Avatar

гл.ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова

Email: noneva law.swu.bg


Публикации

ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION POLICY CHANGES DUE TO COVID-19: THE CASE OF BULGARIA , Balkans JETSS 2021: 91-99. (Co-author/s: Alexander Alexandrov)
,,Павловият иск и неговите проявления в съвременния граждански и търговския оборот'' , Сборник с доклади от научна конференция ,,Пролетни правни дни‘‘ (ISBN 978-619-202-723-0) 2021: 167-177.
,,Цесионерът- титуляр на правото на иск по чл. 135 от ЗЗД. Анализ на противоречивата съдебна практика’’ , Сборник с доклади от X конференция на докторантите в областта на правните науки (ISSN 2603-3011) 2021: 24-34.
,,Увреждащите действия на длъжника като предпоставка за правото на Павлов иск- сравнителноправен анализ’’ , Сборник Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи (ISBN 978-619-202-672-1) 2021: 261-281.
European Court of Justice Jurisprudence in the Field of Avoidance Actions , International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2020: 205 - 210.
PROTECTION OF CREDITORS’ RIGHTS IN THE CONTEXT OF AN EVOLVING INVESTMENT ENVIRONMENT UNDER EU LAW , 4th International Scientific Conference – EMAN 2020 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Online/Virtual, September 3, 2020, CONFERENCE PROCEEDINGS 2020: 179-191.

Конференции

7-ма Международна научна конференция Knowledge-Based Sustainable Development ERAZ 2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ПОЛИТИКАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОРАДИ COVID-19: КАЗУСЪТ НА БЪЛГАРИЯ
Период
27.05.2021 - 27.05.2021 г.
Организатор
Association of Economists and Managers of the Balkans

4-та Международна научна конференция по икономика и управление EMAN 2020

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Средства за защита на кредиторите в условията на развиваща се инвестиционна среда съгласно законодатeлството на ЕС
Период
03.09.2020 - 03.09.2020 г.
Организатор
Association of Economists and Managers of the Balkans

26-та Международна конференция KBO-2020 (The 26th International Conference KNOWLEDGEBASED ORGANIZATION 2020)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Юриспруденцията на СЕС в областта на отменителните искове с международен елемент за попълване масата на несъстоятелността
Период
11.06.2020 - 13.06.2020 г.
Организатор
"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy

,,ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – ГОЛЕМИТЕ СТЪПКИ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И ВРЪЗКАТА ИМ С ПРАВОТО НА ЕС"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
06.03.2020 - 06.03.2020 г.
Организатор
БАЕЛ и ЦОА Кръстьо Цончев