Avatar

доц. д-р Николай Цанков

Email: ntzankov swu.bg


Nikolay Sashkov Tsankov has a master’s degree in Theory and methodology of teaching chemistry and physics. He is certified as a teaches of IT. He holds a doctor’s degree in Education science and his PhD title is Developing a competence fo cognitive modelling in education (secondary school) (2009). He is an associate professor of Education science – theory of instructive and educative work (educational theories and technologies) (2014). He is a lecturer at the Faculty of Pedagogy at SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad. Professional and scientific research interests in the fields of: theories of instruction, school didactics, theories of education; information theories in education, cognitive modelling in education, competence-based approach in education, competence for modelling, motivation in education, audio-visual and information technologies in education.

Публикации

Обучението в училищното образование. Училищна дидактика. България, София: Издателство „Авангард Прима“, 2019
Комуникационен дизайн на взаимодействията във висшето училище , Сборник доклади от Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ 2019: 173-183. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Expertise in the Selection of Electronic Educational Resources – Conceptual Vision , International Journal: Emerging Technologies in Learning (iJET) 2019: 216-225. (Co-author/s: I. Damyanov)
Дигиталната компетентност на учителя в условията на дигитална трансформация на образованието , Сборник доклади от научно-практическа конференция на тема „Актуални политики и практики в образованието“ 2019: 63-70.
On the Possibilities of Applying Dashboards in the Educational System , TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics 2019: 424-429. (Co-author/s: I. Damyanov)
Мотивационни атитюди у учениците от гимназиалния етап за продължаване на образованието в ЮЗУ „Неофит Рилски“ , KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers 2019: 1881-1886. (Съавтор/и: Е. Янакиева)
„Китайска хроника“ в българското образование (по книгата на Цветан Стоянов) , Сборник доклади от научна конференция с международно участие „130 години университетска педагогика“ 2019: 146-154. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Химерната група в училище като нова субкултура , Личностното развитие на учениците в съвременното образование и общество 2019: 110-117. (Съавтор/и: Р. Димитрова)
Художествени проекции на социалнопедагогическото познание: случаят Рубен Гайего , Педагогика, Pedagogy 2019: 936-945. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
„Езикът на педагогиката“ – съвременната сократистика на Пламен Радев като обективна перспектива , Педагогика, Pedagogy, (New books/Книжнина) 2019: 1039-1041.
The Digital Competence of Future Teachers: SelfAssessment in the Context of their Development , International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) 2019: 4-18. (Co-author/s: I. Damyanov)
Дигиталната компетентност на бъдещите учители , Сборник „Съвременното образоване – условия, предизвикателства и перспективи“ 2019: 182-192.
The Role of Infographics for the Development of Skills for Cognitive Modeling in Education , International Journal: Emerging Technologies in Learning (iJET) 2018: 82-92. (Co-author/s: I. Damyanov)
Ученето в природонаучното познание и страхът от провал , Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2018: 292-300. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Blended Education in Higher Schools: New Networks and Mediators , Strategies for Policy in Science and Education 2018: 231-245. (Co-author/s: V. Guyviiska, M. Levunlieva)
Intercultural competence in the professional training and qualification of education specialists , Conference Proceedings - 1st International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 2018: 71-76. (Co-author/s: Y. Rangelova)
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. България, София: Издателство „Авангард Прима“, 2018 (Съавтор/и: И. Дамянов, Е. Бонева-Дамянова)
Mobile Apps in Daily Learning Activities , Journal: Interactive Mobile Technologies, iJIM 2018: 133-140. (Co-author/s: Ivo Damyanov)
The transversal competence for problem-solving in cognitive learning , International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 2018: 67-82.
„Химерните групи“ в училище и практики на наследяването: „Загубата на бащата“ , Стратегии на образователната и научната политика, Strategies for Policy in Science and Education 2017: 119-136. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Dynamics of the Interest and Motivation in Sport-Recreational Animation with Children , European Journal of Physical Education and Sport Science 2017: 109-120. (Co-author/s: Ek. Deliverska, St. Ivanov)
Students’ preferences on basic functionality of e-learning platforms in the context of blended learning , Technics Technologies Education Management (TTEM Journal) 2017: 79-83. (Co-author/s: I. Damyanov)
Education Majors’ Preferences on the Functionalities of E-Learning Platforms in the Context of Blended Learning , International Journal: Emerging Technologies in Learning (iJET) 2017: 202-209. (Co-author/s: I. Damyanov)
„Химерната група“ в училище и загуба на „Биографичното Illusio“ , Стратегии на образователната и научната политика, Strategies for Policy in Science and Education 2017: 70-81. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Chimerical Groups in School as a Social and Educational Phenomenon , Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2017: 498-509. (Co-author/s: V. Gyuviiska)
„Символният капитал“ на българското училище. , Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2017: 510-518. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Логопедагогика и смисълът от ученето , Годишно научно-методическо списание Образование е технологии. Education and Technologies 2017: 7-10.
Digital Competence of Physical Education Teachers and Sports Coaches as Pedagogical Specialists , Activities in Physical Education and Sport 2017: 162-164.
Development оf Transversal Competences in School Education (A Didactic Interpretation) , International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 2017: 129-144.
Sociolinguistic Connotation of the Term “Chimeric Groups” in School , Specialusis Ugdymas/Special Education 2017: 153-175. (Co-author/s: V. Guyviiska)
Химерните групи в училище (Социогенеза на девиантността). България, Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2017 (Съавтор/и: Веска Гювийска)
QR - кодове за навременна обратна връзка в практическото обучение на студентите , Списание "Образование" 2016: 54-64. (Съавтор/и: Даниел Димитров, Иво Дамянов, Екатерина Бонева)
Местоименна идентичност в контекста на „девиацията“ , Реторика и комуникации 2016: . (Съавтор/и: Веска Гювийска)
„Стратегическо мислене – метапознание – рефлексия“ в практическо обучение на студенти педагози , Strategies for Policy in Science and Education 2016: 173-182. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Mediation in Resolving Conflicts between Chimeric School Groups - A Restorative Practice in School , Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2016: 167-175. (Co-author/s: D. Chankova, E. Popova)
Variation Degree in E-Learning Courses: Assessment through Feature Models , Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2016: 277-283. (Co-author/s: I. Damyanov)
Students’ pedagogical practice in the context of the scientific research approach , Activities in Physical Education and Sport 2016: 35-37.
Практическото обучение – изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от Факултета по педагогика , Сборник статии „Педагогическата практика – шанс на студента да експериментира“ 2016: 7-23.
Квалификацията на педагогическите специалисти – образователна инвестиция в развитието на човешките ресурси и таланта , В: сборник „Управленска наука, икономика и бизнес практики – съвременни ракурси и предизвикателства“ 2016: 77-82. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
„Европа“ в представите на зрелостниците в българското училище , Сборник с доклади от научна конференция „Хармония в различията“ 2016: 246-432. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
PRONOMINAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS , Romanian Journal of School Psychology 2016: 7-18. (Co-author/s: V. Gyuviiska, M. Levunlieva)
Обучението по Физическо възпитание и спорт в училище (целева, съдържателна и диагностична конкретизация). България, Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2015 (Съавтор/и: Стоян Иванов)
Изследователски задачи в практическото обучение за мотивация на студентите от педагогическите специалности , В: Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ 2015: 169-177. (Съавтор/и: Веска Гювийска)
Учебни постижения на учениците в обучението по информационни технологии в условията на системно приложение на интерактивна дъска , В: Образование 2015: 5-17. (Съавтор/и: Екатерина Бонева)
Achievement motivation as a determining factor for the quality of sports and animation activities with children , Research in Kinesiology 2015: 105-110. (Co-author/s: Ek. Deliverska, St. Ivanov)
Restorative approaches in schools as a possibility for preventative, social, educational and correctional resocialization work , Romanian Journal of School Psychology 2015: 7-15. (Co-author/s: D. Chankova, El. Popova)
Applying interactive whiteboard in IT training – aspects of motivation , Romanian Journal of School Psychology 2015: 73-80. (Co-author/s: Ek. Boneva)
Информационни технологии (модул MS Excel в училищната и треньорската практика и изследванията в образованието). България, София: Издателство „Авангард Прима“, 2015 (Съавтор/и: Иво Дамянов)
E-Learning Platforms in the Professional Studies of University Students. , JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCE AND ARTS 2015: 108-111. (Co-author/s: Milena Levunlieva)
Учене, обучение, образование на възрастни. България, Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2015
Критериална система за оценка на учебната документация за бакалавърските и магистърските програми във факултета по педагогика , В: Сборник статии от Национална научнопрактическа конференция “Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции“ 2014: 28-39. (Съавтор/и: Елка Янакиева)
Стили обучения студентов профессионального направления «Педагогика» - возможности для педагогической регуляции , В: Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2014: 14-22.
Смесено обучение (традиционно и електронно) на студентите от специалност Физическо възпитание и спорт – контекст на разбиране и възможности , В: Спорт & Наука 2014: 58-66.
Implementing quality standards in the delivery of education services addressed to adults with extensive use of ict - preliminary analysis , В: сборник „Продължаващо обучение в музеите“ 2014: 12-26. (Co-author/s: M. Chankova, Ek. Deliverska, St. Ivanov, D. Tomova)
Lifelong museum learning: the role of modern information and communication technologies , В: сборник „Продължаващо обучение в музеите“ 2014: 27-37.

Конференции

Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталната компетентност на бъдещите учители
Период
14.06.2019 - 16.06.2019 г.
Организатор
Факултет по педагогика – ЮЗУ „Неофит Рилски“

XXI International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
I Motivation Attitudes of High School Students to Continue Their Education and Qualification at the South – West University “Neofit Rilski”
Период
07.06.2019 - 09.06.2019 г.
Организатор
Institute of Knowledge Management
Съавтор(и)
Elka Yanakieva

Научно-практическа конференция на тема „Актуални политики и практики в образованието“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталната компетентност на учителя в условията на дигитална трансформация на образованието
Период
17.04.2019 - 18.04.2019 г.
Организатор
Педагогически колеж – Плевен

Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комуникационен дизайн на взаимодействията във висшето училище
Период
05.04.2019 - 06.04.2019 г.
Организатор
Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти ООД, Синдикат на българските учители и Институт по реторика и комуникации
Съавтор(и)
Веска Гювийска

Национална конференция с международно участие „ПРИРОДНИ НАУКИ 2018“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Environment for the Development of the Digital Competence of Future Fpecialists in the Field of Education
Период
05.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

1st International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Intercultural competence in the professional training and qualification of education specialists
Период
28.06.2018 - 29.06.2018 г.
Организатор
COAS-Center for Open Access in Science
Съавтор(и)
Y. Rangelova

Научна конференция с международно участие - 30 години обучение по химия в Югозападния университет "Неофит Рилски"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ученето в природонаучното познание и страхът от провал
Период
19.10.2017 - 21.10.2017 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
В. Гювийска

Интеркултурализъм и билингвизъм

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Игровият подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина
Период
26.05.2017 - 27.05.2017 г.
Организатор
SIETAR – България
Съавтор(и)
М. Сотирова

III Научна конференция „Хармония в различията“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Европа“ в представите на зрелостниците в българското училище
Период
09.12.2016 - 09.12.2016 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии
Съавтор(и)
Веска Гювийска

Юбилейна международна научна конференция „Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Авторефлексивни практики в подготовката на педагогически специалисти
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика
Съавтор(и)
Веска Гювийска

20-th International Science Symposium of Sports and Physical Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Digital Competence of Physical Education and Sports Teachers and Sports Coaches as Pedagogical Specialists
Период
30.09.2016 - 01.10.2016 г.
Организатор
Federation of sports pedagogues Republic of Macedonia

Научна конференция с международно участие “Съвременни управленски практики IX“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Квалификация на педагогическите специалисти – образователна инвестиция в развитието на човешките ресурси“
Период
17.06.2016 - 18.06.2016 г.
Организатор
Бургаски Свободен Университет
Съавтор(и)
Веска Гювийска

Първа национална научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Стратегическо мислене – метапознание – рефлексия” в практическо обучение на студенти – педагози
Период
28.11.2015 - 29.11.2015 г.
Организатор
Пловдивски университет "П. Хилендарски"
Съавтор(и)
Веска Гювийска

Конференция „Опитът на Унгария и Норвегия за прилагане на възстановителното правосъдие и наказания на свобода – нови хоризонти пред наказателното правосъдие”

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Оценка на потребностите на целевите групи – съдии, прокурори и пробационни служители от обучение по проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода”
Период
06.10.2015 - 06.10.2015 г.
Организатор
Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медияция"

19-th International Science Simposium of Sports and Physical Education.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Students’ pedagogical practice in the context of the scientific research approach.
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of the Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Веска Гювийска

Юбилейна научна конференция с международно участие 20 години Тракийски Университет

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
E-Learning Platforms in the Professional Studies of University Students
Период
19.05.2015 - 20.05.2015 г.
Организатор
Тракийски университет
Съавтор(и)
Милена Левунлиева

Международна научна конференция „Физическо възпитание и спорт“ – ФиС – 2014

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Смесено обучение (традиционно и електронно) на студентите от специалност физическо възпитание и спорт – контекст на разбиране и възможности
Период
07.11.2014 - 07.11.2014 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"

Национална научнопрактическа конференция “Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Критериална система за оценка на учебната документация за бакалавърските и магистърските програми във факултета по педагогика
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по педагогика
Съавтор(и)
Елка Янакиева

Проекти

(RP-B8/18 ) Усъвършенстване на електронната образователна среда във факултета по педагогика в синхрон с изискванията на съвременната образователна практика

Период на провеждане
15.03.2018 - 21.12.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба №3
Бюджет
5500,00 лв.

(RP-B12/16) Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба №3.
Бюджет
8000,00 лв.

(RP-A5/16) Апробиране на иновационна апаратура за повишаване ефективността на спортната тренировка

Период на провеждане
01.02.2016 - 31.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба №3.
Бюджет
10500,00 лв.

(SRP-B13/15) Практическото обучение – изследователско начало и конкурентно предимство за студентите от факултета по педагогика

Период на провеждане
01.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Координатор на проекта
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания", МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски", Наредба №9
Бюджет
9000,00 лв.

(BG161PO003-2.4.02-0026-C0001) Създаване на административна структура – клъстер за насърчаване взаимодействието между научните среди в лицето на висши училища и бизнес сектора в България

Период на провеждане
01.06.2014 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа - технически сътрудник
Финансиран от
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007 -2013 г., BG161PO003-2.4.02 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
Бюджет
4081616,66 лв.

(BG 051PO001-3.107-0065) Педагогически ресурси и иновации в обучението - регионални изследвания и перспективни европейски тенденции (ПРИОРИПЕТ)

Период на провеждане
22.07.2013 - 21.03.2015 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейски съюз, Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
177836,00 лв.

(BG051PO001-4.3.04-0063) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Период на провеждане
01.10.2012 - 01.10.2014 г.
Форма на участие
Експерт "Организатор дистанционно обучение"
Финансиран от
Европейски съюз, Европейски социален фонд
Бюджет
611790,00 лв.

(Ref. No.and MIS code 2509, 2012ΕΠ30880017) Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system

Период на провеждане
27.01.2012 - 21.02.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
OPERATIONAL PROGRAMME: European Territorial Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2007 - 2013
Бюджет
924974,68 лв.

Ръководени докторанти

Конституиране на химерната група като девиантна училищна субкултура и социална идентичност

Докторант
Рая Стефанова Димитрова
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Use of information and communication technologies (ICT) in education of children with mild intellectual disabilites (ID)

Докторант
Efstratios Athanasios Pantelis
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Развитие и оценяване компетенциите на учениците в обучението по волейбол

Докторант
Христо Николов Николов
Период
12.03.2013 - 11.03.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да