Avatar

проф. д.н. Магдалена Костова-Панайотова

Email: panayotova swu.bg


Магдалена Костова-Панайотова е завършила българска филология и журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". През 1996 г. защитава докторат върху творчеството на руския емигрантски писател Георгий Иванов. Редовен доцент по руска литература в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (от 2006) и професор (от 2011). Хоноруван преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски" (2000). Интересите й са в областта на литературната теория, руската литература, балканските литератури, българската литература от XX век. Пише и публикува поезия и литературна критика. Превежда от руски, английски и испански. . Главен редактор на сп. "Езиков свят". Член на редколегията на сп. "Другое полушарие", Москва. Редактор в Електронно списание "LiterNet", редактор в "Public Republic", Франкфурт, член на международния редакционен съвет на "Вестник славянских культур", Москва.

Публикации

VIBRATION’S RESONANCE (FRANÇOIS CHENG’S “GREEN MOUNTAIN, WHITE CLOUD: A NOVEL OF LOVE IN THE MING DYNASTY”) , Ezikov svyat 2020: 79-84.
In a Free State (V.S. Naipaul’s Half a Life) , Балканистичен Форум 2020: 57-69.
"The Russian Futuristic Experiment: the Language of the Poetic Resistance"… , Балканистичен Форум 2020: 261-272.
WITH CARE FOR THE FATE OF BULGARIAN STUDIES , Български език и литература, 2019: 233-234.
THE RUSSIAN FUTURISTIC BLAST: REASON PROVOCATION AND IDIOLECT , сп. Чужоезиково обучение 2019: 157-168.
Да открием Китай , Езиков свят 2019: 204-205.
Незавършените светове на Балканите , Балканистичен Форум 2018: 194-200.
„ТАМ , КЪДЕТО ИЗТОКЪТ Е ЗАПАД“(„WHERE EAST IS WEST“), , Балканистичен Форум 2018: 242 - 247.
THE PRIORITIES OF THE PRIORITY , Езиков свят 2018: 88-92.
РУСКАТА КЛАСИКА ДНЕС-МЕЖДУ СЦИЛА И ХАРИБДА , ИНТЕРПРЕТИРАМЕ РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Петко Троев 2018: 170-175.
Bulgarian Literature and Russian Literary Modernism , Bulgarian modernism 2017: 83-97.
Ныне он хвалит только самого себя , България и Русия (XVIII - XX!). Пътища и кръстопътища 2017: 251-266.
THE IMAGE OF THE OTHER - ITALY AND THE ITALIANS IN THE BULGARIAN GEOGRAPHY TEXTBOOKS FROM THE REVIVAL PERIOD , KNOWLEDGE International Journal,ISSN 1857-923X (e-version); ISSN 2545-4439 (printed) 2017: p. 1633-1640. (Co-author/s: Бойка Илиева-Пензова)
Бенедикт Лифшица-Лейбница , РУСИСТИКА: РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА: 2017: с. 187-192, ISBN 978-954-535-980-4.
Русистика сегодня: традиции и перспективы. , Русистика сегодня: традиции и перспективы ISBN 978-954-723-197-9 2017: 522-528. .
Университетското образование – от знание към комуникация , Чуждоезиково обучение 2017: 104-112.
Principal Vectors in the Development of the Russian Poetical Avant-Garde , The 6th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 2017: 30-34.
The virtual Classroom in The Age of the Virtual Library , The future of Education. 2016: .
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНДИ РЕСПУБЛИКИ” , CULTURAL AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE SOCIETY AS THE DYNAMIC EXPRESSION OF THE SELF-LEARNING HUMAN EXISTENCE 2016: .
Погледи към Бродски, Йосиф Бродски: ретроспекции , Литературен вестник 2016: 4.
Светът като слово , Чуждоезиково обучение 2016: стр. 702. (Съавтор/и: Любка Ненова)
Светът като слово , Чуждоезиково обучение 2016: 702. (Съавтор/и: Любка Ненова)
IN SEARCH OF THE LOST TRADITION , GISAP: Culturology, Sports and Art History 2015: .
Образи на другостта в хърватската литература в нейните български проекции , Dialogue between Balkan languagues cultures and civilisations 2015: .
Разноезичната памет: Пиесите на Милорад Павич , Езици на паметта в литературния текст 2015: 384-390..
The media – a space of nostalgia , IJOAR, http://www.ijoar.org/journals/IJOARHS/Volume3_Issue8_august2015.html 2015: .
«Чайка» Б. Акунина как зеркало «Чайки» Чехова , Вопросы Русской литературы 2015: с. 5 – 15 .
MEDIA NOSTALGIAS , Езиков свят 2014: .
Гърци и българи: образи в криво огледало , Балкански разговори 2014: .
Близки непознати. Другият език или за езиците на Другостта. Благоевград.. България: УИ „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-680-882-0, 2013
MEET THE OTHER. , 2013, p.15 – 18. , Cultural corridor Via Diagonalis 2013: .
Болгарская рецепция русской поезии: академические векторы и проблемы преподавания , СЛАВЯНСКИЙ МИР:ОБЩНОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ 2013: .
Balkans, slavs, Europe: images and stereotypes , Езиков свят 2013: .
Neightbor unknown: Balkan Slavic literatures at the beginning of 21_th centery , Езиков свят 2013: 65-70.
Отвъд митология и идеология. .,С. 2013 . , Неслученият канон. Български писателки от 1944 г. до наши дни 2013: 171 - 186.
Египетская марка Мандельштама - между текстом и цитатой , WAYS OF SOLVING CRISIS PHENOMENA IN PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY AND LINGUISTICS 2012: 184-187.
Руският поетически авангард през ХХ век: теория и практика. Благоевград. България: УИ „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-680-648-2, 2010
Поэтическеская заумь Геннадия Айги , 2010: 588-597.
Джобна енциклопедия на руския модернизъм , електронно списание "Public Republic" 2010: .
Бунтарь или покорный грешник , “Болгария и Россия (XVIII-XX век.): Взаимопознание 2010: 382 – 388.
Класиката - слово и мълчание , електронно списание "Public Republic" 2010: .
Скандалът като битие. (Руските авангардни поетически групи 50-70-те години на XX век) , Литературният скандал. Скандалът като литература 2010: .
Elena Guro - self-mythology of motherhood , Балкансистичен форум 2010: .
«Прокълнатият поет» Леонид Губанов , Руският поетически авангард през ХХ век: теория и практика 2010: .
Kostova-Panajotova, Magdalena. "ЗАГАДЪЧНИЯТ М. АГЕЕВ И НЕГОВИЯТ “РОМАН С КОКАИН”."(2009): 141-143. , Езиков свят 2009: 141-143.
Руският ХХ век чете: класиката, без която не можем. Благоевград:. България: УИ „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-680-567-6, 2008
Енциклопедия. Герои на световната литертаура. България: Издателска къща "Труд", 2008 (Съавтор/и: опедия. Герои на световната литература Автор: Милена Цанева, Елка Константинова, Магдалена Костова-Панайотова, Николай Кирилов, Илиана Чекова, Никола Чалъков, Ива Георгиева, Владимир Константинов, Румен Шивачев)
Литературни анализи и тестове за матура по български език и литература, С., 2008.. България: Авис 24, 2008 (Съавтор/и: и колектив)
Литературни анализи и тестове за 8 клас С., 2007. България: Авис 24, 2007 (Съавтор/и: и колектив)
Образи на българина в румънската литература , Балканистичен Форум 2007: 228-233.
"ЕЗИКОВА КУЛТУРА." , Езиков свят 2007: .
В полето на авангарда. Руската поезия: 50-90-те г. на ХХ век. София. България: СемаРШ, ISBN 978-954-802-174-6, 2006
Помагало по литература за 9 клас,, 2006.. България: Авис 24, 2006 (Съавтор/и: и колектив)
Помагало по литература за 10 клас, С.. България: Авис 24, 2006 (Съавтор/и: и колектив)
«Чайка» Б. Акунина как зеркало «Чайки» А. П. Чехова , Дети РА 2005: .
Българска енциклопедия "А-Я", IІІ осъвременено издание. България: Издания на Научноинформационния център "Българска енциклопедия" към Българската академия на науките, 2005 (Съавтор/и: и колектив)
Българската литературна класика. София: . България: СемаРШ, ISBN 978-954-802-137-4, 2004
Не обичам, не чета, не разбирам , Български език и литература,. 2004: .
Електронно издание Българска енциклопедия "А-Я", ІІ разширено и осъвременено издание. България: Издания на Научноинформационния център "Българска енциклопедия" към Българската академия на науките, 2004 (Съавтор/и: и колектив)
Българската литературна класика. . България: СемаРШ, 2003
Де-конструкция на канона. Руска неофициална лирика. София. България: СемаРШ, ISBN 978-954-802-120-Х, 2003
БАЛКАНИТЕ: РАЗСЪБЛИЧАНЕТО НА МЕТАФОРИТЕ , Български език и литература, 2003: .
За стереотипите, идентичността и Балканите. . , LiterNet, , Публикувано на 10.09.2003. 2003: .
ДИАЛОЗИ ЗА ИЗГУБЕНИЯ ЕЗИК ("Японецът и потокът" на Златомир Златанов и "Естествен роман" на Георги Господинов") , LiterNet, Друга публикация в:"Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство" на Факултета по славянски филологии към СУ "Св. Кл. Охридски", 2001 2002: .
Животът, който ми се присъни (Поезията и прозата на Георгий Иванов). . България: Херон Прес. ISBN 954-580-074-7, 2000
Между играта и откровението (Прозата на Георгий Иванов). София.. България: "Светра", 1995