Avatar

доц. д-р Николина Кротева

Email: nina_kroteva swu.bg


Научните ѝ интереси са в областта на: художествената образност и стилово-естетическите аспекти на музикалното изкуство; историята и теорията на музикалното образование в българското училище. Доц. д-р Николина Кротева осъществява проучвания в областта на съвременните методики и средства за музикотерапевтично въздействие при деца със СОП. Учредител е на международния конкурс за деца-пианисти „Нашите деца свирят Бах“ – Благоевград.

Публикации

Христоматия по свирене на партитури първа част, ISМN 979-0-707682-19-7. България: Университетско издателство "Н.Рилски" - Благоевград, 2022
С песните на Градски детски хор, ISМN 979-0-9021235-0-1. България: Издателство „Шевица - Йордан Симонски“ - Благоевград, 2021 (Съавтор/и: Христо Кротев)
Песенен репертоар за часовете по музика в училище, ISМN 979-0-707682-20-3, http://press.swu.bg/bg/listyearsbg/9-bg2020/80-2021-06-24-07-44-55. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2020 (Съавтор/и: Румен Потеров)
Панчо Владигеров и Николай Стойков, учител – ученик , АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – девето издание 2019: .
Хоровое пение в коррекционной работе , Музыкотерапия в музыкальном образовании – Терапия искусством в художественном образовании. 2018: 163-168.
New educational paradigma and state standards music education in elementary school , INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE 2018: 1043-1051. (Co-author/s: Цветанка Попова)
Награда „Гран - при“ като хормайстор и пианист от XV Московский международный детско - юношеский фестиваль «ЗВУЧИТ МОСКВА», посвященный 870 - летию Москвы. Русия: Буклет Звучит Москва 2017, Изд. "Радость", Москва, http://choirsofmoscow.ru/UploadFiles/competitions/ms2017/booklet/mobile/index.html#p=54, 2017
Хоровите послания на Николай Стойков, ISBN 978-954-00-0136-4. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2017
„Японските поетични форми в ранното вокално творчество на Николай Стойков“ , "Наука, образование и иновации в областта на изкуството" 2017: .
Художествената образност в хоровото творчество на Николай Стойков. България: монография, 2016
Компетентностния подход в съвременното образователно пространство , „Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието“ 2015: 132-143.
Пеенето в хорови състави – възможност за корекционно въздействие при деца с нарушена плавност на речта , „Психология–теория и практика” 2015: 160-178.
Награда Гран-при като хормайстор и пианист от МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МЫ ЗА МИР!». Русия: http://choirsofmoscow.ru/my_za__archive.aspx, 2015
За художествената образност в хоровите произведения на Филип Павлов , „Изкуство и образование–традиции и съвременност“ 2014: 181-191.
Участие на хиперактивни деца в певчески състави , „Психология-теория и практика” 2014: 74-83.
Особености на клавирния акомпанимент в някои хорови произведения със съпровод на Николай Стойков , Стойков, Н. „Студии, статии, интервюта“ 2014: 70-81.
Към проблема за клавирния съпровод в хоровите творби на композитора Филип Павлов , „Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда” 2013: 77-82.
За хоровото пеене и неговото значение за цялостното развитие на подрастващите , „Съвременното студентско и младежко хорово изкуство–проблеми, достижения, тенденции” 2013: 21-32.
Някои мисли относно традиционното и иновационното обучение на бъдещите музикални педагози по дисциплината „Четене и свирене на партитури” , „Дни на науката 2012” 2013: 245-251.
Практиката на транспониране и нейното приложение в работата на пианистите-корепетитори и акомпанятори , „Хоровото изкуство – проблеми, достижения, тенденции” 2011: 32-39.
Oсобености на клавирния акомпанимент в някои хорови произведения със съпровод на Николай Стойков , Сборник с доклади от семинар на Акомпаняторите на тема „Проблеми на акомпанимента в репертoарни пиеси и песни” 2011: .
Професията-пианист и акомпанятор на хорови състави , "Семинар на Акомпаняторите" 2010: .
Ролята на пианиста при работа с хорови състави - дисертационeн труд. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2010
Някои аспекти от работата на пианиста на хорови състави, при разучаването на музикално – сценични произведения , „Хоровото изкуство в контекста на европейската и световна култура” 2009: 17-24.
Към проблема за професионалните знания и умения, необходими на пианиста при работа с хорови състави , Международна научна конференция -„Музиката – традиции и съвременност” 2008: .
За клавирния съпровод на песента "Родино слънчева" на Цветан Цветанов , "Значение на българското хорово изкуство и българските композитори за развитието на хоровото дело в Европа" 2007: .
Клавирният съпровод на българската хорова песен , "Юбилейна международна научна конференция" 2006: .
Генезис на проблема за акомпанимента в музиката , "Музиката - традиции и съвременност" 2005: .
За системата "хоров солфеж" на акад. Георгий Струве и нейното приложение при работа с хор , "Годишник на Педагогически колеж "Св. Иван Рилски" 2005: .
THE CHOIR PIANIST AS ASSISTANT-CONDUCTOR , VIII CONGRESO "CULTURA EUROPEA" 2005: 1003-1007.
Работа на акомпанятора в процеса на реализация на песента "Сладкопойна чучулига" на П.Пипков , "Значение на "Първото поколение" Български композитори за развитието на хоровото дело у нас и по света" 2005: .
Изкуството, което създаде един творец , "България в музика" 2004: 105-110.
Research on the musical gifts of children, their interest and readiness to participate in singing groups , The educational heritage and dialogue in the european pedagogical space. 2004: 119-122.
Исторически сведения за музиката във ветхозаветната църква , "Музиката - традиции и съвременност" 2004: .
Хорът на ДАНПТ "ПИРИН" Благоевград - ярък връх в българското хорово изкуство , "Българското хорово изкуство - традиции и перспективи" 2003: .
Концерт на НБУ в АУБ , Музика Viva 2003: .
Проблемът с нотната литература по хорово дирижиране , Научна сесия към катедра Музика 2002: .
“Гимн Св. Кириллу и Мефодию” - настоящий гимн болгарского народа. , Психология искусства: образование и культура 2002: .
Към проблема за дефинирането на понятието "съпровод" , "Научна сесия към катедра Музика" 2001: .
Ролята на клавирната партия във вокалните цикли оп.41 и 42 на П.Владигеров , "Културата и предизвикателствата на новия век" 2001: .
Исонът като акомпанимент в българския музикален фолклор и в хоровото творчество на българските композитори , "Влияние на музикалния фолклор върху хоровото изкуство" 2001: .
“Майсторски клас на проф. д-р Карен де Пастел , Музика Viva 2001: .
“Клавирен рецитал на Анжела Тошева в Благоевград” , Mузика Viva 2001: .
За функцията на съпровода в органовите хорални прелюдии на Бах , "250 години Й.С.Бах" 2000: .
Към проблема за съпровода на "масовата" хорова песен , "Проблеми в работата със съвременния студентски хор" 2000: .
“Майсторски курс по органова интерпретация” , Музика Viva 2000: .
Проблемът за клавирния съпровод във вокалните цикли на Владигеров , "Панчо Владигеров и Иван Спасов - учителят и ученикът" 1999: .
Към проблема на клавирния съпровод на учебен хор , "Българското клавирно изкуство" 1998: .

Конференции

„Обучението, ориентирано към общността и проактивния процес на обучение за социално осъзнаване“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сертификат за участие в уъркшоп
Период
15.03.2022 - 15.03.2022 г.
Организатор
Стопански факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“ - Благоевград и AURORA Universities Alliance

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „THE EAST – SO FAR, SO CLOSE“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Превъплъщението на „японската нишка“ в творчеството на Николай Стойков“
Период
28.05.2019 - 28.05.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград

„АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – 2019“ – девето издание, посветено на годишнината на Панчо Владигеров. Тема „Панчо Владигеров и българският музикален ХХ век (идеи, посоки, контакти)“.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Панчо Владигеров и Николай Стойков, учител – ученик“
Период
02.04.2019 - 03.04.2019 г.
Организатор
НМА „Панчо Влкадигеров“ - София и Министерството на културата на РБ

19th International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„NEW EDUCATIONAL PARADIGMA AND STATE STANDARDS MUSIC EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL“
Период
14.12.2018 - 16.12.2018 г.
Организатор
Institute for knowledge management - Skopje
Съавтор(и)
Цветанка Попова

„НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Японските поетични форми в ранното вокално творчество на Николай Стойков“
Период
12.10.2017 - 13.10.2017 г.
Организатор
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив

Десятую международную научно-практическую конференцию на тему: „ТЕРАПИЯ ИСКУССТВОМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ“

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Хоровое пение как коррекционно-педагогический механизм воздействия при нарушениях плавности речи и артикуляционных проблемах у детей“
Период
22.05.2017 - 23.05.2017 г.
Организатор
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА и ХОРЕОГРАФИИ

9-та Национална научно-практическа конференция „Психология – теория и практика“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Пеенето в хорови състави–възможност за корекционно въздействие при деца с нарушена плавност на речта“
Период
09.05.2015 - 10.05.2015 г.
Организатор
БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА

„Изкуство и образование – традиции и съвременност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За художествената образност в хоровите произведения на Филип Павлов“
Период
23.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

8-ма Национална научно-практическа конференция „Психология – теория и практика“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Участие на хиперактивни деца в певчески състави“
Период
10.05.2014 - 11.05.2014 г.
Организатор
БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА

„Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема за клавирния съпровод в хоровите творби на композитора Филип Павлов“
Период
17.05.2013 - 18.05.2013 г.
Организатор
Факултет по начална и предучилищна педагогика

„Съвременното студентско и младежко хорово изкуство–проблеми, достижения, тенденции“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За хоровото пеене и неговото значение за цялостното развитие на подрастващите“
Период
25.04.2013 - 25.04.2013 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

„Традиции, посоки, предизвикателства“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За някои особености на клавирния акомпанимент в песенното творчество на композитора Филип Павлов“
Период
19.10.2012 - 21.10.2012 г.
Организатор
Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“ - Смолян

Седма научна конференция, с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Свирене „a prima vista“ – една основна компетенция за пианиста на хоров състав“
Период
09.06.2012 - 10.06.2012 г.
Организатор
Департамент „Музика“ на НБУ

Майски четения „ДНИ НА НАУКАТА 2012“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Някои мисли относно традиционното и иновационното обучение на бъдещите музикални педагози по дисциплината Четене и свирене на партитури“
Период
31.05.2012 - 31.05.2012 г.
Организатор
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Академичен семинар „Проблеми на акомпанимента в репертoарни пиеси и песни“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Oсобености на клавирния акомпанимент в някои хорови произведения със съпровод на Николай Стойков
Период
22.10.2011 - 22.10.2011 г.
Организатор
Сдружение „Акомпанятори“ - София

Шеста научна конференция „Млад научен форум за музика и танц“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфични професионални компетенции, необходими на пианистите в практическата им дейност с хорови състави
Период
28.05.2011 - 29.05.2011 г.
Организатор
Департамент „Музика“ на НБУ

„Хоровото изкуство – проблеми, достижения тенденции“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Практиката на транспониране и нейното приложение в работата на пианистите-корепетитори и акомпанятори“
Период
28.04.2011 - 28.04.2011 г.
Организатор
АУБ – Благоевград

Семинар на Акомпаняторите

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Професията-пианист и акомпанятор на хорови състави“
Период
23.10.2010 - 23.10.2010 г.
Организатор
Сдружение „Акомпанятори“ към СБМТД

Пета научна конференция за докторанти, с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Общ преглед на музикално-теоретичната литература по въпроса за ролята на пианиста като акомпанятор“
Период
17.04.2010 - 18.04.2010 г.
Организатор
Департамент „Музика“ на НБУ

„Хоровото изкуство в контекста на европейската и световна култура“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Някои аспекти от работата на пианиста на хорови състави, при разучаването на музикално – сценични произведения“
Период
25.04.2009 - 25.04.2009 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

Четвърта научна конференция за докторанти, с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Особености на акомпанимента в хоровата литература със съпровод на пиано“
Период
04.04.2009 - 05.04.2009 г.
Организатор
Департамент „Музика“ на НБУ

Международна научна конференция „Музиката – традиции и съвременност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема за професионалните знания и умения, необходими на пианиста при работа с хорови състави“
Период
22.11.2008 - 22.11.2008 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград

„Значение на българското хорово изкуство и българските композитори за развитието на хоровото дело в Европа“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За клавирния съпровод на песента „Родино слънчева“ на Цветан Цветанов“
Период
14.04.2007 - 14.04.2007 г.
Организатор
АУБ – Благоевград

Юбилейна международна научна конференция по повод „30 години Катедра „Музика“ при ЮЗУ „Н. Рилски" - Благоевград

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Клавирният съпровод на българската хорова песен“
Период
21.10.2006 - 22.10.2006 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград

„Музиката - традиции и съвременност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Генезис на проблема за акомпанимента в музиката“
Период
25.11.2005 - 26.11.2005 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград

VIII Congreso „CULTURA EUROPEA“, Pamplona

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„The Choir Pianist as Assistant-Conductor“
Период
26.10.2005 - 29.10.2005 г.
Организатор
Universidad de Navarra - Pamplona, Spain

Научна конференция, посветена на 70 години Педагогически колеж „Св. Иван Рилски“ - Дупница

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За системата „хоров солфеж“ на акад. Георгий Струве и нейното приложение при работа с хор“
Период
19.10.2005 - 19.10.2005 г.
Организатор
Педагогически колеж „Св. Иван Рилски“ - Дупница

„Значение на „Първото поколение“ Български композитори за развитието на хоровото дело у нас и по света“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Работа на акомпанятора в процеса на реализация на песента „Сладкопойна чучулига“ на П.Пипков“
Период
15.04.2005 - 15.04.2005 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

„The educational heritage and dialogue in the european pedagogical space“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Research on the musical gifts of children, their interest and readiness to participate in singing groups“
Период
20.11.2003 - 21.11.2003 г.
Организатор
South West University „Neofit Rilski“ - Blagoevgrad

„Музиката - традиции и съвременност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Исторически сведения за музиката във ветхозаветната църква“
Период
13.11.2003 - 15.11.2003 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград

Национална историко-теоретична конференция „България в музика“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Изкуството, което създаде един творец“
Период
30.10.2003 - 31.10.2003 г.
Организатор
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

„Американското и българското музикално изкуство и предизвикателствата на съвременната изпълнителска култура“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Участие с 2 авторски клавирни съпровода /на американски песни /с вокален октет ЕТНА при ЮЗУ
Период
16.05.2003 - 16.05.2003 г.
Организатор
„Американското и българското музикално изкуство и предизвикателствата на съвременната изпълнителска култура“

„Българското хорово изкуство - традиции и перспективи“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Хорът на ансамбъл ПИРИН - ярък връх в българското хорово изкуство“
Период
12.04.2003 - 12.04.2003 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

Научна сесия към катедра „Музика“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Проблемът нотна литература в часовете по Хорово пеене и Дирижиране“
Период
11.12.2002 - 11.12.2002 г.
Организатор
Катедра „Музика“

Научна сесия към катедра „Музика“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема за дефинирането на понятието „съпровод“
Период
28.11.2001 - 28.11.2001 г.
Организатор
ЮЗУ „Н.Рилски“ - Благоевград

Майсторски клас по орган на проф. д-р Карен де Пастел (Германия)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
08.06.2001 - 09.06.2001 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

Юбилейна международна научна конференция „Културата и предизвикателствата на новия век“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Ролята на клавирната партия във вокалните цикли оп.41 и 42 на П.Владигеров“
Период
27.04.2001 - 29.04.2001 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград

„Влияние на музикалния фолклор върху хоровото изкуство“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Исонът като акомпанимент в българския музикален фолклор и в хоровото творчество на българските композитори“
Период
21.04.2001 - 21.04.2001 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

Международна научна конференция „250 години Й.С.Бах“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За функцията на съпровода в органовите хорални прелюдии на Бах“
Период
25.10.2000 - 26.10.2000 г.
Организатор
АМТИИ- Пловдив

Органов семинар и майсторски клас на Кай Йохансен (Германия)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
30.05.2000 - 30.05.2000 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

„Проблеми в работата със съвременния студентски хор“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема за съпровода на „масовата“ хорова песен“
Период
22.04.2000 - 22.04.2000 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

„Братските славянски народи на прага на новото хилядолетие“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Българската култура на прага на новото хилядолетие“
Период
07.01.2000 - 09.01.2000 г.
Организатор
Самарский государственный университет

„Панчо Владигеров и Иван Спасов – учителят и ученикът“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Проблемът за клавирния съпровод във вокалните цикли на Владигеров“
Период
25.11.1999 - 27.11.1999 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

„Българското клавирно изкуство“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема на клавирния съпровод на учебен хор“
Период
15.05.1998 - 17.05.1998 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

Проекти

(PR-В1/19 от 18.03.2019) Академия по изкуствата 2019

Период на провеждане
15.03.2019 - 31.10.2019 г.
Форма на участие
Координатор на организираните от катедра „Музика“ майсторски класове и уъркшопи.
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
6000,00 лв.

(RP-B6/18) Академия по изкуствата 2018

Период на провеждане
15.03.2018 - 30.10.2018 г.
Форма на участие
Координатор на организираните от катедра „Музика“ майсторски класове.
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
5500,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” – Фаза 1

Период на провеждане
10.09.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник на студентите: Е.Петрунов, Л.Цончев, М.Балабанова, Д.Трендафилова, П.Димитрова
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет
37000000,00 лв.

(BG051РО001-3.1.07-0028 ) „ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО”/Създаване/актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.03.2015 г.
Форма на участие
Eксперт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051РО001-3.3.07-0002) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
17.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ментор на студентите: Дмитро Труфкин и Ивелин
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Ролята на детските музикални инструменти за усвояване на учебния материал по музика“

Докторант
Виктория Николова Николова
Период
20.12.2022 - 19.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Критерии за художествена интерпретация на хоровото произведение“

Докторант
Qiang Li (Цян Ли)
Период
07.06.2022 - 06.06.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Формиране на вокално-хорови навици чрез извънучилищна дейност“

Докторант
Таня Красимирова Камбурова
Период
25.01.2022 - 24.01.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Методически подход за усвояване на нотно-символни модели от ученици в начален етап на средното училище“

Докторант
Цветанка Йончева Попова http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2022/tsvetanka-popova.aspx
Период
08.01.2018 - 07.01.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Оптимизиране обучението по пиано, чрез ансамблово свирене на четири ръце“

Докторант
Деница Методиева Веселинска
Период
03.07.2017 - 02.07.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Методи за изграждане на устойчива мотивация при обучението по музикален инструмент“

Докторант
Анастас Константинов Михайлов, http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2022/anastas-mihaylov.aspx
Период
09.01.2017 - 08.01.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

„Мястото на музикално-двигателни форми за развитие на метроритмичния усет в учебниците по музика от първи до четвърти клас“

Студент
Нина Венкова Шопска // факултетен № 19200342225, НУП
Година
2021
ОКС
магистър

„Приемственост между подготвителната група в детската градина и първи клас в училище по направление „Музика“

Студент
Светослав Александров Христов // факултетен № 17401121005, ПМИ
Година
2021
ОКС
бакалавър

„Игрите в музикалните занимания при децата от втора и трета група в детската градина“

Студент
Димитра Антонова Трендафилова // факултетен № 15401121001, ПМИ
Година
2020
ОКС
бакалавър

„Нови цели на културния мениджмънт, свързани с музикалното развитие на учениците от всички възрастови групи“

Студент
Георги Борисов Могилски // факултетен № 16401121003, ПМИ
Година
2020
ОКС
бакалавър

„Фолклорните традиции на Добринище в музикално-възпитателния процес в детската градина“

Студент
Магдалена Валентинова Балабанова // факултетен № 15401121005, ПМИ
Година
2019
ОКС
бакалавър

„Обучението по музика в общообразователното училище в Норвегия“

Студент
Емил Тодоров Раев // факултетен № 15401121007, ПМИ
Година
2018
ОКС
бакалавър

„Песните, които пеят съвременните 5, 6, 7-годишни деца“

Студент
Десислава Христова Николова // факултетен № 12401121009, ПОМ
Година
2017
ОКС
бакалавър

„Фолклорът в Малешево“

Студент
Виктория Спасова Спасова // факултетен №12401121010, ПОМ
Година
2016
ОКС
бакалавър

„Духовите оркестри в Благоевград от 1950 до днес“

Студент
Петър Пламенов Панайотов // факултетен №12401121007, ПОМ
Година
2016
ОКС
бакалавър

„Обредните народни песни в учебния материал по музика I-IV клас“ //Протокол № 9963/01.07.2013

Студент
Виктория Емилова Тодорова // факултетен №10401121014, ПОМ
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„Развитие на клавирния съпровод на народна песен“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Държава
България
Дата
05.10.2022 г.
Автор(и)
Надежда Симеонова Петрова

„Методически насоки за разработване на акордеонен съпровод към фолклорнопесенният материал в училище“ (Равноделни метруми) първа част

Вид
Учебник
Издател
Университетско издателство "Н.Рилски" - Благоевград
Държава
България
Година
2022
Уеб страница
Автор(и)
Румен Потеров, Виолин Василев

„Синергетичният подход при обучението на поп и джаз изпълнители“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.03.2021 г.
Автор(и)
Павлета Ангелова Семова, Председател на Научното жури, https://avs.swu.bg/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=d2e601c9aa38b5239b74003075bfbcece847f04a-1615370294532

„Детският мюзикъл в творчеството на българските композитори от втората половина на XX и началото на XXI век“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
16.06.2020 г.
Автор(и)
Красимира Георгиева Цуцуманова