Avatar

гл.ас. д-р Надежда Николова

Email: nin swu.bg


Научните интереси са в областта на природната география, ландшафтната еколигия, антропогенното въздействие върху околната среда, радиационната екология, геохимията и геофизиката на ландшафта, екосистемните услуги, биогеографията и геоботаническото картиране, медицинската география, както и прилагането на Дистанционните методи, Географските информационни системи и GPS в извършваните научни изследвания.

Публикации

Multiannual Monitorig of Heavi Metals in the Bottom Sediments of the Blagoevgrad Bistritsa River Basin , Smart Geography 100 Years of the Bulgarian Geographical Society 2020: 275-289.
Уранодобивът в поречието на река Места. Последици върху околната среда и здравето на човека. Монография. България: Авангард Прима, 2020
Национална олимпиада по география и икономика - тестови варианти от общински, областен и национален кръг (2011-2016). България: МАЛЕО 93, 2018 (Съавтор/и: Вера Николова, Елена Алексова, Красимир Лаков,Мариана Султанова, Николай Попов, Петя Събева, Стойчо Димитров)
Природа и ландшафти на парк Българка. България: Българско Географско Дружество, 2018 (Съавтор/и: Мариана Николова, Янко Герджиков, Стоян Недков, Александър Гиков, Калина Радева)
География и икономика за 9 клас печатен вариант. : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3652-3, 2018 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова)
География и икономика за7 клас печатен вариант. : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3738-4, 2018 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова)
География и икономика за7 клас (електронен вариант). : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3737-7, 2018 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова)
Тетрадка по география и икономика за 7 клас. : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3678-3, 2018 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Николай Попов, Цветелина Пейкова)
INVESTIGATION OF HEAVY METAL CONCENTRATION IN THE SOILS OF ‘BULGARKA’ NATURE PARK FOR BACKGROUND GEOCHEMICAL MONITORING PURPOSES. : Silva Balcanica DOI: 10.7546/SB.19/1.2018, 2018
География и икономика за 6. клас (печатен вариант). : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3350-8, 2017 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
География и икономика за 6. клас (електронен вариант). : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3351-5, 2017 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
География и икономика за 8. клас (печатен вариант) . : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3352-2, 2017 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Александър Гиков,Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
География и икономика за 8. клас (електронен вариант). : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3353-9, 2017 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Александър Гиков,Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
Книга за учителя по география и икономика за 6. клас . : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3513-7 , 2017 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
Книга за учителя по география и икономика за 8. клас . : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3514-4, 2017 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева)
Тетрадка по география и икономика за 6. клас. : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3436-9, 2017 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
Тематични листове по география и икономика за 8. клас . : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3469-7, 2017 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Цветалина Пейкова)
Учебник по география и икономика за 5. клас (печатен вариант). : Просвета С., ISBN 978-954-01-3235-8, 2016 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
Тетрадка по география и икономика за 5. клас. : Просвета, София ISBN 978-954-01-3197-9, 2016 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
География и икономика за 5. клас (електронен вариант) . : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3217-4, 2016 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
Книга за учителя по география и икономика за 5. клас. : Просвета, София ISBN 978-954-01-3258-7, 2016 (Съавтор/и: Петя Събева, Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
Работни материали по география и икономика за 7. клас . : Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3473-4, 2016 (Съавтор/и: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)
Всичко за матурата по география и икономика - ІІ част. България: Просвета, 2012 (Съавтор/и: Ем.Патарчанова, Цветелина Пейкова, Ина Георгиева)
Всичко за матурата по география и икономика. - I част. България: Просвета, 2011 (Съавтор/и: Цветелина Пейкова, Ина Георгиева)
Тестове по обществени науки, гражданско образование и религия за външно оценяване в 7 клас.. България: Просвета, 2010 (Съавтор/и: Цветелина Пейкова)
Mountain water tower and ecological risk estimation of the Mesta-Nestos transboundary river basin (Bulgaria-Greece) , Institute of Mountain Hazards and Environmeht Chinese Academi of Sciences-Journal of Моuntain Science 2007: 209-220. (Co-author/s: Grunewald Karsten,K; Scheithauer J; Monget JM;)
Comparative Analysis of Results from Preliminary Candidate-Student’s Exams in Geography of Bulgaria by Test in SWU “Neofit Rilski” , International Scientific Conference MNSC’ 2007: . (Co-author/s: Drenovski Iv., Kr. Stoyanov, Em. Patarchanova )
Разпространение на тежки метали и радионуклиди в ландшафтите от горната част на басейна на р.Места - Автореферат , Автореферат 2007: .
Тест по география на България на предварителния кандидатстудентски изпит в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград , „География ‘21” 2006: 18-24. (Съавтор/и: Дреновски, И., Кр. Стоянов, Е.Патарчанова)
Пространствен анализ на геохимичния фон в горната част на басейна на река Места чрез ГИС , Сб. Доклади от Научна конференция “Космос, Екология, Сигурност” 2005: с. 275-278.
Landscape ecology studies for an integrated water resource management of the Mesta-Nestos transboundary river basin \Bulgaria-Greece\ , per.Europa regional, 2003: (110-119) . (Co-author/s: Grunewald Karsten,K; Scheithauer J;)
Наблюдения върху свлачището при с. Чакърци, Кърджалийско - Източни Родопи , Сборник Географията днес 2001: 465-477. (Съавтор/и: Спиридонов, Х., А.Орев, А.Гиков, Г. Желев,)
Резултати от геоекологични проучвания в източната част на Златишко-Пирдопската котловина (Антонско поле) , Год. ГГФ, кн. 2-География, 2000: . (Съавтор/и: Румен Пенин)
Какво знаем за Национален парк “Рила” , Сборник методически разработки на урочни и извън урочни дейности за природозащитното дело 2000: 67-70. (Съавтор/и: Наталия Панева)
Биогеохимична специфика на ландшафтите в някои от резерватите на Странджа , Сб. доклади от Юбилейна научна конференция “70 години Институт за гората” 1998: 141-145. (Съавтор/и: А. Гиков, Г. Железов, С. Недков)
Ландшафтни изследвания в ридовете Чернатица и Мурсалица на Средните Родопи , Сборник Географията днес 1997: 95-109. (Съавтор/и: А. Гиков, Ц. Коцев, Г. Железов)

Конференции

Smart Geography

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Multiannual monitoring of heavy metals in the bottom sediments of the Blagoevgrad Bistritsa rever basin
Период
02.11.2018 - 04.11.2018 г.
Организатор
Българско Географско Дружество

International Conference FMNS June 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Relations between Climate, Glacierets and Lakes in the Popluk Massif, Prokletije Mountains, Albania.
Период
08.06.2015 - 10.06.2015 г.
Организатор
Природоматематически факултет на Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Gachev, E., K. Stoyanov,

International Conference 8-11 June 2011 Blagoevgrad

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Background contamination of trace elements in soils of Strandzha’s reserves Tisovitsa and Sredoka.
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
Природоматематически факултет на Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
G. Zhelezov, A. Gikov, S. Nedkov

International Conference 8-11 June 2011 Blagoevgrad

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Monitoring of the landslide closed to Simitli Town.
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
Природоматематически факултет на Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Gikov, A.,

International Conference 8-11 June 2009 Blagoevgrad

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of remote sensing data to assess the big fire in the Rila Mountain of September.
Период
08.06.2009 - 11.06.2009 г.
Организатор
Природоматематически факултет на Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Gikov, A.,

International Scientific Conference MNSC’2007

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Comparative Analysis of Results from Preliminary Candidate-Student’s Exams in Geography of Bulgaria by Test in SWU “Neofit Rilski” – Blagoevgrad in 2006-2007
Период
06.06.2007 - 08.06.2007 г.
Организатор
ПМФ при ЮЗУ Неофит Рилски
Съавтор(и)
Drenovski Iv., Kr. Stoyanov, Em. Patarchanova

Международен симпозиум “Професионалната подготовка на кадрите в туризма. Конкурентни стратегии и обучаващи технологии”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на тестовете в географските дисциплини при обучението по туризъм
Период
15.05.2006 - 16.05.2006 г.
Организатор
Колеж по Туризъм
Съавтор(и)
Дреновски, Ив., Ем. Патарчанова, Кр. Стоянов,

Международна Научна Конференция Природо Математически Факултет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Еколого-Геохимични изследвания в басейна на р.Места.
Период
06.06.2005 - 08.06.2005 г.
Организатор
ПМФ при ЮЗУ Неофит Рилски

“GIS for International River Basin Management”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
GIS of Mesta/Nestos catchment in Bulgarian territory
Период
03.06.2004 - 08.06.2004 г.
Организатор
Proceedings of the Eco-Geowater Conference
Съавтор(и)
Gikov, A.; Borissov, S.; Vassilev, V.; Bournaski, E.

Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пространствена база данни за изграждане на ГИС за басейна на Горна Места.
Период
10.06.2002 - 17.06.2002 г.
Организатор
Географски институт на БАН

Международна научна конференция и семинар “Балканиреко”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пространствен анализ на замърсяването на р.Места с радиоактивни отпадъци след изпускане на хвостохранилището при с.Елешница.
Период
16.10.2001 - 18.10.2001 г.
Организатор
International Scientific Conference

50 години География в БАН

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анализ и оценка на въздействието върху водите от дейността на ураново находище "Елешница"
Период
14.11.2000 - 17.11.2000 г.
Организатор
Географски институт на БАН

Международна научна конференция "Тийдеко"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване състоянието на атмосферния фъздух в Национален парк “Рила”
Период
04.06.1999 - 06.06.1999 г.
Организатор
ИПФ на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Стоянов, Кр.

80 годишнината на чл. кор. Кирил Мишев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои особености на вертикалната ландшафтна поясност по югозападния склон на Рила планина.
Период
07.04.1999 - 08.04.1999 г.
Организатор
БАН
Съавтор(и)
А. Гиков,

100 години География в Софийски Университет "Свети Климент Охридски"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ландшафтно-геофизични изследвания в резервата Силкосия
Период
19.05.1998 - 21.05.1998 г.
Организатор
Софийски Университет "Св.Климент Охридски"

Проекти

“Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие “BIO2CARE”

Период на провеждане
06.11.2017 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
програма ИНТЕРРЕГ-V – А “Гърция-България 2014-2020”

Актуализиране на план за управление на Национален парк "Рила" и "Риломанастирска гора и разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП Рила, по проект № DIR 5113325-18-116.

Период на провеждане
26.05.2015 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
експерт - ландшафт
Финансиран от
МОСВ
Бюджет
100000,00 лв.

„Разработване на екосистемно-базирана информационна система за чувствителни планински райони в България” Договор на Института за гората при БАН с фонд “Научни изследвания"

Период на провеждане
21.04.2014 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН по програмата за двустранно сътрудничество с Германия
Бюджет
1,00 лв.

Разработване и изпълнение на политики в община Приморско, чрез анализ и ефективен диалог със заинтересуваните страни

Период на провеждане
27.02.2014 - 19.12.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
Бюджет
1,00 лв.

BG051PO001-3.1.07-0036 ,,Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда“

Период на провеждане
01.12.2013 - 03.12.2014 г.
Форма на участие
ключов експерт
Финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
1,00 лв.

Мониторинг на микроледниците в Албания и Черна гора

Период на провеждане
04.10.2013 - 12.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски" наредба №9
Бюджет
1,00 лв.

Геоекологични изследвания в планината Беласица

Период на провеждане
01.10.2013 - 26.06.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски" наредба №9
Бюджет
1,00 лв.

BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"

Период на провеждане
05.02.2013 - 06.12.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година"
Бюджет
1,00 лв.

Природни, социално-икономически и екологични изследвания на планината Беласица и Подгорието

Период на провеждане
30.11.2012 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОН, ЮЗУ "Неофит Рилски" наредба №9
Бюджет
1,00 лв.

Инвентаризация на компонентите на околната среда и антропогенните фактори за разработване план за управление на природен парк "Българка" по проект "Разрабатване на план за управление на природен парк Българка"

Период на провеждане
16.07.2012 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
ключов експерт
Финансиран от
МОСВ
Бюджет
1,00 лв.

Доразвиване на официалната туристическа страница на България www.bulgariatravel.org и създаване на мултимедиен каталог на туристически обекти и маршрути.

Период на провеждане
01.02.2011 - 02.06.2011 г.
Форма на участие
ЕКСПЕРТ
Финансиран от
МЕДИА ПЛАНИНГ ГРУП - ООД
Бюджет
1,00 лв.

(BG 051РО0001/07/ 3.3-01/100) Разработване на механизъм за студентски практики при оценка на екологичното състояние на повърхностно течащи води

Период на провеждане
23.05.2008 - 27.11.2009 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
финансиран безвъзмездно от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Европейски социален фонд
Бюджет
1,00 лв.

"Физикогеографско изследване на околната среда в басейна на река Места чрез анализ на дистанционна и наземна информация”

Период на провеждане
01.01.2004 - 02.01.2006 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
МОМН Фонд " Научни изследвания"
Бюджет
1,00 лв.

“Места-Нестос”

Период на провеждане
06.01.2003 - 22.12.2004 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Технически университет гр. Дрезден - Германия
Бюджет
1,00 лв.

Транскат - тематично направление "Околна среда и устойчиво развитие"

Период на провеждане
01.01.2003 - 27.12.2005 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Пета Рамкова Програма
Бюджет
1,00 лв.

Без желязна завеса - тематично направление "Качество на живота и управление на живите ресурси"

Период на провеждане
10.01.2001 - 20.11.2003 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Пета Рамкова Програма
Бюджет
1,00 лв.