Avatar

гл.ас. д-р Нина Илиева

Email: ninail swu.bg


Публикации

A debater's art is all wit and witticism. , 5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences. 5IeCSHSS * 24-28 June 2020: .
. When imagination replaces an absent memory , 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 28 June 2019: .
Случаят Шейлок: Справедливостта над правото или правото на справедливостта. , В: сп. „Философски алтернативи“ 2018: .
Философската образованост като условие за осмисляне и определяне на светогледни нагласи. , . В: сп. „Nota Bene 2017: .
THE PROCESS OF EDUCATION: SUSTAINABILITY AND SENSE. , European Journal of Humanities and Social Sciences 2016: .
Диалогът Изток - Запад в два филма на Режис Варние. , В: сб. "Диалогът Изток - Запад: многопосочност на прочитите" 2015: .
Метафората - съвършена форма на духовното; Форма и образ , В: Виртуално и въображаемо 2014: 44-51.
Модели на образованост , В:Годишник на катедра философски и политически науки 2014: .
. Светът на метафората , . В: сп. „Nota Bene 2013: .
. Изкуството: фикция и/или реалност , . В: сп. „Nota Bene 2013: .
Подвижност на моралните граници , В: Границите - философски и политически прочити 2012: 118-125.
. Изкуството като провокация към недостига на гражданско общество , . В: Гражданският протест.Минало, настояще, бъдеще 2012: .
Особената мисия на образованието , В:Годишник на катедра философски и политически науки 2011: 265-295.
Мигове вечност , В: Годишник на филологическия факултет 2010: 219-224.
Култура на толерантност , В: Глобализация и толерантност 2010: 230-239.

Конференции

Трансформации и предизвикателства в глобалния свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образованост и предизвикателства на глобалния свят
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
ЮЗУ, философски факултет

5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 5IeCSHSS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A debater's art is all wit and witticism
Период
24.06.2020 - 28.06.2020 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 3IeCSHSS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
When imagination replaces an absent memory
Период
28.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

Диалогът Изток-Запад: философски и политически прочити

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диалогът Изток – Запад в два филма на Режис Варние
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Философска и политическа култура

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философската образованост като условие за осмисляне и определяне на светогледни нагласи
Период
24.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Виртуалното и въображаемото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Изкуството: фикция и/или реалност“.
Период
11.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Хайку: въображение и реалност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въображението и отвъд него
Период
15.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

„Граждански протест – минало, настояще и бъдеще

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изкуството като провокация към недостига на гражданското общество
Период
12.10.2012 - 12.10.2012 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Границите - философски и политически интерпретации

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подвижност на моралните граници
Период
21.10.2011 - 21.10.2011 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Глобализация и толерантност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култура на толерантност
Период
15.10.2010 - 15.10.2010 г.
Организатор
катедра "Философски и политически науки"

Проекти

(BG051PO001- 3.1.03. - 001) Педагогически специалисти

Период на провеждане
01.11.2013 - 31.08.2014 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
165300,00 лв.

(BG05IPO001 - 3.3.007 - 0002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 30.04.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Религиозното като съвършена форма на човешкото съществуване ( Сьорен Киркегор)

Студент
Надя Димитрова Илиева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Фридрих Ницше - Митът като източник на изкуството

Студент
Вяра Павлова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Проблемът за свободата в стадия на естетическата екзистенция

Студент
Милена Стефанова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Художествени предизвикателства и масова култура

Студент
Десислава Йорданова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Проблемът за човека според възгледите на Ерих Фром

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
09.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аня Антонова

Темата за кризата на Европа и упадъка на мисленето във философските възгледи на Хосе Ортега-и- Гасет и Мартин Хайдегер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Найденова

Свободата като философски проблем. Две съвременни концепции.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Елиза Огнянова

Проблемът за конформизма и налагането на обществените стериотипи върху индивида

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Михайлова Мечкунова