Avatar

проф. д-р Пелагия Терзийска

Email: pelagia.terziyska swu.bg


Публикации

Ученики с расстройством аутистического спектра – поддержка качественного образования и инклюзии в общеобразовательной школе , Сборник статей, I ЧАСТЬ «ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»,Москва, 2022 ISBN 978-5-98923-908-5 2022: 148 - 155.
Индивидуалната консултация с родителите на децата със специални образователни потребност , В сб. „Гносеологические основы образования“ Материалы VI Международной конференции научных трудов. Русия, Елец, ISBN 978-5-907335-38-7 2021: 232-238.
С заботой и ответственностью за родителей детей с особыми образовательными потребностями , Сборник статей, I ЧАСТЬ «ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»,Москва, 2021 ISBN 978-5-98923-908-5 2021: .
В подкрепа на професионалното ориентиране на учениците с умствена изостаналост , сп. Специална педагогика 2020: .
За активно участие и пълноценно общуване в приобщаващата класна стая , сп. Педагогика- Volume 92, Number 9 2020: 1272 - 1286.
Музикални дейности в подкрепа на приобщаващото образование , сп. Педагогика, кн.1, 2020 ISSN 1314 – 8540 2020: .
Гражданското образование в контекста на приобщаващото образование , В сб. „Гносеологические основы образования“ Материалы V международной конференции, посвящённой памяти профессора БарановаЕлец, ISBN 978-5-907335-38-7 2020: с. 232-238.
Академична подготовка на ресурсните учители в България , Сборник "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование", София, 2020. ISBN 978-619-7534-12-2 2020: с. 24-36.
THE GENERAL EDUCATION TEACHER IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION - ROLE AND FUNCTIONS. , В: ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ,Ростов-на-Дону, ISBN 978-5-9275-3331-2 2020: с. 17-23.
Нетрадиционни артдейности в аспекта на приобщаващото образование , сп. Педагогика. бр. 4. 2019: с. 477 - 496.
Оптимизиране на образователния процес в контекста на приобщаващото образование , Сп. Стратегии на образователната и научната политика 2018: с. 567-578..
Педагогически аспекти на работа със семействата на деца със специални образователни потребности в условията на масовата общообразователна среда , сп. Педагогика, Volume 89, Number 9,2017 ISSN 1314 – 8540 2017: 1265 – 1275.
Компетентност на бъдещите учители за развитие вниманието на малките учениците със специални образователни потребности. , Стратегии на образователната и научната политика, Strategies for Policy in Science and Education, Volume 25, Number 5, 2017, ISSN 1314 – 8575 (Online) 2017: 530 -539.
Аспекти на екологичното образование на децата със специални образователни потребности от началното училище. , В сб. „Гносеологические основы образования“ Международный сборник научных трудов. Русия, Елец, «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, ISBN 978-5-94809-931-6 2017: 193-198.
Театрализираната дейност в процеса на социализация на децата със специални образователни потребности , сп. Педагогика, книжка 4, 2016 2016: .
Системата „дете – семейство – училище“ в условията на включващото образование , Стратегии на образователната и научната политика, Година XXIV , Книжка 4, 2016 с.411-421 2016: .
Индивидуализация учебной деятельности в условиях интегрированного обучения , В сб. „Гносеологические основы образования“ Международный сборник научных трудов. Русия, Елец, «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 2016: 106-114 стр..
Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда – десет години по-късно. , В „Личностно развитие на учениците в съвременното образование и обществото“. 2016: с. 69-79.
Философски основи на интеграцията и включващото образование на деца със специални образователни потребности , сп. Философия 2015: 436-445.
Развитие на наблюдателността на учениците с интелектуална недостатъчност , В сб. „Гносеологические основы образования“ 2015: 121-126.
Интегрирано образование. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2015
Подпомагане развитието на реч и комуникация при невербалното дете със специални образователни потребности , В Годишник „Педагогическата наука - теория и практика”, книга 3, 2015 2015: .
"Изследване на педагогическите условия за включване на децата със СОП в общата образователна среда" , Сп. Стратегии на образователната и научната политика 2014: 29-37.
Създаване на развиваща среда, подпомагаща корекцията на познавателната дейност на деца с умствена изостаналост от началния етап на основната образователна степен , сп. Стратегии на образователната и научната политика, 22, кн.5 2014: 528-539.
Интегрираното обучение на деца със СОП като предизвикателство пред учителите от общата образователна среда , сп. Педагогика 2014: 862-871.
Работа с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях обычного детского сада , сп. Психолог в детском саду 2014: 123-134.
Технологии за работа с деца със СОП. България: "Химера", 2013
Специалните образователни потребности в общата класна стая. България: „Рубин Комерс”, 2013
Социјалната микро средина во масовното училиште и учениците со посебни образовни потреби , Еducation between tradition and modernity 2013: .
Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2012
Хиперактивното дете и проблемите в обучението му , сп. Педагогика 2011: 71-77.
Включващо обучение на ученици със специални образователни потребности и тяхното социално развитие , сп. Специална педагогика 2011: 3-15.
Социално поведение на учениците със специални образователни потребности в условията на интегрираното обучение , сп. Образование 2011: 92-105.
Съвременни измерения на специалното образование. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2009
Готовността на масовото общообразователно училище за работа с деца със специални образователни потребности , сп. Педагогика 2008: 33-42.
Артпедагогика в образованието на деца със специални образователни потребности , сп. Педагогика 2008: 11-23.
Педагогическа корекция на девиантното поведение на деца със специални образователни потребности , сп. Начално училище 2008: 66-77.
Работа с деца със специални образователни потребности. България: "Европартньори 2007", София, 2008
За новите подходи в обучението на деца със специални образователни потребности , сп. Начално училище 2006: 41-52.
Интеграция на деца със специални образователни потребности в масовото училище. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2006
Integration von Kinder mit spreziellen Lernbedűrfnissen in die allgemeine Schule. Deutschland: ., 2006
Домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа - партньор в процеса на интегриране на деца със специални образователни потребности , сп. Начално училище 2005: 83-92.
Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2005
Ролята на играта за личностното развитие на умствено изостаналите ученици от началната образователна степен , сп. Начално училище 2004: .
Riddles in the mentally retardant pupil's school activity of the elementary school , The Educational Heritage and Dialogue in the European Pedagogical Space 2004: 272-276.
Педагогически условия за развитие наблюдателността на умствено изостаналите ученици. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2002
Обучението по роден край и знания за природата и обществото. Актуални проблеми. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 1999

Конференции

Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию С.П. Баранову «Гносеологические основы образования»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Аспекти на екологичното образование на децата със специални образователни потребности от началното училище.
Период
14.10.2017 - 16.10.2017 г.
Организатор
"Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина", Елец, Русия

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Индивидуализация учебной деятельности в условиях интегрированного обучения
Период
13.10.2016 - 14.10.2016 г.
Организатор
"Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина", Елец, Русия

Еducation between tradition and modernity

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Социјалната микро средина во масовното училиште и учениците со посебни образовни потреби
Период
22.09.2011 - 24.09.2011 г.
Организатор
Скопски университет Кирил и Методий

Проекти

(RP-B8/18) РАЗРАБОТВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА В СИНХРОН С ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРАКТИКА

Период на провеждане
15.03.2018 - 24.12.2018 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(BG05/1401) „Училищното настоятелство и местната власт – заедно за социализацията, обучението и възпитанието на децата със СОП"

Период на провеждане
07.01.2015 - 31.03.2016 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма за подкрепа на НПО в България
Бюджет
32300,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0065 ) "Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изследвания и перспективни европейски тенденции"

Период на провеждане
04.09.2013 - 02.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативнa програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
177836,00 лв.

(BG051PO001-4.1.04 0065) "Студентски практики",по схема "Ученически и студентски практики"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(BG051PO001-4.1.04-0095) ”Бъдете с Нас, и Ний сме като Вас”

Период на провеждане
07.11.2011 - 15.08.2013 г.
Форма на участие
координатор и експерт
Финансиран от
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз,
Бюджет
253752,00 лв.

(BG 051PO001 – 4.1.04-0065 ) "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности"

Период на провеждане
17.09.2011 - 17.05.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
107027,00 лв.

(03044) “Integration geistig behinderter Kinder in den Schulalltag nicht behinderter Kinder,

Период на провеждане
03.03.2004 - 05.10.2007 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
фондация “Акция човек” – Германия
Бюджет
1,00 лв.

Ръководени докторанти

АЛТЕРНАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА С ХИПЕРКИНЕТИЧЕН СИНДРОМ

Докторант
ЕЛЗА СТОЙЧЕВА ЦАКИРИ
Период
10.02.2021 - 09.02.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Мултисензорни техники за преподаване на английски език като чужд при лица с обучителни трудности

Докторант
ХРИСТИАНА ЙОАНИС ДЗАНУ
Период
01.07.2020 - 30.07.2023 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Професионално ориентиране и професионална подготовка на ученици с умствена изостаналост

Докторант
Мария Иванова Костова
Период
16.01.2019 - 15.01.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

The Influence of Type of Learning Framework on the Level of Social Anxiety, Sense of Belonging and Sense of Self-Efficacy among Reading Disabled Adolescents

Докторант
Dana Barak Harel - гражданин на Израел
Период
24.10.2018 - 23.10.2021 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Играта като средство за социално развитие на децата със специални образователни потребности в общата образователна среда

Докторант
Райна Стойчева
Период
26.01.2015 - 25.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Art-activities in corrective pedagogical work with children with special educational needs

Докторант
Apostolia Charmani
Период
18.06.2014 - 27.06.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Establishment of a development stimulating environment to promote the correction of the cognitive activity of children with mental retardation

Докторант
Athanasois Kateris
Период
13.01.2014 - 12.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Приложение на информационните технологии при обучението на деца със СОП

Докторант
Christina Nikolaou
Период
01.10.2013 - 30.09.2017 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Социализацията на децата в детската градина чрез ЛОДИ-модела

Докторант
Румяна Николова
Период
13.07.2009 - 12.07.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Combining Teaching and Therapeutic Methods for Autistic Students of the Teaching Specialists

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
10.03.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Aikaterini Karamani

Diagnostic Model for Detection of Students with Intellectual Disabiity

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
28.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Athina Mourelatou

DIDACTIC MODELS IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS (age 13-16)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
24.01.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Karatzoglou Anastasia

EFFECT OF MUSICAL STIMULI ON THE FACIAL EXPRESSION OF EMOTIONS IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME (7-12 YEARS OLD)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
28.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Paraskevi Moraiti

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN EDUCATION OF CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITES (ID)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
08.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
EFSTRATIOS ATHANASIOS PANTELIS

Играта като средство за социално развитие на децата със специални образователни потребности в общата образователна среда”,

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
30.03.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райна Венкова Стойчева

“Формиране на изследователски умения у учениците чрез обучението по „Човекът и природата“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
14.07.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомира Илиева Иванова

„Синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специални специфични потребности”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
11.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Моника Борисова Богданова

„Формиране на емоционална интелигентност при хора с интелектуални затруднения чрез социална работа в група”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
19.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Атанасова Деянова

Обявен в Държавен вестник брой 69 от 06.08.2013 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
16.01.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Илиана Христова Мирчева

„Иновации в обучението по рехабилитация и въздействието им върху професионалните компетенции на кадрите”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
28.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Ивет Борисова Колева

„Релациите трудности в четенето - възпроизвеждане и разбиране на прочетен текст при ученици със задръжка в психическото развитие I – IV клас”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Тракийски университет
Държава
България
Дата
15.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Тодорова –Маркова

Обявен в Държавен вестник брой 41 от 01. 06. 2012 г. .

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
12.01.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Милен Замфиров

„Социализацията на децата в детската градина чрез ЛОДИ- модела”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
03.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Николова Цветкова

Обявен в Държавен вестник брой 46 от 19.06.2012 г

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ШУ "Епископ Константин Преславски"
Държава
България
Дата
16.11.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светлана Асенова Игнатовска

Обявен в Държавен вестник брой 93 от 25.11.2011 г

Вид
Конкурс за професор
Университет
Тракийски университет, Стара Загора
Държава
България
Дата
19.04.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Венетка Иванова Кацарска

"Корекция на речниковия запас при деца с умствена изостаналост от IV и V клас (в условията на помощно училище)"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Тракийски университет, Стара Загора
Държава
България
Дата
26.11.2009 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яна Панайотова

„Социално-педагогически аспекти на графитите като феномен на съвременната масова култура”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
17.07.2008 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боян Димиев

"Ресурсна (специална) педагогика”

Вид
Монография
Издател
"ИВИС", Велико Търново
Държава
България
Година
2008
Уеб страница
Автор(и)
проф.д.п.н Иван Карагьзов и доц. д-р Венета Кацарска

„Форми за организация на екологическото възпитание в детската градина”

Вид
Монография
Издател
Университетско издателство „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
проф. д.п.н Елка Янакиева