Avatar

доц. д-р Уляна Паскалева

Email: paskaleva_6 swu.bg


Завършила е магистърската си степен на висшето си образование в Технически Университет София, Факултет Автоматика, катедра Електроизмервателна техника. Научната и образователна степен доктор е защитена през 2008 г. – (ВАК, София). Доцент е от 2015 г. До настоящия момент има повече от 60 научни публикации (на 26 от тях е единствен автор, в това число 3 книги). Научните резултати са представени на 15 международни форуми (и списания) и на 36 национални форуми чрез публикации в научни списания, сборници от конференции и други; отнасят се до проблеми и изследвания, свъзани с измерванията, с интелигентните измервателни системи, с някои показатели на надеждност, с метрологичните характеристики на измервателните системи. Извършвани са анализи и изследвания в областта на компютърно-базираните системи за измерване. Допълнителна информация: Уляна Паскалева е автор на 5 книги с поезия, има участие в сборници с поезия - български и международни.

Публикации

Paskalevа Uliana, METROLOGICAL CONTROL , VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY, WEB ISSN 1314-507X; PRINT ISSN 1313-0226, ISSUE 1 (7), SOFIA, BULGARIA, 2019: 48-50.
Paskalevа Uliana, Stoilov B., Research of the thermal regime of the power Semiconductor transistors , онлайн сборник, Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS 2017: . (Съавтор/и: Стоилов, Б.)
Paskalevа Uliana, Ivanova Anita, Review of Intelligent and Classic Spectrum Analyzers , онлайн сборник, Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS 2017: .
Paskaleva, Uliana, Iwanow Iw., Research of reliability of electronic components and equipment , Сборник Студентска и докторантска научна сесия - Технически факултет, ISSN 2367-9441 2016: стр. 168-173. (Co-author/s: Иван Иванов)
Apostolov Реter, Stefanov Al., Paskaleva Uliana, NEW EFFICIENT METHOD OF APPROXIMATION OF IDEAL FUNCTIONS WITH RECTANGULAR SHAPES , Collection Tenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, ISSN 1857-92, 2016: 1173-1177.
Paskaleva, Uliana, Computer-based systems and virtual instruments in education , JPMNT - Journal of Process Management–New Technologies, International, Special Edition, online, ISSN2334–7449 2014: рp. 440-444.
Paskaleva, Ulyana, Calibrationand Checking of Measurement Systems , International Journal of ModernSciencesandEngineering Technology (IJMSET),ISSN 2349-3755 2014: pp.27-31.
Paskaleva, Uliana, Measurement and optimal metrological control , Международный научно–практической конференции - СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 2014: 50-60.
Paskaleva, Uliana, Интелигентна измервателна система , Вторая Международная научно практическая конференция “Актуальные проблемы професионльного педагогического и технологического образования”, Факултет технологии и предпринимательства, Шадринский государствены педагогический институт, ISBN 978-5-7142-1640-4 2012: 242-251.
Паскалева Уляна, Андонова Сн., Изследване на измервателна система за определяне на технологични параметри при влаго-топлинна обработка и методи за проверка/калибриране , Сборник научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2011”, ISSN 1314-0183 2011: 80-86.
Паскалева Уляна, Марков Л., Проучване и анализ на перспективите за разработване на автоматизирани системи за събиране на данни , Сборник научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2011”, ISSN 1314-0183 2011: 35-40.
Паскалева Уляна, Някои датчици, използвани за измерване на неелектрически величини и приложение , Годишник на СУБ, "35 години ЮЗУ "Н. Рилски Благоевград" 2011: 175-183.
Паскалева Уляна, Аспекти на съвременните електрически измервания, книга . България: Университетско издателство ЮЗУ "Н. Рилски", 2010
Paskaleva, Uliana, MEASUREMENT AND AUTOMATOIN , Journal “Economics&Manegement”, ISSN 1312-594Х, part 2 2010: pp 62-67.
Паскалева Уляна, Програмната среда Lab VIEW в лабораторни условия , Сборник доклади от Научна конференция „Интерактивните методи в съвременното образование”, ЮЗУ “Н. Рилски”, ISBN 978-954-9382-62-4 2010: 153-159.
Паскалева Уляна, Алгоритми за определяне на интервали за проверка на СИ , Сборник научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии 2010”, ISSN 1314-0183 2010: .
Паскалева Уляна, Създаване на виртуални измервателни уреди в програмната среда Lab VIEW , Сборник научни доклади “Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии”, ISSN 1314 – 0183 2010: 46-52.
Паскалева Уляна, Велева В., Гамярски Б., Нови софтуерни продукти в ЮЗУ ”Н. Рилски , Тенденции в развитието на индустриалните системи и технологии”, ISSN 1314 – 0183 2010: стр. 258-263.
Паскалева Уляна, Петров, Николай, Корекционни алгоритми за работа в статичен и динамичен режим на Интелигентните Измервателни Системи , сп. “Известия” – Технически Университет – София, бр. 1, ISSN 1312-3920 2008: .
Паскалева Уляна, Методика за проверка на сложни технически обекти , Сборник научни доклади “Иновационни техники и технологии 2008”, ISBN 978-954-680-570-6 2008: стр. 43-48.
Паскалева Уляна, Георгиева Ив., Виртуални измервателни уреди и приложение , Сборник научни доклади “Иновационни техники и технологии 2008”, ISBN 978-954-680-570-6 2008: стр. 37-43.
Петров Н., Атанасов Н., Паскалева, Ул., Аналитичен математически модел за изследване на динамиката на финансовия пазар , Journal “Economics&Manegement”, ISSN 1312-594Х, 2008, 1 2008: стр. 12-16.
Паскалева Уляна, Автореферат за дисертация на тема «Аспекти от метрологичното осигуряване на интелигентните измервателни системи и класическите средства за измерване” (за научната и образователна степен доктор, PhD – защита пред ВАК. България: ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград, 2008
Паскалева Уляна, Управление на средствата за измерване и на измервателните процеси , Сборник научни доклади “Индустриални системи и технологии 2007”, ISBN 978-954-680-527-0 2007: стр. 84-88.
Паскалева Уляна, Определяне на обема на проверяваните параметри на средствата за измерване , Сборник научни доклади “Индустриални системи и технологии 2007”, ISBN 978-954-680-527-0 2007: стр. 79-84.
Паскалева Уляна, Измервания в електрониката и комуникациите, книга, . България: Университетско издателство ЮЗУ"Н. Рилски", 2006
Паскалева Уляна, Тестове по дисциплините "Конструкция на елекронна апаратура", "Технология и надеждност на електронни и комуникационни апаратури", "Измервания в електрониката", книга. България: Издателска къща “Ираник” - Благоевград, 2006
Паскалева Уляна, Характеристики на грешките на крайния резултат от измерването , Сборник на Научна конференция, 25 – 26.10. 2006, ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград 2006: стр 35-39.
Паскалева Уляна, Периодично калибриране на измервателни системи , Сборник на Научна конференция, 25 – 26.10. 2006, ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград 2006: стр 31-34.
Ivan Kalchev E. Yankov, Uliana Paskalevа, Sampling and Soft Computing in Conditioning of NoisyPlantEnivornment , Proceedings - ComputerSciense` 2005 – part 2, IEEE ComputerSociety, BulgarianSection, TechnicalUniversity of Sofia, Bulgaria, TechnologicalEducational Institute 2005: 43-49.
PaskalevаUliana, An Optimal Robust Method for Metrological Assurance , International ScientificConference “Mathematicsand NaturalSciences” Souht – West University „N. Rilsky”, Blagoevgrad, ISBN 954-680-352-9. 2005: pр.189-193.
Kalchev Ivan, Paskaleva Uliana, Aspects of MetrologicalAssurance of theIntelligent Measurement Systems , International ScientificConference “MathematicsandNaturalSciences” Souht - WestUniversity „ N. Rilsky”, Blagoevgrad, ISBN 954-680-352-9. 2005: рр.185-189.
Паскалева, Уляна, Някои аспекти от метрологичното осигуряване , Сборник доклади „Техника, технологии и околна среда - 2000: стр.102-106.
Тупарска, Мария, Паскалева Уляна, Измервания в оптичните високоскоростни мрежи , Сборник доклади от Конференция «Техника, технологии, околна среда» 2000: стр. 84-90.
Паскалева, Уляна, Актуални проблеми при държавната проверка на електроизмервателни уреди , Сборник доклади от Конференция «Техника, технологии, околна среда» 2000: стр. 98-102.
Паскалева Уляна, Гебов Владимир, Анализ на някои грешки на дозатор за дебит , Сборник доклади, НПК - Ловеч 1996: стр.110-118.
Паскалева Уляна, Приложение на методи, базиращи се на технико - експлоатационни критерии за определяне на МПИ на СИ , Юбилейна научно-техническа сесия, София 1996: 201-205.
Паскалева Уляна, Проверка на СИ на електрически величини - приложение на метод за определяне на МПИ, базиращ се на икономически критерии и на статистиката за откази , Юбилейна научно-техническа сесия, София 1996: 205-210.

Конференции

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZERS SCIENTIFIC -TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING “VASIL LEVSKI” NATIONAL MILITARY UNIVERSITY ENGINEERING. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SECURITY

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
METROLOGICAL CONTROL
Период
30.05.2019 - 01.06.2019 г.
Организатор
ORGANIZERS SCIENTIFIC -TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING “VASIL LEVSKI” NATIONAL MILITARY UNIVERSITY

Студентска и докторантска научна сесия - Технически факултет 2017 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Research of the thermal regime of the power Semiconductor transistors , онлайн сборник, Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS 2017
Период
22.05.2017 - 23.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград
Съавтор(и)
Божидар Стоилов

Студентска и докторантска научна сесия - Технически факултет 2017 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Paskalevа Uliana, Ivanova Anita, Review of Intelligent and Classic Spectrum Analyzers , онлайн сборник, Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS 2017
Период
22.05.2017 - 23.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград

Студентска и докторантска научна сесия - Технически факултет 2016 г.

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Research of reliability of electronic components and equipment
Период
19.05.2016 - 20.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград, Технически Факултет
Съавтор(и)
Иван Иванов

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE: KNOWLEDGE CAPITAL OF FUTURE, NEW KNOWLEDGE FOR THE NEW PEOPLE, Ohrid, Republic of Macedonia, 21 to 23 May 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Paskaleva, Uliana, Computer-based systems and virtual instruments in education
Период
21.05.2014 - 23.05.2014 г.
Организатор
JOURNAL OF PROCESS MANAGEMENT – NEW TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

Межрегиональной конференции с международным участием «Современные подходы к управлению предприятием на основе принципов бережливого производства», Шадринский государствены педагогический институт, 27март, 2014, Шадринск, Россия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Paskalevа Uliana, Measurement and optimal metrological control
Период
27.03.2014 - 29.03.2014 г.
Организатор
Шадринский государствены педагогический институт, Шадринск, Россия

Международная конференция “Актуальныепроблемыпрофесиональногопедагогического и технологического образования”, ФГБОУ ВПО, Факултет технологии и предпринимательства, Шадринскийгосударственыпедагогический институт, Шадринск, Россия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Паскалева Уляна, Интелигентна измервателна система
Период
21.11.2012 - 23.11.2012 г.
Организатор
Шадринский государствены педагогический институт, Шадринск, Россия

"Интерактивните методи в съвременното образование”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Паскалева, Ул.(2010), Програмната среда Lab VIEW в лабораторни условия
Период
22.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград

Sampling and Soft Computing i nConditioning of NoisyPlantEnivornment, Proceedings - ComputerSciense

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
30.09.2005 - 02.10.2005 г.
Организатор
IEEE ComputerSociety, BulgarianSection, TechnicalUniversity of Sofia, Bulgaria, TechnologicalEducational Institute, Kavala, Greece-Chalkidiki, Greece

Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Processing inTime Domain of 3-D Measured Data, IDAACS*
Период
05.09.2005 - 07.09.2005 г.
Организатор
Organisedby:Institute of ComputerInformation Technologies, Ukraine, InCooperationwith: Faculty of Computer Systems andcontrol, TechnicalUniversity of Sofia, Bulgaria

International ScientificConference “MathematicsandNaturalSciences”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Paskalevа, Ulana, An Optimal Robust Method for Metrological Assurance
Период
09.06.2005 - 11.06.2005 г.
Организатор
Souht – West University „N. Rilsky”, Blagoevgrad

International Scientific Conference “Mathematics and Natural Sciences”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kalchev Ivan, Paskalevа Uliana, Aspects of MetrologicalAssurance of theIntelligent Measurement Systems
Период
09.06.2005 - 11.06.2005 г.
Организатор
Souht - WestUniversity „ N. Rilsky”, Blagoevgrad

Техника, технологии, околна среда

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Актуални проблеми при държавната проверка на електроизмервателни уреди
Период
02.03.2000 - 03.03.2000 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград
Съавтор(и)
Мария Тупарска

Техника, технологии и околна среда

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои аспекти от метрологичното осигуряване
Период
01.03.2000 - 02.03.2000 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски" Благоевград

НПК - Ловеч, Технически колеж

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Паскалева Уляна, Гебов Вл., Анализ на някои грешки на дозатор за дебит
Период
06.06.1996 - 08.06.1996 г.
Организатор
Ловеч, Технически колеж

Юбилейна научно-техническа сесия, Технически колеж, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Паскалева, Уляна, Проверка на СИ на електрически величини - приложение на метод за определяне на МПИ, базиращ се на икономически критерии и на статистиката за откази
Период
20.05.1996 - 22.05.1996 г.
Организатор
Технически колеж, София

Юбилейна научно-техническа сесия, Технически колеж, София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Паскалева, Уляна, Приложение на методи, базиращи се на технико - експлоатационни критерии за определяне на МПИ на СИ
Период
20.05.1996 - 22.05.1996 г.
Организатор
Технически колеж, София

Проекти

(SRP-В14/15) ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ”

Период на провеждане
12.01.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
4500,00 лв.

((SRP-В15/14) ) Изследване на енергоефективни алгоритми за безжични сензорни мрежи

Период на провеждане
13.01.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
3000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) (BG051PO001-3.3.07-0002) Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
10.06.2013 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“
Бюджет
50000000,00 лв.

((SRP-В14/11) ) Изследване и анализ на шевни технологични процеси за повишаване на ефективността им

Период на провеждане
01.02.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
6500,00 лв.

(SRP-В14/15) Изграждане и изследване на автоматизирана мобилна система за събиране на сензорни данни,

Период на провеждане
01.02.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Университетски фонд «Научни изследвания» на ЮЗУ «Н.Рилски» по Наредба №9
Бюджет
4500,00 лв.

Ръководени дипломанти

Изследване на широколентови съгласуващи трансформатори

Студент
Николай Велев
Година
2019
ОКС
бакалавър

Спектроанализатори и измерватели на амплитудно-честотни характеристики

Студент
И. Бойков
Година
2018
ОКС
магистър

Изследване на показатели на надеждност и метрологични характеристики на електронни елементи и средства за измерване

Студент
Иван Иванов
Година
2017
ОКС
бакалавър

Осигуряване на топлинен режим на електронни апаратури и възли

Студент
Иван Бойков
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 61/05.08.2016

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
16.11.2016 г.
Автор(и)
Филип Баталов

Изследване на методите за синтез на електроакустични преобразуватели за комуникационна апаратура и разработка на измервателен комплекс за контрол на параметрите им

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Санкт-Петербургския Държавен университет по телекомуникации ”М.А. Бруевич”
Държава
Русия
Уеб страница
Автор(и)
Филип Баталов

Обработване на грешки от многократни измервания, виртуален инструмент с LabVIEW

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ася Янакиева