период
26.09.2013 - 27.09.2013 г.
Организатор
Croatia
Съавтор(и)
Lyubka Pashova, Temenoujka Bandrova, Bashkim Idrizi

International Scientific Conference, South-West University

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
3D modeling with Open source or commercial software.
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
Faculty of Mathematics& Natural Sciences
Съавтор(и)
Galina Bezinska

International Scientific Conference, South-West University

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Enhancing cooperation between Bulgaria and FYROM through developing Web Geo-Services
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
Faculty of Mathematics& Natural Sciences
Съавтор(и)
Lyubka Pashova, Bashkim Idrizi

International conference Mattex 2012

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mapping the statistical surface with line symbol
Период
22.11.2012 - 24.11.2012 г.
Организатор
University of Shumen

Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mapping and analysis of air pollution
Период
08.11.2012 - 09.11.2012 г.
Организатор
Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

International Scientific Conference, South-West University

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Temperature Anomalies in Bulgaria in November 2010 and 2011
Период
12.06.2012 - 16.06.2013 г.
Организатор
Fifth International Scientific Conference FMNS’2013, Blagoevgrad, 12-16.06.2013, vol. 5, pp. 3-9 http://www.fmns.swu.bg/FMNS2013-Volume_5.pdf
Съавтор(и)
Drenovski Iv.

3rd international conference on cartography & GIS.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Analysis of the problems of interpolation in GIS medium.
Период
15.06.2010 - 20.06.2010 г.
Организатор
Българска картографска асоциация
Съавтор(и)
George Valev

International Scientific Conference, South-West University

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Population density modeling of the Blagoevgrad district using ArcGIS tools.
Период
08.06.2010 - 11.06.2011 г.
Организатор
Faculty of Mathematics& Natural Sciences
Съавтор(и)
Emilia Patarchanova, Galina Kuleva

International Scientific Conference, South-West University

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Analysis of the interpolation methods for a geostatistical and spatial modelling of the population density
Период
08.06.2010 - 11.06.2011 г.
Организатор
Faculty of Mathematics& Natural Sciences

“Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of the interpolation methods in the modeling of a topographic surface
Период
05.11.2009 - 06.11.2009 г.
Организатор
Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Съавтор(и)
George Valev

Second international conference on cartography & GIS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Introducing of EVRS and topographic maps remodelling.
Период
21.01.2008 - 24.01.2008 г.
Организатор
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Съавтор(и)
George Valev

Проекти

(НКПД:24226056) “Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE

Период на провеждане
20.11.2017 - 20.11.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
По програма за Европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A „Greece – Bulgaria 2014-2020
Бюджет
1093111,60 лв.

(RP-B4/16 ) Математическо и компютърно моделиране в природните науки

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Ръководител на модул "ГЕООС"
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3770,00 лв.

(SRP-A12 ) “Изграждане на лаборатория за мониторинг на околната среда – І етап”

Период на провеждане
06.12.2015 - 06.12.2015 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски” по Наредба №9
Бюджет
12000,00 лв.

(BG051PO001) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" - инвестиции на бъдещето

Период на провеждане
18.03.2014 - 08.07.2014 г.
Форма на участие
квалификационен курс за преподаватели
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
1,00 лв.

(№ BG051PO001-3.1.07-0036) ,,Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда“

Период на провеждане
01.10.2013 - 06.12.2015 г.
Форма на участие
ключов експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
235565,00 лв.

((BG051PO001-3.3.07-0002) ) "Студентски практики"

Период на провеждане
10.07.2013 - 31.01.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник на трима студента
Финансиран от
Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
1000000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Разширяване функционалните възможности на ArcGIS за целите на картографията”

Докторант
Красимир Валентинов Видев
Период
10.07.2015 - 10.07.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Картографски методи за изобразяване съдържанието на тематичните карти в цифрова среда - проблеми и решения

Докторант
Галина Венциславова Безинска
Период
27.08.2013 - 26.08.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Създаване на атлас „Червена книга – птици”

Студент
Кристина Янакиева
Година
2018
ОКС
бакалавър

Атлас – Заболяемост от рак в България

Студент
Ханка Методиева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Анализ на пазара на труда в България

Студент
Красимир Валентинов Видев
Година
2013
ОКС
бакалавър

Атлас - Биогеографско райониране

Студент
Гергана Спасова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Защитени територии и обекти в Благоевградска област

Студент
Лили Младенова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Картографиране качеството на атмосферния въздух

Студент
Борислав Петров
Година
2012
ОКС
бакалавър

24 –те чудеса на България – Пътеводител

Студент
Гергана Василева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Европейски съюз – Справочник

Студент
Петя Атанасова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Картографиране динамиката на демографските процеси в България

Студент
Ивайло Петров
Година
2011
ОКС
бакалавър

Картографски модел на разпространението на кафявата мечка

Студент
Георги Николов
Година
2010
ОКС
бакалавър

Съставяне на дигитална общогеографска карта в ГИС среда, като основа на бъдещи тематични карти

Студент
Гина Тренкова
Година
2009
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Разработване на УЕБ ГИС приложение на Природен парк "Българка"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
БАН, Национален институт по Геофизика, Геодезия и География
Държава
България
Дата
31.08.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
инж. Йоана Симеонова Сандинска

КАРТОГРАФИРАНЕ И АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
Държава
България
Дата
27.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
ас. инж. Събин Иванов

“КАРТОГРАФСКИ МЕТОДИ за ИЗОБРАЗЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО на ТЕМАТИЧНИТЕ КАРТИ в ЦИФРОВА СРЕДА ”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет
Държава
България
Дата
28.03.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Безинска

Ръководство за работа с топографска карта

Вид
Учебник
Издател
Шуменски университет
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р инж.Събин Иванов

„Картографски методи в навигацията"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УАСГ
Държава
България
Дата
12.11.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
инж. Николай Симеонов Найденов

Обявен в Държавен вестник брой .7/27.01.2015

Вид
Конкурс за професор
Университет
УАСГ
Държава
България
Дата
17.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р инж. Петър Тодоров Пенев

Обявен в Държавен вестник брой 7/27.01.2015..

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
УАСГ
Държава
България
Дата
08.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Маринова

„Картографски методи в навигацията"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УАСГ
Държава
България
Дата
25.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
инж. Николай Симеонов Найденов

Обявен в Държавен вестник брой .бр.22 от 16 март 2012 г

Вид
Конкурс за професор
Университет
УАСГ
Държава
България
Дата
09.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р инж. Теменужка Любенова Бандрова

„СПЕЦИАЛИЗИРАНО КАРТОГРАФИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ”

Вид
Монография
Издател
Интел Ентранс
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р инж. Петър Пенев, гл. ас. инж. Кристина Микренска – Чернева