Avatar

проф. д.н. Магдалена Костова-Панайотова

Email: panayotova swu.bg


Магдалена Костова-Панайотова е завършила българска филология и журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". През 1996 г. защитава докторат върху творчеството на руския емигрантски писател Георгий Иванов. Редовен доцент по руска литература в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (от 2006) и професор (от 2011). Хоноруван преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски" (2000). Интересите й са в областта на литературната теория, руската литература, балканските литератури, българската литература от XX век. Пише и публикува поезия и литературна критика. Превежда от руски, английски и испански. . Главен редактор на сп. "Езиков свят". Член на редколегията на сп. "Другое полушарие", Москва. Редактор в Електронно списание "LiterNet", редактор в "Public Republic", Франкфурт, член на международния редакционен съвет на "Вестник славянских культур", Москва.

Публикации

The Intelligible Wanderings of the Soul , CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING 2023: .
When fate plays mahjong , Езиков свят 2022: 299-305.
Kostova-Panayotova, Magdalena. "麻将人生 (《 喜福会》——谭恩美) 玛格达列娜• 科斯托娃-帕纳约托娃教授 保加利亚西南大学 “内 菲特• 里尔斯基." , Езиков свят 2022: Езиков свят-Orbis Linguarum 20.2 (2022): 299-305..
Концепцията на словашкия литературовед Д. Дюришин в светлината на съвременното сравнително литературознание , Съвременната словакистика - координати и вектори 2022: 2011 - 2016.
По шевовете на литературата (Между Изтока и Запада - граници и идентичности). България: Югозападен университет, 2021
Danilo Kish's Fictional Self and the Father's Figure ("Garden. Ashes" and "Hourglass" , Балканистичен Форум 2021: 262-272.
Да уловиш диханието на света (Фр. Чън "И вечността не стига"" , Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа 2021: 229-237.
VIBRATION’S RESONANCE (FRANÇOIS CHENG’S “GREEN MOUNTAIN, WHITE CLOUD: A NOVEL OF LOVE IN THE MING DYNASTY”) , Ezikov svyat 2020: 79-84.
In a Free State (V.S. Naipaul’s Half a Life) , Балканистичен Форум 2020: 57-69.
"The Russian Futuristic Experiment: the Language of the Poetic Resistance"… , Балканистичен Форум 2020: 261-272.
RUSSIAN LITERARY MODERNISM AND ITS INFLUENCE ON BULGARIAN LITERATURE , Vestnik Slavianskikh Kultur-Bulletin of Slavic Cultures-Scientific and Informational Journal 2020: 203-224.
WITH CARE FOR THE FATE OF BULGARIAN STUDIES , Български език и литература, 2019: 233-234.
THE RUSSIAN FUTURISTIC BLAST: REASON PROVOCATION AND IDIOLECT , сп. Чужоезиково обучение 2019: 157-168.
Да открием Китай , Езиков свят 2019: 204-205.
Незавършените светове на Балканите , Балканистичен Форум 2018: 194-200.
„ТАМ , КЪДЕТО ИЗТОКЪТ Е ЗАПАД“(„WHERE EAST IS WEST“), , Балканистичен Форум 2018: 242 - 247.
THE PRIORITIES OF THE PRIORITY , Езиков свят 2018: 88-92.
РУСКАТА КЛАСИКА ДНЕС-МЕЖДУ СЦИЛА И ХАРИБДА , ИНТЕРПРЕТИРАМЕ РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Петко Троев 2018: 170-175.
Bulgarian Literature and Russian Literary Modernism , Bulgarian modernism 2017: 83-97.
Ныне он хвалит только самого себя , България и Русия (XVIII - XX!). Пътища и кръстопътища 2017: 251-266.
THE IMAGE OF THE OTHER - ITALY AND THE ITALIANS IN THE BULGARIAN GEOGRAPHY TEXTBOOKS FROM THE REVIVAL PERIOD , KNOWLEDGE International Journal,ISSN 1857-923X (e-version); ISSN 2545-4439 (printed) 2017: p. 1633-1640. (Co-author/s: Бойка Илиева-Пензова)
Бенедикт Лифшица-Лейбница , РУСИСТИКА: РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА: 2017: с. 187-192, ISBN 978-954-535-980-4.
Русистика сегодня: традиции и перспективы. , Русистика сегодня: традиции и перспективы ISBN 978-954-723-197-9 2017: 522-528. .
Университетското образование – от знание към комуникация , Чуждоезиково обучение 2017: 104-112.
Principal Vectors in the Development of the Russian Poetical Avant-Garde , The 6th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 2017: 30-34.
The virtual Classroom in The Age of the Virtual Library , The future of Education. 2016: .
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНДИ РЕСПУБЛИКИ” , CULTURAL AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE SOCIETY AS THE DYNAMIC EXPRESSION OF THE SELF-LEARNING HUMAN EXISTENCE 2016: .
Погледи към Бродски, Йосиф Бродски: ретроспекции , Литературен вестник 2016: 4.
Светът като слово , Чуждоезиково обучение 2016: стр. 702. (Съавтор/и: Любка Ненова)
Светът като слово , Чуждоезиково обучение 2016: 702. (Съавтор/и: Любка Ненова)
Българско - версус хърватско. Хърватски образи на бълагрксото , БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ – СЕГЕД 2015 2016: 421-428.
Весь мир театр? Весь мир - литература!: Б. Акунин глазами заинтересованных читателей : коллективная монография . Русия: Буки— Веди, 2016 (Съавтор/и: Петухова Елена Николаевна, Степанов Андрей Дмитриевич, Головачева Алла Георгиевна)
IN SEARCH OF THE LOST TRADITION , GISAP: Culturology, Sports and Art History 2015: .
Образи на другостта в хърватската литература в нейните български проекции , Dialogue between Balkan languagues cultures and civilisations 2015: .
Разноезичната памет: Пиесите на Милорад Павич , Езици на паметта в литературния текст 2015: 384-390..
The media – a space of nostalgia , IJOAR, http://www.ijoar.org/journals/IJOARHS/Volume3_Issue8_august2015.html 2015: .
«Чайка» Б. Акунина как зеркало «Чайки» Чехова , Вопросы Русской литературы 2015: с. 5 – 15 .
MEDIA NOSTALGIAS , Езиков свят 2014: .
Гърци и българи: образи в криво огледало , Балкански разговори 2014: .
Близки непознати. Другият език или за езиците на Другостта. Благоевград.. България: УИ „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-680-882-0, 2013
MEET THE OTHER. , 2013, p.15 – 18. , Cultural corridor Via Diagonalis 2013: .
Болгарская рецепция русской поезии: академические векторы и проблемы преподавания , СЛАВЯНСКИЙ МИР:ОБЩНОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ 2013: .
Balkans, slavs, Europe: images and stereotypes , Езиков свят 2013: .
Neightbor unknown: Balkan Slavic literatures at the beginning of 21_th centery , Езиков свят 2013: 65-70.
Отвъд митология и идеология. .,С. 2013 . , Неслученият канон. Български писателки от 1944 г. до наши дни 2013: 171 - 186.
Египетская марка Мандельштама - между текстом и цитатой , WAYS OF SOLVING CRISIS PHENOMENA IN PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY AND LINGUISTICS 2012: 184-187.
Изплъзващите се предмети и литературоведът в сянка , Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов 2012: 111-115.
Руската 1910-а и футуристичният бум , 1910 Представителната година Българският модернизъм Канон и антологии 2011: 263-274.
Руският поетически авангард през ХХ век: теория и практика. Благоевград. България: УИ „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-680-648-2, 2010
Поэтическеская заумь Геннадия Айги , 2010: 588-597.
Джобна енциклопедия на руския модернизъм , електронно списание "Public Republic" 2010: .
Бунтарь или покорный грешник , “Болгария и Россия (XVIII-XX век.): Взаимопознание 2010: 382 – 388.
Класиката - слово и мълчание , електронно списание "Public Republic" 2010: .
Скандалът като битие. (Руските авангардни поетически групи 50-70-те години на XX век) , Литературният скандал. Скандалът като литература 2010: .
Elena Guro - self-mythology of motherhood , Балкансистичен форум 2010: .
«Прокълнатият поет» Леонид Губанов , Руският поетически авангард през ХХ век: теория и практика 2010: .
Чуждият класик или за кого пада гилотината , Славяните и техните контакти 2010: 257 – 261.
Руската авангардна поезия в интернет , Руската литература в мрежата. Текстове и четене 2010: 88 – 93.
Под знака на авангарда. Вектори и граници на късния поетически авангард , Преходи и граници 2010: 141-147.
Скандалът като битие. , Скандалът в литературата, литературата като скандал 2010: 73-87.
Елена Гуро – автомитология на майчинството , Балканистичен Форум 2010: 119 – 125.
Елизавета Мнацаканова – партитурното писмо , Електронно списание "Литернет" 2010: .
Неофициалната литература като институция , Научни трудове, том 47, кн. 1, сб. А, 2010: 301 – 307.
Йовков – белотата и мълчанието , Знаци 2010: 19 – 25.
"ЗАГАДЪЧНИЯТ М. АГЕЕВ И НЕГОВИЯТ “РОМАН С КОКАИН”."(2009): 141-143. , Езиков свят 2009: 141-143.
Образи на революцията в поезията на Хр. Смирненски , Български език и литература 2009: 32-40.
Пътят, който не води до храма. (“Маска” на П.К. Яворов) , Яворов – литературни и биографични сюжети. Сборник от Юбилейна Яворова конференция на Института за литература 2009: 57-61.
Класиката - слово и мълчание , Болгарская русистика 2009: 63-68.
Тимур Кибиров – между текста и цитата , Не съм от тях. канонът на различието 2009: 128 – 136.
Съвременност, това е винаги надвременност , Марина Цветаева. Страх от оскърбление 2009: 172-178..
Имажинизмът – между молеца на времето и нафталина на образите. , Езиков свят 2009: . 299 – 303.
Котката, която всички помним , Годишник на филологическия факултет 2009: 93 – 104.
Костова-Панайотова М. Меч, наточен срещу нечистата сила. , Електронно списание LiterNet, 2009: https://ais.swu.bg/AcademicActivity/AddPublication.
Руският ХХ век чете: класиката, без която не можем. Благоевград:. България: УИ „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-680-567-6, 2008
Енциклопедия. Герои на световната литертаура. България: Издателска къща "Труд", 2008 (Съавтор/и: опедия. Герои на световната литература Автор: Милена Цанева, Елка Константинова, Магдалена Костова-Панайотова, Николай Кирилов, Илиана Чекова, Никола Чалъков, Ива Георгиева, Владимир Константинов, Румен Шивачев)
Литературни анализи и тестове за матура по български език и литература, С., 2008.. България: Авис 24, 2008 (Съавтор/и: и колектив)
Матрицата на шаха (“Защита Лужин” на Набоков и “Партия шах с живи фигури” на Милорад Павич) , “Матрицата – властта на подобието” 2008: 112-118.
Пригов като Пригов или за маските и лицата. , Славяните. Балканите. Европа” 2008: 71- 77.
(Анти)героят на нашето време или по следите на изгубената духовност. – , Между нещата.Сборник в чест на Ивайло Петров 2008: 172-176.
За концептуалистката поезия , Славистични изследвания, 2008: 312-319.
Матрьошките текстове на Вл. Набоков , абоков. – В. – Сборник от Международната славистична конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи” 2008: 353-360.
Литературни анализи и тестове за 8 клас С., 2007. България: Авис 24, 2007 (Съавтор/и: и колектив)
Образи на българина в румънската литература , Балканистичен Форум 2007: 228-233.
"ЕЗИКОВА КУЛТУРА." , Езиков свят 2007: .
“Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин”(Образът на Державин в прозата на Ходасевич). , Реката на времето. Сборник в памет на проф. Л. Боева 2007: 345-349.
Эмигрантские рассказы Георгия Иванова , Мир русского слова и русское слова в мире. Т.7. Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы 2007: 238 – 242.
Самотата на невъзможния избор. “Ахасфер” на Н. Мински , Годишник на филологическия факултет 2007: 84 – 89.
Другият език или за езиците на Другостта , LiterNet, 2007: .
В полето на авангарда. Руската поезия: 50-90-те г. на ХХ век. София. България: СемаРШ, ISBN 978-954-802-174-6, 2006
Помагало по литература за 9 клас,, 2006.. България: Авис 24, 2006 (Съавтор/и: и колектив)
Помагало по литература за 10 клас, С.. България: Авис 24, 2006 (Съавтор/и: и колектив)
За смъртта на предметите или за опредеметената смърт в лириката на Далчев. , “Да четем Далчев“ 2006: 121-127.
Черти към балканския образ на чужденеца или за “участта Вавилон”. , Политики на различието, езици на близостта 2006: 88 – 95.
Метаметафоризмът – разтварянето на реалността в лабиринтите на езика. , Междукултурната комуникация и руските литературни модели 2006: 112-119.
Медийни носталгии – аспекти на комуникацията в емигрантската преса. , Вестникът и обществото 2006: 39-42.
Носталгиите на литературата, метаморфози на носталгията , Славистика и общество. 2006: 103 – 108.
По следите на изгубения шифър , Цв. Ракьовски. След края на класиката 2006: .
Геометрия на метарелността (Лириката на Иван Жданов). – , Годишник на филологическия факултет 2006: 169 – 175.
Vsevolod Nekrasov’s poetry as a project of the poetic speech of the 20th century. - , - Scientific Research. Humanitarian and pedagogical science 2006: .
«Чайка» Б. Акунина как зеркало «Чайки» А. П. Чехова , Дети РА 2005: .
Българска енциклопедия "А-Я", IІІ осъвременено издание. България: Издания на Научноинформационния център "Българска енциклопедия" към Българската академия на науките, 2005 (Съавтор/и: и колектив)
Руската “конкретна” поезия. Групата “Лианозово” , Юбилеен славистичен сборник 2005: 737-744.
“Мы фанатики, мы фонетики, не боимся мы кибернетики”. (Петербургският ъндърграунд. Гласове и ръкописи.) , Сборник в чест на Ивайло Петров 2005: 260-265.
Българската литературна класика. София: . България: СемаРШ, ISBN 978-954-802-137-4, 2004
Не обичам, не чета, не разбирам , Български език и литература,. 2004: .
Електронно издание Българска енциклопедия "А-Я", ІІ разширено и осъвременено издание. България: Издания на Научноинформационния център "Българска енциклопедия" към Българската академия на науките, 2004 (Съавтор/и: и колектив)
Българската литературна класика. . България: СемаРШ, 2003
Де-конструкция на канона. Руска неофициална лирика. София. България: СемаРШ, ISBN 978-954-802-120-Х, 2003
БАЛКАНИТЕ: РАЗСЪБЛИЧАНЕТО НА МЕТАФОРИТЕ , Български език и литература, 2003: .
За стереотипите, идентичността и Балканите. . , LiterNet, , Публикувано на 10.09.2003. 2003: .
За някои особености на естетиката на Бродски , Славистиката в началото на 21 век: традиции и предизвикателсвто 2003: 366-372.
ДИАЛОЗИ ЗА ИЗГУБЕНИЯ ЕЗИК ("Японецът и потокът" на Златомир Златанов и "Естествен роман" на Георги Господинов") , LiterNet, Друга публикация в:"Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство" на Факултета по славянски филологии към СУ "Св. Кл. Охридски", 2001 2002: .
СРЕЩИ С ДРУГИЯ , Литературен вестник 2002: .
Животът, който ми се присъни (Поезията и прозата на Георгий Иванов). . България: Херон Прес. ISBN 954-580-074-7, 2000
Свят на бяло мълчание и утаеност , Йордан Йовков. Разкази 2000: .
Между играта и откровението (Прозата на Георгий Иванов). София.. България: "Светра", 1995

Проекти

( (ННП БЪЛГАРИСТИКА) 2022-2025) Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина

Период на провеждане
15.12.2022 - 15.12.2023 г.
Форма на участие
член на Изпълнителния съвет на Консорциума, координатор за ЮЗУ
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0018) ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“ „МОДЕРН-А"

Период на провеждане
10.11.2022 - 10.11.2022 г.
Форма на участие
член на Назорния съвет
Финансиран от
МОН и европейските фондове
Бюджет
5000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0019) Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми

Период на провеждане
10.11.2022 - 10.11.2022 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОН и европейските фондове
Бюджет
4000000,00 лв.

(KП-06-НП/65 от 13 декември 2018) сп. "Езиков свят"

Период на провеждане
13.12.2018 - 12.12.2019 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
6090,00 лв.

(ДПН - 05/ 36от 21 декември 2016) "Езиков свят" - подкрепа за научна периодика

Период на провеждане
12.12.2016 - 12.11.2017 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Фонд научни изследвания
Бюджет
6050,00 лв.

(XXXXX) Вечност и още един ден. Помощ за книгата, 2015

Период на провеждане
30.12.2015 - 30.12.2016 г.
Форма на участие
автор
Финансиран от
Министерството на културата
Бюджет
1000,00 лв.

(SRP-A8/12) Литература на близкото минало

Период на провеждане
06.12.2015 - 06.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
НИР
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP B) Виртуална чуждоезикова литературна библиотека

Период на провеждане
06.12.2015 - 06.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
НИР
Бюджет
5000,00 лв.

България-Русия - посоки на взаимност

Период на провеждане
06.12.2015 - 06.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
МОН
Бюджет
10000,00 лв.

( BG051PO001-3.3.05-0001) "Езиков свят", Индексиране на научни издания

Период на провеждане
04.09.2015 - 04.09.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ОП РЧРС
Бюджет
9300,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07 - 0034) Актуализиране на учебните програми...

Период на провеждане
04.09.2015 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ОП РЧРС
Бюджет
262000,00 лв.

(SRP-C6 /13) Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на Светите братя Кирил и Методий

Период на провеждане
04.09.2015 - 04.09.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A5/13) Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание

Период на провеждане
04.09.2015 - 30.12.2013 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
НИР
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP/C) Славяно-славянският превод и неговата рецепция

Период на провеждане
06.07.2015 - 06.07.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
НИР
Бюджет
5000,00 лв.

(ДПН 04/80 от 13 дек. 2014) Подкрепа на научна периодика "Езиков свят"

Период на провеждане
13.12.2014 - 13.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Фонд научни изследвания
Бюджет
5500,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
04.09.2014 - 04.09.2015 г.
Форма на участие
функционален експерт
Финансиран от
ОП РЧРС
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.06 – 0020) Докторантски филологически център

Период на провеждане
22.12.2013 - 22.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ОП РЧРС
Бюджет
133771,00 лв.

(SRP-A8/12) Литература на близкото минало

Период на провеждане
31.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
НИР
Бюджет
8000,00 лв.

(ДНП03/61/12 дек. 2011) Подкрепа на научна периодика "Езиков свят"

Период на провеждане
12.12.2011 - 12.12.2012 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
3404,00 лв.

(ДМУ 03/93 от 12.12. 2011) Женски гласове

Период на провеждане
12.12.2011 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
консултант
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
17000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Рецепцията на Данте в творчеството на Т. С. Елиът“

Докторант
Христо Димитров
Период
10.11.2022 - 10.11.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Игрoвият модел в романите на Милорад Павич

Докторант
Василка Живкова Бранкова
Период
18.06.2019 - 08.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Многогласие на лирическия аз в поезията на Й. Бродски

Докторант
Бойко Панов Ламбовски
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

"Рецепция на "Петербургските повести на Н. В. Гогол в България"

Докторант
Стоян Митов
Период
24.06.2015 - 27.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Поетика на тайнственото в късните произведения на И. С. Тургенев

Докторант
Валентина Ианова Донева
Период
12.12.2012 - 12.12.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Творчеството на Анна Баркова в литературния контекст на лагера и анагарда

Докторант
Атанаска Методиева
Период
17.02.2012 - 06.09.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Българските версии на Робинзон Крузо

Докторант
Павлина Шейтанска
Период
01.06.2011 - 31.12.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Войната в кратите форми на Лев Толстой

Докторант
Павел Стоилков Филипов
Период
06.04.2011 - 06.04.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да