Avatar

ст.преп. д-р Евелина Николова

Email: nikolova_evelina swu.bg


MD, специалност физикална и рехабилитационна медицина.

Публикации

Ръководство за провеждане на практически занимания с деца 0-12 месеца с изоставане в моторното развитие. България: Университетско издателство " Н. Рилски", 2015
Prevention with multisensory kinesitherapy at risk groups of children o-12 months , Activites inPhysical Education and Sport 2014: pp.12-15.
Nature, Application and effect of Kinesio-taping , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.115-119. (Co-author/s: Mariya Gramatikova, Evelina Nikolova, and Stamenka Mitova)
Thrombolysis at Kinesitherapy , Britih Journal of Science, Education and Culture 2014: No.I, (5) . (Co-author/s: M. Filipova, R. Kastelov, D. Popova, Ev. Nikolova, N. Petrova)
Методика за комплексна рехабилитация на рискови групи деца 0-12 месеца. България: Университетско издателство " Н. Рилски", 2012
Превенция с мултисензорна кинезитерапия и комплексна рехабилитация на деца от рискови групи 0-12 месеца , сп. Спорт и наука, Извънреден брой 4 2012: 369-374. (Съавтор/и: Атанас Цветков)
Комплексно лечение на тендовагинити на предмишницата с Алгасан гел , Спорт и наука 2012: 376-379.
Проучване върху бебешкия език и значението при ранна превенция чрез мултисензорна кинезитерапия при рискови групи 0-12 месеца , Превенция и Рехабилитация 2011: 28-35. (Съавтор/и: Николова, Е., Столинчева, В.,Петрова Н., Цветков, А.)

Конференции

Медицинска рехабилитация - задължителен етап в комплексното лечение при социално значими заболявания на опорно- двигателния апарат

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Приложение на кинезиотейпиг при по- често срещани заболявания на ОДА и неврологични в амбулаторната практика
Период
13.11.2015 - 15.11.2015 г.
Организатор
Асоциация по Физикална медицина и рехабилитация и БЛС

Юбилейна конференция 20 години Кинезитерапия ЮЗУ " Н. Рилски

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подобряване качеството на живот на болни с Паркинсонова болест
Период
30.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ

5 ти Балкански конгрес по Артроскопия, Спортна травматология и Колянна хирургия

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Painsuppresor efect of Kinesiotape after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament
Период
10.10.2014 - 12.10.2014 г.
Организатор
ESSKA и Българска Асоциация по Артроскопия и Спортна Травматология
Съавтор(и)
M. Gramatikova, Ev. Nikolova, V. Gramatikova

11International Scientific of Makedoniq

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Nature, Aplication and effect of Kinesio- taping
Период
10.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Федерациа на спортските педагози на Р. Македониа
Съавтор(и)
Mariya Gramatikova, Evelina Nikolova, and Stamenka Mitova

7-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Превенция с мултисензорна кинезитерапия при деца от рискови групи 0-12 месеца
Период
07.11.2013 - 10.11.2013 г.
Организатор
Асоциация по Физикална медицина и рехабилитация и БЛС

Академия Рехабилитация Рехабилитация при социално значими заболявания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Превенция с мултисензорна рехабилитация и комплексно лечение при деца от рискови групи 0-12 месеца
Период
15.11.2012 - 11.12.2015 г.
Организатор
Българско национално дружество по неврорехабилитация

Здравни грижи- традиция и переспективи

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Роля на околната среда при рехабилитация на хора с увреждания
Период
29.03.2012 - 30.03.2012 г.
Организатор
Медицински колеж по здравни грижи София
Съавтор(и)
Топузов, И.,Ев. Николова, Н. Петрова, Л. Николовска

Проекти

(BG051POOO1-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
05.07.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
МОН и Европейски фонд Развитие на човешките ресурси
Бюджет
5000000,00 лв.

(BG051POOO1-3.1.07-0064) Бизнес- иновационни подходи за създаване и актуализиранена учебните програми за обучение на студенти по Соц. дейности, Логопедия, Кинезитерапия и спорт

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
експерт вътрешен
Финансиран от
МОН и оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013
Бюджет
282496,00 лв.

Ръководени докторанти

Кинезитерапия при функционални нарушения в сакроилиачните стви

Докторант
Tоше Иван Кръстев
Период
05.07.2013 - 04.07.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Подобряване качеството на живот при пациенти с Паркинсонова боллест

Студент
Красен Цанев
Година
2014
ОКС
бакалавър

Лечение на тендовагинити на предмишницата с Алгасан гел

Студент
Илиан Голев
Година
2012
ОКС
бакалавър