Avatar

доц. д-р Нурие Муратова

Email: nmuratova swu.bg


Публикации

Балканите – език, история, култура, т. 4. Велико Търново, България: ИВИС, 2015
Пътепис отвъд завесата: лебедовата песен на Златка Чолакова , Българска етнология 2015: 195-207.
Muslim Women in Socialist Bulgaria , Балканистичен форум 2013: .
‘Battles in the Past’ or ‘Battles for the Past’: Bulgarian National Models of Memory and Memory Policy , Балканистичен форум 2013: 34-55. (Co-author/s: Кристина Попова, Петър Воденичаров, Марияна Пискова, Анастасия Пашова, Милена Ангелова)
1877-1878 years Russian-Turkey War and Institutional memory , South-West Georgia (History, archeology, ethnology). Conference Materials, Tbilisi, 2013 2013: 171-182. (Co-author/s: Tamaz Putkaradze)
Да познаем комунизма. Изследвания. Съст. Ивайло Знеполски. София, България: Сиела, 2012 (Съавтор/и: Мариан Гяурски, Константин Касабов, Петя Василева-Груева, Клаудия Флорентина-Добре, Мартин К. Димитров, Нина Димитрова, Петя Славова, Сергей Вучков)
Електронно представяне на архивните фондове за жени и малцинства в българските държавни архиви , АРХИВИ НА ЖЕНИ И МАЛЦИНСТВА, 3, Субекти на архивиране 2011: .
Пол и преход, 1938-1958. София, България: Център за изследвания и политики за жените, 2011 (Съавтор/и: колектив, съст. Красимира Даскалова и Татяна Кметова)

Конференции

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Малко познати документи за лейди Странгфорд
Период
23.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
Великотърновски университет
Съавтор(и)
Кристина Попова

Women's Memory of the Russian-Ottoman War 1877-1878

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Lady from Radilovo Village
Период
12.09.2014 - 14.09.2014 г.
Организатор
Арменска академия на науките
Съавтор(и)
Кристина Попова

XХIII МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА "МЪЛЧАНИЕТО НА БАЛКАНИТЕ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Държавната тайна и „мълчаливият“ архивен фонд на Главлит
Период
24.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични изследвания и специализации

Проекти

ДА ИЗРАСНЕШ НА БАЛКАНИТЕ

Период на провеждане
09.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

Списание „Балканистичен форум“,

Период на провеждане
04.02.2015 - 04.02.2016 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Български периодични издания“, 2014-2015
Бюджет
6000,00 лв.

МЪЛЧАНИЕТО НА БАЛКАНИТЕ

Период на провеждане
01.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

ТОЙ НА БАЛКАНИТЕ

Период на провеждане
04.02.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
6000,00 лв.

Индексиране на списание "Балканистичен форум"

Период на провеждане
04.02.2013 - 27.12.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Подкрепа на издания и специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор“
Бюджет
3000,00 лв.

НОЩНИ БАЛКАНИ

Период на провеждане
06.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

Списание „Балканистичен форум“,

Период на провеждане
06.02.2012 - 04.02.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Фонд научни изследвания, програма „Периодика“
Бюджет
6000,00 лв.

( 295167) Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian-Ottoman War 1877/1878: From Divergence to Dialogue (MEMORYROW

Период на провеждане
01.02.2012 - 31.01.2016 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
FP7-PEOPLE-2011-IRSES Marie Curie Action "International Research Staff Exchange Scheme"
Бюджет
1022580,00 лв.

(2011-1-PL1_GRU06-19765 2) To Come out of the Shadow” Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation Caused by their Nationality

Период на провеждане
21.02.2011 - 30.09.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Грюндвиг
Бюджет
28000,00 лв.

БАЛКАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЕРИФЕРИИ

Период на провеждане
07.02.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
7000,00 лв.

(НИК 13 / 16.10.2007 г.) НАУЧНОИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС „ДИГИТАЛНИ АРХИВИ“ – СЪВРЕМЕННИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА НАУЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО

Период на провеждане
16.10.2007 - 16.04.2009 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
350000,00 лв.

(4546) Мултимедия за хуманитаристи – нови образователни технологии в процеса на обучението

Период на провеждане
17.04.2003 - 17.05.2004 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Световната банка
Бюджет
136000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Читалищата в община Якоруда

Студент
Хюсаин Вейсалов
Година
2015
ОКС
магистър

Електронно архивиране и електронно управление - предизвикателства пред архивното дело в България

Студент
Орлин Илиев
Година
2014
ОКС
магистър

Политика на комплектуване и съхранение на личните архивни фондове в Държавен архив – Перник

Студент
Георги Иванов
Година
2011
ОКС
магистър

Първо поколение медицински сестри (мюсюлманки) от Якоруда, завършили в Училището за медицински сестри в гр. Благоевград” (1967-1972 г.)

Студент
ХАТИДЖЕ НУРИ ДЖУРИНА
Година
2010
ОКС
магистър

Образователното дело в Якоруда 1912-1944 г.

Студент
Нелли Незалзова
Година
2010
ОКС
магистър

Лични фондове на жени в ЦДА

Студент
Ваня Ованезова
Година
2010
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

АРХИВНАТА СБИРКА ОТ ФОТОДОКУМЕНТИ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗЛОГ (КОМПЛЕКТУВАНЕ, СЪСТАВ, ДОСТЪП)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
03.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Веселинов Сливков

ЛИЧЕН ФОНД НА КУНКА ДАШЕВА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
02.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Иванов Георгиев

ДОКУМЕНТАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ОБЩИНА ОРЯХОВО. НОРМАТИВНО–МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
07.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Камелия Пламенова Мерджева

Болгария глазами грузин

Вид
Книга
Издател
Универсал, Тбилиси
Държава
Грузия
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Марине Арошидзе, Тамаз Путкарадзе