Avatar

проф. д.н. Париз Паризов

Email: p_parizov swu.bg


Професор по Социални дейности и Социално подпомагане. Големия ми докторат е в областта на комплексната рехабилитация при лица с увреждания. Моите интереси са в Социалните дейности, Социално подпомагане, Кинезитерапия и Социална работа с етнокултурни общности.

Публикации

Сравнителен анализ на системата за социално подпомагане на България и Австрия , В СБОРНИК 17-та СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016: . (Съавтор/и: Андрей Боянов)
Актуални проблеми на социалната работа. : (под печат), 2016 (Съавтор/и: Монография)
Стратегия в комплексната рехабилитация на лица с увреждания , сп. Стратегии в образованието и науката 2012: 224-234. (Съавтор/и: Александър Апостолов)
Значение и специфика на работата на социалния работник с лица с физически увреждания , сп. Асклепий 2012: 8. (Съавтор/и: Екатерина Митова)
Методи на социалната работа. България: УИ „Неофит Рилски”, 2012 (Съавтор/и: Виктория Сотирова)

Конференции

17-та СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнителен анализ на системата за социално подпомагане на България и Австрия
Период
27.04.2016 - 27.04.2016 г.
Организатор
Факултет обществено здраве, здравни грижи и спорт
Съавтор(и)
Андрей Боянов

Проекти

((SRP - B 12/15)) Промоция на психично здраве чрез игра при деца с увреждания

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
МОН
Бюджет
9000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.11.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОПРЧР
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0064) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
01.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

((JUST/2012/DAP/AG/32)) Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via Minimum Data Set” [JUST/2012/DAP/AG/3250

Период на провеждане
01.02.2013 - 31.05.2015 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
co-founded under Daphne III Programme, of the DG Justice, European Commission
Бюджет
119603,00 лв.

Ръководени докторанти

Сравнителен анализ между Социалното подпомагане на Република България и Йордания

Докторант
Виолина Лазова
Период
16.07.2015 - 16.07.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Трудова заетост на лица с увреждания

Студент
Силвана Каймаканова
Година
2014
ОКС
магистър

Особености и специфика в поведението на нелегално пребиваващи чужденци

Студент
Златка Николова
Година
2014
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 84/30.10.2015 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
НСА "В. Левски"
Държава
България
Дата
22.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доц. д-р Незабравка Генчева

Обявен в Държавен вестник брой 11/10.02.2015 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Държава
България
Дата
22.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Тодорова

Обявен в Държавен вестник брой 65/19.08.2016 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Медицински университет гр. Плевен
Държава
България
Дата
16.12.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таня Николаева Мегова

Обявен в Държавен вестник брой 12.05.2016 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НСА "В. Левски" гр. София
Държава
България
Дата
26.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мартин Еремиев Еремиев

Кинезитерапия при динамична нестабилност на колянната става

Вид
Монография
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2017
Уеб страница
Автор(и)
д-р Мария Петрова Граматикова

Обявен в Държавен вестник брой 98/13.12.2011

Вид
Конкурс за професор
Университет
НСА "В. Левски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Николай Емилов Попов

Обявен в Държавен вестник брой 27/05.07.1016 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас.д-р Екатерина Стефанова Митова

Обявен в Държавен вестник брой 35/10.05.2016г....

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Държава
България
Дата
21.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас.д-р Петя Анастасова Минчева

Кинезитерапия при постурални проблеми в гръбначния стълб

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Стаменка Митова

Кинезитерапия при функционални нарушения в сакроилиачната става

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Тоше Кръстев

Физиотерапия при пателофеморален болков синдром

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НСА
Държава
България
Дата
18.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Константинос Пападопулос

Ерготерапевтични подходи в ранната комплексна рехабилитация на деца в риск от неврологични увреждания и изоставане в нервно-психичното развитие

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Държава
България
Дата
04.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Минчева

Проблеми и перспективи на деинституционализацията на услугите за деца

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
22.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Панка Василева

Социални и медицински проблеми при ромските семейства в гр. Самоков

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Костова

Развитие на социалните дейности и посредничество в община Сапарева Баня

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Велинова

Превенция на наркоманите в гр. Лом

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
31.01.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Страхилова

Място на социалната услуга-ЦНСТ

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Илиева

Профилактичните прегледи при миньорите от Мини-Перник през 2009, 2010, 2011 г. с оглед профилактиката на заболяванията с временна нетрудоспособност сред тях

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Розалина Николова

Безработицата в ДРСЗ-София през периода 2008-2010 г.

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катя Кирилова

Управленски решения в организациите, работещи с деца и лица с увреждания

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.01.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимира Костова

Медико-социален статут на децата от ДМСГД

Вид
Монография
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Екатерина Митова

МЕДИКО-СОЦИАЛЕН СТАТУС НА ДЕЦА ОТ ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА. МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ.

Вид
Монография
Издател
ЮЗУ
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
гл.ас.д-р Екатерина Стефанова Митова

Обявен в Държавен вестник брой 98/13.12.2011 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
НСА "В. Левски" гр. София
Държава
България
Дата
22.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Емилов Попов

Педагогика и абилитация за деца с отклонения

Вид
Учебник
Издател
УИ „Неофит Рилски”
Държава
България
Година
2011
Уеб страница
Автор(и)
Мая Чолакова