Avatar

гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска

Email: olgachorbadjiiska law.swu.bg


Публикации

Ефективен публичен мениджмънт. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2011

Конференции

Университетска годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователен капацитет на човешките ресурси в сферата на сигурността – необходимост от изграждане на нови способности
Период
16.07.2015 - 17.07.2015 г.
Организатор
НВУ "Васил Левски"
Съавтор(и)
Стойко Стойков

Международна научна конференция „Югоизточна Европа: Новите заплахи за регионалната сигурност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Необходимост от развиване на образователен капацитет на човешките ресурси в сферата на сигурността
Период
02.06.2015 - 03.06.2015 г.
Организатор
Нов български университет – гр. София
Съавтор(и)
Стойко Стойков

Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Необходимост от ефективно управление на времето като резултат от глобалните промени в съвременните организации
Период
15.05.2015 - 16.05.2015 г.
Организатор
ИУ Варна

Юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образоването – традиции и бъдеще“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Менторството и менторските отношения - добри практики в управлението на организациите от публичната сфера
Период
02.10.2014 - 03.10.2014 г.
Организатор
СУБ-Кърджали

Емоционалната интелигентност, като инструмент за управление на стресовете и конфликтите в общинските администрации

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”
Период
11.05.2013 - 12.05.2013 г.
Организатор
Бургаски свободен университет

Международна кръгла маса „Образование, изследвания и кариерно развитие в публичната администрация”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни инструменти за ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация
Период
10.05.2013 - 11.05.2013 г.
Организатор
Нов български университет – гр. София
Съавтор(и)
Гергана Кресналийска

Международна конференция на ПИФ „Право, управление и медии през XXI век”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни предизвкателства пред управлението на конфликтите в организациите от публичната сфера
Период
02.05.2012 - 03.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

((SRP-В2/13 ) ) Повишаване на ефективността на практическото обучение и провеждането на учебни практики на студентите от специалностите „Право” и „Публична администрация”

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 9, МОН
Бюджет
7500,00 лв.

((BG051PO001-3.3.07-0002 ) ) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

((SRP – B1 / 23.03.2011 г. ) ) Приложение на ефективен публичен мениджмънт в териториалната администрация - от добри практики към качествено обучение

Период на провеждане
25.03.2011 - 15.12.2011 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба № 9, МОН
Бюджет
8000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Влияние на регионалната политика на Европейския съюз чрез Европейски социален фонд за развитието на човешките ресурси в Република България

Студент
Виктория Миланова
Година
2015
ОКС
магистър

Мениджмънт на стреса

Студент
Емине Рупчева
Година
2015
ОКС
магистър

Мотивацията в здравните организации

Студент
Илиана Боянова
Година
2015
ОКС
магистър

Мениджмънт на конфликтите

Студент
Ирина Курташка
Година
2015
ОКС
магистър

МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РАЗРЕШАВАНЕ КОНФЛИКТИ ВЪВ ФИРМА: „СОД 161’’ООД гр.КОСТЕНЕЦ

Студент
Поля Манджукова
Година
2015
ОКС
магистър

Съвременни тенденции в управлението на конфликтите в организациите

Студент
Силвия Георгиева
Година
2015
ОКС
магистър

Лидерството в организациите в публичната сфера

Студент
Нена Бемберска
Година
2014
ОКС
магистър

Мениджмънт на стреса и конфликтите в митница Столична

Студент
Адриана Симеонова
Година
2014
ОКС
магистър

Екипната форма на работа

Студент
Дончо Петров
Година
2014
ОКС
магистър