Avatar

проф. д.н. Добринка Пейчева

Email: peichevad swu.bg


Добринка Пейчева е член на Международната асоциация за медийни и комуникационни изследвания Участва в редколегии на две международни списания. Член е на УС на COST акции областта на медиите и политиката. Главен редактор е на е-списание "Проблеми на постмодерността"

Публикации

Digital Media and Global Pandemic , Springer Singapore 2022: .
Virtualization of Group Communications. , Springer, Cham. 2022: 556-570.
Digital Skills, New Media and Information Literacy as a Conditions of Digittzation” , Advances in Intelligent Systems and Computing 2020: 65-72.. (Co-author/s: V.Milenkova, D.Keranova, D.Peicheva )
Екологични измерения на медийните реалии в „пост-интернет“ обществото в България , Реторика и комуникации 2020: 30-47. (Съавтор/и: Д. Керанова)
Медиите и Ковид-19: Информационни, образователни и политически предизвикателства , БАНИ 2020: . (Съавтор/и: Пейчева, Д., В. Миленкова, М. Маринов, Д. Керанова, В. Николова )
Reappraising the Political Populist Milieu in Bulgaria.In Populist Political Communication across Europe. Berlin : PETER LANG, 2020 (Co-author/s: Lilia Raycheva@ Dobrinka Peicheva)
Shaping Digital Literacy in Knowledge Society. In: Ahram T., Taiar R., Gremeaux-Bader V., Aminian K. (eds) Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications II. IHIET . Germany: Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, 2020 (Co-author/s: Milenkova V., Manov B., Peicheva D)
New Challenges to Conceptualizing Media Ecology , Sofia University Publishing house 2020: 437-447. (Co-author/s: Диляна Kеранова)
Предизвикателствата пред медийната екосистема и четенето в България в контекста на медийната грамотност и европейските перспективи. В: Книгата нашето по-смислено настояще. , УНИБИТ 2019: . (Съавтор/и: Пейчева, Д., Керанова, Д., Дойчинова, Д., Алексиева, В. и В. Муча )
Conceptualizing Media Ecology". България: SWU, 2019
Media Ecology – Conceptual and Content Dimensions , Postmodernism Problems 2019: 7-61.
Event- , politics-, and audience-driven news: a comparison of populism in European media coverage in 2016 and 2017. In: Communicating populism : comparing actor perceptions, media coverage, and effects on citizens in Europe. New York: Routledge, 2019 (Co-author/s: Esser, F., Stepinska, A., Pekacek, O., Seddone, A., Papathanassopoulos, А., Peicheva, D., Milojevic, A., Blassnig, S., Engesser, S.)
Transformations in Мass Society and Emergent Properties of Human Behavior in Contemporary Media Space(Scopus) , IHSI Conference Springer book 2018: .
Direct democracy in Bulgaria In Maria Marczewska-Rytko (Ed) 2018. Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989 , Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich Publishers,. ISBN 978-3-8474-2122- 2018: .
Brave New E-Word of The Human-Centered Media Ecosystem(Scopus) , Springer book 2018 ` 2018: . (Co-author/s: Raycheva,L)
Understanding the Role of Media Socialization in Dynamic Oriented Digital Society: the Bulgarian case"(Scopus) , , Interciencia journal 2018 г.: pp.75-94 2018: pp.75-94. (Co-author/s: Valentina Milenkova)
Towards Defining Media Socialization As A Basis For Digital Society" , International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE 2018: . (Co-author/s: Milenkova, V. Peicheva, D and M.Marinov)
Leadership and the Role of Information for Innovation, Security and Knowledge Based Management(Scopus) , Springer International Publishing /Лос Анжелис 2017: 374-381.
The ICT, E-reading and Media Ecosystem(Web of Science) , Springer International Publishing/ Orlando 2017: 83-87.
. Media Ecology in The Context of Media Convergence and Hybridization , International Journal of Management and Applied Science,ISSN: 2394-7926 May-2017 2017: .
Knowledge Society and Digital Media Literacy: Foundations for Social Inclusion and Realization in Bulgarian Context. , Calitatea Vieții 2017: 50-74.
POPULISM IN BULGARIA BETWEEN POLITICIZATION OF MEDIA AND MEDIATIZATION OF POLITICS , Czesh Republic 2017: 69-83. (Co-author/s: Likia Raycheva)
Framing Political Populism in Contemporary Media Ecosystem , European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities 2017: 1-12. (Co-author/s: Likia Raycheva)
Populism in Bulgaria Between Politicization of Media and Mediatization of Politics , Полша 2017: . (Co-author/s: Likia Raycheva)
Framing Political populism in Contemporary media Ecosystem , European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities 2017: 1-12..
Дигитализация и социални трансформации. : ЮЗУ, 2017 (Съавтор/и: Добринка Пейчева и Валентина Миленкова)
Media education polisy in Bulgaria , Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 2016: 7-16. (Co-author/s: Валентина Миленкова)
Socio-Cultural changes in the lifestyles of the contemporary Bulgarian family , Anthropological Research and Studies 2016: 63-73. (Co-author/s: Валентина Миленкова)
Mediatization of society as new theoretical perspective , Papres of BAS. Humanities and Social Sciences 2016: 15-45.
В търсене на релевантна демокрация на участието. , е-списание Право, Политика, Администрация 2016: 54-65.
Референдумите и демокрацията, , е-списание Проблеми на постмодерността 2016: стр.135-151.
Масмедийното въздействие /Второ издание/. България: Брагоевград: УИ "Неофит Рилски", 2015
Социологически пространства. България: Благоевград:УИ „Н.Рилски", 2015 (Съавтор/и: Мария Серафимова)
Преструктуриране на комуникациите и трансформации на четенето в дигиталната ера. , Пейчева, Д и М.Серафимова (Съст.) Социологически пространства 2015: .
. Трансформации на четенето в медиализираното общество , е-списание Проблеми на постмодерността 2015: .
Дигитална култура и общество . Съставител съвместно с Таня Шопова . България: Брагоевград: УИ "Неофит Рилски", 2014
New media and cultural transformation (2014) in Chout Drissia (Ed) Media Culture and Education.(Conference proceedings series 40) Mekness: School of Arts and Humanitaries. , Мароко, Mekness: School of Arts and Humanitaries. 2014: .
Feedbаck DPBG In DICTIONARE ENCICLOPEDIC DE COMUNICARE , Bucuresti Editura CH Beck 2014: 205-206.
Mediatizarea Societatii DPBG In: DICTIONARE ENCICLOPEDIC DE COMUNICARE. , Bucuresti Editura CH Beck 2014: 312-313.
Медиите и поддържането на страха – от хипотеза към теория. В Тодоров П. (съст) Медиите между мисията и бизнеса. , София - УНСС 2014: 57-69.
Метаморфози и трансформации в комуникационното пространство и писмената култура В Шопова Т и Д.Пейева(съставители ) Дигитална култура и общество 2014 . България: Благоевград:УИ „Н.Рилски, 2014
Медийната грамотност като част от публична компетентност за участие в дигитална среда“ 2014 , е-списание Проблеми на постмодерността 2014: .
Политическа компетентност и предизборни нагласи към извънредните парламентарни избори в България, 2014 , е-списание Проблеми на постмодерността 2014: .
New media and cultural transformation (2014) in Chout Drissia (Ed) Media Culture and Education. , Мароко, Mekness: School of Arts and Humanitaries. 2014: .
A Hypothesis on Maintenance of Fear ( 2013) In Annales Universitatis Mariae Curie - Sklodowska Lublin Polonia. Sectio K Vol.XX,1 (Полша ) , A Hypothesis on Maintenance of Fear ( 2013) In Annales Universitatis Mariae Curie - Sklodowska Lublin Polonia. Sectio K Vol.XX,1 (Полша ) 2013: .
Традиционните и нови медии и ценностните индикатори на младото поколение. (2013) В Т. Шопова (Съст ) Дигитална култура, медии и образование" , УИ "Н.Рилски" 2013: .
Новите медии и културното участие. В търсене на нови концепти (2013) В Пространствата между социологията и социалната психология , София : Аскони-Издат, 2013: .
Mediatized Cultural Reality: Fact or Fiction? In Search of New Concepts. In Marinesko V. and Branea, S. (Ed.) (2013). Fiction in the Media or Media of the Fiction , Bucuresti Editura 2013: .
Mediatization and Globalization under the Conditions of Democracy. In Ritko.M (Ed.). (2012) Democratic Thought in the Age of Globalization , Полша-ниверситет Мария-Кюри Склодовска 2013: .
Сайтът на университетите като форма на достъп и участие в образователните процеси. 2012.В: Шопова, Т.( съст ) Информационни и комуникационни технологии, медии и образование , Югозападен университет 2012: .
Mediatization and Globalization under the Conditions of Democracy. In Ritko.M (Ed.). (2012) Democratic Thought in the Age of Globalization , Universitatis Mariae Curie - Sklodowska Lublin Polonia. ) 2012: .
New Media in Culture Transformation. IMS Manthan vol.6 Issue 2 (Journalism) 2012 , Publishing India 2012: .
Меdiatized reality (2011) , е-списание Проблеми на постмодерността 2011: .
Въведение в проблемите на постмодерността , е-списание Проблеми на постмодерността 2011: .
Медиализираната реалност България. 2011 . България: Благоевград:УИ „Н.Рилски, 2011
Фейсбук и новите групово комуникационни предизвикателства . В: Шопова, Т. съст. 2011 . Нови медии и дигитална култура , Югозападен университет 2011: .

Конференции

Дигитализация и глобално развитие

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Медиите и COVID-19
Период
16.10.2020 - 18.10.2020 г.
Организатор
ЮЗУ Философски факултет

Дигитализация и социални трансформации

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
29.09.2017 - 01.10.2017 г.
Организатор
катедра Социология,ЮЗУ

Е-Четенето в дигиталната ера

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трансформациите на четенето в дигиталната ера
Период
14.10.2015 - 16.10.2015 г.
Организатор
Сегед -Унгария COST

Политическият популизъм в съвременни условия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политическият популизъм в България
Период
25.08.2015 - 28.12.2015 г.
Организатор
Оденсе-Дания COST

Международна академична конференция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства пред е-четенето в България
Период
05.07.2015 - 07.07.2015 г.
Организатор
Банкок, Тайланд OASIS

Социалната травма и съвременните предизвикателства

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The School Dropouts as a social trauma in a Bulgarian Education Context”
Период
23.04.2015 - 24.04.2015 г.
Организатор
Скопски университет Кирил и Методий
Съавтор(и)
Валентина Миленкова

Е четене. Еволюция и предизвикателста.

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Четенето преди и сега
Период
08.04.2015 - 10.04.2015 г.
Организатор
Любляна университет и COST

Европейският политически плурализъм- сравнения и предизвикателства

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Съвременни измерения на българския политически популизъм
Период
26.03.2015 - 28.03.2015 г.
Организатор
Атински университет и COST
Съавтор(и)
Лилия Райчева

Образованието и ценностите на демокрацията в 21 век

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Културните ценности и медийната грамотност
Период
05.12.2014 - 06.12.2014 г.
Организатор
Елбасански университет,Албания

Политическият популизъм в Европа

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Политическият популизъм в България
Период
11.11.2014 - 13.11.2014 г.
Организатор
Лисабонски университет,Португалия и COST
Съавтор(и)
Лилия Райчева

"Медийна и информационна грамотност и интеркултурен диалог»- под егидата на ЮНЕСКО

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Медийната грамотност в България
Период
26.09.2014 - 28.09.2014 г.
Организатор
Пекин, Китай-Тсинхуа университет и ЮНЕСКО

Медийни и информационни политики

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Медийната грамотност в България
Период
04.02.2014 - 09.02.2014 г.
Организатор
Любляна, Париж, Сорбоната и COST

Медийна и информационна грамотност

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Медиите и образованието
Период
12.12.2013 - 14.12.2013 г.
Организатор
Париж, Сорбоната

Медийни и информационни политики

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Медийни и информационни политики в България
Период
24.09.2013 - 27.09.2013 г.
Организатор
Белград, Сърбия и COST

Паневропейски форум за медиен плурализъм

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Има ли мезиен плурализъм
Период
27.06.2012 - 29.06.2012 г.
Организатор
Брюксел , Европарламент

Медийна и информационна грамотност и интеркултурен диалог

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Медийната култура
Период
23.11.2011 - 27.11.2011 г.
Организатор
Фес, Мароко и ЮНЕСКО

Медиите, образованието и трансформациите на обществата

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сайтът като нова форма на управление и публичност в образованието
Период
25.09.2011 - 29.09.2011 г.
Организатор
Джордж Таун, о-в Пенанг, Малайзия

Проекти

(ДКОСТ 01/13) Електронното четене

Период на провеждане
04.08.2017 - 04.08.2018 г.
Форма на участие
ръководител проект
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
2000,00 лв.

(ДКОСТ 01/1) Медиите и популизмът

Период на провеждане
17.05.2017 - 17.05.2018 г.
Форма на участие
ръководител проект
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
2000,00 лв.

(ДН 05/11) Фундаментални промени в медийната и комуникационна екосистема и проекциите им в обществото

Период на провеждане
14.12.2016 - 14.06.2019 г.
Форма на участие
ръководител проект
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
2000,00 лв.

(B/HS5/01866) Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna

Период на провеждане
30.11.2015 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
ръководител на екип за България
Финансиран от
Полски фонд за научни изследвания
Бюджет
200000,00 лв.

(SRP-C5/15) Трансформации на четенето в медиализираното общество 2015 г.

Период на провеждане
02.02.2015 - 01.11.2015 г.
Форма на участие
научен ръководител
Финансиран от
MОН- наредба №9
Бюджет
6150,00 лв.

(SRP-A12/14) Европейски подход за публични компетенции и участие в дигитална среда

Период на провеждане
12.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
научен ръководител
Финансиран от
МОН - Наредба 9
Бюджет
4000,00 лв.

(ANR-12-CULT-0004-01) Media education polisy in Europa

Период на провеждане
28.02.2013 - 29.02.2016 г.
Форма на участие
ръководител на екип за България
Финансиран от
French National Research Agency
Бюджет
400000,00 лв.

( А 12/12) Ценностни индикатори на младото поколение

Период на провеждане
01.03.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
ръководител проект
Финансиран от
МОН - Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

(А 16/11) Постмодерни форми на управление и публичност

Период на провеждане
01.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
ръководител проект
Финансиран от
МОН - Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-Б ФФ- 1 ) Актуални проблеми на хуманитаристиката и обществознанието.

Период на провеждане
01.03.2010 - 30.11.2010 г.
Форма на участие
член на научен колектив
Финансиран от
МОН - Наредба № 9
Бюджет
11000,00 лв.

(Проект №: НИД-Н9/Ф-18) Място и значение на Югозападния университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
01.03.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
член на научен колектив
Финансиран от
МОН - Наредба № 9
Бюджет
4100,00 лв.

(Проект №: НИД-Н9/Ф-27) Стимулиране мотивацията на студентите за

Период на провеждане
01.03.2009 - 30.11.2009 г.
Форма на участие
член на научен колектив
Финансиран от
МОН - Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

Ръководени докторанти

Комуникационни предизвикателства и медийни рефлексии пред официалните европейски публични политики в съвременните дигиталната средате комуникации в съвременните европейски контексти

Докторант
Диляна Кирова Дойчинова
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Съвременни социализационни аспекти на медийната грамотност в училище

Докторант
Ваня Кръстева Цанкова
Период
03.12.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Механизми за формиране на девиантна идентичност

Докторант
Диляна Георгиева Керанова
Период
20.02.2012 - 19.02.2016 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Съвременни измерения на комуникациите

Докторант
Виолета Мирославова Николова
Период
20.02.2012 - 19.02.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Политическият PR между партиите и реалиите в европейска България - социологически предизвикателства

Докторант
Анелия Тодорова Стефанова
Период
12.05.2011 - 11.05.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Промяната на комуникацията в България под влиянието на глобализационните процеси“

Докторант
Евгени Станков Василев
Период
22.10.2010 - 21.10.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Жените и насилието- съвременни предизвикателства

Докторант
Валбона Мифаел Муча
Период
16.10.2010 - 15.10.2013 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

“Management of European union’s educational institutions and development criteria: A comparative macroeconomic analysis”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
29.05.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Dimitrios Gakupulus

Българските детски телевизионни предавания и интегрирането им в предучилищното образование“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
29.05.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Desislava Nacheva

Me Too” и “Time’s Up” – опит за предефиниране на социалните роли в съвременното общество. (Медийни презентации в англоезични издания 2017 – 2018 г.)”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
29.05.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Tsvetelina Djambazova

N0 03 от 10.12.2021 ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
18.03.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Kalin Kalinov, Ph.D.

бр. 22 от 16.03.2021 г.Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
26.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Efrem Efremov

N0 22 16.03.2021...

Вид
Конкурс за професор
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
25.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Efrem Efremov

„Медийна комуникация за формиране на обществено мнение към корупцията“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
UNWE
Държава
Bulgaria
Дата
20.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Damiana Liutakova

Модели за изграждане на виртуални общности от онлайн медиите“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
UNWE
Държава
Bulgaria
Дата
10.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Tea Daulova

"Traditional and new audiovisual media services in the political marketing of modern political parties in Greece,"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
26.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Athanasios GkounasS

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
20.05.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Liubomil Ivanov

Комуникационни предизвикателства и медийни рефлексии на официалните европейски публични политики в съвременната дигитална среда

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
06.01.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Diliana Doychinova

„Съвременни социализационни аспекти на медийната грамотност в училище“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
27.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Vania Aleksieva

Политическата карикатура като комуникационен инструмент за управление на репутационни кризи

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
17.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Bojan Georgiev

Съвременни социализационни аспекти на медийната грамотност в училище“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
14.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Vania Aleksieva

Показатели за измерване на ефективността на аудиовизуални продукти публикувани в социалните мрежи

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
05.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Bogomil Kalinov

Показатели за измерване на ефективността на аудиовизуални продукти публикувани в социалните мрежи

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
04.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Bogomil Kalinov

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
13.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Danail Danov

No57 26.06.2020.

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Georgi Alexandrov

THE IMPROVING IMPACT OF ADVERTISING CARRIERS OF MOBILE OPERATORS IN BULGARIA ON THE YOUNG GENERATION (Ages 18 to 25 years)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
25.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Liubomira Spasova

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
24.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Angel Tsvetkov

„Компютърните игри и технологии за развитие на креативните умения при децата в предучилищна възраст“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
14.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светослав Божидаров Ангелов

Интермедийни отношения между печатните и електронните книги

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
07.05.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Georgi Alexandrov

DV 93 of 26.11.2019

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
20.04.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Mila Serafimova

DV N0 93 26.11.2019 ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
07.04.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Svetlana Stankova

Хипербелетристика – минало, настояще и бъдеще на сторителинга чрез хипертекст

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
27.03.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Iva Nedelcheva

No. 65 от 16.08.2019 ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
25.03.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Lora Simeonova

Educational management and multiculturalism – forms of organisation

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
18.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ioannis Stravolemis

Процесите на социализация в българското училище в дигитална среда“ за придобиване на

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
15.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Maria Mateeva

ДВ, бр. 65. от 16 август 2019

Вид
Конкурс за професор
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
07.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
of Assoc. Prof. Lulivera Delcheva Krusteva-Stoyanova, PhD,

„Гражданска активност в социалните онлайн мрежи“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
06.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Elena Gr. Dimitrova

„Модели на развитие в културната политика на община Благоевград“,

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
31.01.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Elena Petrova Nikolova Arnaudova

ЦИФРОВАТА ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯ В УСЛОВИЯТА НА ХИБРИДИЗАЦИЯ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
16.12.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Nadejda Miteva

Убеждаваща комуникация ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
20.11.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Kalin Kalinov, Ph.D.

„Медийната грамотност: генезис, преосмисляне на опита, предизвикателства и перспективи“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
23.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Danail Danov

“MEDIA LITERACY: GENESIS, RETHINKING OF THE EXPERIENCE, CHALLENGES AND PERSPECTIVES”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
20.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Danail Danov

РАЗВИТИЕ НА МЕТАЛИНГВИСТИЧНИ И СПЕЦИФИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
17.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Hristina Beleva

Промяна на модела за многостeпенния поток на комуникация: типологизация и специфики на механизмите за влияние на социалните мрежи върху дневния ред на медиите и обществените процеси“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
B
Дата
05.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Lora Simeonova

„ЖУРНАЛИСТИКА НА УЧАСТИЕТО – КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА И ПАРАМЕТРИ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПАРАДИГМА НА ДИГИТАЛНИТЕ МЕДИИ“

Вид
Дипломна работа
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
05.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Vania Suharova

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
04.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Silvia Miteva

Ролята на лобизма като инструмент на публичната комуникация за защита на интересите на малкия бизнес в България

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
04.08.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Liubomil Ivanov

КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ И РОЛЯТА Й ПРИ ФОРМИРАНЕ НА МЕДИЙНАТА ИМ ПОЛИТИКА И РЕПУТАЦИЯ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
UNWE
Държава
Bulgaria
Дата
04.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Mira Ganova

Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
31.05.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Luchia Angelova

Онлайн медиите в контекста на българските политически комуникационни практики за привличане на У и Z електоралното поколение”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
21.05.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Alexander Durchev

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - РЕТРОСПЕКЦИЯ, СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
22.03.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Bojidar Angelov

Социокултурни аспекти на софтуерната комуникация“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
UNWE
Държава
Bulgaria
Дата
10.03.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Eliza Zigova

Ролята на медиите при управление на бедствени и кризисни ситуации“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Nov Bulgarski Universitet
Държава
Bulgaria
Дата
05.12.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Stavros Каlоgianidis

публикуван в ДВ, бр.44/ 29 май 2018г. явен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
12.11.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Teodora Petrova

Digitalni tehnologii i politicheski elit

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
20.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Miroslav Terziiski

Интерактивни модели на промоционалните микросайтове в нтернет рекламата Digital Media and Global Pandemic

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
16.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Rosiza Vicheva

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
30.10.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Mario Marinov

“Management of European union’s educational institutions and development criteria: A comparative macro-economic analysis”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Sofia university
Държава
Bulgaria
Дата
16.10.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Dimitrios Gakopoulos

Обявен в в ДВ бр. 100/15.12.2017

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ Факултет по журналистика и масова комуниказия
Държава
България
Дата
19.04.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светослава Ковачева

Дисертация "Мрежово възприемане на потребителското общество. Ролята на убеждаващата комуникация при формиране на динамични квазиценностни връзки“

Вид
Дипломна работа
Университет
СУ Факултет по журналистика и масова комуниказия
Държава
България
Дата
26.03.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любен Христов Гешев

„Ролята на политическите блогове върху трансформации на българското общество“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Университет за национално и световно стопанство, Катедра Медии и журналистика
Държава
България
Дата
14.03.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Стоянов

Дисертация

Вид
Дипломна работа
Университет
СУ Факултет по журналистика и масова комуниказия
Държава
България
Дата
19.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дарина Пачова

Протестите

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ Факултет по журналистика и масова комуниказия
Държава
България
Дата
09.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нели Велинова

Дисертация Teлевизионни формати и национален характер (българската душевност в сериали и реалити продукции в програмната схема на бнт, BTV, nova, tv7)“

Вид
Дипломна работа
Университет
Университет за национално и световно стопанство, Катедра Медии и журналистика
Държава
България
Дата
19.08.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яница Маринова

Манипулативни техники и медийни ефекти в психологията на масовата комуникация

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Университет за национално и световно стопанство, Катедра Медии и журналистика
Държава
България
Дата
18.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелия Емилова Попова

Крах на сериозността. Конструиране на политически имидж чрез лайфстайл пресата“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ Факултет по журналистика и масова комуниказия
Държава
България
Дата
28.03.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Рая Цветкова

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
УНСС
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Katia Mihailova

СОЦИАЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВА: ОТХВЪРЛЯНЕ И ПРИЗНАВАНЕ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
South-West University Blagoevgrad
Държава
Bulgaria
Дата
24.10.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Dilyana Keranova

Обявен в Държавен вестник брой ...2016

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Софийски университетІ ФПУП
Държава
България
Дата
13.05.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Данаил Данов

Продуцентски модели за медиатизация на книгата

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ Факултет по журналистика и масова комуниказия
Държава
България
Дата
02.03.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виктория Бисерова

Медийната грамотност на 6-7 годишните деца в процеса на педагогическо взаимодействие в подготвителна група/клас“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски университет
Държава
България
Дата
02.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Божидарова Рачева

„Идентифициране на масовия медиен контрол в българските електронни медии“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Университет за национално и световно стопанство, Катедра Медии и журналистика
Държава
България
Дата
15.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ина Николова

Съвременни измерения на комуникациите“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
15.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Мирославова Николова

„Политическата реклама. Комуникативни и семиотични аспекти“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ Факултет по журналистика и масова комуникация
Държава
България
Дата
21.04.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вероника Тихомирова Михайлова

„Функционален модел за създаване на интерактивен мултимедиен продукт“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ-Факултет по журналистика и масова комуникация
Държава
България
Дата
18.12.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иво Димитров Пиперков

„Политическият PR между партиите и реалиите в европейска България - социологически предизвикателства“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
24.11.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелия Стефанова

Образът на България в британския, американския и англоканадския периодичен печат през периода 1980-2000

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ-Факултет по журналистика и масова комуникация
Държава
България
Дата
23.10.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристин Костадинова Димитрова – Трендафилова

„Природа, еволюция и типология на манга комуникацията.Манга и традиционната печатна медия“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ-Факултет по журналистика и масова комуникация
Държава
България
Дата
14.05.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Кирова Момчилова

«Книгата като медиа за манипулиране на времето»

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ-Факултет по журналистика и масова комуникация
Държава
България
Дата
10.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Полина Володиева Стоянова

„Промяната на комуникацията в България под влиянието на глобализационните процеси“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
21.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгени Станков Василев

„Етичното в изразната система на телевизионната публицистика (Отразяване на бедствени ситуации в новините и кратките седмични публицистични формати на БНТ, Би Ти Ви и Нова ТВ в периода януари 2005 - юни 2012 г. )“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ-Факултет по журналистика и масова комуникация
Държава
България
Дата
10.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Деница Пламенова Суруджийска

Конкурс за главен асистент в НБУ

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
Нов Български Университет
Държава
България
Дата
01.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
д-р Албена Павлова

Как ни въздействат медиите Рецензия върху монографията на Добринка Пейчева "Масмедийното въздействие"

Вид
Книга
Издател
Newmedia21
Държава
Bulgaria
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
доц Теодора Петрова

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по социология ( медицинска социология. Обявен в Държавен вестник брой 33, от 11.04.2014..

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Тракийски университет - Стара Загора
Държава
България
Дата
18.08.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Георги Михайлов Саров

Образователните медии – модел и модерна визия на институционалния PR“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Любенова Петревска

„Културни политики в ЕС. Между демокрация и демократизация на културата: политики на участие“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
29.05.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светлана Александрова

Предизвикателства пред телевизията в България за превенция на агресията у децата

Вид
Дипломна работа
Университет
СУ-Факултет по журналистика и масова комуникация
Държава
България
Дата
21.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Магдалена Пламенова Виденова

Насилието над жените в Албания

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
28.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валбона Муча

Национална идентичност и ценностна идентификация в юношеска възраст

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Н.Рилски"
Държава
България
Дата
14.04.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Дора Недина