Avatar

гл.ас. д-р Николета Лазарова

Email: nik_lazarova law.swu.bg


Публикации

Оспорване на законосъобразност на конкурс , сб. "Актуални проблеми на частното право" 2015: с. 86-92.
Превръщане на трудов договор за неопределено време в срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ , В: Сб. "Актуални проблеми на съдебната практика и поставянето на казуси в процеса на обучение" 2014: с. 68-71.
Особеностите на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ , сп. „Право, Политика и администрация“ 2014: .
• Прекратяване на срочен трудов договор с определен срок, , - В: сб. „Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право” 2013: с. 87-93.
Действието на клаузата „срок” при трудовия договор за изпитване , юб. сб. „Право, управление и медии през XXІ век” 2012: с. 178-182.

Конференции

Научна конференция „Върховенството на Закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически разстеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Актуални проблеми при изплащане на обезщетения за безработица
Период
27.11.2015 - 28.11.2015 г.
Организатор
Юридически факултет на УНСС

Международна научна конференция „ООН: Исторически традиции и съвременно право“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на антидискриминационните мерки в българското трудово законодателство съгласно Директива 1999/ 70/ ЕО
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научна конференция в памет на проф. д-р Траян Лялев „Актуални проблеми на частното право“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оспорване на законосъобразност на конкурс
Период
29.05.2015 - 30.05.2015 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Актуални проблеми на съдебната практика и поставянето на казуси в процеса на обучение"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Превръщане на трудов договор за неопределено време в срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ
Период
25.10.2013 - 25.10.2013 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Националната научно-практическа конференция "Българското трудово и осигурително право - мит и реалност"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Прекратяване на срочен трудов договор с определен срок
Период
23.10.2013 - 23.10.2013 г.
Организатор
Юридически факултет СУ "Св. Климент Охридски", гр. София

„Право, управление и медии през XXІ век”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Действието на клаузата „срок” при трудовия договор за изпитване
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
06.12.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
60000000,00 лв.