Avatar

доц. д-р Николина Кротева

Email: nina_kroteva swu.bg


Научните ѝ интереси са в областта на: художествената образност и стилово-естетическите аспекти на музикалното изкуство; историята и теорията на музикалното образование в българското училище. Доц. д-р Николина Кротева осъществява проучвания в областта на съвременните методики и средства за музикотерапевтично въздействие при деца със СОП. Учредител е на международния конкурс за деца-пианисти „Нашите деца свирят Бах“ – Благоевград.

Публикации

Панчо Владигеров и Николай Стойков, учител – ученик , АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – девето издание 2019: .
Хоровое пение в коррекционной работе , Музыкотерапия в музыкальном образовании – Терапия искусством в художественном образовании. 2018: 163-168.
New educational paradigma and state standards music education in elementary school , INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE 2018: 1043-1051. (Co-author/s: Цветанка Попова)
Награда „Гран - при“ като хормайстор и пианист от XV Московский международный детско - юношеский фестиваль «ЗВУЧИТ МОСКВА», посвященный 870 - летию Москвы. Русия: Буклет Звучит Москва 2017, Изд. "Радость", Москва, http://choirsofmoscow.ru/UploadFiles/competitions/ms2017/booklet/mobile/index.html#p=54, 2017
Хоровите послания на Николай Стойков. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2017
„Японските поетични форми в ранното вокално творчество на Николай Стойков“ , "Наука, образование и иновации в областта на изкуството" 2017: .
Художествената образност в хоровото творчество на Николай Стойков. България: монография, 2016
Компетентностния подход в съвременното образователно пространство , „Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието“ 2015: 132-143.
Пеенето в хорови състави – възможност за корекционно въздействие при деца с нарушена плавност на речта , „Психология–теория и практика” 2015: 160-178.
Награда Гран-при като хормайстор и пианист от МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МЫ ЗА МИР!». Русия: http://choirsofmoscow.ru/my_za__archive.aspx, 2015
За художествената образност в хоровите произведения на Филип Павлов , „Изкуство и образование–традиции и съвременност“ 2014: 181-191.
Участие на хиперактивни деца в певчески състави , „Психология-теория и практика” 2014: 74-83.
Особености на клавирния акомпанимент в някои хорови произведения със съпровод на Николай Стойков , Стойков, Н. „Студии, статии, интервюта“ 2014: 70-81.
Към проблема за клавирния съпровод в хоровите творби на композитора Филип Павлов , „Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда” 2013: 77-82.
За хоровото пеене и неговото значение за цялостното развитие на подрастващите , „Съвременното студентско и младежко хорово изкуство–проблеми, достижения, тенденции” 2013: 21-32.
Някои мисли относно традиционното и иновационното обучение на бъдещите музикални педагози по дисциплината „Четене и свирене на партитури” , „Дни на науката 2012” 2013: 245-251.
Практиката на транспониране и нейното приложение в работата на пианистите-корепетитори и акомпанятори , „Хоровото изкуство – проблеми, достижения, тенденции” 2011: 32-39.
Oсобености на клавирния акомпанимент в някои хорови произведения със съпровод на Николай Стойков , Сборник с доклади от семинар на Акомпаняторите на тема „Проблеми на акомпанимента в репертoарни пиеси и песни” 2011: .
Професията-пианист и акомпанятор на хорови състави , "Семинар на Акомпаняторите" 2010: .
Ролята на пианиста при работа с хорови състави - дисертационeн труд. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2010
Някои аспекти от работата на пианиста на хорови състави, при разучаването на музикално – сценични произведения , „Хоровото изкуство в контекста на европейската и световна култура” 2009: 17-24.
Към проблема за професионалните знания и умения, необходими на пианиста при работа с хорови състави , Международна научна конференция -„Музиката – традиции и съвременност” 2008: .
За клавирния съпровод на песента "Родино слънчева" на Цветан Цветанов , "Значение на българското хорово изкуство и българските композитори за развитието на хоровото дело в Европа" 2007: .
Клавирният съпровод на българската хорова песен , "Юбилейна международна научна конференция" 2006: .
Генезис на проблема за акомпанимента в музиката , "Музиката - традиции и съвременност" 2005: .
За системата "хоров солфеж" на акад. Георгий Струве и нейното приложение при работа с хор , "Годишник на Педагогически колеж "Св. Иван Рилски" 2005: .
THE CHOIR PIANIST AS ASSISTANT-CONDUCTOR , VIII CONGRESO "CULTURA EUROPEA" 2005: 1003-1007.
Работа на акомпанятора в процеса на реализация на песента "Сладкопойна чучулига" на П.Пипков , "Значение на "Първото поколение" Български композитори за развитието на хоровото дело у нас и по света" 2005: .
Изкуството, което създаде един творец , "България в музика" 2004: 105-110.
Research on the musical gifts of children, their interest and readiness to participate in singing groups , The educational heritage and dialogue in the european pedagogical space. 2004: 119-122.
Исторически сведения за музиката във ветхозаветната църква , "Музиката - традиции и съвременност" 2004: .
Хорът на ДАНПТ "ПИРИН" Благоевград - ярък връх в българското хорово изкуство , "Българското хорово изкуство - традиции и перспективи" 2003: .
Концерт на НБУ в АУБ , Музика Viva 2003: .
Проблемът с нотната литература по хорово дирижиране , Научна сесия към катедра Музика 2002: .
“Гимн Св. Кириллу и Мефодию” - настоящий гимн болгарского народа. , Психология искусства: образование и культура 2002: .
Към проблема за дефинирането на понятието "съпровод" , "Научна сесия към катедра Музика" 2001: .
Ролята на клавирната партия във вокалните цикли оп.41 и 42 на П.Владигеров , "Културата и предизвикателствата на новия век" 2001: .
Исонът като акомпанимент в българския музикален фолклор и в хоровото творчество на българските композитори , "Влияние на музикалния фолклор върху хоровото изкуство" 2001: .
“Майсторски клас на проф. д-р Карен де Пастел , Музика Viva 2001: .
“Клавирен рецитал на Анжела Тошева в Благоевград” , Mузика Viva 2001: .
За функцията на съпровода в органовите хорални прелюдии на Бах , "250 години Й.С.Бах" 2000: .
Към проблема за съпровода на "масовата" хорова песен , "Проблеми в работата със съвременния студентски хор" 2000: .
“Майсторски курс по органова интерпретация” , Музика Viva 2000: .
Проблемът за клавирния съпровод във вокалните цикли на Владигеров , "Панчо Владигеров и Иван Спасов - учителят и ученикът" 1999: .
Към проблема на клавирния съпровод на учебен хор , "Българското клавирно изкуство" 1998: .

Конференции

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „THE EAST – SO FAR, SO CLOSE“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Превъплъщението на „японската нишка“ в творчеството на Николай Стойков“
Период
28.05.2019 - 28.05.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград

„АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – 2019“ – девето издание, посветено на годишнината на Панчо Владигеров. Тема „Панчо Владигеров и българският музикален ХХ век (идеи, посоки, контакти)“.

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Панчо Владигеров и Николай Стойков, учител – ученик“
Период
02.04.2019 - 03.04.2019 г.
Организатор
НМА „Панчо Влкадигеров“ - София и Министерството на културата на РБ

19th International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„NEW EDUCATIONAL PARADIGMA AND STATE STANDARDS MUSIC EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL“
Период
14.12.2018 - 16.12.2018 г.
Организатор
Institute for knowledge management - Skopje
Съавтор(и)
Цветанка Попова

„НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Японските поетични форми в ранното вокално творчество на Николай Стойков“
Период
12.10.2017 - 13.10.2017 г.
Организатор
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив

Десятую международную научно-практическую конференцию на тему: „ТЕРАПИЯ ИСКУССТВОМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ“

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
„Хоровое пение как коррекционно-педагогический механизм воздействия при нарушениях плавности речи и артикуляционных проблемах у детей“
Период
22.05.2017 - 23.05.2017 г.
Организатор
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА и ХОРЕОГРАФИИ

9-та Национална научно-практическа конференция „Психология – теория и практика“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Пеенето в хорови състави–възможност за корекционно въздействие при деца с нарушена плавност на речта“
Период
09.05.2015 - 10.05.2015 г.
Организатор
БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА

„Изкуство и образование – традиции и съвременност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За художествената образност в хоровите произведения на Филип Павлов“
Период
23.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

8-ма Национална научно-практическа конференция „Психология – теория и практика“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Участие на хиперактивни деца в певчески състави“
Период
10.05.2014 - 11.05.2014 г.
Организатор
БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА

„Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема за клавирния съпровод в хоровите творби на композитора Филип Павлов“
Период
17.05.2013 - 18.05.2013 г.
Организатор
Факултет по начална и предучилищна педагогика

„Съвременното студентско и младежко хорово изкуство–проблеми, достижения, тенденции“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За хоровото пеене и неговото значение за цялостното развитие на подрастващите“
Период
25.04.2013 - 25.04.2013 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

„Традиции, посоки, предизвикателства“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За някои особености на клавирния акомпанимент в песенното творчество на композитора Филип Павлов“
Период
19.10.2012 - 21.10.2012 г.
Организатор
Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“ - Смолян

Седма научна конференция, с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Свирене „a prima vista“ – една основна компетенция за пианиста на хоров състав“
Период
09.06.2012 - 10.06.2012 г.
Организатор
Департамент „Музика“ на НБУ

Майски четения „ДНИ НА НАУКАТА 2012“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Някои мисли относно традиционното и иновационното обучение на бъдещите музикални педагози по дисциплината Четене и свирене на партитури“
Период
31.05.2012 - 31.05.2012 г.
Организатор
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Академичен семинар „Проблеми на акомпанимента в репертoарни пиеси и песни“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Oсобености на клавирния акомпанимент в някои хорови произведения със съпровод на Николай Стойков
Период
22.10.2011 - 22.10.2011 г.
Организатор
Сдружение „Акомпанятори“ - София

Шеста научна конференция „Млад научен форум за музика и танц“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Специфични професионални компетенции, необходими на пианистите в практическата им дейност с хорови състави
Период
28.05.2011 - 29.05.2011 г.
Организатор
Департамент „Музика“ на НБУ

„Хоровото изкуство – проблеми, достижения тенденции“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Практиката на транспониране и нейното приложение в работата на пианистите-корепетитори и акомпанятори“
Период
28.04.2011 - 28.04.2011 г.
Организатор
АУБ – Благоевград

Семинар на Акомпаняторите

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Професията-пианист и акомпанятор на хорови състави“
Период
23.10.2010 - 23.10.2010 г.
Организатор
Сдружение „Акомпанятори“ към СБМТД

Пета научна конференция за докторанти, с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Общ преглед на музикално-теоретичната литература по въпроса за ролята на пианиста като акомпанятор“
Период
17.04.2010 - 18.04.2010 г.
Организатор
Департамент „Музика“ на НБУ

„Хоровото изкуство в контекста на европейската и световна култура“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Някои аспекти от работата на пианиста на хорови състави, при разучаването на музикално – сценични произведения“
Период
25.04.2009 - 25.04.2009 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

Четвърта научна конференция за докторанти, с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Особености на акомпанимента в хоровата литература със съпровод на пиано“
Период
04.04.2009 - 05.04.2009 г.
Организатор
Департамент „Музика“ на НБУ

Международна научна конференция „Музиката – традиции и съвременност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема за професионалните знания и умения, необходими на пианиста при работа с хорови състави“
Период
22.11.2008 - 22.11.2008 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград

„Значение на българското хорово изкуство и българските композитори за развитието на хоровото дело в Европа“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За клавирния съпровод на песента „Родино слънчева“ на Цветан Цветанов“
Период
14.04.2007 - 14.04.2007 г.
Организатор
АУБ – Благоевград

Юбилейна международна научна конференция по повод „30 години Катедра „Музика“ при ЮЗУ „Н. Рилски" - Благоевград

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Клавирният съпровод на българската хорова песен“
Период
21.10.2006 - 22.10.2006 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград

„Музиката - традиции и съвременност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Генезис на проблема за акомпанимента в музиката“
Период
25.11.2005 - 26.11.2005 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград

VIII Congreso „CULTURA EUROPEA“, Pamplona

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„The Choir Pianist as Assistant-Conductor“
Период
26.10.2005 - 29.10.2005 г.
Организатор
Universidad de Navarra - Pamplona, Spain

Научна конференция, посветена на 70 години Педагогически колеж „Св. Иван Рилски“ - Дупница

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За системата „хоров солфеж“ на акад. Георгий Струве и нейното приложение при работа с хор“
Период
19.10.2005 - 19.10.2005 г.
Организатор
Педагогически колеж „Св. Иван Рилски“ - Дупница

„Значение на „Първото поколение“ Български композитори за развитието на хоровото дело у нас и по света“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Работа на акомпанятора в процеса на реализация на песента „Сладкопойна чучулига“ на П.Пипков“
Период
15.04.2005 - 15.04.2005 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

„The educational heritage and dialogue in the european pedagogical space“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Research on the musical gifts of children, their interest and readiness to participate in singing groups“
Период
20.11.2003 - 21.11.2003 г.
Организатор
South West University „Neofit Rilski“ - Blagoevgrad

„Музиката - традиции и съвременност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Исторически сведения за музиката във ветхозаветната църква“
Период
13.11.2003 - 15.11.2003 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград

Национална историко-теоретична конференция „България в музика“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Изкуството, което създаде един творец“
Период
30.10.2003 - 31.10.2003 г.
Организатор
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

„Американското и българското музикално изкуство и предизвикателствата на съвременната изпълнителска култура“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Участие с 2 авторски клавирни съпровода /на американски песни /с вокален октет ЕТНА при ЮЗУ
Период
16.05.2003 - 16.05.2003 г.
Организатор
„Американското и българското музикално изкуство и предизвикателствата на съвременната изпълнителска култура“

„Българското хорово изкуство - традиции и перспективи“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Хорът на ансамбъл ПИРИН - ярък връх в българското хорово изкуство“
Период
12.04.2003 - 12.04.2003 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

Научна сесия към катедра „Музика“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Проблемът нотна литература в часовете по Хорово пеене и Дирижиране“
Период
11.12.2002 - 11.12.2002 г.
Организатор
Катедра „Музика“

Научна сесия към катедра „Музика“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема за дефинирането на понятието „съпровод“
Период
28.11.2001 - 28.11.2001 г.
Организатор
ЮЗУ „Н.Рилски“ - Благоевград

Майсторски клас по орган на проф. д-р Карен де Пастел (Германия)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
08.06.2001 - 09.06.2001 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

Юбилейна международна научна конференция „Културата и предизвикателствата на новия век“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Ролята на клавирната партия във вокалните цикли оп.41 и 42 на П.Владигеров“
Период
27.04.2001 - 29.04.2001 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“- Благоевград

„Влияние на музикалния фолклор върху хоровото изкуство“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Исонът като акомпанимент в българския музикален фолклор и в хоровото творчество на българските композитори“
Период
21.04.2001 - 21.04.2001 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

Международна научна конференция „250 години Й.С.Бах“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„За функцията на съпровода в органовите хорални прелюдии на Бах“
Период
25.10.2000 - 26.10.2000 г.
Организатор
АМТИИ- Пловдив

Органов семинар и майсторски клас на Кай Йохансен (Германия)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
30.05.2000 - 30.05.2000 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

„Проблеми в работата със съвременния студентски хор“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема за съпровода на „масовата“ хорова песен“
Период
22.04.2000 - 22.04.2000 г.
Организатор
АУБ - Благоевград

„Братските славянски народи на прага на новото хилядолетие“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Българската култура на прага на новото хилядолетие“
Период
07.01.2000 - 09.01.2000 г.
Организатор
Самарский государственный университет

„Панчо Владигеров и Иван Спасов – учителят и ученикът“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Проблемът за клавирния съпровод във вокалните цикли на Владигеров“
Период
25.11.1999 - 27.11.1999 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

„Българското клавирно изкуство“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Към проблема на клавирния съпровод на учебен хор“
Период
15.05.1998 - 17.05.1998 г.
Организатор
АМТИИ - Пловдив

Проекти

(PR-В1/19 от 18.03.2019) Академия по изкуствата 2019

Период на провеждане
15.03.2019 - 31.10.2019 г.
Форма на участие
Координатор на организираните от катедра „Музика“ майсторски класове и уъркшопи.
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
6000,00 лв.

(RP-B6/18) Академия по изкуствата 2018

Период на провеждане
15.03.2018 - 30.10.2018 г.
Форма на участие
Координатор на организираните от катедра „Музика“ майсторски класове.
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Бюджет
5500,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” – Фаза 1

Период на провеждане
10.09.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник на студентите: Е.Петрунов, Л.Цончев, М.Балабанова, Д.Трендафилова, П.Димитрова
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Бюджет
37000000,00 лв.

(BG051РО001-3.1.07-0028 ) „ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО”/Създаване/актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.03.2015 г.
Форма на участие
Eксперт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051РО001-3.3.07-0002) „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Период на провеждане
17.06.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Ментор на студентите: Дмитро Труфкин и Ивелин
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Методически подход за усвояване на нотно-символни модели от ученици в начален етап на средното училище“

Докторант
Цветанка Йончева Попова http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2022/tsvetanka-popova.aspx
Период
08.01.2018 - 07.01.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Оптимизиране обучението по пиано, чрез ансамблово свирене на четири ръце“

Докторант
Деница Методиева Веселинска
Период
03.07.2017 - 02.07.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Методи за изграждане на устойчива мотивация при обучението по музикален инструмент“

Докторант
Анастас Константинов Михайлов
Период
09.01.2017 - 08.01.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

„Мястото на музикално-двигателни форми за развитие на метроритмичния усет в учебниците по музика от първи до четвърти клас“

Студент
Нина Венкова Шопска // факултетен № 19200342225, НУП
Година
2021
ОКС
магистър

„Приемственост между подготвителната група в детската градина и първи клас в училище по направление „Музика“

Студент
Светослав Александров Христов // факултетен № 17401121005, ПМИ
Година
2021
ОКС
бакалавър

„Игрите в музикалните занимания при децата от втора и трета група в детската градина“

Студент
Димитра Антонова Трендафилова // факултетен № 15401121001, ПМИ
Година
2020
ОКС
бакалавър

„Нови цели на културния мениджмънт, свързани с музикалното развитие на учениците от всички възрастови групи“

Студент
Георги Борисов Могилски // факултетен № 16401121003, ПМИ
Година
2020
ОКС
бакалавър

„Фолклорните традиции на Добринище в музикално-възпитателния процес в детската градина“

Студент
Магдалена Валентинова Балабанова // факултетен № 15401121005, ПМИ
Година
2019
ОКС
бакалавър

„Обучението по музика в общообразователното училище в Норвегия“

Студент
Емил Тодоров Раев // факултетен № 15401121007, ПМИ
Година
2018
ОКС
бакалавър

„Песните, които пеят съвременните 5, 6, 7-годишни деца“

Студент
Десислава Христова Николова // факултетен № 12401121009, ПОМ
Година
2017
ОКС
бакалавър

„Фолклорът в Малешево“

Студент
Виктория Спасова Спасова // факултетен №12401121010, ПОМ
Година
2016
ОКС
бакалавър

„Духовите оркестри в Благоевград от 1950 до днес“

Студент
Петър Пламенов Панайотов // факултетен №12401121007, ПОМ
Година
2016
ОКС
бакалавър

„Обредните народни песни в учебния материал по музика I-IV клас“ //Протокол № 9963/01.07.2013

Студент
Виктория Емилова Тодорова // факултетен №10401121014, ПОМ
Година
2013
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„Синергетичният подход при обучението на поп и джаз изпълнители“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
10.03.2021 г.
Автор(и)
Павлета Ангелова Семова, Председател на Научното жури, https://avs.swu.bg/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=d2e601c9aa38b5239b74003075bfbcece847f04a-1615370294532

„Детският мюзикъл в творчеството на българските композитори от втората половина на XX и началото на XXI век“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
16.06.2020 г.
Автор(и)
Красимира Георгиева Цуцуманова