Avatar

доц. д-р Петя Пачкова

Email: pachkova swu.bg


Публикации

Католицизъм и хуманизъм , сп. Политически хоризонти 2023: 129-152.
Отдушници по време на преход , Политически хоризонти, бр. 5, 2023 2023: 254-292.
Bulgarian women before 1989 and after , The proceedings book 2022: 254-265.
Фактори за развитие на хомосексуализма , сп. Политически хоризонти 2022: 214-255.
Политики спрямо хомосексуализма , сп. Политически хоризонти 2022: 201-227.
Хомосексуализмът в България , ел. списание NotaBene 2022: .
Отчуждение и самота в съвременния свят. България: Електронно издание, 2021
Хомосексуализъм и има ли той почва у нас? , Политически хоризонти, бр. 4, 2021 2021: 129-146.
Self-Management and Management of Loneliness , ANNALES, VOL. XXVIII, 2 2021: 35-50.
Ролята на родителите за развитие на българското образование , Образование без граници - реалности и перспективи 2021: 266 - 270.
Втората световна война, филмите и преходът , Политически хоризонти 2020: 71-87.
Отчуждението – съвременни и не толкова съвременни параметри , Годишник на Катедра «Философски и политически науки 2020: 5-88.
Семейният статус днес. Темата за «щастието на прекалено еманципираната жена» , Поуките от историята за ефективността на политиката 2020: 492-529.
Feminization of emigration , 6IeCSHSS: CONFERENCE PROCEEDINGS 2020: .
Five directions , Revista 100-Cs 2019: 72-83.
ECONOMIC WELFARE AND CIVIC ACTIVITY , REVISTA INCLUSIONES 2019: 186-195.
Религиозни предизвикателства пред религиозния мениджмънт , XVII Международна научна конференция "Е-управление" 2019: 809-815.
Civil Society in Bulgaria – Stages, Opportunities and Limitations , Center for Open Access in Science ▪ Belgrade - SERBIA 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 2019: 347-356.
Образование и идеология , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 2019: 142-150.
The Bulgarian family in the early 21st century , Anthropological Researches and Studies 2018: 303-310.
Демокрация и гражданско образование , Годишник на катедра „Философски и политически науки” 2018: 57-71.
Марксизмът като наука и комунистическата идеология , Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история 2018: 175-195.
Креативность и этническое происхождение , Развитие креативности личности в современном мультикультурном пространстве 2018: 373-381.
"Календар" на българските протести. България: Издателство на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2018 (Съавтор/и: Асен Балабанов)
Religion and Universal Values , Studies in Humanities and Social Sciences 2018: 133-141.
Функции на русофобията , Русофобството – причини, етапи, форми, институции 2018: 297-320.
Олевяването - един от начините за реакция , Заплахите пред демокрацията и Левицата 2017: 120-139.
Голямото преселение и борбата между Великите сили , Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще 2017: 5-13.
Бъдещето на Западната цивилизация , Ел. сп. Проблеми на постмодерността 2017: .
Отношението към Октомврийската революция като елемент на антикомунистическата идеология , Октомврийската революция – преди 100 години, днес и утре 2017: 286-310.
Religion and politics in the modern world - main trands , runway world, liquid modernity and reshaping of cultural identities, heritage, economy, tourism and media 2017: 19-28.
Демокрация и солидарност , Морал и етика на солидарността в съвременното общество 2016: 89-102.
Грешната посока , Неофашизмът 2016: 143-155.
Християнският фундаментализъм - срещу ислямския , Диалогът Изток-Запад: многопосочност на прочитите 2016: 205-214.
От еврооптимизъм към евроскептицизъм , Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата 2016: 60-71.
Psychological Aspects of Civic Protests inBulgaria , Psychological Thought, 2016, Vol. 9(2) 2016: 129-136.
Политиката като обоняние и парфюмерия , Философски алтернативи 2016: ....
REALITIES AND POSSIBLE SCENARIOS FOR THE FUTURE OF MIGRATION WAVES , P R O C E E D I N G S, З Б О Р Н И К НА ТРУДОВИ 2016: 139-146.
Деградация на образованието - причини и следствия , Анализ на действащите и разработване на нови високоефективни стандарти в образованието 2016: 98-111.
The Migration Waves and the Public Opinion in Bulgaria , ANNALES, vol. 23, № 1 2016: 121-131.
Борбите на българите по време на прехода. България: УИ "Н. Рилски", 2015
Втора вълна на протестите. България: М-8-М, 2015
Преход и десекуларизация , Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света 2015: 303-314.
Women in Bulgarian political elite , Feminizm 2015: 123-133.
The struggles of Bulgarian women during the transition period , Feminizm 2015: 133-145.
Дигиталните технологии – начини на употреба от политическия елит , Виртуално и въображаемо 2014: 93-110.
Новите технологии – между оптимизма и песимизма , Виртуално и въображаемо 2014: 110-126.
Българите не са роби , Гражданско общество и граждански протести, Фондация 2014: 214-222.
Летни протести – 2013. Бунт на непредставените , Годишник на Катедра «Философски и политически науки 2013: 199-280.
Жените в политическия елит на България , За паритет и солидарност 2013: 53-71.
Безсилието на съвременния човек , Екология и хуманизъм. Хуманитарни измерения и аспекти на екологическите проблеми 2013: 63-74.
Political activity of Bulgarian women , Век науки и образования 2013: 7-14.
Българските политици в Мрежата , ел. списание NotaBene 2013: .
Жените в политическия елит на България , Изследвания по история на социализма в България. Преходът – II 2013: 534-558.
Сериали – «култура на недоразумението» - граждански протест , Ел. сп. Проблеми на постмодерността 2013: .
Приложение , Клъстерите на капитализма 2012: 394-396.
Българските жени – в голямата политика , За Годишник на Катедра «Философски и политически науки» 2012: 294-360.
Историческите интерпретации като фактор за гражданска активност , Гражданският протест. Минало, настояще, бъдеще 2012: 5-20.
Гражданска активност на българите , Годишник на катедра „Философски и политически науки” 2012: 177-242.
Ляв и десен политически елит , Границите – Философски и политически прочити 2012: 191-206.
Електронни технологии и управление на гражданския протест , IV Международна научна конференция "Е-управление" 2012: 198-206.
Ваксина против нетолерантността няма , Ново време 2011: 29-36.
Патриотизмът – отживелица или необходимост , , Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки 2011: 171-181.
Противоречия и идеологеми при преподаването на политология , Политическите науки в УНСС - с лице към бизнеса 2011: 310-320.
Политическа активност и женска солидарност , Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи 2011: 271-280.
Етнофобията като основа на "успешния български етнически модел" , Българският етнически модел - политическа митологема или проблемна реалност 2011: 329-343.
Women activity , Философски алтернативи 2011: 114-120.
Теорията за държавния капитализъм - недолюбвана и неизползвана , Международна политика 2010: стр. 66-84.

Конференции

Наука - образование - изкуство през 21-ви век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образованието на кръстопът - дистанционно или присъствено
Период
28.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика

Постглобалност: криза и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет

Second European Conference for Religious Dialogue and Cooperation

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religion and family - trends in relationships
Период
13.06.2022 - 16.06.2022 г.
Организатор
===

World women conference-IV

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgarian women before 1989 and after
Период
08.03.2022 - 09.03.2022 г.
Организатор
Mata Sundri College for Women, University Of Delhi

Образование без граници – реалности и перспективи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на родителите за развитие на българското образование
Период
26.12.2021 - 27.12.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Развитие креативности личности в современном мультикультурном пространстве

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Почему я написала эту книгу и о чем она нам говорит?
Период
15.04.2021 - 15.04.2021 г.
Организатор
Елецки държавен университет

6th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Feminization of emigration
Период
24.12.2020 - 24.12.2020 г.
Организатор
Center for Open Access in Science,

Трансформации и предизвикателства в глобалния свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Феминизация на емиграцията - същност и причини
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Философски факултет

IV Международной научно-практической конференции «Гносеологические основы образования», посвященной памяти профессора С. П. Баранова

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образование и идеология
Период
25.10.2019 - 26.10.2019 г.
Организатор
«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

3d International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Civic society in Bulgaria – Stages, opportunities and limitations
Период
28.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science, Belgrade, Serbia

XVII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“ 19“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства пред религиозния мениджмънт в съвременния свят
Период
24.06.2019 - 26.06.2019 г.
Организатор
ТУ - София

Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religion and Universal Values
Период
21.12.2018 - 21.12.2018 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

Русофобството – причини, етапи, форми, институции

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Функции на русофобството
Период
11.10.2018 - 11.10.2018 г.
Организатор
УНСС

„Маркс - мислителят на миналото, настоящето и бъдещето”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Марксизмът като наука и комунистическата идеология
Период
04.05.2018 - 04.05.2018 г.
Организатор
ЦИПИ

Развитие креативности личности в современном мультикультурном пространстве

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Креативность и етническое произхождение
Период
27.04.2018 - 27.04.2018 г.
Организатор
Елецки държавен университет

Октомврийската революция – преди 100 години, днес и утре

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отношението към „Великата октомврийска революция“ като елемент на антикомунистическата идеология
Период
16.11.2017 - 16.11.2017 г.
Организатор
ЦИПИ

Individual, family, society - contemporary challenges

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgarian family in the early 21st century
Период
04.10.2017 - 05.10.2017 г.
Организатор
“Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy, Bucharest

Ролята на гражданското образование за развитието на демокрацията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образът на демокрацията в гражданското образование
Период
27.09.2017 - 28.09.2017 г.
Организатор
Център за гражданско образование

Runaway world, liquid modernity and reshaping of cultural identities, heritage, economy, tourism and media

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religion and politics in the modern world – main trends
Период
17.01.2017 - 19.01.2017 г.
Организатор
ДУ "Кирил и Методии", Скопие

Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Голямото преселение и Великите сили
Период
11.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Можното, реалното и виртуелното во современиот свет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Realities and possible scenarios for the future of the migration waves
Период
14.09.2016 - 15.09.2016 г.
Организатор
Европски Универзитет Република Македониja

Европейската идея – от евроскептицизма към надеждата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
От еврооптимизъм към евроскептицизъм
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Неофашизмът: същност и съвременни прояви

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Грешната посока
Период
18.12.2015 - 18.12.2015 г.
Организатор
БАН, БАС, Фондация «Устойчиво развитие на България», Представителство на Россотрудничество в България

Морал и етика на солидарността в съвременното българско общество

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Демокрация и солидарност
Период
20.11.2015 - 20.11.2015 г.
Организатор
ЦИПИ

Изток – Запад: философски и политологически прочити

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Християнският фундаментализъм – срещу ислямския
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство: в България, Европа и света

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Десекуларизация и преход
Период
27.11.2014 - 28.11.2014 г.
Организатор
София - УНСС

Философска и политическа култура

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култура на протеста
Период
24.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Виртуалното и въображаемото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиците в Мрежата
Период
11.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Гражданският протест – минало, настояще и бъдеще

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Историческите интерпретации като фактор за гражданска активност
Период
11.10.2012 - 11.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Warsaw East European Conference - Old and New - Past, Present and Future of the Post-communist World

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
History and its Interpretations: A Factor in the Civic Activity of the Bulgarians
Период
15.07.2012 - 18.07.2012 г.
Организатор
University of Warsaw

IV Международна научна конференция "Е-управление"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Електронни технологии и управление на гражданския протест
Период
06.06.2012 - 08.06.2012 г.
Организатор
TУ - София

Границите – философски и политологически интерпретации

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ляв и десен политически елит
Период
16.11.2011 - 16.11.2011 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Интелектуалците и/в политиката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българинът със смачкано самочувствие - заслуга и на български интелектуалци и журналисти
Период
29.04.2011 - 30.04.2011 г.
Организатор
НБУ

Българският етнически модел - политическа митологема или реалност

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Етнофобията като основа на "успешния български етнически модел"
Период
14.04.2011 - 14.04.2011 г.
Организатор
ЦИПИ

Проекти

(824544) Подкрепа и въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научно-изследователската дейност / Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)

Период на провеждане
01.01.2019 - 31.12.2022 г.
Форма на участие
Ръководителка на екипа
Финансиран от
ЕК - Хоризонт 2020

– Фронезисът в глобализиращото се общество

Период на провеждане
04.01.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
Ръководителка на единия модул на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Дисперсии на източните и западните модели за единство

Период на провеждане
25.12.2014 - 25.12.2015 г.
Форма на участие
Членка на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"

(00000) Проект на МОН – Квалификация на педагогическите специалисти, BG051PO001/3.1.03-0001

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Участничка
Финансиран от
МОН

Студентски практики

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Академична наставничка
Финансиран от
МОН

Виртуалното и въображаемото

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Членка на екипа
Финансиран от
ЮЗУ

(ВХ. № НИ 1-16/2011) БЪЛГАРСКАТА “СОЦИАЛИСТИЧЕСКА” ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ– ПОЛИТИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ”,

Период на провеждане
02.01.2012 - 29.12.2012 г.
Форма на участие
Участничка
Финансиран от
ОТ ФОНД “НИД НА УНСС” /за сметка на субсидия от Държавния бюджет

(№ НИД 21.03-2/2009 г., ) Тема: „Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики

Период на провеждане
02.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
Участничка
Финансиран от
УНСС

Философски, духовни и граждански измерения на човешкото битие

Период на провеждане
02.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
Ръководителка
Финансиран от
ЮЗУ

Границите – философски и политологически интерпретации

Период на провеждане
03.01.2011 - 31.12.2011 г.
Форма на участие
Членка на екипа
Финансиран от
ЮЗУ

Ръководени докторанти

ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА И ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ КЪМ ТЯХ

Докторант
Даниела Ангелова
Период
08.03.2024 - 08.03.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ВЛИЯНИЕТО НА ЕС ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

Докторант
Александра Зашева
Период
21.12.2023 - 20.12.2026 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА НА ПРИМЕРА НА ЮЖНИЯ РАЙОН, КОМПАКТНОТО ПРЕБИВАВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ – ОБЛАСТ ТАРАКЛИЯ

Докторант
Михаил Султ
Период
21.12.2023 - 20.12.2026 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

The policy of the State Israel for the integration of Israelis of Ethiopian descent into the Israeli labor market

Докторант
Алели Адмасу
Период
16.10.2023 - 15.10.2026 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ РАДИКАЛИЗЪМ КАТО ОБЕКТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Докторант
Татяна Желева
Период
16.12.2022 - 15.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЛАГОЕВГРАДСКИЯ РЕГИОН ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА

Докторант
Димитър Ангелов
Период
16.12.2022 - 15.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ВЛИЯНИЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СТИЛОВЕ ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ЗДРАВНАТА КРИЗА

Докторант
Нурит Калфон
Период
26.10.2022 - 25.10.2025 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФЕМИНИЗЪМ

Докторант
Миглена Лунголова
Период
25.03.2022 - 25.03.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ЕТНИЧЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ 1944 И 1989 Г. И ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА

Докторант
Александра Димитрова
Период
25.03.2022 - 25.03.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА СИРИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ В ЛИВАН

Докторант
ДАНИЕЛ ТОНИ АБУ МУСА
Период
27.01.2020 - 26.01.2023 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Регионални политики на българските партии след 1989 г.

Докторант
Райчо Цветин
Период
29.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Демографска информация за избраните израелски лидери и нейната роля при техния избор и развитие като бъдещи лидери

Докторант
Яниф Шенхав
Период
13.10.2017 - 12.10.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Трансформация на политическите партии в условията на глобализация

Докторант
Григор Пашов
Период
16.05.2016 - 14.12.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Политическите и религиозни идеи на Константин Велики

Докторант
Арбен Арифи
Период
20.11.2015 - 19.11.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Дигитални технологии и политически елит

Докторант
Мирослав Терзийски
Период
06.07.2015 - 05.07.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Национализмът в ЕС - тенденции в неговите проявления

Докторант
Румяна Стойчева
Период
01.02.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

=

Студент
Теодор Йорданов
Година
2015
ОКС
бакалавър

000

Студент
Борислава Борисова
Година
2014
ОКС
бакалавър

000

Студент
Марина Овчарова
Година
2014
ОКС
бакалавър

000

Студент
Елизабет Червенкова
Година
2014
ОКС
бакалавър

0

Студент
Йоанна Миланова
Година
2014
ОКС
бакалавър

0

Студент
Теодора Иванова
Година
2014
ОКС
бакалавър

0

Студент
Любослава Христова
Година
2012
ОКС
бакалавър

0

Студент
Цветина Соколарска
Година
2011
ОКС
бакалавър

0

Студент
Тихомира Тодорова
Година
2011
ОКС
бакалавър

0

Студент
Вера Драганчева
Година
2011
ОКС
бакалавър