Avatar

гл.ас. д-р Николай Иванчев

Email: nikyart swu.bg


Публикации

Stoyanova, S., Miteva, S., & Ivantchev, N. (2022). Perceived threat of COVID-19, self-assessment of physical health and mental resilience, Philosophical Psychology, 35, 1-28. https://doi.org/10.1080/09515089.2022.2086456 , Philosophical Psychology 2022: 1-28 2022: . (Co-author/s: Stoyanova, S, Miteva, S.)
Mihaylova, T., Koychev, A., Stoyanova, S., Dimitrov, T., Todorova, D., & Ivantchev, N. (2021) Generalized anxiety in healthcare workers during the coronavirus pandemic. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 35(1), 828-838. , Biotechnology & Biotechnological Equipment 2021: 828-838. (Co-author/s: Tsvetelina Mihaylova, Anton Koychev, Stanislava Stoyanova, Tsvetomir Dimitrov, Desislava Todorova)
Иванчев, Н. (2020). Удовлетвореност от живота и от някои житейски области при спортуващи: допринася ли спортуването за удовлетвореността от личностното развитие, постиженията и уменията. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“.. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2020
Stoyanova, S., & Ivantchev, N. (2018). Factors differentiating Bulgarian attitudes towards migrants. Yearbook of Psychology, 9(1), 19-33 , Годишник по психология 2018: 19-33. (Co-author/s: Stanislava Stoyanova)
Иванчев, Н. (2017). Убеждения за себе си и за интимния партньор. София: Симолини 94.. България: Симолини 94, 2017
Ivantchev, N. (2017). Convictions about the self and the mate. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.. Германия: Lambert Academic Publishing, 2017
Иванчев, Н. (2017). Конформизъм в младежка възраст. София: Симолини 94.. България: Симолини 94, 2017
Stoyanova, S., Roumbou, S., Douvlos, C., Hadzhieva, T., Strychnou, S. – V., Arnautovska, D., & Ivantchev, N. (2017). Students’ self-assessment of one’s abilities for their life goals achievement. Problems of Psychology in the 21st century, 11(1), 59-72. , Problems of Psychology in the 21st century 2017: 59-72. (Co-author/s: Stanislava Stoyanova, Stavroula Roumbou, Christos Douvlos, Tsvetelina Hadzhieva, Stavroula-Vera Strychnou, Dimana Arnautovska)
Ivantchev, N. (2015). How even rational decisions are subject to emotions. In I. Asenova et al. (Eds.), Psychology – traditions and perspectives (Vol. 1, рр. 84-87). Blagoevgrad: South-West University “Neofit Rilski”. , Psychology – traditions and perspectives 2015: 84-87.
Йорданов, С. и Иванчев, Н. (2014). Психични механизми и физически възприятия за самоотбрана при единоборства. Трета международна научна конференция „Спорт и сигурност“. Спорт и наука, 5, 100-106. , Спорт и наука 2014: 100-106. (Съавтор/и: Сашо Йорданов)
Иванчев, Н. (2013). Приемане на себе си и на другите. Годишник по психология, 4(4), 86-97. , Годишник по психология 2013: 86-97.
Иванчев, Н. (2012). Конформиране за антисоциални действия в младежка възраст. В сб.: Приложна психология и социална практика. (Под ред.) Герчева-Несторова, Г., Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, 274-287. , Приложна психология и социална практика 2012. : university press, 2012
Иванчев, Н. (2012). Конформиране на младежи в ситуации, свързани със здравословното състояние (хранене и пушене). В сб.: Приложна психология и социална практика. (Под ред.) Герчева-Несторова, Г., Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”,287-302. , 2012: .
Stoyanova, S. & Ivantchev, N. (2012). University students' social motivation for study. In A. Sava et al. (Eds), Proceeding of the International Conference Quality in Formal and Non Formal Education - 5-6 May 2012 Iasi, Romania (pp. 13-19). Iasi: PIM. , Proceeding of the International Conference Quality in Formal and Non Formal Education - second edition - 5-6 May 2012 Iasi, Romania 2012: 13-19. (Co-author/s: Станислава Стоянова)
Иванчев, Н. (2011). The five crucial characteristics, defining the successful company in today’s world. Годишник по психология, 2(2), 354-367. , Годишник по психология 2011: 354-367.
Иванчев, Н. (2011). The nature and characteristics of self-directed work times. В сб.: Съвременният поглед на докторанта към науката. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 215-220. , Съвременният поглед на докторанта към науката 2011: 215-220.
Иванчев, Н. (2010). Critical competencies for a strategic business leader. В сб.: Психологията – традиции и перспективи. (Под ред.) И. Асенова и С. Стоянова. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 142-144. , Психологията – традиции и перспективи 2010: 142-144.

Конференции

12th Annual International Conference on Global Studies: Business, Economic, Political, Social and Cultural Aspects

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Athletes and non - athletes’ life satisfaction
Период
20.12.2018 - 23.12.2018 г.
Организатор
Athens Institute for Education and Research
Съавтор(и)
Станислава Стоянова

10th Annual International Conference on Global Studies: Business, Economic, Political, Social and Cultural Aspects

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Factors Differentiating Bulgarian Attitudes towards Migrants
Период
19.12.2016 - 22.12.2016 г.
Организатор
Athens Institute for Education and Research
Съавтор(и)
Станислава Стоянова

Психологията - традиции и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
How even rational decisions are subject to emotions
Период
31.10.2015 - 01.11.2015 г.
Организатор
Катедра "Психология" на Философски факултет на ЮЗУ"Н.Рилски" и Аристотелов Университет на Тесалоники, Гърция

14th European Congress of Psychology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgarian Students’ Career Motivation and Career Choice
Период
07.07.2015 - 10.07.2015 г.
Организатор
EFPA, INPA
Съавтор(и)
Станислава Стоянова

26th International Congress of Individual Psychology "Precarity, Conflicts, Violence, a challenge to the Healing and Training processes"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Relationships in the workplace and occupational attractiveness among students, teachers and rangers-sportsmen
Период
09.07.2014 - 13.07.2014 г.
Организатор
International Association of Individual Psychology
Съавтор(и)
Станислава Стоянова

Трета международна научна конференция „Спорт и сигурност“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Психични механизми и физически възприятия за самоотбрана при единоборства
Период
15.05.2014 - 15.05.2014 г.
Организатор
Национална спортна академия "Васил Левски", Академия на Министерство на вътрешните работи, Български футболен съюз и Столична община, в партньорство с Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО)
Съавтор(и)
Сашо Йорданов

Ръководени дипломанти

Stress in workplace: Causes that contribute to anxiety due working hours and stress management for increased performance.

Студент
Athanasia Georgios Karamanli
Година
2020
ОКС
бакалавър

Burnout of elementary school teachers working in rural areas

Студент
Stathis Yakovis
Година
2016
ОКС
магистър