Avatar

ас. д-р Олег Александров

Email: oleg.aleksandrov swu.bg


Публикации

Multikulti, Walzer und Schokolade. Bilder und kulturelle Stereotype über Deutschland, Österreich und die Schweiz in DaF-Lehrwerken in Bulgarien , BDV-Magazin – Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes 2023: 51-58. (Co-author/s: Alexandra Preitschopf)
Повишаване на мотивацията на учениците в малки населени места в Украйна за изучаване на чужди езици , Годишник на департамент „Чужди езици и култури“ на Нов български университет, 2020-2021 г. 2022: 87-99.
Die siebenbürgischen Volksmärchen im DaF-Unterricht – eine virtuelle Reise im Modul „Sprache durch Literatur“ , BDV-Magazin – Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes 2022: 35-41.
Schwierigkeiten bei der Stellung der sekundären Satzglieder in der schriftlichen Textproduktion bulgarischer Deutschlerner , BDV-Magazin – Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes 2021: 77-88.
Трудности при превода на норвежки текстове на български език, породени от плурицентризма на норвежкия език , Cборник от XVI конференция на докторантите и нехабилитираните преподаватели във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски", ISSN 1314-3948 2019: 126-134.
Typische Fehler bulgarischer Deutschlernender bei der schriftlichen Textproduktion – eine qualitative und quantitative Analyse , Сборник от конференцията „Лингводидактически ракурси“ по повод 70-годишния юбилей на Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, октомври 2019 г., ISBN 978-954-07-4982-2 2019: 524-532.
Типични грешки в писмените работи по немски език на български гимназисти , Сборник от конференцията Национални филологически четения за студенти и докторанти „Благоевград 2019“, ISSN 2535-0625 2019: 253-262.

Конференции

Languages and Cultures: Functional, Communicative and Linguo-pragmatic Aspects

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Images and cultural stereotypes in German as a foreign language textbooks in Bulgaria and their reflection on students′ perception
Период
12.05.2021 - 13.05.2021 г.
Организатор
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)
Съавтор(и)
Mag. phil. Dr. phil. Alexandra Preitschopf (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österreich)

XIV национални филологически четения за студенти и докторанти

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Повишаване на мотивацията на учениците в малки населени места в Украйна за изучаване на чужди езици
Период
15.05.2020 - 15.05.2020 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

„Лингводидактически ракурси“, посветена на 70-годишнината от основаването на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Typische Fehler bulgarischer Deutschlernender bei der schriftlichen Textproduktion – eine qualitative und quantitative Analyse
Период
25.10.2019 - 25.10.2019 г.
Организатор
Катедра "Методика на чуждоезиковото обучение" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

XVI конференция на докторантите и нехабилитираните преподаватели във Факултета по класически и нови филологии

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Трудности при превода на норвежки текстове на български език, породени от плурицентризма на норвежкия език
Период
17.05.2019 - 17.05.2019 г.
Организатор
Факултет по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Национални филологически четения за студенти и докторанти „Благоевград 2019“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Типични грешки в писмените работи по немски език на български гимназисти
Период
10.05.2019 - 10.05.2019 г.
Организатор
Филологически факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград

Проекти

(RP-C2/24) Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2024

Период на провеждане
01.03.2024 - 30.11.2024 г.
Форма на участие
Член на организационния екип
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
3100,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0018) МОДЕРН-А - МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

Период на провеждане
13.11.2023 - 16.02.2024 г.
Форма на участие
Преподавател в МП "Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение"
Финансиран от
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
4997818,32 лв.

(BG05M2OP001-2.012-0001 ) „Образование за утрешния ден“

Период на провеждане
15.10.2019 - 15.10.2022 г.
Форма на участие
Оценител на дигитално образователно съдържание
Финансиран от
ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
105000000,00 лв.