Avatar

доц. д-р Надежда Кръстева

Email: nkrusteva law.swu.bg


Публикации

Педагогика на девиантността. България: Унив. издателство „Неофит Рилски“, 2015 (Съавтор/и: Л. Чурукова, Б. Джорова, В. Караганова, Д. Кузманова, И. Янева, В. Цветанова)
Борба със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография , Сб. "Правото между традицията и модерността" 2014: 239-244.
Теоретични аспекти за правата на детето (Закрилата на детето в международноправната политика) , сб. "Докторантите в диалог с науката" 2010: 195-203.
Интерактивни методи при решаване на наказателноправни казуси. , сб. "Интерактивните методи в съвременното общество" 2010: 245-251.

Конференции

ООН: Исторически традиции и съвременно право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ООН и правата на детето (историко-правен анализ)
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Институт на държавата и правото при БАН и Правно-исторически факултет на ЮЗУ "Н. Рилски"

Legal Protection of Vulnerable Groups

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Child with deviant behaviour –victim or offender
Период
18.05.2015 - 19.05.2015 г.
Организатор
University of Niš

Научные воззрения профессоров Пионтковских (отца и сына) и их отражение в современной уголовно-правовой политике

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Новые аспекты в области защиты детей от преступления торговли людьми согласно Болгарскому уголовному кодексу
Период
17.10.2013 - 18.10.2013 г.
Организатор
Казанском (Приволжском) федеральном университете

Кариерното развитие на кадри на Югозападния университет „Неофит Рилски

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
11.11.2011 - 11.11.2011 г.
Организатор
кариерен център, ЮЗУ "Н. Рилски"

Интерактивните методи в съвременното образование

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интерактивни методи при решаване на наказателноправни казуси
Период
23.04.2010 - 24.04.2010 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

( SRP-B2/15) Модели за интегрирани форми на участие на студентите и докторантите в научно-изследователската дейност

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
2700,00 лв.

(BG051PO001-3.1.09) Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" - инвестиция за бъдещето

Период на провеждане
27.11.2013 - 23.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
144938,00 лв.

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
17.06.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейски социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Наказателноправна защита на семейните отношения

Докторант
Йоана Петрова
Период
12.12.2019 - 11.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Наказателноправна защита на околната среда

Докторант
Даниела Атанасова
Период
21.06.2018 - 20.06.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Престъпления, извършени от престъпни сдружения

Докторант
Страхил Гошев
Период
01.12.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да