Avatar

гл.ас. д-р Николай Патонов

Email: patonec swu.bg


През месец януари 2014 г. Николай Патонов защитава дисертационен труд в Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. В дисертацията е потърсена връзка между финансовата децентрализация и икономическото развитие в страните от Европейския съюз. Като докторант и млад научен работник преминава редица специализации и обучения към водещи международни научни институции по проблемите на местните финанси, икономическия растеж, макроикономическия анализ. През ноември 2013 г. в Унгарска академия на науките се запознава с централноевропейския опит в местното самоуправление. През 2014 г. преминава дистанционни курсове към Института на Световната банка, Вашингтон.

Публикации

Държавни контроли от финансово естество. България: Авангард прима, 2017
Публичната власт и свободният пазар в Европа: търсене на ограничение за Левиатан. България: Авангард прима, 2016