Avatar

доц. д-р Николай Попов

Email: npopovilir law.swu.bg


Публикации

European Union as a Political System , Revista Europa Del Este Unida 2016: .
Political Participation and Protest Regulations in the Republic of Bulgaria in 2013 , The Complex Physiognomy of the International Security Environment: “Nicolae Bălcescu” 2015: 169-173. (Co-author/s: Гергана Георгиева)
Екологизъм: идеологията на промяната , Право, политика, администрация 2014: .
Политическите идеологии и влиянието им върху развитието на международните отношения , Право, управление и медии през ХХI-ви век, кн. първа 2012: .
Идеологическите сблъсъци. България: ЮЗУ, Благоевград, 2011
Взаимовръзка между политически идеологии и право , сп. "Икономика и управление", год. VІІ, № 2 2011: .
Африканският съюз, Арабската лига и събитията в Либия , Годишник на СУБ - клон Благоевград 2011: .
Република България като фактор за сигурност и стабилност на Балканите , Сп. Международна политика, книжка първа 2011: .

Конференции

ООН: Исторически традиции и съвременно право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Всеобщата декларация за правата на човека и "Възмутете се!" на Стефан Хесел
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Институт за държавата и правото Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Международно лятно училище за докторанти "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EUROPEAN UNION POLICIES REGARDING THE BLACK SEA REGION AFTER BULGARIA AND ROMANIA’S ACCESSION TO EU
Период
17.09.2013 - 18.09.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Гергана Геолтиева

ХІ международна конференция „Сигурността в Югоизточна Европа - в търсене на интелигентни решения”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Евроинтеграция на Западните Балкани в контекста на балканската сигурност
Период
11.09.2013 - 11.09.2013 г.
Организатор
Министерство на вътрешните работи
Съавтор(и)
Нина Дюлгерова

Право, управление и медии през ХХI-ви век

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, Правно-исторически факултет

Проекти

(№ BG051PO001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

(Ref. No 7966 ) CROSS-INNO-CUT

Период на провеждане
14.04.2011 - 31.03.2013 г.
Форма на участие
expert
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
341292,00 лв.

(Ref. No 8308) CORECT, Common Religious Cultural Pathways

Период на провеждане
30.03.2011 - 02.01.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЕС, Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бюджет
97684,00 лв.

Ръководени докторанти

Ролята на националните парламенти в законодателния процес на ЕС след Договора от Лисабон

Докторант
Илиян Точев
Период
18.11.2013 - 17.11.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Политически PR – проблеми и тенденции

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Любомира Христова

Интегрирано управление в Българо-Румънския трансграничен регион. Състояние, потенциал и перспективи.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Русенски университет
Държава
Република България
Дата
21.05.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Страхил Карапчински